หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร,โรงเรียนเชิงชุมราชนุกูล,โรงเรียนเมืองสกลนครและค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปฐมวัย
2 นายเทพรังสรรค์ จันทรังศรี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปฐมวัย
3 รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปฐมวัย
4 นางอุไรวรรณ ประจักษ์วงศ์ ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปฐมวัย
5 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปฐมวัย
6 นางเครือพันธ์ อุปโคตร ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปฐมวัย
7 นายวิทยา ชุมปัญญา รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นายมโน ทามณี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นายเรืองชัย งอยปัดพันธ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางนภาภรณ์ วงศ์อุดมศิลป์ ครูร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศฺลป์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางประคองศรี นามวงศา ครูร.ร.บ้านลาดกะเฌอ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางนวลศรี พรมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางมลิวัลย์ อุดมเดช ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นายประสพ ขอดเมชัย รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นายเทพรังสรรค์ จันทรังศรี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นายทองใส ยอดยศ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นายสมพร วงศ์กาฬสินธุ์ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นางสาววิไลรัตน์ วิทยาขาว ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายชัญโญ ใครบุตร ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นายชัชวาลย์ วาทะวัฒนะ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นางสุวรรณศรี จีระวิทย์ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางอุไร คำมณีจันทร์ ครูร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นายสุปัน วงศ์อุ่น ผอ.ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช ผอ.ร.ร.บ้านงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 นายสราวุฒิ ศิริวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
34 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35 นายคณุตม์ แสนอาจ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36 นายฉลาด เดชธิสา รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
37 นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
38 นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39 นายวัยพจน์ ปัญจะ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นายสำรองชัย สามเมือง ครร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
41 นายสุกฤษฏิ์ อัครศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
42 นายฉลาด วรรณทอง รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
43 นายทองอยู่ เพียรภายลุน ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
44 นายถาวร จรัสแผ้ว รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
45 นายศักดิ์ชาย แก้วดี รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
46 นายศิริ สัตถาผล ครูร.ร.บ้านหลุบเลา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
47 นายวีระพงษ์ อุดมเดช ครูร.ร.บ้านดงขุมข้าวฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
48 นายวิทยา ทอนฮามแก้ว ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
49 ส.ต.จักรกริช วรนาม ครูร.ร.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
50 นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
51 นางวีนัส พิมพ์มีลาย ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
52 นายพิชัย ชาบรรทม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
53 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
54 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
55 นายทินกร อินทะนาม รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
57 นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
58 นายอนงค์ ราชรี ครูร.ร.บ้านป่าผาง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นายวสันต์ หลวงศรี ครูร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นางประพิศ ทรงวิชา ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นายสมพร หลิมเจริญ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นางสาวสมจิตร นาสีนวล ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นายประสพ ขอดเมชัย รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
64 นายทวีเดช แสนชนม์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
65 นายสายัณ วงศ์กาฬสินธ์ุ ครูร.ร.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
66 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
67 นายคณุตม์ แสนอาจ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
68 นายประสพ สุวรรณ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
69 นางสาววารุณ๊ งอยผาลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
70 นายกิจพงศ์ สุรันนา ผอ.ร.ร.บ้านาดี คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
71 นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรี ครูร.ร.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72 นายเกียรติภูมิ มะแสนสม ครูร.ร.บ้านต้อนราฎร์ดำรงค์วิทย์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
73 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
74 นายประกอบ ตันมูล ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
75 นายชัยยงค์ ธุรารักษ์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 นายวีระวัฒน์ งอยผาลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 นางเอมอร โคตกนก รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
78 นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 นางจุรีรัตน์ คำเมือง รองผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
80 นายนพดล วิญญาสุข ครูร.ร.บ้านป่าผาง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
81 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
82 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
83 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียนและสภาเพื่อนที่ปรึกษา
84 นายสมชัย ตุพิลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียนและสภาเพื่อนที่ปรึกษา
85 นายสุพล เผ่ามงคล รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียนและสภาเพื่อนที่ปรึกษา
86 นายสมพงษ์ ศรีโสภาพ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียนและสภาเพื่อนที่ปรึกษา
87 นางประยงค์ ซึมเมฆ นักวิชาการศึกษา สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียนและสภาเพื่อนที่ปรึกษา
88 นางโฉมสุดา ศิริฟอง ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียนและสภาเพื่อนที่ปรึกษา
89 นายวิทยา ชุมปัญญา รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
90 นายเรืองชัย งอยปัดพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านดงหลวง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
91 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผอ.ร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
92 นางนภาภรณ์ วงศ์อุดมศิลป์ ครูร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศฺลป์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
93 นางประคองศรี นามวงศา ครูร.ร.บ้านลาดกะเฌอ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
94 นางโฉมสุดา ศิริฟอง ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
95 นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถื่น
96 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถื่น
97 นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถื่น
98 นายจักรกริช วรนาม ครูร.ร.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถื่น
99 นายอัศนีย์ จันทร์โคตร ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท้องถื่น
100 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ปฐมวัย
101 นายพิชัย ชาบรรทม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ดนตรีและนาฏศิลป์
102 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ดนตรีและนาฏศิลป์
103 นายสุันติภาพ ศรีมามาศ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ดนตรีและนาฏศิลป์
104 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
105 นางโฉมสุดา ศิริฟอง ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106 นายสมพร หลิมเจริญ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
107 นายชัยวุฒิ โสภัย ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
108 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
109 นายอัศนีย์ จันทร์โคตร ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
110 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
111 นายฉลาด วรรณทอง รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
112 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
113 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
114 นางนวลศรี พรมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
115 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
116 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
117 นางอรุดา จันทร์โสม เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
118 นางเตือนใจ ดีมาก เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
119 นายอัศนีย์ จันทร์โคตร ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
120 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
121 นายนิพนธ์ ประมาชิด ครูร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
122 นายสพัฒน์พงษ์ แก้วกิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
123 นายทองสุข ศรีทาพุฒ พนักงานพิมพ์ 3 สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
124 นายวินิจ ทิพม่อม พนักงานธุรการ 3 สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
125 นายวินิจ ทิพม่อม พนักงานธุรการ 3 สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
126 นายอดิสร เกตุวงศา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
127 นางสุดารัตน์ วงสาพาน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
128 นางสุดารัตน์ วงสาพาน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
129 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
130 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
131 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
132 นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์ ครูร.ร.เมืองสกลนคร คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
133 นายคณุตม์ แสนอาจ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
134 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
135 นายนิพนธ์ ประมาชิด ครูร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
136 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
137 นายทวีเดช แสนชนม์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
138 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดทำเว็บไซตืประชาสัมพันธ์ประสานงาน
139 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายฉลาด วรรณทอง รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
142 รองผอ.สพป.สน.1 ทุกคน สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
143 ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายทุกศูนย์ สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
144 ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกศูนย์ สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายรัศมี วงศ์ประทุม สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
149 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายทินกร อินทะนาม รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
151 นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
152 นายเทพรังสรรค์ จันทรังศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
153 นายสราวุธ พาเสน่ห์ รองผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
154 นายชัญโญ ใครบุตร ผอ.ร.ร.เมืองสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
155 นายประสิทธิ์ สุวรรณไตร ผอ.ร.ร.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการสถานที่
156 นายฉลองทรง พรมเหมาะ รองผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
157 นายครรชิต วงศ์แต้ม รองผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
158 นายสุชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
159 นายรัตน์ณรงค์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
160 นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
161 นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์ ครูร.ร.ทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่
162 นายเสริมโชค บุระเนตร ครูร.ร.บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง คณะกรรมการสถานที่
163 นายเฉลิมชัย จันทรังศรี ครูร.ร.บ้านหนองนางเลิศ คณะกรรมการสถานที่
164 นายวันชัย เอี้ยงลักขะ ครูร.ร.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ คณะกรรมการสถานที่
165 นายพรมมา ศิลารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการสถานที่
166 นายวีระพงษ์ อุดมเดช ครูร.ร.บ้านดงขุมข้าวฯ คณะกรรมการสถานที่
167 นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
168 นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
169 นักการภารโรงโรงเรียนเมืองสกลนคร สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
170 นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโพนยางคำ สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
171 นักการภารโรงโรงเรียนบ้านพะเนาว์ สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
172 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
173 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการสถานที่
174 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
175 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการสถานที่
176 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
177 นายฉลาด วรรณทอง รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
178 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
179 ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกศูนย์ สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
180 นางนวลศรี พรมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
181 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
182 นายสุกฤษฎิ์ อัครศักดิ์ศรี หัวหน้าส่งเสริมระบบประกันฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
183 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
184 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
185 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
186 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
187 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
188 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
189 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
190 นายวัฒนชัย ชาติชำนิ ผอ.ร.ร.บ้านพังขวัางวัฒนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
191 นายเกษม นรภาร ผอ.ร.ร.บ้านห้วยทรายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
192 นายประสาน พิทักษ์โกศล ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
193 นายไผท แถบเงิน ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
194 นายอิทธิพล คำโสภา ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
195 นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ก นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
196 นายรุ่งโรจน์ จันทร์งาม นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
197 นายสมศักดิ์ พลราชม นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
198 นายนิรมล เชียร์รัมภ์ นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
199 นายสมบัติ จันทร์หล้า นักการภารโรงโรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
200 นายสราวุธ พาเสน่ห์ รองผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
201 นายเฮ้า มานิสสรณ์ ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
202 ว่าที่ รท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผอ.ร.ร.บ้านาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
203 นายวรวิทย์ อ่อนจงไกร ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
204 นายบัณฑิต คำเพชรดี ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
205 นายมยูรศักดิ์ ประทุมรัตน์ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
206 นายสุรชล ดงมาลา ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
207 นายศักดิ์สิทธิ์ ราชสุวรรณ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
208 นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
209 นายวิสิทธิ์ อัคราช นักการภารโรงโรงเรียนเอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
210 นายไพจิตร ศิริสาสนต์ นักการภารโรงโรงเรียนเอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
211 นายสัมภาษณ์ นรภาร ผอ.ร.ร.บ้านหนองลาดฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
212 นายฉลองทรง พรมเหมาะ รองผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
213 นายวิทยา ชุมปัญญา รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
214 นางจุรีรัตน์ คำเมือง รองผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
215 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
216 นางวัฒนา ชูวงศ์ ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
217 นางดนตรี เหลือรุ่งเรือง ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
218 นางนภาพร กุลอ่อน ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
219 นางอรุณรัตน์ ไล่สิงห์ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
220 นางวินิจฉัย จูมวงศ์ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
221 นางสุจิตรา โตไทยะ ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
222 นายปัญยุต นันทราช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
223 นายฉลาด วรรณทอง รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
224 นายเทพรังสรรค์ จันทรังศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
225 นายทองใส ยอดยศ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
226 นายสุกุล แก้วพิกุล ผ อ.ร.ร.บ้านพะโค คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
227 นายบรรพต พิมส์รส ผอ.ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
228 นายกิจพงษ์ สุรันนา ผอ.ร.ร.บ้านนาดี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
229 นางอุทุมพร ทองวงษา รองผอ.ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
230 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
231 นางสุรางคนาางค์ บุตธนู ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
232 นางเพ็ญแข แซ่อึ้ง ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
233 นางพรรณี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
234 นางสาวเบญจวรรณ ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
235 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
236 นายจอมศรี พรมจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
237 นางนิราตรี รักษาภักดี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
238 นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
239 นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
240 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
241 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
242 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
243 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
244 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
245 นายฉลาด เดชธิสา รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
246 นายปัญยุต นันทราช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
247 นายจอมศรี พรมจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
248 นางวิจิตรา พลศรีลา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
249 นางญาณิชศา โชติธนผล ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
250 นางอรทิพย์ พงษ์โสภณ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
251 นางสมหมาย ทันทราช นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
252 นางวรารัตน์ สินธรธีรนันท์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
253 นางสาวณัฐหทัย ชุมปัญยา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
254 นางกิ่งกาญจน์ ปัญญาประชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
255 นางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
256 นางสาววารุณี บารมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
257 นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
258 นางยุพเยาว์ พรหมนุชิต เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
259 นางอโนมา พัฒนะราช เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
260 นางศุวานิตย์ ราชคำ ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
261 นางเพ็ญแข แซ่อึ้ง ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
262 นางภาวินี ขัดสี ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
263 นางรื่นฤดี ศรีปากดี ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
264 นางพรรณี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
265 นางรักษณาวดี บุญพบ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
266 นางทัศนีย์ อุ่นสากล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
267 นางสาวเบญจวรรณ ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
268 นางสุรางคนาางค์ บุตธนู ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
269 นางนภาภรณ์ ศรียายาง ครูร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
270 นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
271 นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
272 นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
273 นางพนารัตน์ ภัทรจารี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
274 นายวิทยา ชุมปัญญา รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
275 นายเวศ กุตระแสง ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
276 นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านาดอกไม้ผดุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
277 นางสาวฤทัยทิพย์ ดอกคำ ผอ.ร.ร.บ้านาแก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
278 นายพรมมา ศิลารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
279 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
280 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
281 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผอ.ร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
282 นางนวลตา จาเพียราช ผอ.ร.ร.บ้านโพนงานมโคกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
283 นายวีระพันธ์ มาลีลัย รองผอ.บ้านแมดนาท่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
284 นางสาวนิรัติศัย วิเศษศิลป์ ครูร.ร.ประชาสุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
285 นางยุพเยาว์ พรหมนุชิต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
286 นายวีระเทพ เนียมหัตถี ผอ.ร.ร.บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
287 นายสุรสิทธิ์ สมารมย์ ครูร.ร.บ้านนาอ้อยคำสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
288 นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จ ครูร.ร.บ้านกุดแข้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
289 นายจำเนียร หาดทวายกาญจน์ ครูร.ร.บ้านดงหลวง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
290 ว่าที่ รท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผอ.ร.ร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
291 นายไพฑูรย์ สารสมัคร ครูร.ร.บ้านพานสหราาฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
292 นายไพฑูรย์ ขันขะ ครูร.ร.บ้านลาดค้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
293 นายภูมมิรัตน์ งันลาโสม ครูร.ร.อนุบาลเต่างอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
294 นางสาวรัตติยา แซ่โค้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
295 นางอโนมา พัฒนะราช เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
296 นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
297 นายศราวุธ ลุนาวัน นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
298 นายจตุพร ฮังกาสี นักวิชาการศึกษา สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
299 นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
300 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
301 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
302 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
303 ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายโพนสามัคคี สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
304 นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
305 นางขวัญเรือน เวชกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
306 นางกัลยารัตน์ นพรัตน์จิรกุล เจ้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
307 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
308 นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
309 นายประสพ ขอดเมชัย รองผอ.สพป.สน.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
310 นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ ผอ.กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
311 นางสุมนทา สงวนนาม นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
312 นางสาวนิตติญา ศิริจันทร์พันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
313 นางขวัญเรือน เวชกุล นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
314 นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
315 นางนริศรา กวนภา เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
316 นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
317 นางกัลยารัตน์ นพรัตน์จิรกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
318 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สน.1 คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
319 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
320 นายกฤษฏิพงษ์ มาตะรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านกุงศรี คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
321 นายกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ ครูร.ร.นาแก้วพิทยาคม คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
322 นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ ครูร.ร.บ้านพะโค คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
323 นางรัตนมณี ภูยางสิม ครูร.ร.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
324 นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธ ครูร.ร.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
325 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศน.สพป.สน.1 คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
326 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
327 นายนิพนธ์ ประมาชิด ครูร.ร.บ้านโนนกุง คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
328 นางสาวนภารัตน์ ราชัย ครูธุรการโรงเรียน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
329 นางสาวกรณีย์ มีลาดคำ ครูธุรการโรงเรียน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
330 นางสาวกิติยารัตน์ โพธิ์สุ ครูธุรการโรงเรียน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
331 นายปริพนธ์ ประพันธ์ ครูธุรการโรงเรียน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
332 นางสาวสุกัญญา ขันธ์พัฒน์ ครูธุรการโรงเรียน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
333 นางสาวปาริชาติ สมรฤทธิ์ ครูธุรการโรงเรียน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
334 นางนวลศรี พรมจันทร์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ภาษาไทย
335 นางมลิวัลย์ อุดมเดช ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ภาษาไทย
336 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
337 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
338 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ฯ
339 นายคณุตม์ แสนอาจ ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ฯ
340 นายสุกฤษฏิ์ อัครศักดิ์ศรี ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน สุขศึกษา พลศึกษา
341 นายเอนก เกตุวงศา ศน.สพป.สน.1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน สุขศึกษา พลศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]