หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 90 65 77.38% 10 11.9% 7 8.33% 2 2.38% 84
2 โรงเรียนบ้านผักคำภู 47 32 72.73% 6 13.64% 2 4.55% 4 9.09% 44
3 โรงเรียนบ้านแร่ 52 31 60.78% 12 23.53% 3 5.88% 5 9.8% 51
4 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 40 28 71.79% 7 17.95% 3 7.69% 1 2.56% 39
5 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 42 27 67.5% 7 17.5% 3 7.5% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนบ้านคำแหว 38 26 70.27% 8 21.62% 3 8.11% 0 0% 37
7 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 33 26 83.87% 4 12.9% 1 3.23% 0 0% 31
8 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 37 24 72.73% 5 15.15% 2 6.06% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 32 24 80% 5 16.67% 1 3.33% 0 0% 30
10 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 31 21 70% 6 20% 3 10% 0 0% 30
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว 27 20 76.92% 3 11.54% 3 11.54% 0 0% 26
12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 22 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 28 19 70.37% 5 18.52% 0 0% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 31 19 63.33% 4 13.33% 5 16.67% 2 6.67% 30
15 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 25 19 76% 4 16% 1 4% 1 4% 25
16 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 27 19 73.08% 3 11.54% 2 7.69% 2 7.69% 26
17 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 24 19 79.17% 3 12.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 30 18 60% 8 26.67% 2 6.67% 2 6.67% 30
19 โรงเรียนบ้านบึงโน 33 18 56.25% 7 21.88% 1 3.13% 6 18.75% 32
20 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 32 18 58.06% 5 16.13% 3 9.68% 5 16.13% 31
21 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 24 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 27 18 75% 2 8.33% 0 0% 4 16.67% 24
23 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 36 17 54.84% 8 25.81% 2 6.45% 4 12.9% 31
24 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 34 17 53.13% 7 21.88% 3 9.38% 5 15.63% 32
25 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 30 17 60.71% 7 25% 2 7.14% 2 7.14% 28
26 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
27 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 28 17 65.38% 2 7.69% 3 11.54% 4 15.38% 26
28 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 34 15 45.45% 9 27.27% 3 9.09% 6 18.18% 33
29 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 26 15 57.69% 7 26.92% 2 7.69% 2 7.69% 26
30 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 25 15 60% 4 16% 4 16% 2 8% 25
31 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 21 15 93.75% 0 0% 1 6.25% 0 0% 16
32 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 25 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
33 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 32 14 50% 4 14.29% 8 28.57% 2 7.14% 28
34 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 19 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
35 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 19 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 0 0% 18
36 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 33 13 48.15% 7 25.93% 4 14.81% 3 11.11% 27
37 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 22 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
38 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
39 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 26 12 48% 11 44% 0 0% 2 8% 25
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
42 โรงเรียนบ้านดงบาก 22 12 54.55% 2 9.09% 6 27.27% 2 9.09% 22
43 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 28 11 40.74% 9 33.33% 1 3.7% 6 22.22% 27
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
45 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 18 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
46 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 21 10 50% 6 30% 1 5% 3 15% 20
48 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 22 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
49 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
50 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
51 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
52 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 15 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนบ้านหนองตาล 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
54 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 28 9 40.91% 9 40.91% 2 9.09% 2 9.09% 22
55 โรงเรียนบ้านอูนโคก 23 9 42.86% 9 42.86% 2 9.52% 1 4.76% 21
56 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 23 9 42.86% 6 28.57% 1 4.76% 5 23.81% 21
57 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 16 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
58 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 16 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
59 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
60 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 24 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
61 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
62 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 17 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
63 โรงเรียนบ้านคำข่า 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
64 โรงเรียนบ้านบึง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
65 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
67 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านหนองแปน 11 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านนาล้อม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
73 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 13 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 16 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
76 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
77 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
78 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
79 โรงเรียนบ้านถ่อน 12 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
80 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านโคก 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 17 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 17
84 โรงเรียนบ้านนาเตียง 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
85 โรงเรียนบ้านดอนกอย 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
86 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
87 โรงเรียนบ้านหนองผือ 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
88 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
90 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองชาด 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 10 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 18 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
96 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
97 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
98 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
100 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 11 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
101 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านนาเลา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 9 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 14 4 28.57% 9 64.29% 1 7.14% 0 0% 14
110 โรงเรียนบ้านอูนดง 24 4 21.05% 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 19
111 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
112 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
113 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 13 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
114 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 14 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
115 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
116 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนบ้านม้า 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
118 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 16 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 6 50% 12
119 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านหินแตก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านตาล 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
125 โรงเรียนบ้านขาว 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านท่าลาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 13 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
130 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
131 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านดอนหัน 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านแวง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
136 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
137 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
138 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
141 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
142 โรงเรียนบ้านนาทม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 8 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
149 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
155 โรงเรียนบ้านยางคำ 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
156 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
157 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
158 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
161 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
162 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านแกดำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
166 โรงเรียนบ้านบะฮี 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
167 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
169 โรงเรียนเมธาศึกษา 9 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านดงสง่า 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านคันชา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านเปือย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านนางัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 10 1 10% 6 60% 2 20% 1 10% 10
190 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 12 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
191 โรงเรียนบ้านบาก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
192 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
193 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
194 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
195 โรงเรียนบ้านคำก้าว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
198 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
199 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
200 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
201 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
202 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
203 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านพันนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนต้นเกษพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านนาเหมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านนาใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 6 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
225 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
226 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
227 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
228 โรงเรียนปารวรรณศึกษา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนชุมพลศิกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านโนนพอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
238 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
244 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
245 โรงเรียนบ้านผักตบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
246 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
247 โรงเรียนบ้านทันสมัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
248 โรงเรียนบ้านหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]