สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 32 9 1 6 42
2 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 25 5 1 2 31
3 ท่าสีดาวิทยา 23 3 1 3 27
4 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 21 5 1 5 27
5 บ้านวังยาว 20 2 1 1 23
6 ไตรมิตรวิทยา 17 2 1 1 20
7 อนุบาลโพนทอง 16 3 4 5 23
8 หนองแวงบึงงาม 15 5 0 8 20
9 หนองโนราษฏร์บำรุง 15 2 4 3 21
10 บ้านโพธิ์ศรี 15 2 2 4 19
11 บ้านหนองสองห้อง 14 4 2 3 20
12 บ้านหนองขอนแก่น 14 1 1 1 16
13 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 13 8 1 2 22
14 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 13 5 1 4 19
15 บ้านหนองกุง 12 9 3 4 24
16 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 12 8 2 4 22
17 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 12 5 0 0 17
18 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 12 2 1 2 15
19 เมืองหนองพอก 11 10 2 4 23
20 เมืองโพธิ์ชัย 11 4 2 0 17
21 ชุมชนบัวคำ 11 4 0 10 15
22 บ้านหัวคู 11 2 1 0 14
23 บ้านท่าเสียว 11 0 1 4 12
24 บ้านสีเสียด 10 7 0 0 17
25 ชุมชนบ้านสว่าง 10 6 0 2 16
26 บ้านดงหวาย 10 5 2 3 17
27 บ้านโพนทอง 10 1 2 2 13
28 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 9 4 4 1 17
29 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 4 1 3 14
30 บ้านดงแจ้งโนนสูง 9 4 1 2 14
31 บ้านนาโพธิ์ 9 3 0 1 12
32 บ้านหนองผักแว่น 9 2 1 1 12
33 บ้านดงประเสริฐ 8 5 1 1 14
34 บ้านอุ่มเม่า 8 4 0 7 12
35 อนุบาลเด็กดี 8 2 2 0 12
36 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 8 2 0 2 10
37 บ้านวังม่วย 8 1 1 3 10
38 บ้านหนองแวงแห่ 8 0 1 1 9
39 หนองหลวงประชาบำรุง 7 4 3 1 14
40 บ้านภูเขาทอง 7 1 2 4 10
41 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 7 0 1 1 8
42 ชุมชนบ้านชมสะอาด 6 5 1 2 12
43 โคกล่ามวิทยาคาร 6 4 1 5 11
44 บ้านนาแพง 6 4 0 2 10
45 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 6 4 0 1 10
46 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 6 2 1 1 9
47 บ้านหนองฟ้า 6 1 0 3 7
48 บ้านโนนใหญ่ 6 0 0 2 6
49 บ้านหนองหิ่งหาย 6 0 0 1 6
50 บ้านปากช่อง 6 0 0 1 6
51 บ้านดงดิบ 6 0 0 0 6
52 บ้านห้วยทราย 5 9 1 0 15
53 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 5 5 2 1 12
54 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 5 3 3 3 11
55 พนาลัยวิทยาเสริม 5 3 2 4 10
56 วังหลวง 5 2 2 0 9
57 บ้านโนนยาง 5 2 1 0 8
58 บ้านหันหน่องสามัคคี 5 2 0 2 7
59 บ้านโพนเฒ่า 5 2 0 0 7
60 บ้านนาเมือง 5 2 0 0 7
61 บ้านโคกสี 5 1 1 0 7
62 บ้านหนองตาไก้ 5 1 1 0 7
63 บ้านโคกนาคำ 5 1 1 0 7
64 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 5 1 0 1 6
65 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 5 0 0 0 5
66 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 4 6 1 4 11
67 ชุมชนบ้านขวาว 4 5 2 3 11
68 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 4 5 1 0 10
69 บ้านสะอาดนาดี 4 5 0 0 9
70 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 4 4 2 2 10
71 บ้านพรมสวรรค์ 4 4 1 0 9
72 บ้านปลาโด 4 4 0 0 8
73 ภัทรดล 4 4 0 0 8
74 บ้านหนองแข้ดง 4 3 1 0 8
75 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 4 2 1 6 7
76 บ้านโคกกกม่วง 4 2 0 3 6
77 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 4 2 0 1 6
78 บ้านหนองไฮ 4 2 0 0 6
79 บ้านเมืองไพร 4 1 2 1 7
80 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 4 1 2 0 7
81 บัวดงมันวิทยา 4 1 1 1 6
82 นาแพงวิทยาคาร 4 1 0 4 5
83 บ้านคำนาดี 4 1 0 1 5
84 บ้านราษฏร์ดำเนิน 4 1 0 0 5
85 บ้านกุดขุ่น 4 1 0 0 5
86 บ้านนาสีใส 4 0 1 0 5
87 บ้านหนองโน 4 0 0 2 4
88 บ้านโพธิ์ตาก 4 0 0 0 4
89 บ้านโนนแก้ว 4 0 0 0 4
90 บ้านนาทม 3 8 1 1 12
91 บ้านแห่ประชานุกูล 3 5 1 2 9
92 หนองไฮภูเขาทอง 3 4 0 1 7
93 หนองจอกวิทยา 3 3 5 6 11
94 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 3 3 2 2 8
95 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 3 3 1 2 7
96 อนุบาลเมืองเมยวดี 3 3 1 0 7
97 ปัญจรักษ์ 3 3 0 1 6
98 บ้านเหล่าน้อย 3 3 0 0 6
99 บ้านท่าสี 3 2 2 2 7
100 ท่าลาดหนองผักตบ 3 2 2 1 7
101 บ้านหนองเดิ่น 3 2 1 4 6
102 อนุบาลจารุณี 3 2 0 1 5
103 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 3 2 0 0 5
104 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 3 1 1 1 5
105 บ้านพรมจรรย์ 3 1 0 2 4
106 บ้านหนองบก 3 1 0 1 4
107 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 3 1 0 0 4
108 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 3 0 1 0 4
109 บ้านบาโคหนองแคน 3 0 0 2 3
110 บ้านหนองนกทา 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองม่วง 3 0 0 0 3
112 บ้านดอนชาด 2 4 0 3 6
113 บ้านพันขาง 2 3 2 0 7
114 บ้านท่าเยี่ยม 2 3 0 0 5
115 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 2 2 1 1 5
116 บ้านนาอุ่ม 2 2 0 0 4
117 ชุมพรนาเจริญ 2 2 0 0 4
118 อนุบาลเกาะแก้ว 2 2 0 0 4
119 บ้านท่าม่วง 2 1 2 1 5
120 บ้านหนองคำ 2 1 0 3 3
121 บ้านนาวี 2 1 0 3 3
122 บ้านสำโรงหนองจอก 2 1 0 1 3
123 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 2 1 0 1 3
124 บ้านโสกเตย 2 1 0 0 3
125 ศรีสวัสดิ์ 2 1 0 0 3
126 บ้านดอนควาย 2 1 0 0 3
127 บ้านโคกหนองบัว 2 1 0 0 3
128 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 2 0 2 4 4
129 บ้านคำโพนสูง 2 0 0 2 2
130 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 2 0 0 1 2
131 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 0 0 1 2
132 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
133 บ้านนางาม 2 0 0 0 2
134 บ้านแก้งศรีสว่าง 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 0 0 0 2
136 บ้านเหล่าโพนงาม 2 0 0 0 2
137 บ้านกุดเรือ 2 0 0 0 2
138 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 0 0 0 2
139 อนุบาลภาคภูมิ 2 0 0 0 2
140 บ้านดงยาง 2 0 0 0 2
141 บ้านบากหนองเทา 1 5 0 3 6
142 บ้านนากระตึบ 1 4 2 1 7
143 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 1 4 1 0 6
144 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1 3 0 1 4
145 บ้านดอนเรือ 1 2 1 0 4
146 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 2 0 0 3
147 ป่าไม้อุทิศ 11 1 2 0 0 3
148 โนนเพชรพัฒนา 1 2 0 0 3
149 บ้านขว้างวิทยากร 1 1 1 2 3
150 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 1 1 1 1 3
151 บึงอุดมบึงคำ 1 1 1 0 3
152 บ้านโพธิ์งาม 1 1 1 0 3
153 บ้านดงกลาง 1 1 0 2 2
154 คำพระโคกก่งวิทยา 1 1 0 1 2
155 หนองขี้ม้า 1 1 0 1 2
156 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 1 1 0 1 2
157 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 1 0 1 2
158 อนุบาลสุนันทา 1 1 0 0 2
159 น้ำคำสมศรี 1 1 0 0 2
160 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 1 3
161 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 1 0 1 1 2
162 บ้านโคกใหญ่ 1 0 1 1 2
163 บ้านโพธิ์ชัน 1 0 1 1 2
164 บ้านโนนลาด 1 0 1 1 2
165 บ้านนาเลา 1 0 0 1 1
166 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 1 1
167 บ้านป้องสร้างบุ 1 0 0 1 1
168 อนุบาลทองสตา 1 0 0 0 1
169 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1 0 0 0 1
170 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 0 0 0 1
171 เสลภูมิสามัคคี 1 0 0 0 1
172 ขวัญเมือง 1 0 0 0 1
173 บ้านคำอุปราช 1 0 0 0 1
174 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
175 บ้านโคกสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
176 ศิลานครวิทยา 1 0 0 0 1
177 สหมิตรพิทยา 1 0 0 0 1
178 อนุบาลภัทรดล 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 3 0 0 3
180 บ้านหนองอึ่งโปโล 0 3 0 0 3
181 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 3 0 0 3
182 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 2 1 2 3
183 บ้านนาศรีนวล 0 2 0 0 2
184 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 0 1 1 1 2
185 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 1 1 0 2
186 ถนนชัยสามัคคี 0 1 0 1 1
187 บ้านวังเข 0 1 0 1 1
188 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 1 0 1 1
189 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1
190 บ้านโนนโพธิ์ 0 1 0 0 1
191 กุดแห่ 0 1 0 0 1
192 บ้านโพนงาม 0 1 0 0 1
193 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 1 0 0 1
194 บ้านโนนไชยศรี 0 0 2 0 2
195 บ้านยาง 0 0 1 3 1
196 ชุมชนนาทมโคกก่อง 0 0 1 0 1
197 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 1 0 1
198 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 0 0 1 0 1
199 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 0 1
200 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 2 0
201 บ้านจัมปา 0 0 0 1 0
202 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 0 0 1 0
203 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0 1 0
204 บ้านโจด 0 0 0 1 0
205 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 1 0
206 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 0 0 0 1 0
207 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0
208 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0
รวม 898 398 136 258 1,690