หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 22 36 21
2 005 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 2 33 9
3 007 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 25 84 34
4 008 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 6 23 11
5 010 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 15 33 25
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 30 54 37
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 32 52 48
8 006 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 2 5 4
9 009 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 17 28 24
10 017 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 3 11 5
11 018 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 4 16 7
12 021 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 19 52 32
13 078 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 23 76 46
14 020 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 23 37 30
15 025 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 0 0 0
16 027 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 1 1 1
17 030 โรงเรียนนายอวัฒนา 7 10 6
18 031 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 3 2
19 029 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 27 58 44
20 028 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สาขาศรีคงคำ 0 0 0
21 026 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 24 58 40
22 032 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 10 65 22
23 034 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 18 30 23
24 035 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 3 4 4
25 036 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
26 198 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 15 46 23
27 037 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 7 9 9
28 038 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 3 6 6
29 039 โรงเรียนบ้านกุงศรี 9 16 13
30 041 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 4 8 5
31 042 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 3 10 5
32 043 โรงเรียนบ้านกุดฮู 3 5 5
33 040 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 15 2
34 044 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 12 20 16
35 046 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 3 7 4
36 047 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 3 9 6
37 055 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
38 056 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 6 11 6
39 057 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 20 60 34
40 058 โรงเรียนบ้านชมพูพาน 0 0 0
41 199 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 5 11 10
42 060 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 2 2 2
43 061 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 3 3
44 062 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 2 2 2
45 063 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 19 59 28
46 064 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 2 5 3
47 065 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 4 6 5
48 066 โรงเรียนบ้านดงหลวง 32 103 55
49 069 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 4 13 4
50 070 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 1 3 1
51 071 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 3 11 7
52 068 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 0 0 0
53 067 โรงเรียนบ้านดอนแคน 0 0 0
54 200 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 14 35 23
55 072 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 8 14 12
56 073 โรงเรียนบ้านตองโขบ 7 16 9
57 074 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 9 19 14
58 075 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 3 3
59 077 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 21 40 33
60 076 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 7 15 13
61 080 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 3 11 7
62 081 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 2 2 2
63 083 โรงเรียนบ้านนาขาม 7 11 7
64 084 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 20 42 28
65 085 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 12 12
66 086 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 8 25 13
67 087 โรงเรียนบ้านนาดี 3 6 5
68 089 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 26 52 41
69 090 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 12 30 18
70 093 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 2 21 7
71 094 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 0 0 0
72 201 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 8 49 16
73 095 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 2 2
74 096 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 19 28 26
75 088 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 7 12 11
76 091 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 4 9 7
77 082 โรงเรียนบ้านนาแก 2 2 2
78 092 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 5 7 5
79 079 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 17 34 22
80 097 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 14 26 20
81 101 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 24 44 35
82 145101 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 4 4 4
83 102 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 7 19 10
84 103 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 25 70 46
85 100 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 9 42 19
86 104 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 5 22 8
87 108 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 16 31 25
88 105 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 4 4 4
89 106 โรงเรียนบ้านป่าผาง 11 32 17
90 107 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 6 19 11
91 111 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 13 31 24
92 112 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 5 21 12
93 110 โรงเรียนบ้านพะโค 4 8 6
94 113 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 3 5 3
95 114 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 9 17 13
96 123 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 30 84 47
97 124 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 43 80 65
98 122 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 34 56 43
99 126 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 33 66 48
100 145126 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 2 2 2
101 128 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 35 95 54
102 129 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 5 10 7
103 130 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 5 9 7
104 131 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 11 24 16
105 132 โรงเรียนบ้านสนามบิน 0 0 0
106 133 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 6 21 12
107 134 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 11 10
108 135 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 21 53 35
109 136 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 15 41 25
110 137 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 11 31 20
111 139 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 6 12 9
112 140 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 14 52 24
113 142 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 3 4 4
114 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 30 43 29
115 144 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 4 6 5
116 145 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 5 11 8
117 146 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 13 34 22
118 148 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 16 59 31
119 149 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 29 54 42
120 150 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 6 8 8
121 151 โรงเรียนบ้านหนองสระ 5 10 8
122 152 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 8 18 13
123 153 โรงเรียนบ้านหนองหอย 34 103 54
124 138 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 6 12 11
125 141 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 12 32 22
126 147 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 24 42 37
127 154 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 20 41 28
128 155 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1 3 2
129 157 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 27 66 46
130 158 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 4 6 6
131 159 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 24 42 31
132 156 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 12 9
133 162 โรงเรียนบ้านอีกุด 6 19 11
134 163 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 5 14 7
135 165 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 4 6 5
136 164 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 16 30 22
137 045 โรงเรียนบ้านเขิงดอย 0 0 0
138 202 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 2 2
139 059 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 13 37 23
140 160 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 24 43 37
141 109 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 10 23 16
142 125 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 19 69 37
143 048 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 17 33 25
144 049 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 21 49 34
145 051 โรงเรียนบ้านโคกภู 7 15 11
146 052 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 8 12 10
147 053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 2 2
148 054 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 16 37 27
149 050 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 0 0 0
150 098 โรงเรียนบ้านโนนกุง 13 26 19
151 099 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 2 3 3
152 115 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 6 3
153 116 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 3 21 5
154 117 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 5 7 6
155 118 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 7 14 7
156 120 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 8 10 8
157 121 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 27 62 45
158 119 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 4 13 8
159 161 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 16 14
160 127 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 17 55 30
161 166 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 9 24 15
162 167 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 5 16 8
163 172 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 12 21 15
164 174 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 25 61 44
165 175 โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑) 1 1 1
166 176 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 1 1 1
167 177 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 39 74 61
168 145177 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 2 3 3
169 178 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 10 32 16
170 179 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 6 12 8
171 180 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 16 42 21
172 192 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 31 74 51
173 196 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 51 142 80
174 145196 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 3 5 5
175 186 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 21 54 33
176 182 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 27 64 42
177 189 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 6 16 9
178 003 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 27 46 36
179 013 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 24 114 44
180 171 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 17 40 24
181 002 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 2 4 3
182 004 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 27 56 42
183 168 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 6 22 10
184 169 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 8 14 11
185 170 โรงเรียนไพศาลวิทยา 9 24 17
186 016 โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร 0 0 0
187 033 โรงเรียนนิรมลวิทยา 9 57 14
188 173 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
189 183 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 0 0 0
190 184 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา 0 0 0
191 185 โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ 0 0 0
192 187 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี 0 0 0
193 188 โรงเรียนอนุบาลประภัสสร 2 9 2
194 190 โรงเรียนอนุบาลภนิตา 0 0 0
195 191 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 30 18
196 193 โรงเรียนอนุบาลรพีพร 0 0 0
197 194 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย 0 0 0
198 195 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 2 4 2
199 197 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 0 0 0
200 181 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0
201 014 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 32 59 39
202 015 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 21 53 34
203 019 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย 8 10 9
204 022 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 20 44 31
205 023 โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) 26 48 31
206 024 โรงเรียนเทศบาล๔ (รัฐประชานุเคราะห์) 2 4 2
รวม 2204 5258 3363
8621

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]