หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายธีรพล ผ่องกมลโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาภรณ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการ
3. นางสาวรัตนา พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ พุดด้วงเงินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. นางสาวจรรยา โคตรคำหาญโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายบุญรัตน์ คำหล้าโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พร้อมสิ้นโรงเรียนหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้ากรรมการ
4. นางสาวยุพิน โถคำนามโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
5. นางวนิดา อิ่มรักษาโรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายอิศรางกูล บุตรวิชาโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา เหาะเหินโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านทิดไทกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ลาผมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการ
5. นายทศพล เทพินโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางศรีสุดา ทิพสิงห์โรงเรียนบ้านคันชาประธานกรรมการ
2. นางอุไร ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางกาญจนา การุญโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางประไพวรรณ ชนุคุณโรงเรียนบ้านหนองหมากแซวกรรมการ
5. นางสาวสุดพร สุมาลัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุภพ พิลาโสภาโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายเดชชัย หันจางสิทธิ์โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ ต้นสายธนินท์โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ อัคนิจโรงเรียนบ้านโพนไผ่กรรมการ
5. นางพิราวรรณ ขุมเงินโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง คำภูแสนโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพาณี ชัยราชโรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการ
3. นางสมพร สุขานนท์โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
4. นางประคอง พลหาญโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
5. นางมอญมณี คุณทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสลิด ทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ เดชทองทิพย์โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวเสาวรัตน์ บุญเฮ้าโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นางภัทรา ก้อนแพงโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางบุหงา วารินทร์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายนิมิต สัตถาผลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา แก้วหัวนิลโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสำราญ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นางปรารถนา สาขาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
5. นางนิตยา โคตะมาโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายนิยม ผลมุ่งโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุมประธานกรรมการ
2. นางวรรณี มายูรโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางสาวสุบรรณ จันทะวงษาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางรำไพ หนูกลางโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการ
5. นางปรารถนา บุตรอุดมโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม สีสิงห์โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนูประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ศรีสำราญโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลกรรมการ
3. นางพิสมัย อุทรักษ์โรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
4. นางนราพร พรหมบูรย์โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่กรรมการ
5. นางนางเยาว์ ฝุ่นเงินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านนาถ่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวกอนแก้ว จันทะเกตุโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางบังอร เจริญไชยโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการ
4. นางจินตนา อำมุกคะโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ฤๅชากูลโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายคำพันธ์ ภาวงศ์โรงเรียนบ้านตาดภูวงประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ วงศ์คำแก้วโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
3. นางสาวถนอม สุทธิอาจโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ หล้าชาญโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการ
5. นางพนัสดา คำทะเนตรโรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเดฃฃัย เหมะธุลินโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นายอรดี ศุภรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายมุน ภูพันนาโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
4. นางเปรมฤดี จงรู้ธรรมโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยากรรมการ
5. นางอำนวย พันนาดีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเจิม จางจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายเอกวัต ถานะลุนโรงเรียนบ้านอูนโคกกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ ใจศิริโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บัวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางวรรณา สว่างแววโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)ประธานกรรมการ
2. นางวรรชนก โสมปัดทุมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
3. นางสาวพีรดา แวงวงศ์โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการ
4. นายศราวุธ เกษสะอาดโรงเรียนบ้านดงแสนตอกรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ เจริญไชยโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางศรันย์ภัทร อินทร์ธิวงศ์โรงเรียนบ้านยางคำประธานกรรมการ
2. นางพิชรดา อุตรนามโรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ ไชยตะมาตรโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
4. นายประมวล อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
5. นางบุษกร เจริญไชยโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุรารักษ์โรงเรียนบ้านหองดินดำประธานกรรมการ
2. นายชญานิศ รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางบุษบา ภูริยุตตะพงษ์โรงเรียนจงกลกิตติขจรกรรมการ
4. นางสาวธรรมนัด โถบำรุงโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทินโนรสโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางศรันย์ภัทร อินทร์ธิวงศ์โรงเรียนบ้านยางคำประธานกรรมการ
2. นางพิชรดา อุตรนามโรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ ไชยตะมาตรโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
4. นายประมวล อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
5. นางบุษกร เจริญไชยโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางบุษบา ภูริยุตตะพงษ์โรงเรียนจงกลกิตติขจรกรรมการ
4. นางสาวธรรมนัด โถบำรุงโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทินโนรสโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพันณาราย เมืองแสนโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เสือประโคนโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นายเฉลิมวงศ์ แก่นท้าวโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายธานี สุขสร้อยโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
5. นายเดชขจร ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พันเพียงโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ ทองคำโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางอร่าม ผกานนท์โรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ศรีถาพรโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นายวิญญู ไชยทะโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเรวัต หาระโคตรโรงเรียนบ้านคำชนดงต้องประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิสา รอบคอบโรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อุณาภาคย์โรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
4. นายทศพล มีพรหมโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางโขมพัสต์ อัมวงศาโรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร กิณเรศโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์รักษ์ ยุงไธสงค์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางอร่าม ยศรักษาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
4. นางพรประภา พันพละโรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิกรรมการ
5. นางวราภรณ์ แก้วดวงศรีโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วงโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา สมฤๅแสงโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นายรณฤทธิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
4. นายจอมพล เหมะธุลินโรงเรียนบ้านหองหลักช้างกรรมการ
5. นายนพรัตน์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายหนูพร สุภาชาติโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน ฮุงหวลโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทันกรรมการ
3. นางนุชรา โคตรวิชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นางตุลยา เต็งวัฒนโชติโรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคนกรรมการ
5. นางสาวระภีพันธ์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกวัฒน์ ศรีอุบลโรงเรียนบ้านไทยเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พ่วงยิ่งโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นางจรรยา โถชาลีโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
4. นางสาวกนกพร หวานอ่อนโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
5. นายยงค์เพียร โพสาวังโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปรเมศร์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศุภษรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์วาณีโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร วิชัยศรีโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนกรรมการ
5. นายพรชัย หัสกรรจ์โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสายชล แก้วสนิทโรงเรียนบ้านยางงามประธานกรรมการ
2. นายชูวิทย์ พันธ์ไชยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
3. นางรัตน์ติยา ศรีสำราญโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นางสาวอุดมพร เชยไชยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายทวีชัย โมราราชโรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วยประธานกรรมการ
2. นายสรสาท ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุวณี เพียภักดิ์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ อ้วนเพ็งโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)กรรมการ
5. นางนงค์รักษ์ ไตรยขันธ์โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายพิกุลชัย โมราราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นางสาวจีราภรณ์ กาญจนกันโหโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายฟื้น พรหมวิชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวนุชนภางค์ พ่อคูณตรงโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทันประธานกรรมการ
2. นางอโนเชาว์ โคตะมาโรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณกรรมการ
3. นางประกายแก้ว จันทร์นามวงค์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ จตุเทนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา บัณฑิตโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ดอนเสโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายสไก ศรีพรหมษาโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นางประกายแก้ว จันทร์นามวงศ์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
5. นางพรรัต วัฒนวงศ์โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางชรินดา พิมพบุตรโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณุตม์ โคตรพันดรโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
3. นายจำเนียร พิมพ์ปัดชาโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพกรรมการ
4. นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยประโคนโรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร ผันผ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย สมโชคโรงเรียนบ้านตาลโกนกรรมการ
4. นางสาววัลย์วิภา บุบผาโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา นาถประนิลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายดาวเรือง ทองเลิศโรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ แสนบัณฑิตโรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เขื่อนทองแก้วโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
4. นายประยูร ธรรมสมบัติโรงเรียนบ้านตาลโกนกรรมการ
5. นายเกริก นิยมสัตย์โรงเรียนบ้านสร้างฟากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านโคกดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขียวดวงดีโรงเรียนบ้านนาเตียงกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นกรรมการ
4. นางวิมลพักดร์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการ
5. นายธีระพล พรหมสาขันธ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านโคกดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขียวดวงดีโรงเรียนบ้านนาเตียงกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นกรรมการ
4. นางวิมลพักดร์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการ
5. นายธีระพล พรหมสาขันธ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านโคกดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขียวดวงดีโรงเรียนบ้านนาเตียงกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นกรรมการ
4. นางวิมลพักดร์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการ
5. นายธีระพล พรหมสาขันธ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านโคกดินแดงกรรมการ
2. นายประภาส เขียวดวงดีโรงเรียนบ้านนาเตียงกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นกรรมการ
4. นางวิมลพักดร์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126กรรมการ
5. นายธีระพล พรหมสาขันธ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศิริชัย วิมานะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ แก้วประเสริฐโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นางสาวนันทพร ถาปันแก้วโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สมหมายโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการ
5. นางประมงคล เงินงามโรงเรียนหนองแวงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจิตวิมล ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอประธานกรรมการ
2. นางวงศ์ทวัญ จันทาโรงเรียนอนุบาลสุวรรนเทนกรรมการ
3. นายวิตัด ่พรหมพินิจโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการ
4. นางเรือนใจ อินทร์อ่อนโรงเรียนบ้านโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นายวีระวรรติ สาขาโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราชโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางพงษ์รับภา ดาพรมโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
3. นางสาวกิ่งเพชร ทิพม่อมโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
4. นายเรืองศิลป์ ปิ่นใจโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
5. นายเกียรตินคร ขัดทรายขาวโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย กอธวัชโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
3. นางวิมลลักษณ์ ชีพแสนศิลป์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางพิกุล เพียนอกโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทันกรรมการ
5. นางสาวธนิตา เหมะธุลินโรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนบ้านหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พันธะสาโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
3. นางอรดี จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
4. นางลักขณา ศรีจำพลังโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชนี มูลวรรณโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ ชินโณโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสงวน โพธิ์บายโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนกรรมการ
3. นางสาววิลาพร เกษงามโรงเรียนชุมชนนาดีหนองไผ่กรรมการ
4. นายสมพงศ์ ธิอัมพรโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
5. นางดวงกมล มหาโยธีโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศิวะกานต์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ยประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ตลับเงินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายธีระ รอดสวัสดิ์โรงเรียนบ้้านปทุมวาปีกรรมการ
4. นายบาล สัตถาผลโรงเรียนบ้านหนองเบญจกรรมการ
5. นายรวินทร์ เดชราชโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ เสนาชัยโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายมงคล สุวรรณโรงเรียนบ้านผักคำกรรมการ
4. นางสาวดลนภา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธานี สุขสร้อยโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายประจักร บุตรแสนโรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัศนีย์ อิ้มพัฒน์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
3. นางเยาวพักตร์ โมราราษฎร์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางยุวดี บุญล้ำโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางบัวลี ธุรารัตน์โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมใจ ชนุคุณโรงเรียนบ้านหนองหมากแซวประธานกรรมการ
2. นายพจริน สาระบาลโรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณกรรมการ
3. นางศุภนันท์ หงษ์ภูโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
4. นางสาวทับทิม โพธิ์คำโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
5. นายปราเมศร์ วงศ์ภาคำโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอภินันท์ ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางวิภาวดี สมบูรณ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคนกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สุรัตน์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางนภาพร มูลสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางอัจฉรากรณ์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ กรุณานำโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา ชินจักรโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
3. นายปรีชา กัลยาโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนากรรมการ
4. นางประทุมวัน เตียงพลกรังโรงเรียนบ้านนาตากางกรรมการ
5. นางสาวกิตติกานต์ ดาราโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย โถบำรุงโรงเรียนบ้านอูนโคกประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ปาระพิมพ์โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอาภรณ์ ซองทุมมินทร์โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
4. นายธเนตร ศิริบุตรโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
5. นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวีรพงศ์ ทัศนพงษ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางชนิษฐา เวชสวัสดิ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ยโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
4. นางอรพันธ์ กองแก้วโรงเรียนยางงาม(สาครเขตอุดม)กรรมการ
5. นางไพบูลย์ สมบัติศรีโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งนภา ธิศรีโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร แสงลีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นางสุนทร วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)กรรมการ
4. นางวีณา มิตรยอดวงศ์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นางถนอมศรี แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ พจนาโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกดประธานกรรมการ
2. นางรัตนิยม จันทมงคลโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวนภา เกลี้ยงไธสงโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภากรรมการ
4. นางนารถฤดี อารีล้นโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางศุภวรรณ ชินโณโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายธนภัทร อุดมกุลรัตนะโรงเรียนชุมพลศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ แก้วประเสริฐโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นางสาวอภิวันทน์ ผลจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
4. นางสุมุณฑา กางทองโรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อมกรรมการ
5. นางบาลี พิชัยโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ศิสาลังโรงเรียนบ้านคำบ่อประธานกรรมการ
2. นายบุญไทย ก้อนตาลโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ไตรยขันธ์โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการ
4. นายเกียรตินคร ขัดทรายขาวโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ถาบุตรโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง กุลนามโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เหล่าการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายพิกุลศักดิ์ เหลาแตวโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย บุญแสงส่งโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นางอุ่นเรือน หอระสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ สีเหลืองโรงเรียนบ้านช้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ไมโศกโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
3. นายธวัธชัย สุวรรณไชยรบโรงเรียนบ้านตาดภูวงกรรมการ
4. นายดวงจิตร แก้วดวงศรีโรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ยศรักษาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ไชยเชษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
3. นางประดุงจิตต์ ธิวะโตโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
4. นางสาวสมถวิล ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายคำพอง อัตโยโคโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจดประธานกรรมการ
2. นายหนูกาย จตุเทนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์โรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ บุญคงโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการ
5. นายทองเปรียว จันทร์ทองศรีโรงเรียนบ้านบะหัวเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านโคกตาดทองประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ พิกุลศรีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคนกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรีระวรรณโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางมยุรี พองพรหมโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
5. นายอดุลย์ นารินรักษ์โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนบดี อินลีโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายปริญญา เกษโสโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ แสนภูวาโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำกรรมการ
4. นายอัศวิน อุตระหงษ์โรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ยศรักษาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสถาพร นาสุขโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีประภาโรงเรียนบ้านตาดภูวงกรรมการ
4. นางพาณี พลราชมโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)กรรมการ
5. นายอภิรัฐ สารทองโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไชยวัษฐ์ ศรีสาครโรงเรียนบ้านแกดำประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา สมดาโรงเรียนภูพานหลวงกรรมการ
3. นายอาวุธ สุวรรณการย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
4. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านดงแสนตอประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ แสงเทพโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพาเลียโรงเรียนบ้านโคกหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภวัทน์ ปานนิลโรงเรียนหนองแวงน้อยกรรมการ
3. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ กลยนีโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ วรภาพโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัทพงศ์ ธนูพรานโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ยศรักษาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
4. นางช่อเพชร โสมศรีแพงโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยากรรมการ
5. นางศศิธร โมราราชโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ทองสันทัดโรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางบรรดา จันทร์เดชโรงเรียนบ้านโนนขมิ้นกรรมการ
3. นางสาวเย็นฤดี ธรรมศิริโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการ
4. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางประไพ ช่างสอนโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสงี่ยม นรสารโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัสดาวดี ลือแสนโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นางนุดาวัลย์ สัมฤทธิคุณากรโรงเรียนบ้านแร่กรรมการ
4. นางสาวมณีวัลย์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางจุไลวรรณ สว่างโศกโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ คำทิพย์โรงเรียนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ซองทุมมินตร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นางสมใจ จันทร์ลือชัยโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาวกรรมการ
4. นางธรรมรงค์รัก จักรไชยโรงเรียนบ้านโคกศิลากรรมการ
5. นายศุภชัย หงษ์คำมีโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเดชา เผ่าพงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมมาตย์ เพียรชนะโรงเรียนบ้านแร่กรรมการ
3. นางสุทธาดา แก้วมุงคุณโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนกรรมการ
4. นายประเวศ อัครพินโรงเรียนบ้านโพนไผ่กรรมการ
5. นายวัฒนา แสงมณีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์เด่น การุณโรงเรียนบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัคร เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาแยงกรรมการ
5. นายสุธมม์ จันชมภูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ ช่างสอนโรงเรียนบ้านดอนยานาง(อ.สว่างแดนดิน)ประธานกรรมการ
2. นายทองเปรียว จันทร์ทองศรีโรงเรียนบ้านบะหัวเมยกรรมการ
3. นางลำดวน ปาพรมโรงเรียนบ้านสร้างฟากกรรมการ
4. นางสาวรักษินันท์ ปานนิลโรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
5. นายวีระพล จันทรเสนาโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายดาวเรือง ทองเลิศโรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ บุญคงโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางรัศมี ไชยบุบผาโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)กรรมการ
4. นางเพชร สายไทยโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือกรรมการ
5. นายสมชาย ดูดีโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายทองพูล เรืองฤาหารโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นายแสนสุข แสนอุบลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
5. นายไพโรจน์ พิมพ์ทาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายวิชิต โคตรแก้วโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่กรรมการ
7. นายอิศเรศ วิไลศิลป์โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุภพ พิลาโสภาโรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
3. นายคงกระพัน งอยผาลาโรงเรียนบ้านโคกสวัสดีกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอรรคพล ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย สีมีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
4. นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนานโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายรัตนชัย จุลราชโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกริกภพ คำภาศรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายประสาท วงศ์กาฬสิทธ์สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายสถาพร ไชยรบโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นายสินชัย ตลับเงินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นายรักษ์พงศ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายจารึก เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิกรรมการ
3. นายกฤษดา ไตรยขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจดกรรมการ
5. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายจารึก เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิกรรมการ
3. นายกฤษดา ไตรยขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศรสิทธิ์ มะลิทองโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นายธวัช แก้วหานามโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
4. นายรุจน์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางมยุรี พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศรสิทธิ์ มะลิทองโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นายธวัช แก้วหานามโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
4. นายรุจน์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางมยุรี พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจัตุรงค์ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์สิทธิ์ โอภาสทิพากรโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นายสุดใจ แสนแสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
4. นายทุนวรรณ วะไลใจโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทันกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ชาตะรักษ์โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคันประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มาลาศิลป์โรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
3. นางรอยพิมพ์ ดาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
4. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางณัฐนันท์ รัตนกรโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจัตุรงค์ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์สิทธิ์ โอภาสทิพากรโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นายทุนวรรณ วะไลใจโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทันกรรมการ
4. นายสุดใจ แสนแสงโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ชาตะรักษ์โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคันประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มาลาศิลป์โรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
3. นางรอยพิมพ์ ดาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
4. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางณัฐนันท์ รัตนกรโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกราช เกษศรีโรงเรียนบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาฏ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิภาสิณี หัสกรรจ์โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย)กรรมการ
4. นางสาวปารวิชญ์ ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านโพนไผ่ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บัวภาคำโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางรัศมี ไชยบุบผาโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ระภักดีโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการ
5. นางโชติมณี พันธุ์แดงโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านโพนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิญดา สุริยะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิภาสิณี หัศกรรจ์โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย)กรรมการ
4. นางอัญชุลี แสงลีโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮมโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไมตรี บนปากโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บัวภาคำโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางรัศมี ไชยบุบผาโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)กรรมการ
4. นายอดุลย์ ระภักดีโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการ
5. นายสุรัตน์ บาตดีโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเข็มเพชร กองแก้วโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยวิทย์ สำราญพัดโรงเรียนบ้านหกนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย)กรรมการ
3. นางมยุรี แก้วสนิทโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
4. นางธิษตยา ทองอินทีโรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์กรรมการ
5. นายมโนมารถ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางทัศน์วรรณ ถินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองฮังเหลวกรรมการ
3. นางปราณี พิชัยช่วงโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
4. นายสถิตย์ บุญมาตย์โรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นายทัศนา สาขาโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นางบังอร สว่างสิริวรรณโรงเรียนนาดินจี่แสงตะวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเข็มเพชร กองแก้วโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยวิทย์ สำราญพัดโรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย)กรรมการ
3. นางมยุรี แก้วสนิทโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
4. นางธิษตยา ทองอินทีโรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์กรรมการ
5. นายมโนมารถ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายมงคล สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางทัศน์วรรณ ถินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองฮังเหลวกรรมการ
3. นางปราณี พิชัยช่วงโรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
4. นายสถิตย์ ทองอินทีบุญมาตย์โรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นายทัศนา สาขาโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นางบังอร สว่างสิริวรรณโรงเรียนนาดินจี่แสงตะวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย พูลศิลป์โรงเรียนบ้านอภัยดำรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายอรุณรุ่ง โตพันโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นางนวลหงษ์ ราชหงษ์โรงเรียนบ้านคำชนดงต้องกรรมการ
4. นางสุพรรณ์ คุตะโคโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย พูลศิลป์โรงเรียนบ้านอภัยดำรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายอรุณรุ่ง โตพันโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นางนวลหงษ์ ราชหงษ์โรงเรียนบ้านคำชนดงต้องกรรมการ
4. นางสุพรรณ์ คุตะโคโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิราภา วารีย์โรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางไวรัลยา วรภาพโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
3. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ศรีพันธ์โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางชรินทร์ทิพย์ พงษ์สุพัฒน์โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิราภา วารีย์โรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางไวรัลยา วรภาพโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
3. นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ศรีพันธ์โรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางชรินทร์ทิพย์ พงษ์สุพัฒน์โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกประธานกรรมการ
2. นายประยูร สาขาโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ อารีย์ถนอมวงศ์โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วยกรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ รินทะชัยโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายหนูทอง อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองน้อยประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทองแซงโรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)กรรมการ
3. นางรันดร ทองเลิศโรงเรียนานดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ พงศ์สวัสดิ์วาณีโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นายสมาน จักรุวงษ์โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพิจิตร บุญรักษาโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย)ประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ เขียวคล้ายโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยากรรมการ
3. นางสาววัลย์วิภา บุบผาโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
4. นายพิทักษ์ เมืองแทนโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางเทวา กอทองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายคงเดช ภาวงค์โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยางประธานกรรมการ
2. นางพินีวรรณ แก้วคำแสนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. Mr.Pop Yannickครูชาวต่างประเทศกรรมการ
4. นางสาวปวีณา แพนบุตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางทิพสุคนธ์ นามมะณีโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายประยูร หวานอ่อนโรงเรียนอุดมสังวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงค์โรงเรียนบ้านเชิงชุมกรรมการ
3. นางสาวณภัทร กิ้วภาวันโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. MissAiko Tabaranzaครูชาวต่างประเทศกรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชานันท์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้้านตาลเลียนกรรมการ
3. นางสาววันวิษา โม้ดาโรงเรียนบ้้านสีสุกห้วยโมงกรรมการ
4. MissLean Rose Gallardoครูชาวต่างประเทศกรรมการ
5. นางชณุตพร ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายจิตติพงษ์ ศรแผลงโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิลป์ ไชยวงคตโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางปราณี ศรีลารักษ์โรงเรียนบ้้านแร่กรรมการ
4. Mr.Angelo Voetครูชาวต่างประเทศกรรมการ
5. นางสุภาพร หงษ์ชูตาโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย)ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ผิวชัยโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
3. นางศศิชญาน์ แก้วคำสอนโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยากรรมการ
4. Mr.๋Jenny Vonneครูชาวต่างประเทศกรรมการ
5. นางสาวรัศมี อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายบุญถิ่น ภูดินทรายโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ มหาวังโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์)กรรมการ
3. นางณัชชา ไตรยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. Mr.Nicholas Varholemeouครูชาวต่างประเทศกรรมการ
5. นางัรัตนา สีสุดโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายจินดา สายคำโรงเรียนบ้้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นางกุาญจนิศ โกษาแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสาวบุญผอง คุณศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชื่อกกรรมการ
4. นางสาวดุษฏี แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นางกชนันท์ ับัวชุมโรงเรียนบ้้านบะทองนาหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายชินเทพ เกษเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ แพงศรีโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
3. นางสาวนภาพร พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
4. นางสาวอิริศรา สอนไชยาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการ
5. นางสาวลำไพ พันทะสาโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปารวี เจริญยศโรงเรียนบ้านโนนพอกประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ไตรยขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย)กรรมการ
3. นางสาวชนิศา บุญรักษาโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ไชยนนท์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
5. นางศลิษา สัตถาผลโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎาพร ผิวเงินโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. MissSuusuu Lwinโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
3. นางพิมลวลัญธ์ สัพโสโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
4. นางสาวรถจนา ศรีมาโรงเรียนบ้านโคกดินแดงกรรมการ
5. นางสาวฟ้าสุดา แดงโชติโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนภาพร พงษ์สิทธิศํกดิ์โรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณณพัชร์ จันสีโคตรโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ บุญจูโรงเรียนบ้านตาดภูวงกรรมการ
4. นางปิยะมล คนแรงโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นายสนาม บัวพิษโรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายฌฐ ฝุ่นเงินโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชญา คุณสมบัติวิทยากรพิเศษกรรมการ
3. MissLiHoi Yannickโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ บัวภาโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายนฐ ฝุ่นเงินโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชญา คุณสมบัติวิทยากรพิเศษกรรมการ
3. MissLiHoi Yanโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ บัวภาโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางบุญนุช พละเสนโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.รุ่งฤดี ขันธพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
3. นายวีรชาติ กาญจนกัญโหโรงเรียนบ้้านนาสีนวลกรรมการ
4. นายธีีระปะกรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายปัญญา คนงามโรงเรียนบ้านหนองตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายจักรพันธ์ ต้นสายธนินน์โรงเรียนบ้านคำสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษณ์ บาลลาโรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี เหลาพรมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
4. นางสาวภัสรา พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
5. นางสาวจรวยพร เบ็ญจาโรงเรียนบ้านแร่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชุมพร กรุณานำโรงเรียนบ้้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร สืบศรีโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางรัชนิดา สุราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนทรายคำกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวันโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นายวินิจตา จันทร์โพธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
6. นายสนิท เชื้อเพชรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤษพงศ์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านภูตะคามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์ ก้อนตาลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตรคำหาญโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์กรรมการ
4. นายฉลอง เงินงามโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นายวีระพล โคตรลาคำโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา ไชยราโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโยธิน เขียววิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถวิล คำอาจโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นายอนุชิต วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สาราชโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านดงแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกนกวรรณ บุญโสภิณโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรวรรดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นายเกรียนทอง ต้นเชื้อโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
4. นางจิราพร อาษาสร้อยโรงเรียนบ้้านดงคำโพธิ์กรรมการ
5. นายประยูร แก้วหัวนิลโรงเรียนหนองลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอดุลชัย สอนไชยาโรงเรียนบ้้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ทิพวงศ์ษาโรงเรียนบ้้านบึงกรรมการ
3. นายเกริก นิยมสัตย์โรงเรียนบ้านสร้างฝากกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย บัวภาคำโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสาวประกายมาศ จักษุจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายจรัส ทิพเนตรโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วหัวนิลโรงเรียนหนองลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอัครวรรดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
4. นางจิราพร อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์กรรมการ
5. นายสุมศรี ปารีพันธ์โรงเรียนบ้านสุวรรณคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี ทองมูลโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ นวลสิงห์โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นางสมพร สุทธิอาจโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอกรรมการ
4. นายเพียงจันทร์ นนตะเสนโรงเรียนบ้้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ นูพิมพ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอดิรัน พรหมศิริโรงเรียนบ้านผักตบประธานกรรมการ
2. นางมุฑิตา เหมะธุลินโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟกรรมการ
3. นางบุญร่วม สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
4. นางญาณิศา ดวงสีทองโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางอารีวรรณ แก้วคำสอนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสมหวัง มหาวังโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พ่วงยิ่งโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์กรรมการ
3. นางชูมิตร สุระทัศน์โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางสุดาวดี ชูสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
5. นางจินตนา เจริญชัยโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง มหาวังโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พ่วงยิ่งโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์กรรมการ
3. นางชูมิตร สุระทัศน์โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางสุดาวดี ยุสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62กรรมการ
5. นางจินตนา เจริญชัยโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชููเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่ร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ พิทย์บุญชูโรงเรียนชุุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธพัฒน์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสุำเรีง เลิศสงครามโรงเรียนบ้้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศัักดิ์ัชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุุญเถิง ภาวงค์โรงเรียนบ้้านทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสุำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสุำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
13. นายสมจิตร สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
13. นายสมจิตร สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
13. นายสมจิตร สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ชุมชนบ้านท่าศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงโนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
4. นายสุริยา ทองสันทัดโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นายทักษิณ คำทวีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคามกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการ
8. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
9. นายจำลอง ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
10. นายปรัชญา พรหมจักรโรงเรียนบ้านคำบ่อกรรมการ
11. นายวิละไทย ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาวกรรมการ
12. นายบุญเถิง ภาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกกรรมการ
13. นายสมจิตร สุนารักษ์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเจด็จ พรหมดีราชโรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฤาชากูลโรงเรียนคำชนดงต้องกรรมการ
3. นายคมสัน เบ้าหล่อเพชรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
4. นายไพบูรณ์ คำภูมีโรงเรียนบ้านกุดตะกาบกรรมการ
5. นายนิกร มาระมิ่งโรงเรียนบ้้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุรเกรียรติ รวมธรรมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ถานะลุนโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการ
3. นายสาทิตย์ วงศ์มีแก้วโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นางรุจีวรรณ เกลี้ยงกลิ่นโรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้นกรรมการ
5. นายฤทธิไกร เจริญไชยโรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ จิจุบาลโรงเรียนบ้านผักคำภูประธานกรรมการ
2. นายธนากร ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองน้อยกรรมการ
3. นายแสงดาว แก้วดวงสีโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วยกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ไชยแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอดทน โพธิราชาโรงเรียนบ้านคำสะแนนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สัตถาผลโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ คำหดโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงกรรมการ
3. นายปัญญา โสระธิวาโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์กรรมการ
4. นางพิมพัชร์ การุญโรงเรียนวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา บุญนาทีโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ถานะลุนโรงเรียนบ้านอูนดงประธานกรรมการ
2. นายสาโรช จงหมั่นโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเกชา ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย)กรรมการ
4. นางกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายสิทธิโชค อุปพงษ์โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย อินทรเกษมโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพประธานกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ เหมะธุลินโรงเรียนชุมชนส่องดาวประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ศรีพรมษาโรงเรียนบ้านห้วยบางกรรมการ
3. นางสาวมัชฌิมา บุญเลิศโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการ
4. นางสรนิตย์ บุญศรีรัตน์โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นางฬิเอ โคตรมุงคุณโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเสวียน ราชคำโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายอดุล บาลลาโรงเรียนบ้านคำแหวกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นางสมัย เจริญชัยโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนู วัฒนราชโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยากรรมการ
3. นางสมพร ช่างนิรันดร์โรงเรียนบ้านแร่กรรมการ
4. นางอรพันธ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)กรรมการ
5. นางเนตรนภา โพธิ์สาวังโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิเศษ มูลสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย เมืองแทนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายปรีดา พันทะสาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นายชาญชัย โพธิ์สาวังโรงเรียนบ้านนาแยงกรรมการ
5. นางสาวชนิศา อุตหลุดโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมาณพ ติกาพันธ์โรงเรียนบ้านบะฮีประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.ชัชวลิต สีแก้วอ้มโรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญกรรมการ
3. นางปิยะเวียง สุตะภักดีโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางเนตรนุช ลักษณะศรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นายทองปาน นันทะราชโรงเรียนบ้านหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอ่อนศรี คนขยันโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย กางทองโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
3. นางยุพิน สุจริตโรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ฐานทองดีโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางวาสนา ปามุทาโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอ่อนศรี คนขยันโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย กางทองโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่กรรมการ
3. นางยุพิน สุจริตโรงเรียนบ้านตาลเลียนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ฐานทองศรีโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางวาสนา ปามุทาโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนประธานกรรมการ
2. นางพนอม แก้วก่าโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
3. นางวราพร สนิทรัมย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายประวิทย์ อินหาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางจันลา โถชาลีโรงเรียนบ้านผักคำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปัญญา วุฒินามโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ มุริจันทร์โรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
3. นางสุทัศนีย์ พรมพินิจโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
4. นางพนอม แก้วก่าโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
5. นางกุหลาบ กวานเชียงเหนือโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ เหมะธุลินโรงเรียนบ้านห้วยบางประธานกรรมการ
2. นายทองเพชร การุญโรงเรียนบ้านอูนโคกกรรมการ
3. นางปาริชาต ไชยบุบผาโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
4. นางรัตนา แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านช้างมิ่งกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เสนาคำโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ตาเมืองโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทิพวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโนนทรายคำกรรมการ
3. นายมาลาทอง เป้งคำภาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายอำนาจ ประภาหารโรงเรียนบ้านชัยชนะกรรมการ
5. นายวิญญา พรหมส่วนโรงเรียนบ้านโนนขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)ประธานกรรมการ
2. นางนิภา นันตะสุขโรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อมกรรมการ
3. นางสุมาลี แสนอุบลโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางรุจิลา วรรณทองโรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคนกรรมการ
5. นางสุมาลี ก้อนตาลโรงเรียนบ้านบะหัวเมยกรรมการ
6. นางสุวนันท์ หาระโคตรโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายรัชตะ สมพมิตรโรงเรียนบ้านนาตากางประธานกรรมการ
2. นางมะลิดา ประทุมโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมกรรมการ
3. นางอรัญญา กลับศรีโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)กรรมการ
4. นางยงเจริญ ไตรยขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางรุ่งนภา มุลทาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสังเวียน งามขาวโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำยอง ขันธ์พัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ สาขามุละโรงเรียน.บ้านนาบ่อกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ประทุมพงษ์โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเมฆลา ป้อมไชยาโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวชญานิศ รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางพยอม ชาลีคำโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ บางศิริโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
4. นางสารภี น้อยทุ่งโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางภิทราพร อินทะชัยโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายคำพอง เปลรินทร์โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต ผาอินทร์โรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
3. นางนิภาวัลย์ สุจริตโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุกรรมการ
4. นางสุรินทร์ นามวงศ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวพัชรียา ศรีเพียชัยโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายทนุ อารยกูลโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ นรบุตรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสุภรณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
4. นางนงคราญ ไชยจันทร์โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนิตยา สมจิตรโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงกรรมการ
6. นางสาวสิริธร จันทร์สุพรรณโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายยวงรัตน์ รัฐไชยโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบุญฑริกา จิณณรัตนากุลโรงเรียนหนองแคหนองโข่ยกรรมการ
3. นางปิยะนุช เหมะธุลินโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการ
4. นางบรรทม จันทิวงศ์โรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางดวงใจ สาขามุละโรงเรียนบ้านหนองหมากแซวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายไข จันโทโรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้นประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อินหาโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา จันทประสารโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางสมใจ แพงศรีโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยากรรมการ
5. นางปราศรัย ปรีชาเสถียรโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายเสาร์ วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรมอินทร์โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126กรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญจน์ สืบสำราญโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นางนวัสนันท์ นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่กรรมการ
5. นางกุหลาบ ฮังกาสีโรงเรียนบ้านอูนโคกกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมีชัย กลยณีย์โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตดาวัน จันทศรีโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางวนิดา พันธ์เทียมโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์กรรมการ
4. นางประไพศรี แสงลีโรงเรียนบ้านปทุมวาปีกรรมการ
5. นางประภมพรรณ ชาเสนโรงเรียนบ้้านโนนทรายคำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพอใจ อินสาโรงเรียนบ้านดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสมจิต เกื้อทานโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี หัสจันทองโรงเรียนบ้านหนองเบญจกรรมการ
4. นายอารีย์ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางปาริชาต เชษฐสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายธวัธชัย ศรีสำราญโรงเรียนบ้้านไฮ่ปลาโหลประธานกรรมการ
2. นางนุชนาช วงศ์ศรีลาโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวรัญดร ทองเดชโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล ราชชมภูโรงเรียนบ้านดงแสนตอกรรมการ
5. นางรจนา ภูทองไทยโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไชยวัษฐ์ สีสาครโรงเรียนบ้านแกดำประธานกรรมการ
2. นายอัษฎา สีลาคูโรงเรียนภูพานหลวงกรรมการ
3. นายอาวุธ สุวรรณการย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
4. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไชยวัษฐ์ สีสาครโรงเรียนบ้านแกดำประธานกรรมการ
2. นายอัษฎา สีลาคูโรงเรียนภูพานหลวงกรรมการ
3. นายอาวุธ สุวรรณการย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
4. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไชยวัษฐ์ สีสาครโรงเรียนบ้านแกดำประธานกรรมการ
2. นายอัษฎา สีลาคูโรงเรียนภูพานหลวงกรรมการ
3. นายอาวุธ สุวรรณการย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
4. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไชยวัษฐ์ สีสาครโรงเรียนบ้านแกดำประธานกรรมการ
2. นายอัษฎา สีลาคูโรงเรียนภูพานหลวงกรรมการ
3. นายอาวุธ สุวรรณการย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
4. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไชยวัษฐ์ สีสาครโรงเรียนบ้านแกดำประธานกรรมการ
2. นายอัษฎา สีลาคูโรงเรียนภูพานหลวงกรรมการ
3. นายอาวุธ สุวรรณการย์กุลโรงเรียนบ้านบะฮีกรรมการ
4. นายวรกิจ ทิพวงษาโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านดงแสนตอประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ แสงเทพโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านดงแสนตอประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ แสงเทพโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านดงแสนตอประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ แสงเทพโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านดงแสนตอประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ แสงเทพโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านดงแสนตอประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ แสงเทพโรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นรัฐกิจโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายวินัย ขันติยูโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศรสิทธิ์ มะลิทองโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นายธวัช แก้วหานามโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
4. นายรุจน์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางมยุรี พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศรสิทธิ์ มะลิทองโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นายธวัช แก้วหานามโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
4. นายรุจน์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางมยุรี พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศรสิทธิ์ มะลิทองโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นายธวัช แก้วหานามโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
4. นายรุจน์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางมยุรี พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศรสิทธิ์ มะลิทองโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นายธวัช แก้วหานามโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
4. นายรุจน์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางมยุรี พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศรสิทธิ์ มะลิทองโรงเรียนบ้านอูนดงกรรมการ
3. นายธวัช แก้วหานามโรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)กรรมการ
4. นายรุจน์ สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางมยุรี พูลศิลป์โรงเรียนอภัยดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายจารึก เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิกรรมการ
3. นายกฤษดา ไตรย์ขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจารึก เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิกรรมการ
3. นายกฤษดา ไตรย์ขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจารึก เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิกรรมการ
3. นายกฤษดา ไตรย์ขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจารึก เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยกรรมการ
2. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิกรรมการ
3. นายกฤษดา ไตรย์ขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจารึก เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิกรรมการ
3. นายกฤษดา ไตรย์ขันธ์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายมาลา เหิมหอมโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายเทวมิตร มาตราชโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor เรียนร่วมประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor เรียนร่วมประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]