หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 800 1.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
2 801 1.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
3 802 2.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
4 803 2.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
5 804 3.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
6 805 3.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
7 806 4.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
8 807 4.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
9 808 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]
10 809 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
2 นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์
3 นายประดิษฐ์ แก้วคำแสน
4 นายสุริยา ทองสันทัด
5 นายทักษิณ คำทวี
6 นายสำเริง เลิศสงคราม
7 นายศักดิ์ชัย สุภาษร
8 นายชูเกียรติ ศิริดล
9 นายจำลอง ปัตถาวโร
10 นายปรัชญา พรหมจักร
11 นายวิละไทย ชุมปัญญา
12 นายบุญเถิง ภาวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]