ประกาศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้ทีมที่เป็นตัวแทนที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  26-27  กัยยายน  2557   ให้นำโต๊ะตั้งโครงงานมาเอง

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 21:35 น.