หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร,โรงเรียนเชิงชุมราชนุกูล,โรงเรียนเมืองสกลนครและค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   27 ก.ย. 2557   29 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 ,ป.3/2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 ,ป.3/4 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 ,ป.2/5 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1,ป.2/2 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3,ป.2/4 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 ,ป.3/6 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ห้อง MEP 4 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ห้อง MEP 5 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ห้อง MEP 6 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 26 ก.ย. 2557 09.00-17.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 26 ก.ย. 2557 09.00-17.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2557 09.00-17.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 26 ก.ย. 2557 09.00-17.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง MEP1 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง MEP2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง MEP3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ซ้ายมือ 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงจอดรถ ห้อง หน้าอาคาร3 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงจอดรถ ห้อง อาคาร4 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยุติธรรมวิทยา) อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ หอประชุม ร.ร. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 26 ก.ย. 2557 09.30-16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร หอประชุม ร.ร. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 26 ก.ย. 2557 09.30-16.30
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ห้องสมุด ร.ร. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 26 ก.ย. 2557 09.30-16.30
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ห้องสมุด ร.ร. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 26 ก.ย. 2557 09.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 4 ห้อง ปฐมวัย 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 4 ห้อง ปฐมวัย 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 4 ห้อง ปฐมวัย 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องดนตรี ร.ร.อนุบาลสกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องดนตรี ร.ร.อนุบาลสกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องดนตรี ร.ร.อนุบาลสกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องดนตรี ร.ร.อนุบาลสกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง ห้องประชุม3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องประชุม3 26 ก.ย. 2557 13.00-16.30
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องประชุม3 26 ก.ย. 2557 13.00-16.30
8 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องประชุม3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องประชุม3 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู 26 ก.ย. 2557 13.00-16.30
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู 26 ก.ย. 2557 13.00-16.30
14 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง เวทีกลาง 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1-2 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3-4 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5-6 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2ชั้น3 ห้อง 1 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2ชั้น3 ห้อง 2 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2ชั้น3 ห้อง 3 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2ชั้น3 ห้อง 4 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2ชั้น3 ห้อง 6 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4ห้อง1/5 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4ห้อง1/6 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 MEP1 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.1/6 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.1/6 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.1/5 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.1/5 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.1/4 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ห้อง ป.1/4 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมพิวเตอร์2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมพิวเตอร์1 26 ก.ย. 2557 10.00-12.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ข้างอาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 08.30-12.00
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมพิวเตอร์1 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมพิวเตอร์1 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมพิวเตอร์2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมพิวเตอร์2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ป.1/1 26 ก.ย. 2557 08.30-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ป.1/2 26 ก.ย. 2557 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) อาคารอนุบาล 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) สนาม 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) สนาม 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) อาคาร 1ชั้น3 26 ก.ย. 2557 09.00-11.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) หน้าอาคาร1 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) หน้าอาคาร2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) โรงอาหาร 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุุนารายณ์เจงเวง) อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 3 ห้อง ห้องบัวชมพู 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อบ.2/1,อบ.2/2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อบ.2/3,อบ.2/4 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อบ.2/5,อบ.2/6 26 ก.ย. 2557 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]