หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน A 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน A 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 16.30
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 11.00
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
11.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 5 คน) ห้อง ประชุม 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
10.00 - 15.00
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 5 คน) ห้อง ประชุม 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 10.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 (ทีม 2 คน) ห้อง สอบที่ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.30
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 2 คน) ห้อง สอบที่ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.30
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) ห้อง สอบที่ 3 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.30
6 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง สอบที่ 14 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
10.00 - 16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.30 - 10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
12.00-12.30
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
12.30-12.40
3 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1-ม.3 (ทีม 9 คน) ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
11.30-11.45
4 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
11.45-12.00
5 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
12.00-12.20
6 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
12.20-12.40
7 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
12.00-14.00
8 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
10.30-12.00
9 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
10.30-12.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-10.30
11 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
14.00-16.30
12 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
14.00-16.30
13 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
14.00-15.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-14.00
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
15.50-16.30
16 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง ทองคูณ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
15.00-15.50
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
14.00-15.00
18 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
15.00-16.00
19 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
14.30-16.30
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
13.00-14.30
21 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 40 คน) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-10.10
22 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 40 คน) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
10.10-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
10.00-11.30
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 16 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
11.30-12.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 16 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-14.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 -ม.3 (ทีม 5 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-15.30
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 -ม.3 (ทีม 2 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
15.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 1 10 ต.ค. 2557 09.00 16.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00 - 16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 3 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1- ป.3 ห้อง สอบที่ 4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 16.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00 - 16.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 16.30
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 7 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 16.30
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 8 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 16.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4- ป. 6 ห้อง สอบที่ 9 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 16.30
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง สอบที่ 10 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 16.30
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 09.30
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 11 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 12.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 11 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 12.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 11 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 09.30
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 12 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 16.30
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สอบที่ 13 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-10.30
2 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
10.30-12.00
3 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
4 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3203 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3203 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3203 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-15.00
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3201 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3201 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3202 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา (ทิศเหนือ) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา (ทิศเหนือ) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง ด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา โซน C 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา โซน C 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 16.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 6 คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 6 คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 15.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 16.30
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 15.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน D 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 15.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 15.00
11 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 1) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
12 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 2) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]