รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร,โรงเรียนเชิงชุมราชนุกูล,โรงเรียนเมืองสกลนครและค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กชายอัครชัย  ศิริวาลย์
 
1. นางกลิ่นสุรีย์  ไชยทองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกัลยกร   หมวดแร่
 
1. นางนุชสาคร   ปาระคะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงเกษวรินทร์   ลามคำ
 
1. นางพรสวรรค์  วงศ์ธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงพชรพร  พิทักษ์ชัยโสภณ
 
1. นางกลิ่นสุรีย์  ไชยทองศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 99.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประไพพร   ลีทนทา
 
1. นางเพ็ญศรี   ศรีสถาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางบังอร  เนตรทองคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงณัฐทวัลย์  จันสี
 
1. นางสาวภารดี  คำโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นิติยาโรจน์
 
1. นางกฤติกา  พองพรหม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายปัญญา  มาตเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ชมภูทัศน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  หลินภู
2. นางสาวพิมรภัค  กุลศรี
3. นายอดุลย์ศักดิ์  ศึกษากิจ
 
1. นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม
2. นางสมรัตน์  สวยสุด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  มอมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พ่อลา
 
1. นางอาภรณ์  พลราชม
2. นางปาริชาติ  ชินโณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัณภิรมย์  ปัตพา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ใชยวงศ์
 
1. นางณฏวรรณ  แสงวงศ์
2. นางปาริชาติ  ชินโณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายสุวิจักขณ์   พารา
 
1. นางแขนภา   พาเสน่ห์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายศุภวิทญ์   พรหมโคตร
 
1. นายอนุภาพ   บุญซ้าย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงอัญชลี  ข่วงทิพย์
 
1. นางเอื้อมพร  พองพรหม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   คำโคตร
2. เด็กชายพรสวรรค์   ผุยลานวงค์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   เหลาลอดวัน
 
1. นางสาวศศิธร   แสงฉวี
2. นางสาวพิกุลทอง   กออำไพ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. นายสุริยา  ทิพาศรี
2. นางสาวเจนจิรา  กะวานธง
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเขื่อง
 
1. นายเอกวัธ  เมืองโคตร
2. นายสมเด็จ  ไชยวงศ์คต
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แก้วพิกุล
2. เด็กชายนิธิ   พรหมเทศ
3. เด็กหญิงปรียาพร   มณีรัตน์
 
1. นายไผท   แถบเงิน
2. นางปุณยนุช   แก้วพิกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรสุดา  โพทารินทร์
2. เด็กหญิงแก้วกานดา  ปุ่งคำน้อย
3. เด็กหญิงโนราห์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายคมสัน  แสงสุวรรณดี
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงชญาดา  หงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมเมือง
 
1. นางจิญาภัทร  หงษ์สิงห์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. นายธวัชชัย  ลาวงศ์เกิด
2. เด็กชายปรัชญา  ลาวงศ์เกิด
 
1. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
2. นางสมคิด  ทิพจร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูธรเลิศ
 
1. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ
 
1. นายบรรชา  บุตรศรีรักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายไลคิม  เช
 
1. นางสาวณัฏฐา  ธรรมโรจน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อกิ่งเพชร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  รัตนอริยเมธีกร
3. เด็กหญิงภาพิมล  สุขสถิตย์
 
1. นางระพีพรรณ  ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์  บุญซ้าย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจินตหรา  ใยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทิวาพร  วงศ์บาตร
3. เด็กหญิงแก้วบุด  แก้วมะ
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
2. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชญานิน   คำสงค์
2. เด็กหญิงนันทกานต์   บัวศรีศธิยา
3. เด็กหญิงแก้วตา  ระวิโรจน์
 
1. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
2. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วมะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วมะ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  นาแข็ง
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
2. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   บุญจันทร์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีวงษา
3. เด็กชายภูมิภัทร   บุญจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  อุ่นสากล
2. นางขนิษฐา   กุลกานนท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  บุพศิริ
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  เข็มปัญญา
 
1. นายศิริไชย  จวนสาง
2. นางพุทธรักษ์  จวนสาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1. เด็กหญิงพัทธิญา  วรโงน
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรทัด
3. เด็กหญิงสุภิสรา  ทูลชัย
 
1. นายสิทธิพงษ์  ภูศรี
2. นางสาวเนตรนพิศ  คตจำปา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 1. เด็กหญิงปริฉัตร   บุญพา
2. เด็กหญิงพิมปภัทร   พรมศิริ
3. นางสาววรรณภา   โยธายุทธ
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ดาบพิมพ์ศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวขวัญใจ  นามโคตร
2. นางสาวศุทธนุช  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายจตุภัทร  พองพรหม
2. นางสาวปริญญา   ดาบพิมพ์ศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายพันธกร   โอตาไสย
2. เด็กชายสราวุฒิ   เหลาแตว
 
1. นายกำพล  ทองพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปฏิพล   โชติสูงเนิน
2. เด็กชายรัตตพล  กาแก้ว
 
1. นายปัญญา  องอาจ
2. นางลำพูน  คะสาราช
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอ่นนู
2. เด็กชายธนากร  สอนลิลา
 
1. นายมนตรี  นามศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจารุพงษ์   พุทธิไสย
2. เด็กชายอนุชิต   นมัสการ
 
1. นางสุนิสา  พุทธิไสย
2. นางหอมจันทร์  บุตราช
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นายณัฐกร  ลีสอนตะ
2. นายศักรินทร์  เสนาชัย
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
2. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นายรุ่งอนันต์  นามตาแสง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จะผาวาน
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
2. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พฤกจันทร์
2. เด็กหญิงกรวิกา  ชุมปลา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษ์จันทร์
4. เด็กหญิงอริยา  ฮามวงค์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ป้องกัน
 
1. นางมยุรีย์  แพงไชย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงกุลนรีพร   ศรีเตชะ
2. เด็กหญิงพรชิตา   ถึงนามลี
3. เด็กหญิงวัลยลักษณ์   ดาบลาอำ
4. เด็กหญิงศุภารัตน์   ภูมาสี
5. เด็กหญิงอารดา    อารีล้น
 
1. นางดวงจันทร์   ดาบโสมศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  พรหมโคตร
2. เด็กหญิงนาฎศิลป์  มุงคุณ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ดวงพินิจ
4. เด็กหญิงวริศรา  ใยพันธ์
5. เด็กหญิงอทิตยา  มุงคุณ
 
1. นางวรรณา  พรหมศิริ
2. นางศรีวรรณ  ศรีบานแจ่ม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหล่าผ่าเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจริยา  แสนบัณฑิต
3. เด็กชายนพพร  ธิวะโต
4. เด็กหญิงมาธา  ไชยตะมาตย์
5. เด็กหญิงวรฤทัย  ชุมปัญญา
 
1. นางปรียา  คำศรี
2. นางเครือมาศ  วาทะวัฒนะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงจริญญา  แสนหูม
2. เด็กหญิงประติพร  แสนหูม
3. เด็กหญิงศิวพร  วงค์ชาชม
4. เด็กหญิงอารีญา  ปาวี
5. เด็กหญิงเกวลิน  อ้วนอินทร์
 
1. นางนภาพร  วงศ์อุดมศิลป์
2. นางเครือมาศ  วาทะวัฒนะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นางสาวจริยา  เครือคำ
2. นายปวีณ  ผาด่านแก้ว
3. นางสาวภาวิณี  สีลาโพธิ์
4. นางสาวเจนจิรา  ราชแผ้ว
5. นางสาวเหมือนฝัน  เพ็ชรบุญ
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
2. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลินภู
2. เด็กหญิงพิมรภัค  กุลศรีึ
3. เด็กชายศุภชัย  แซ่ฉิน
4. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  ศึกษากิจ
5. เด็กหญิงอรอนงค์  นิยม
 
1. นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม
2. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กหญิงกฤชมณ  อันสุข
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แจ้งสุข
4. เด็กหญิงพัตรพิมล  ทุมกิจจะ
5. เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก
 
1. นายปรวัฒน์  แจ้งสุข
2. นายยรรยงค์  วงค์ษาคร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณวิเศษ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงวรรณพร  วิถี
 
1. นางรักชนก  บุนนาค
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายพิเชษฐชัย   ทีคร
 
1. นางจีรนันท์    ฮังกาสี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงปารวี  ศรีมุกดา
2. เด็กชายวัชรวีร์  เหลาตุลา
 
1. นางมะลิ  ธารชัย
2. นางวิไล  สุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมแจ้ง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ฟู
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายไพศาล  เลิศสงคราม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงทิพนภา   อุ่นจางวาง
2. เด็กชายสุขสันต์   วันดี
 
1. นางสุวรรณา    สุริรมย์
2. นายธนูชัย   ภูจอมจิตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกนกอร   ใต้ชมพู
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   เพ็งไธสงค์
3. เด็กหญิงชุลีภรณ์    หะติง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ดวงคุณ
5. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ตันเสนา
6. เด็กหญิงลักษิกา   ดวงคุณ
7. เด็กหญิงอทิตติยา   หะติง
8. เด็กหญิงอังศนา   ล้อมวงศ์
9. เด็กหญิงอารียา    แสนบรรดิษฐ์
10. เด็กหญิงเขมจิรา   ย้อยดวงชัย
 
1. นางสุวรรณา    สุริรมย์
2. นางอัมรา    ทิพเลิศ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีเพียร
2. เด็กหญิงกัลญา  พรหมหากุล
3. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีสุข
4. เด็กหญิงทิพย์วราภรณ์  สิงห์พละ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลินภู
6. เด็กหญิงพันธิตรา  สมัครเขตวิทย์
7. เด็กหญิงพีรดา  ราษี
8. เด็กหญิงพุธิตา  ลิภา
9. เด็กหญิงรัชนี  นาหมื่นหงษ์
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  กั้วจำนงค์
11. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์พละ
12. เด็กหญิงสุวิมลพร  ศรีฟ้า
13. เด็กหญิงอารยา  พรหมพินิจ
14. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีวรมย์
15. เด็กหญิงเพชรลัดดา  นารถชมสา
 
1. นายสวัสดิ์   ศรีมุกดา
2. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริกุล
3. นางทองทิพย์  จันทะรังสี
4. นายสุระศักดิ์  นาระคล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ลามคำ
2. เด็กหญิงชนากานต์   แพงคำตา
3. เด็กหญิงชลดา  ข่วงทิพย์
4. เด็กหญิงนรินทร  ชาริโย
5. เด็กหญิงนิภาพร  ข่วงทิพย์
6. เด็กหญิงรัชดา   ข่วงทิพย์
7. เด็กหญิงรุจินันท์  ฆารพุธ
8. เด็กหญิงวรินยุพา  คำโคตร
9. เด็กหญิงสิริวิมล   อินคำน้อย
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์   คำโคตร
11. เด็กหญิงสุภาพร   ทิพย์คำมี
12. เด็กหญิงอคิราภ์   กุดวงศ์แก้ว
13. เด็กหญิงอนัญลักษณ์   ตุพิลา
14. เด็กหญิงโชคติกา  ตุพิลา
15. เด็กหญิงโยษิตา  ตุพิลา
 
1. นางสาวสุนิสา  ลามคำ
2. นางสุทิตสา   ชุมภูแสง
3. นางสาวรัตนา  ข่วงทิพย์
4. นางสาวอุมาพร  จอมคำสิงห์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานสาม 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ขันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงพรนัชชา  มุริเชย
 
1. นางสาวพักตร์พิไล  ไพศาสล
2. นางกัลยา  สิงห์สุธรรม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขาวหมอ
2. เด็กหญิงภาวิตา  พองพรหม
 
1. นายคมพิศิษฐ์  ข่วงทิพย์
2. นางสาวศัทธนา  ลามคำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ข่วงทิพย์
 
1. นางกัลยาณี  สิงหนสาย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงรุจิรา  คุณปัญญา
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงณรัญญา  โทรัตน์
 
1. นางกัลยาณี  สิงหนสาย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงวรรณพิณ  ตั้งอยู่ศิริ
 
1. นางจุรีพร  เชียรรัมย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายรัฐกฤษ  ชีมุล
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงชไมพร  โคตรุขัน
 
1. นางสมจิตร  เลานวดวัน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กชายจิระเดช  ข่วงทิพย์
 
1. นางเวียงจันทร์  พรไชยา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิรัฐ
2. เด็กหญิงอรปรียา  มุลทองสุข
 
1. นางสาวภลดา  แสงโคตรมา
2. นางรัชนีย์  ดาโอภา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงชนิตา  หาญยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  หล้าพรหม
 
1. นายเจตจันทร์  สาระวรรณ
2. นางวราภรณ์  นาคคูบัว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกัลยา  เจริญคร
2. เด็กหญิงนรีรัตน์    สมภาร
 
1. นางเยาวรัตน์  ประทุมรัตน์
2. นายสุริยศักดิ์    ประทุมรัตน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธนพล  อังมีพิษ
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสอนนาน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณนุรักษ์
2. เด็กชายวัตชิระ  พระสุวรรณ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไตรวงษ์
 
1. นายจำปา  คึ้มยะราช
2. นางศิริวรรณ  ประสพดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 1. เด็กชายนนทวัฒน์   พิมพิการ
2. เด็กหญิงปนิสตา   พิมพิการ
3. เด็กชายเอกชาติ   เพียลาดใหล
 
1. นางแสงทอง    งิ้วสุภา
2. นายชญตว์  อินทร์ชา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  น้อยเหลือง
2. เด็กชายวรพจน์  ทานาลาด
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ชินบุตร
 
1. นายเรืองวัฒนา  พรหมเมือง
2. นายนาวา  ศรีนา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายพีระพล  โพธิ์ม่วง
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงมัชฌิมา   ล้านแก้ว
 
1. นางเทวาพร   โคตรสมบัติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส   ทองสวัสดิ์
 
1. นางเทวาพร   โคตรสมบัติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ล่องวิเชียร
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. นายทศพร  งามแสง
 
1. นายนิพนธ์  ศรีชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธรรมิกา  มีสูงเนิน
 
1. นายจารุวัฒน์  ประทุมตะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกนกพร    เนตรสุณี
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทาวะลุน
2. เด็กหญิงจิรนันท์  มิ่งสืบดี
3. เด็กหญิงณิชากร  แง่ธรรม
4. เด็กชายตนุภัทร  แง่ธรรม
5. เด็กหญิงธนกนกวรรณ  ทิพจร
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แง่ธรรม
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  เฉิดทรัพย์
8. เด็กหญิงพรนภา  นีลายนาค
9. เด็กหญิงพรสุภา  แกะทาคำ
10. เด็กหญิงพัชรี  บีล้ำ
11. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  อินยาพงษ์
12. เด็กหญิงวราพร  นีลายนาค
13. เด็กหญิงวริศรา  สุตะโคตร
14. เด็กชายสรยุทธ  ศรีบุญแปลง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  งัดกระโทก
16. เด็กหญิงอรัญญา  ดงจำปา
17. เด็กหญิงเกศรินทร์  ราชราชา
18. เด็กชายเจษฎา  สาขามุละ
19. เด็กชายเดชนคร  วงศ์นาตาล
20. เด็กหญิงโยศิตา  ศรีนาม
 
1. นายศักดาดิ์  จันทรขันตี
2. นางเยาวรัตน์  แก้วก่า
3. นางศิรินทร  คำเพชรดี
4. นางนฤมล  งอยผาลา
5. นางธนิกา  ไกยพาย
6. นางพิมพา  มือขุนทด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกฤติกา  พรมเสนสา
2. เด็กชายจตุภัทร  คำมุงคุณ
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทิพย์สุวรรณ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุ่งคำน้อย
5. เด็กชายธนากร  พรมจำปา
6. เด็กชายวิชัย  ทีคอโงน
 
1. นายสุทัศน์  บุตรโคษา
2. นายเชิดศักดิ์  นนลาพล
3. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กชายพงษ์อนันต์  นวลสำลี
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงศรมณี   หาไชย
 
1. นางสาวสุนิสา  ลามคำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายชินวัตร  ชีมูล
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์ษาพาน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1. เด็กหญิงละอองฝน  สุจิตรประเสริฐ
 
1. นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาทิพย์  แสนคำ
 
1. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 1. เด็กหญิงนิกิต้า  พาร์คิน
 
1. นางวริณี  ธนะคำดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงศรมณี   หาไชย
 
1. นางสาวสุนิสา  ลามคำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายอัษฏายุทธ  ไชยโคตร
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกวิสรา   พลจันอัด
 
1. นางณัฐภัสสร   ไชยทองพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  คำเพชรดี
 
1. นายธนะศักดิ์  ธนะคำดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  คำเพชรดี
 
1. นางขนิษฐา  ศรีค้อ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กชายภานุเดช  สีสังชุม
 
1. นางมนชยา  หอมแพน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  วงศ์ษา
 
1. นายวิทยา   ทอนฮามแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายกิตินันท์  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงกิรตา  เพียรภายลุน
3. เด็กหญิงกุลปรียา  ผิวจันทร์
4. เด็กชายคมสรร  โสภาเพชร
5. เด็กหญิงจตุพร  อุปเท
6. เด็กหญิงจิดาภา  อุชี
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำหงษา
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชุมภูแสง
9. เด็กชายชัยมงคล  บุระวงศ์
10. เด็กหญิงดวงทอง  ค้ำคูณ
11. เด็กชายธีระวัฒน์  กิติผง
12. เด็กชายนพนัย  มะลิสา
13. เด็กชายนพเชษฐ์  นามอาสา
14. เด็กหญิงนริศรา  อะนันตะ
15. เด็กชายปกรณ์  บุญจอง
16. เด็กหญิงปภัสสร  อุชี
17. เด็กหญิงปวีณา  ชาภูคำ
18. เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร
19. เด็กชายพัลลภ  ทิพย์เหลือง
20. เด็กหญิงภัทราพร  แหลมทอง
21. เด็กชายมนตรี  ปิตฝ่าย
22. เด็กหญิงศศวิมล  อินทวงศ์
23. เด็กหญิงศิริวิมล  พลเสนีย์
24. เด็กชายศุพวัฒ  สีลาน
25. เด็กชายสันติกานต์  บุระวงศ์
26. เด็กชายสิทธิพร  พลเสนีย์
27. เด็กชายสุทิน  ใจหาญ
28. เด็กหญิงสุนิลทรา  ศรีพันดอน
29. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันคำ
30. เด็กชายอนุวัฒน์  เพ็งพา
31. เด็กชายอภิวัฒน์  โชติแสง
32. เด็กชายอภิศักดิ์  ลาโพธิ์
33. เด็กชายอภิสันต์  สุกดี
34. เด็กหญิงอรพิณยา  ไสยศาสตร์
35. เด็กหญิงอักษร  คำหงษา
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชีแก้ว
37. เด็กชายเจษฎากร  ปะระทัง
38. เด็กหญิงเปรมวดี  โสดามุก
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิติผง
40. เด็กหญิงแพรพลอย  สุวรรณไชยรบ
 
1. นายศักดิ์ชาย  แก้วดี
2. นางจารุณี  ทัศคร
3. นางสาวชวนชิด  ไชยรบ
4. นายเอกชนก  สิทธิรักษ์
5. นายศักดิ์สิทธิ์  เผือดนอก
6. นายสุริยา  ทานาลาด
7. นายธเนศ  ไตรพิษ
8. นายกิตติภัทร  วิรุฬธนกิจไพศาล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นางสาวกนิษฐา  เจริญมา
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วมะ
3. นายธนากร  เที่ยงเดช
4. นายธีระพงษ์  ทรัพย์ทวีพูล
5. นางสาวนัตยา  จันทะวงศ์
6. นางสาวพัชริดา  พลราชม
7. นายวิษกรณ์  แก้วมะ
8. นายศิวะพงษ์  ใคร่นุ่นสิงห์
9. นางสาวสุธิดา  บัวพรม
10. นายอนุชา  แก้วมะ
 
1. นายพิชิต  จันทรวงศ์
2. นางสัญญา  นิลทะราช
3. นายอดิศักดิ์  ศรีนา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายกิตตินนท์  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงจตุพร  อุปเท
3. เด็กชายธีระวัฒน์  กิติผง
4. เด็กหญิงภัทราพร  แหลมทอง
5. เด็กชายมนตรี  ปิตฝ่าย
6. เด็กหญิงศิริวิมล  พลเสนีย์
7. เด็กชายอภิศักดิ์  ลาโพธิ์
8. เด็กหญิงอรพิณญา  ใสยศาสตร์
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชีแก้ว
10. เด็กหญิงแพรพลอย  สุวรรณไชยรบ
 
1. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
2. นางบาหยัน  วริสาร
3. นายอุทิศ  ขันเงิน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประเสริฐกิจ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  มั่นคง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ลุนราช
4. เด็กหญิงอนุสรา  วดาพงศ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  วภักดิ์เพชร
6. เด็กหญิงโสภิดา  สุภาอ้วน
 
1. นางชีวานันท์  คนองมาก
2. นางมลฤดี  สารสมัคร
3. นางรัตนา  พัชรเนตร
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยะนันท์
2. เด็กหญิงปาณิตา  โคตรธรรม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะนันท์
4. เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  แดนประโคน
6. เด็กหญิงสุธิตา  แสนสุริวงศ์
 
1. นางนางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
2. นางจันทจร  อ้วนโนราษฎร์
3. นางจันทร์จิรา  พลขันธ์
4. นางสาวอรริสา  พิมพ์มีลาย
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประเสริฐกิจ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  มั่นคง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ลุนราช
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเสริฐกิจ
5. เด็กหญิงอนุสรา  วดาพงศ์
6. เด็กหญิงอภิญญา  วภักดิ์เพชร
7. เด็กหญิงอารียา  เรียมแสน
8. เด็กหญิงโสภิดา  สุภาอ้วน
 
1. นางชีวานันท์  คนองมาก
2. นางเปี่ยมใจ  อุ่นวิเศษ
3. นางคณัสนันท์  ศรีมงคล
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยะนันท์
2. เด็กหญิงบรรจงพร  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงปาณิตา  โคตรธรรม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะนันท์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  หาญมนตรี
6. เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แดนประโคน
8. เด็กหญิงสุธิตา  แสนสุริวงศ์
 
1. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
2. นางจันทจร  อ้วนโนราษฎร์
3. นางจันทร์จิรา  พลขันธ์
4. นางสาวอรริสา  พิมพ์มีลาย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  กองโพธิ์ชัย
2. เด็กชายธนากร  ภูลายยาว
3. เด็กชายธนากร  พลวงศ์ษา
4. เด็กหญิงนิตินาฎ  สอนระวัตร
5. เด็กชายบรรดาศักดิ์  พิมพ์มีลาย
6. เด็กชายพงษ์อาธร  อินธิแสง
7. เด็กหญิงพัชริดา  จันทรังษี
8. เด็กหญิงระพีพร  เคนคำพันธ์
9. เด็กหญิงลักษคณา  ลือแก้วมา
10. เด็กหญิงวิภาวี  สอนระวัด
11. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุระชัย
12. เด็กชายวิศวกร  กะการดี
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์เครือสอน
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  ผาใต้
15. เด็กหญิงสุวัลลี  พลวงศ์ษา
16. เด็กหญิงแววตา  พรมเมือง
 
1. นางนวลนิตย์  ทอนฮามแก้ว
2. นางวันเพ็ญ  แก้วคำแจ้ง
3. นางสิริกาญจน์  เพ็งอินทร์
4. นางธนพร  อภัยโส
5. นางสาวชุดาภา  ใจตึก
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขะมะรัตน์
2. เด็กชายชาวิต  หายะวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐพร  สาหัส
4. เด็กหญิงบัวระพา  นาตา
5. เด็กหญิงปัทมา  แก้วสอนดี
6. เด็กหญิงพลอยอุมา  ฮิมปะลาด
7. เด็กหญิงลูกน้ำ  บุตรเพ็ง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ฮิมปะลาด
9. เด็กหญิงอนัญญา  ขะมะรัตน์
10. เด็กหญิงอมรัตน์  วรคูณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คำพรหมมา
2. นายอนุชา  สอนสกุล
3. นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม
4. นางสาวพรทิพย์  ภูสมปอง
5. นางสาวทิพย์วิภา  อุตมาตย์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์  ถึงคำภู
2. เด็กหญิงธิติญา  ถึงคำภู
3. เด็กชายพรทวี  ยางธิสาร
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  ประสงค์ใด
5. เด็กหญิงอุษา  บริขันธ์
 
1. นายเจษฎา  โถชัยคำ
2. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  แก้วศรไตร
2. นางสาวไอรดา  สุมังคะ
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทะวงษ์
2. นางบุญเหลือ  จันทะวงษ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงปารมี  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวทัศพร  ค้างถางคำ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิรัชญา   จิตจำนงค์
 
1. นางวรรยา   รัตนสีหา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทาชัยภูมิ
 
1. นางสาวมัลลิกา  มานันที
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายชนินทร์   กนกอนันต์
 
1. นางปริศนา   จำปาจันทร์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายปุณย์พิภพ   กัลยาณธีร์
 
1. นางสุนิพา   ไชยหงส์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 1. นายธนายุทธ   ขันตีจิต
 
1. นางแสงจันทร์   อุ่นสากล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายปรัชญา  โสนนอก
 
1. นางสาวศิริพร  กุลสานต์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายพิพัฒน์   สังข์อุดม
 
1. นายพรเทพ  บังแมน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ
 
1. นางน้องพรรณ  วงค์กุนา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงสุกฤษตา  กุดวงศ์แก้ว
 
1. Mr.Camron  Kevin Mills
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชีมุล
2. เด็กหญิงนัฐธิกา  ทองปลิว
3. เด็กหญิงยศระวี  บุรานอก
4. เด็กชายสิทธิชัย  ชีด้าม
5. เด็กหญิงอัจฉราวดี  นารถชมสา
 
1. นางสาวสลิตตา  วงศ์ษาพาน
2. นายทินกร  ประเสริฐหล้า
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ไชยวงศา
 
1. นางวรรยา   รัตนสีหา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มนต์อินทร์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อาญาเมือง
 
1. นายนาวา  ศรีษะนตรเ
2. นายเฉลิมพงษ์  หาญมนตรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงขนกนันท์   แก้วเกตุ
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  อินทร์จันทร์
 
1. นางไฉไลศรี   เพชรใต้
2. นางสาวนงค์นุช   ชมชายผล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์    หมั่นศรี
2. เด็กชายธนาทร    โสมเสลา
3. เด็กชายธีรภัทร    อุ่มจันสา
4. เด็กชายปิติกร    คงประเสริฐ
5. เด็กชายอดิศักดิ์    พิลาทา
6. เด็กชายอธินันท์   ทรงเล็กสิงห์
 
1. นายพงษ์พิศ    นามละคร
2. นางสาวธนาภรณ์   เวทย์ศิริยานันท์
3. นายมานพ   อินธิแสง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กชายกันทรากร   ทองอันตัง
2. เด็กชายจักรวาล  แสนปาก
3. เด็กชายธนพล    ลาดบาศรี
4. เด็กชายธีระพัฒน์  ชมภูจันทร์
5. เด็กชายปริทัศน์  ศรีอ่อน
6. เด็กชายสิริยุทธ    เอื้อยอ่อง
 
1. นายสิทธิพร    สิมลา
2. นายอาคม    มังคละคีรี
3. นางละเอียด  ศรีวรกุล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายคมสร  แสนดวง
2. เด็กชายทวีทรัพย์  บุตโคษา
3. เด็กชายมงคล  พลแสน
4. เด็กชายมุณีพงษ์  กุลมินทร์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมเมือง
6. เด็กชายศุภากร  บุตรโคษา
7. เด็กชายอนิวัตติ์  วงค์เครือสอน
8. เด็กชายอัฐศราวุธ  พลวงค์ษา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นายสาคร  ผายป้องนา
3. นางพัชรินทร์  วิญญาสุข
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นางสาวกรรณิการ์  ฮังโยธา
2. นางสาวดอกแก้ว  ธนะศรีรังกูล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขันทีท้าว
4. นางสาวรุ่งลัดดา  พรมเมือง
5. นางสาวอนุธิดา  แก้วมะ
6. เด็กหญิงอภิภาวดี  ไชยทองดี
7. เด็กหญิงอรอุมา  บัวพรม
8. นางสาวอาภรณ์  พรมภา
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
2. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
3. นางยิ้มยวน  มาลีลัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เอี่ยมสงวนจิตต์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สุริยะศรี
3. เด็กหญิงปณพร   จำนงสุก
4. เด็กหญิงปัณณิดา   โชติกานต์กุล
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   กวานเจ้าจันทร์
6. เด็กหญิงวรินชญา   หลานเศรษฐา
7. เด็กหญิงสาริตา   อินคำน้อย
8. เด็กหญิงสิริยากร   ขัดสี
9. เด็กหญิงอรพิชญ์   เอี้ยงลักขะ
10. เด็กหญิงเพชรรัษฏร์   รัตนคุณากร
 
1. นางดวงจันทร์   ภู่ขำ
2. นางอัญชลี   อินทนาม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจริญญา  บุญทานันท์
2. เด็กหญิงนวิยา  กุดวงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงวิสสุตา  กุดวงศ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุภาวิดา  กุดวงศ์แก้ว
5. เด็กชายอรรนพ  สุจิภิญโญ
 
1. นายนพนาถ  โททุมพล
2. นายจตุภัทร  พองพรหม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกวิสรา  สายคำภา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  เพียรพจน์
3. เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  พันธ์ไชย
 
1. นางสาวนิศากร  สุวรรณเจริญ
2. นางจุฬาภรณ์  เมฆอากาศ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงวรรณภา    แสนบรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    วงค์คำพัน
3. เด็กหญิงสมใจ    อุ่นจางวาง
 
1. นางสมรัก   พับตา
2. นางสมรัก    พับตา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมแสง
2. เด็กหญิงพรพิมล  วัดแผ่นลำ
3. เด็กหญิงรุ่งทิตย์  วรภา
 
1. นางเพ็ญสุรีย์  เสงี่ยมวัฒนะ
2. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่นาดี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงนงคราญ  ประตูคำ
3. เด็กหญิงหัทยา  นันทะมีชัย
 
1. นางนภาภรณ์  กวานสุพรรณ
2. นางชมพูนุท  นนทะคำจันทร์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายพิษณุ  วงศ์เครือศร
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วงษ์วิจิตร
 
1. นายศักดิ์ดา  จันทรขันตี
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายกิตตินัน  ศรีเทพจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์  ถึงคำภู
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เครือศร
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. นายณัฐพร  บาลวงค์ษา
 
1. นางธนิกา  ไกยพาย
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กชายวีระยศ  วงศ์กาฬสินธ์
 
1. นายนาวา  ศรีษะเนตร
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  ยาสูญ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สมงาม
4. เด็กหญิงดวงดาว  ถึงคำภู
5. เด็กชายธนารักษ์  ถึงคำภู
6. เด็กหญิงธิติญา  ถึงคำภู
7. เด็กหญิงนพรัตน์  สอนสูญ
8. เด็กชายนฤนนท์  เรืองแสน
9. เด็กหญิงนำ้ผึ้ง  อัคแสง
10. เด็กหญิงปนัดดา  หมู่แสนกอ
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  มุศิริ
12. เด็กชายพรทวี  ยางธิสาร
13. เด็กชายพสุธา  บุตรสาวิเศษ
14. เด็กหญิงพัชรา  กุลสิโร
15. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  โถชัยคำ
16. เด็กหญิงภัคธีมา  โถชัยคำ
17. เด็กชายภูแก้ว  คำนาค
18. เด็กหญิงมัสยา  อ่อนละมัย
19. เด็กชายยอดชาย  วงค์เมืองแก่น
20. เด็กหญิงรัชนีย์  สกุลโพน
21. เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์ศาตร์
22. เด็กชายวีระพงษ์  มาตรา
23. เด็กหญิงศรัณย์พร  ประสงค์ใด
24. เด็กหญิงศศิกานต์  ลิมกโทก
25. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ถึงคำภู
26. นางสาวสอนมาลา  โถชัยคำ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  หะติง
28. เด็กหญิงอรนิภา  ไกรยศวร
29. เด็กหญิงอุษา  บริขันธ์
30. เด็กหญิงเกตวริน  โถชัยคำ
 
1. นายเจษฎา  โถชัยคำ
2. นายประภาส  วิทยาขาว
3. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
4. นายธีระวุฒิ  จันทร์หอม
5. นางสุวรรณี  สอนสูญ
6. นางศิริสุข  โถชัยคำ
7. นางนริสรา  ศรีทอง
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  แสงมณี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภานันตกุล
3. เด็กหญิงจรัญญา  ขันอาสา
4. เด็กชายชัยวุฒิ  แสงมณี
5. เด็กชายชินวัฒน์  จุลเกตุ
6. เด็กหญิงณชรินทร์  โถปาสอน
7. เด็กหญิงณัฐณิฌา  โถคำนาม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองวันทา
9. เด็กชายทวีศักดิื์  กุดวงค์แก้ว
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  โถคำนาม
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  มงคลมะไฟ
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสนจันตะ
13. เด็กชายปติสัญ  ไชยลบ
14. เด็กชายพิชิตชัย  สอนคะ
15. เด็กหญิงยุพารัตน์  มาธุรัง
16. เด็กชายรัชชานนท์  ลึมปา
17. เด็กหญิงวรัญญา  แกมนิรัตน์
18. เด็กชายศรายุทธ  จูมพิลา
19. เด็กหญิงศิริเพชร  พาลี
20. เด็กชายสนธยา  ณ เรืองผล
21. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำพิษงู
22. เด็กหญิงสุทินา  โถดาสา
23. เด็กหญิงสุพัตรา  โถปาสอน
24. เด็กชายอนันทกรณ์  โถดาสา
25. เด็กหญิงอารดา  วงศ์แสนใหม่
26. เด็กหญิงอาริยา  โถดาสา
 
1. นางทิวาพร  แก้วจุฬาศรี
2. นายทวีศักดิ์  พิษสุวรรณ
3. นายพักรบ  หาญสุโพธิื์
4. นายวินัย  สมศิริ
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  กามดำ
2. เด็กหญิงประไพพรรณ  ไม้แหลม
 
1. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุชาติ
 
145 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. เด็กชายกิตติกร  แซ่ฉิน
2. เด็กชายรณวิทย์  ภูนาเชียง
 
1. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
2. นางสมรัตน์  สวยสุด
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  คันทะนาด
2. เด็กหญิงวรดา  ปุ่งคำน้อย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทรังษี
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. นายศุภชัย  แซ่ฉิน
2. นายอดุลย์ศักดิ์  ศึกษากิจ
 
1. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
2. นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม
 
148 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  ฮมภาราช
2. เด็กหญิงอนัญญา  พรมวงษา
 
1. นายพงษ์นารถ  แก้วก่า
2. นางสมร  แก้วก่า
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกฤติมา   ปาระคะ
2. เด็กหญิงอรกัญญา   ยาทองไชย
 
1. นายจิตรกร   แก้วกิ่ง
2. นางสุกัญญา   วงศ์มีแก้ว
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงวิยะดา  จานศรีเพ็ง
 
1. นายเสกสันติ์  เจริญพร
2. นางพิกุล  เคนประคอง
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธนพร   สกุลคุณาทิพย์
2. เด็กหญิงพศิการ์   ยาสาไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์   พินิจ
2. นายจิตรกร   แก้วกิ่ง
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตฎิกาล  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงสุวัชราพร  มามีกุล
 
1. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
2. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
 
153 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โถชัยคำ
2. เด็กหญิงประไพพร  สอนสูญ
 
1. นางสาวสิริภัทร  จิตรเอื้อ
2. นางสาวสิรภัทร  อ้อยรักษา
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปรัตถกร  กุดวงค์แก้ว
2. เด็กชายสุทธินัย  บริรักษ์
 
1. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
2. นางสาวนิภาพร  อะรมชื่น
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายพลวัฒน์   สมด้วง
2. เด็กชายหรรนพ   พุทธานุวัฒน์
 
1. นายวัชรินทร์   นาคะอินทร์
2. นายอนิรุจน์  ดากะวงค์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบรรเทา
2. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
3. เด็กชายนวพล  วิเศษดี
 
1. นายไกยะสิทธิ์  มหาชัย
2. นางยุวธิดา  เมฆวัน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิรยุทธ    อินธิโคตร
2. เด็กชายพนมพร  บลลา
3. เด็กชายสหรัฐ  คำสี
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริฟอง
2. เด็กชายธีร์ดนัย  สาขันธุ์โคตร
3. เด็กชายประกาสิทธิ์  ใยวังหน้า
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายสุรีพร  จันทะหงษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กชายธนบดินทร์  จุมพลน้อย
2. เด็กชายประมวล  นาคำ
3. เด็กชายยงยุทธ  ภูพวงเพชร
 
1. นายศราวุธ  แป้นโคตร
2. นายสุรศักดิ์  หันจางสิทธิ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใยวังหน้า
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไก่สระแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายสุรีพร  จันทะหงษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. เด็กหญิงช่อผกา  สุขรักษา
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  แสนสุริวงค์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุุนะ
 
1. นางสาวกุุญช์ณัฏฐา  ประณต
2. นายทวีศักดิ์  หารคำอุ้ย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงวงศ์
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  กาบบัวคำ
3. เด็กหญิงนัทวรรณ  จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงพรหมพร  ชาวบางพรม
5. เด็กชายรชต  ม่วงนาครอง
6. เด็กหญิงอรุณกมล  มุงเพีย
 
1. นางสาวสอระสินธุ์  วงศ์เครือศร
2. นายวิโรจน์  สารวัน
3. นางฌานิกา  ถิ่นตองโขบ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงนวลตา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  แปยาว
3. เด็กหญิงพรทิพา  ดงภูยาว
4. เด็กชายภูธเนศ  วงศ์เตชะ
5. เด็กหญิงศศินิภา  วงษ์สีดา
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงค์สีดา
 
1. นายปริญญา  แก้วก่า
2. นางสมบัติ  ศรีหาตา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1. เด็กชายธัญ  หมุดเงิน
2. เด็กหญิงอุดมพร  ผาด่านแก้ว
3. เด็กหญิงเกศกนก  สร้อยมาลัย
 
1. นางปุุณณภา  สุริยภา
2. นางสาวภัสรา  อาดศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   พูนปริญญา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   หาญจิตต์
3. เด็กหญิงสุวภัทร   ก้อนคำ
 
1. นางประพิศ   ทรงวิชา
2. นางสุวณี  กวนฮางโฮง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงชุติมา  กาบบัวคำ
2. เด็กชายธนากร  ฐานพรม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีใจ
 
1. นางอรนุช  ชาไชย
2. นางอมรรัตน์  ยาทองไชย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิภาวรรณ  โพนลำดาบ
2. นางสาวหทัยชนก  ทองบุญธาตุ
3. นางสาวไพลิน  สิทธิจันทร์
 
1. นายประสพชัย  แก้วยะลุน
2. นางกงใจ  แก้วยะลุน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงพิสมัย  เชื้อดวงผูย
2. เด็กชายภานุ  โยมเงิน
3. เด็กหญิงอภิษฎา  คำโสมศรี
 
1. นางจิราวรรณ  ตะภูวิญญู
2. นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กชายชยธร  พยอมใหม่
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ยางธิสาร
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จำลอง
 
1. นางอรนุช  ชาไชย
2. นางโสภา  ฮ่มป่า
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชาดี
2. เด็กหญิงวินิธา  ฉันไตรรัตน์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีรักษา
 
1. นางศรีสุดา   สิงห์คาม
2. นายวัชรินทร์   นาคะอินทร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนภูวา
3. เด็กหญิงสุภานิกา  บุตรดีอ้วน
 
1. นางจิตดาพร  พันธุ์ไชย
2. นางจุฬาภรณ์  แก้วเรือง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  ฤทธิ์มหา
2. เด็กหญิงพินมณี  พรมคำ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยเรือง
 
1. นางรัตนาพร  สอนสมนึก
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสนหูม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ทัศมี
3. เด็กหญิงแสงทอง  ยะวงคะ
 
1. นางจงจิตร  พันธุ์ชัย
2. นางจิตดาพร  พันธุ์ไชย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  อวนพล
2. เด็กหญิงพิมล  เชื้ออินทรถา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หล่อนสิ่ว
 
1. นางรัตนี  ทองพันธุ์
2. นางจิตรา  ฮ่มป่า
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายชนาธิป  องอาจ
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทะเขต
3. เด็กหญิงอังค์วรา  สมเภา
 
1. นายถวิล  งิ้วพรหม
2. นางวันเพ็ญ  แก้วคำแจ้ง
 
176 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกิตติทัต   วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางปิยะธิดา  แก้วเวียงเดช
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธัญนุช   ต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีนุกูล
 
1. นางพิราวรรณ์  ขจรเกษ
2. นางละมัย   เจริญศรีศักดิ์
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แฝงเหียน
2. เด็กหญิงลักษิกา  ลีแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  ถานะลุน
 
1. นางทองพูน  สุภูตัง
2. นางสุวรรณา  จิจุบาล
 
179 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา
 
1. นางเทระวรรณ   เสนารักษ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงเย็ญจิตร  จำเริญเนาว์
 
1. นางสรัลชนก  ตาปา
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงสุพัตตา  นามอาษา
 
1. นางสรัลชนก  ตาปา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1. เด็กชายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางเลิศพร  บุญสิน
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงพรรพษา  จังพล
 
1. นางกิ่งมณี  ผ่านสุวรรณ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวารุณี   ทิพย์คำมี
 
1. นางสายยนต์  ดาบพิมพ์ศรี
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กชายธาดา  มูลมี
 
1. นางสาวปริศนา  งามชมภู
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กชายจิระพงษ์  สาขันธ์โคตร
2. เด็กหญิงนริศรา  เสาร์คำ
3. เด็กชายไกรสร  ฮมภาราช
 
1. นายมานะ  ศรีวิคำ
2. นายวันชัย  เอี้ยงลักขะ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 1. เด็กชายธีรพงษ์  อุ่นใจ
2. เด็กชายประพันธ์  ครุฑตำคำ
3. เด็กชายศราวุฒิ  คลังแก้ว
 
1. นางนริสา  ไชยเพชร
2. นางสาวนภา  ปัญญาวัน
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชลสิทธิ์  ดาบสีพาย
2. เด็กชายธนพล  สินเนตร
 
1. นายพงษ์นารถ   แก้วก่า
2. นางสมร  แก้วก่า
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1. เด็กหญิงอุภารัตน์  สีลาพัฒน์
2. เด็กหญิงเรืองศิริ  นามนไสย
 
1. นางสาวกฤชกร  ไพคำนาม
2. นางสาวสุพัตรา  จันทบาล
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงวรนาถ  กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปริญญา  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางศุภวาลัย  ปัญญาบัณฑิตกุล
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กหญิงธิติมา  พิลาวัลย์
2. เด็กชายสุภชัย  หล่าชาญ
 
1. นายกฤษฎา  ทัดไทย
2. นางจิราพร  ไพจิตรโยธี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุตราช
 
1. นางอัมพร    นิลสุวรรณ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีกุด 1. เด็กหญิงนันทิพร  ใบแสน
 
1. นางอรอนงค์  รัตนพลที
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงนภัสสร  หลอดเงิน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  แก้วดี
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นายประสพชัย  แก้วยะลุน
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  รู้ยิ่ง
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ราชัย
3. เด็กหญิงนาฏยา  อินทะสอน
4. เด็กหญิงปนัดดา  ซึมเมฆ
5. เด็กหญิงสาลิกา  พรมกาวงค์
6. เด็กหญิงสุภาพร  บุญหลักคำ
7. เด็กหญิงเพชรา  สอนพิมพ์
 
1. นายจิตรลดา  ขึ้นภูเขียว
2. นางสาวธัญชนก  พรมพิลาด
3. นายไมตรี  เภาโพธิ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายทินภัทร  โพธิ์โคตร
 
1. นางศิวภรณ์   กลิ่นไสว
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกชัย  ยะวงคะ
 
1. นางนันทา  บุรีแสง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 1. เด็กชายธีระพงศ์  แป้งหอม
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรีแสง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  แก้วบัณฑิต
 
1. นางสาววรารัตน์  ไพยเสน
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 1. เด็กหญิงกรนภา  พลฤทธิ์
 
1. นายอุทัน  วงศ์ศรียา
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายอนุรักษ์  ศักดิวงศ์
 
1. นายบุญเรือง  ลาแสดง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายธนากร  โถชัยคำ
 
1. นางสุวรรณี  สอนสูญ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีกุลกิจ
2. เด็กหญิงมัศหญา  เกตวงษา
3. เด็กหญิงอัมพร  เกตวงษา
 
1. นางวิลัย  ศรีกะแจะ
2. นางสาวประภัสสร  ลุนจักร
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายนิติภัทร  ไขไพวัน
2. เด็กชายวรวิทย์  เรืองศรี
3. เด็กชายอนุชา  มีลาดคำ
 
1. นางวิมลศรี  พงศ์สิทธิศักดิ์
2. นางอภิญญา  วิเศษสา
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายจารุวิทย์   สีดำ
2. เด็กชายธนากรณ์  ทอดแสน
3. เด็กชายอภินันท์  โคตรอาษา
 
1. นายไพโรจน์   แว่นเรืองรอง
2. นายนพดล  แสนบัณฑิต
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คาคำลุน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บูรณะ
3. เด็กหญิงอุสาน  ศรีเชษฐา
 
1. นางสมพาน  สิงห์เสนา
2. นางรัตนมณี  ภูยางสิม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  ต้นคำ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีบุญแปลง
3. เด็กชายศุภชัย  วงค์หาญ
 
1. นางสาวสุปราณี  พิมพิการ
2. นางสาววราพร  วงศ์เครือศร
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กชายทัศน์พล   สีมาเมือง
2. เด็กชายนพวุฒิ   ผาใต้
3. เด็กชายภูมินทร์   เหมะ
 
1. นางอัมพร   นิลสุวรรณ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  อุปคำ
2. เด็กหญิงพัชลิน   แก่นปัดชา
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  โอชาผล
 
1. นางสาวอัจฉราวดี   ประพันธ์
2. นางนุชนารถ   ธนะคำดี
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงชญานี  ศรีกุลกิจ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำจวง
3. เด็กหญิงรุุ่่งพิมล  คำทะเนตร
 
1. นางวิลัย  ศรีกะแจะ
2. นางสาวประภัสสร  ลุนจักร
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โจทย์จันทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  กิ่งพรมภู
 
1. นางกนกวรรณ  จับอันชอบ
2. นางสาวสิริภัทร  จิตรเอื้อ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์    เสนาชัย
2. เด็กชายวัฒนชัย   ชาวสวน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สัพโส
2. นางสมร  โฮมวงค์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีมุกดา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ยาลี
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จำวงศ์ลา
2. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 1. เด็กชายสิทธิพล  กอยลามภู
2. เด็กชายอนุรักษ์  สิมพะลา
3. เด็กชายอัศม์เดช  ปีพิมพ์
 
1. นางสาวกนกนาถ  งอยผาลา
2. นางสาวสุจิตรา  ญาติธรรม
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายณํฐพัชร์  ธีระอกนิษฐ์
2. เด็กชายนนทชัย  ประกอบศร
3. เด็กชายศิรวิชญ์  มาตะรักษ์
 
1. นางประพิศ   ทรงวิชา
2. นางรัศมี  กวนฮางโฮง