หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30-16.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30 - 12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30 - 12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30 - 12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 7 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 8 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 9 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-16.30
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
10.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 10-11 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 12 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-11.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง สอบที่ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-11.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง สอบที่ 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.30-11.30
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
10.00-16.30
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
10.00-16.30
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
10.00-16.30
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-16.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 2 คน) ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3203 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30- 12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน) ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3203 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.30- 12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3201 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30- 12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3201 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30- 12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3202 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ประชุมชั้น 9 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ประชุมชั้น 9 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
10.00-16.30
3 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 ห้อง อาคารหอประชุม โซน D 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
10.00 - 16.30
4 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน D 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00 - 16.30
5 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 2 คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
10.00-16.30
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
10.00 - 16.30
8 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
10.00 - 16.30
9 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
10.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 7 ชั้น) ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 5 คน) ห้อง ทองคูณ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
10.00 - 14.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 7 ชั้น) ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 5 คน) ห้อง ทองคูณ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30 - 14.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 5 คน) ห้อง ทองคูณ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
14.00 -16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 5 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
10.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 5 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
10.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 5 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-16.30
7 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-10.00
8 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-11.00
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
11.00-13.00
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.4- ป. 6 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
13.00- 16.30
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
13.00- 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง สอบที่ 7 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00 - 16.30
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง สอบที่ 8 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
10.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.1- ป.3 ห้อง สอบที่ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30-12.30
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.30-12.30
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง สอบที่ 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-12.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-12.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-12.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30- 12.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 7 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.30-12.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 8 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-12.30
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 9 - 10 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.30-12.30
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สอบที่ 11 - 12 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-12.30
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 13 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-12.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 14 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-12.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 3 คน) ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก 9 ชั้น) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.30-16.30
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก 9 ชั้น) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30-16.30
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก 9 ชั้น) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-09.30
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.30-09.45
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.45-10.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
10.00-10.20
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.20-10.40
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.40-11.00
7 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
11.00-11.15
8 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
11.15-11.30
9 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
11.30-12.30
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-14.00
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง Slope 1 (9209) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
14.00-14.30
12 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 6 คน) ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-11.00
13 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
14.00-16.30
14 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
11.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 10 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
12.00-12.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 10 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
12.30-13.30
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
13.30-14.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-15.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามกีฬา ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สนามกีฬา 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
10.00 - 16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามฟุตบอล ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
10.00 - 16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามฟุตบอล ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
10.00 - 16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-11.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
11.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-14.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สอบที่1 - 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 16.30
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 3 - 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-10.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
10.00-12.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-14.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-15.00
5 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง เวทีกลาง(พิธีเปิด) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.30
6 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
10.30-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3203 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3202 9 ต.ค. 2557 14.30-16.30
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3201 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3201 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 3203 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 1/1) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
2 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม2คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 1/2และ 1/3) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
3 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 2/1และ2/2) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
4 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 2/3) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
10.00 - 15.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
10.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว ลานกิจกรรม ชั้น ปฐมวัย ห้อง เวทีลานกิจกรรม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ปฐมวัย ห้อง สอบที่ 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ปฐมวัย ห้อง สอบที่ 5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ปฐมวัย ห้อง สอบที่ 6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]