สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 32 9 1 6 42
2 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 23 5 1 2 29
3 ท่าสีดาวิทยา 22 3 1 3 26
4 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 21 5 1 5 27
5 บ้านวังยาว 20 1 1 1 22
6 อนุบาลโพนทอง 16 3 4 5 23
7 หนองแวงบึงงาม 15 5 0 8 20
8 เมืองโพธิ์ชัย 15 4 2 0 21
9 บ้านโพธิ์ศรี 15 2 2 4 19
10 ไตรมิตรวิทยา 15 2 1 1 18
11 หนองโนราษฏร์บำรุง 14 2 2 2 18
12 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 13 8 1 2 22
13 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 13 5 1 4 19
14 บ้านหนองขอนแก่น 13 1 1 1 15
15 บ้านหนองกุง 12 9 3 4 24
16 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 12 8 2 4 22
17 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 12 5 0 0 17
18 เมืองหนองพอก 11 9 1 4 21
19 บ้านหัวคู 11 2 1 0 14
20 บ้านสีเสียด 10 7 0 0 17
21 ชุมชนบ้านสว่าง 10 6 0 2 16
22 บ้านดงหวาย 10 5 2 3 17
23 บ้านหนองสองห้อง 10 3 2 1 15
24 บ้านโพนทอง 10 1 2 2 13
25 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 4 1 3 14
26 บ้านดงแจ้งโนนสูง 9 4 1 2 14
27 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 9 3 4 1 16
28 บ้านหนองผักแว่น 9 2 1 1 12
29 บ้านท่าเสียว 9 0 1 3 10
30 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 8 5 2 1 15
31 บ้านดงประเสริฐ 8 5 1 1 14
32 หนองหลวงประชาบำรุง 8 4 3 1 15
33 ชุมชนบัวคำ 8 4 0 10 12
34 บ้านอุ่มเม่า 8 4 0 7 12
35 อนุบาลเด็กดี 8 2 2 0 12
36 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 8 2 0 2 10
37 บ้านวังม่วย 8 1 1 3 10
38 บ้านหนองแวงแห่ 8 0 1 1 9
39 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 7 4 0 1 11
40 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 7 2 1 2 10
41 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 7 0 1 1 8
42 ชุมชนบ้านชมสะอาด 6 5 1 2 12
43 โคกล่ามวิทยาคาร 6 4 1 5 11
44 บ้านนาแพง 6 4 0 2 10
45 บ้านนาโพธิ์ 6 3 0 1 9
46 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 6 2 1 1 9
47 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 6 1 2 0 9
48 บ้านโคกสี 6 1 1 0 8
49 บ้านหนองฟ้า 6 1 0 3 7
50 บ้านปากช่อง 6 0 0 1 6
51 บ้านดงดิบ 6 0 0 0 6
52 บ้านสะอาดนาดี 5 6 0 0 11
53 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 5 3 3 3 11
54 พนาลัยวิทยาเสริม 5 3 2 4 10
55 บ้านโนนยาง 5 2 1 0 8
56 บ้านหันหน่องสามัคคี 5 2 0 2 7
57 บ้านโพนเฒ่า 5 2 0 0 7
58 บ้านนาเมือง 5 2 0 0 7
59 บ้านหนองตาไก้ 5 1 1 0 7
60 บ้านโคกนาคำ 5 1 1 0 7
61 บ้านภูเขาทอง 5 1 0 4 6
62 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 5 1 0 1 6
63 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 5 0 0 0 5
64 บ้านห้วยทราย 4 9 1 1 14
65 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 4 6 1 4 11
66 ชุมชนบ้านขวาว 4 5 2 3 11
67 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 4 5 1 0 10
68 บ้านพรมสวรรค์ 4 4 1 0 9
69 บ้านปลาโด 4 4 0 0 8
70 ภัทรดล 4 4 0 0 8
71 อนุบาลเมืองเมยวดี 4 3 1 0 8
72 บ้านหนองแข้ดง 4 3 1 0 8
73 บ้านท่าสี 4 2 2 2 8
74 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 4 2 1 6 7
75 บ้านโคกกกม่วง 4 2 0 3 6
76 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 4 2 0 1 6
77 บ้านเมืองไพร 4 1 2 1 7
78 บ้านคำนาดี 4 1 0 1 5
79 บ้านกุดขุ่น 4 1 0 0 5
80 บ้านนาสีใส 4 0 0 0 4
81 บ้านโพธิ์ตาก 4 0 0 0 4
82 บ้านโนนแก้ว 4 0 0 0 4
83 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 4 0 0 0 4
84 บ้านนาทม 3 8 1 1 12
85 บ้านแห่ประชานุกูล 3 5 1 2 9
86 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 3 4 2 2 9
87 หนองไฮภูเขาทอง 3 4 0 1 7
88 หนองจอกวิทยา 3 3 5 6 11
89 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 3 3 2 2 8
90 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 3 3 1 2 7
91 ปัญจรักษ์ 3 3 0 1 6
92 บ้านเหล่าน้อย 3 3 0 0 6
93 ท่าลาดหนองผักตบ 3 2 2 1 7
94 บ้านหนองเดิ่น 3 2 1 4 6
95 วังหลวง 3 2 1 0 6
96 อนุบาลจารุณี 3 2 0 1 5
97 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 3 2 0 0 5
98 บัวดงมันวิทยา 3 1 1 1 5
99 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 3 1 1 1 5
100 นาแพงวิทยาคาร 3 1 0 4 4
101 บ้านพรมจรรย์ 3 1 0 2 4
102 บ้านหนองบก 3 1 0 1 4
103 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 3 1 0 0 4
104 บ้านบาโคหนองแคน 3 0 0 2 3
105 บ้านโนนใหญ่ 3 0 0 2 3
106 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 3 0 0 0 3
107 บ้านดอนชาด 2 4 0 3 6
108 บ้านท่าเยี่ยม 2 3 0 0 5
109 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 2 2 1 1 5
110 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 2 2 1 1 5
111 ชุมพรนาเจริญ 2 2 0 0 4
112 อนุบาลเกาะแก้ว 2 2 0 0 4
113 บ้านท่าม่วง 2 1 2 1 5
114 บ้านหนองคำ 2 1 0 3 3
115 บ้านนาวี 2 1 0 3 3
116 บ้านสำโรงหนองจอก 2 1 0 1 3
117 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 2 1 0 1 3
118 บ้านโสกเตย 2 1 0 0 3
119 ศรีสวัสดิ์ 2 1 0 0 3
120 บ้านดอนควาย 2 1 0 0 3
121 บ้านโคกหนองบัว 2 1 0 0 3
122 บ้านคำโพนสูง 2 0 0 2 2
123 บ้านหนองหิ่งหาย 2 0 0 1 2
124 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 2 0 0 1 2
125 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 0 0 1 2
126 บ้านนางาม 2 0 0 0 2
127 บ้านแก้งศรีสว่าง 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 0 0 0 2
129 บ้านเหล่าโพนงาม 2 0 0 0 2
130 บ้านกุดเรือ 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
132 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 0 0 0 2
133 อนุบาลภาคภูมิ 2 0 0 0 2
134 บ้านคอกควาย 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองนกทา 2 0 0 0 2
136 บ้านบากหนองเทา 1 5 0 3 6
137 บ้านนากระตึบ 1 3 2 1 6
138 บ้านพันขาง 1 3 2 0 6
139 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1 3 0 1 4
140 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 3 0 0 4
141 บ้านดอนเรือ 1 2 1 0 4
142 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 2 0 0 3
143 บ้านหนองไฮ 1 2 0 0 3
144 บ้านนาอุ่ม 1 2 0 0 3
145 ป่าไม้อุทิศ 11 1 2 0 0 3
146 โนนเพชรพัฒนา 1 2 0 0 3
147 บ้านขว้างวิทยากร 1 1 1 2 3
148 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 1 1 1 1 3
149 บ้านโพธิ์งาม 1 1 1 0 3
150 บ้านดงกลาง 1 1 0 2 2
151 คำพระโคกก่งวิทยา 1 1 0 1 2
152 หนองขี้ม้า 1 1 0 1 2
153 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 1 1 0 1 2
154 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 1 0 1 2
155 อนุบาลสุนันทา 1 1 0 0 2
156 น้ำคำสมศรี 1 1 0 0 2
157 บ้านราษฏร์ดำเนิน 1 1 0 0 2
158 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 1 0 2 4 3
159 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 1 3
160 บ้านโนนลาด 1 0 1 1 2
161 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1 0 1 0 2
162 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 1 0 1 0 2
163 บ้านหนองโน 1 0 0 1 1
164 บ้านนาเลา 1 0 0 1 1
165 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 1 1
166 บ้านป้องสร้างบุ 1 0 0 1 1
167 อนุบาลทองสตา 1 0 0 0 1
168 บ้านโพธิ์ชัน 1 0 0 0 1
169 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
170 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 0 0 0 1
171 เสลภูมิสามัคคี 1 0 0 0 1
172 ขวัญเมือง 1 0 0 0 1
173 บ้านคำอุปราช 1 0 0 0 1
174 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
175 บ้านโคกสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
176 ศิลานครวิทยา 1 0 0 0 1
177 สหมิตรพิทยา 1 0 0 0 1
178 อนุบาลภัทรดล 1 0 0 0 1
179 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 4 0 0 4
180 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 3 0 0 3
181 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 3 0 0 3
182 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 2 1 2 3
183 บ้านนาศรีนวล 0 2 0 0 2
184 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 0 1 1 1 2
185 บึงอุดมบึงคำ 0 1 1 0 2
186 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 1 1 0 2
187 ถนนชัยสามัคคี 0 1 0 1 1
188 บ้านวังเข 0 1 0 1 1
189 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 1 0 1 1
190 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1
191 บ้านโนนโพธิ์ 0 1 0 0 1
192 กุดแห่ 0 1 0 0 1
193 บ้านโพนงาม 0 1 0 0 1
194 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 1 0 0 1
195 บ้านโนนไชยศรี 0 0 2 0 2
196 บ้านยาง 0 0 1 3 1
197 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 1
198 ชุมชนนาทมโคกก่อง 0 0 1 0 1
199 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 1 0 1
200 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 0 1
201 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 2 0
202 บ้านจัมปา 0 0 0 1 0
203 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 0 0 1 0
204 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0 1 0
205 บ้านโจด 0 0 0 1 0
206 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 1 0
207 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 0 0 0 1 0
208 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0
209 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0
210 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0
รวม 863 396 127 253 1,639