รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพนทราย 1. เด็กหญิงวิภาดา  ประจันดุม
 
1. นางสาคร  สุวรรณษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยเสนา
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. นางสาวชลันธร  เศษโถ
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวิภาดา  วินทะไชย
 
1. นางสุมาลัย  วงศ์น้ำคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริญาพร  สังข์งาม
 
1. นางจงกล  ธนะมูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วิจิตรขจี
 
1. นางสุภาพ  แสงงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายงามพล  อุตตะโชติ
 
1. นางมณเทียร  ห่วงเนาวกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา  วรวงษ์
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. นายกันทราฆินทร์  ศรีหนา
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. นางสาวขวัญศิริ   สุดพังยาง
2. เด็กหญิงสุทธิดา   สุทธิชา
3. นางสาวไพรริน   ดวงตา
 
1. นางสาวชลิดา   กาลเขว้า
2. นายสุนทร    โยธะกา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายปรมัตถ์  ดีพลงาม
2. เด็กหญิงวนารินทร์  สมชัย
 
1. นายถนอม  ขันโมลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1. นางสาววัลภา  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รังทอง
 
1. นางเบญจมาศ  วงศ์หนองหว้า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กชายวรเทพ  นุ่นไทย
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพรภวิษช์  บูรพาเมธาโกศล
 
1. นายถนอม  ศรีสร้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. นางสาวทิวาวรรณ  โยธาจันทร์
 
1. นายประดิษฐ  เจริญภักดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธันยพร  วาสนาม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เสนาบุตร
3. เด็กหญิงอรประภา  ศรีสระคู
 
1. นางสุปัน  มืดทัพไทย
2. นางธนภรณ์  สินธุพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 1. เด็กหญิงนัฐพร  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงลินลณี  สมจิตต์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์โยค
 
1. นายกิตติพงษ์  หงทะนี
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยพิมพ์พา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงพรวิภา  ตอทองหลาง
2. เด็กหญิงวาสนา  ภานา
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาวงษ์
 
1. นางมยุรา   ศรีส่อง
2. นางจิราภรณ์  ตรีคาม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ปานะโปย
2. เด็กหญิงนราพร  ชาติงาม
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  อยู่ครบ
 
1. นางรุ่งฤดี  สุระโส
2. นางเกษร  ยุทธไกร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร   แสนเสน่ห์
2. เด็กชายรัชภาคย์   อัฒจักร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  โภชะโน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. นายอนันตชัย  คำนิล
2. เด็กชายอาทิตย์  แก้วใส
 
1. นายประดิษฐ  เจริญภักดี
2. นายนิรุตต์  ดำรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหรา 1. เด็กชายธรณินทร์  อาจทวี
 
1. นายสุทธิสม  ดังก้อง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหรา 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เพชรไพร
 
1. นายสุทธิสม  ดังก้อง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อดทน
 
1. นางมยุรา  ศรีส่อง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หาญยง
2. เด็กหญิงปิยนุช  นาเมือง
3. เด็กชายผดุงเกียรติ  มหาหงษ์
 
1. นายพรชัย  ศิริกิจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงบัวแก้ว    หงษศรี
2. เด็กหญิงรัชนีพร    มงคล
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์    กุลศักดิ์
 
1. นางเจนจิต    สุขวาสนะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลือชา
2. เด็กหญิงณิชารัตน์  แสงทอง
3. เด็กหญิงปริยาภรณ์  บุญขันธ์
 
1. นางนวลสิริ  ชาญอุไร
2. นายดาว  ศรีคำภา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไศล 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขหนองหว้า
2. เด็กหญิงศุธาศิณี  กันพ่วง
3. เด็กหญิงอุไรพร  คำสอน
 
1. นางวราภรณ์  แผลงฤทธิ์
2. นางสำอาง  พิกากัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะเสทะกัง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  อุ่นมาลย์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  วาพันสุ
 
1. นางจินดา  สุทธิรันดร์
2. นายประสาน  พานาดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. นายปัญญา  ลากลาง
2. เด็กชายยุทธนา  บรรดร
3. นายสุทัศน์  จันทร์ดำ
 
1. นายอิสระ  หล้าเนตร
2. นายจำนงค์  จันทร์ดำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1. เด็กหญิงจารุพัสตร์  เสือประโคน
2. เด็กหญิงณัฐมน  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงนัญทิชา  ไชยอุดม
 
1. นางกิ่งแก้ว  สุรวาทกุล
2. นางสาวภัสรายุ  วะทา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กชายภคนันท์  ขันทอง
2. นายภานุพงษ์  สิงห์สนิท
3. เด็กชายโจ๊ก  สมพงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  บูรณะเสน
2. นายสมคิด  สาสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กชายธนดล  ไพรดี
2. เด็กชายภูมินทร์  เพชรสะอ้าน
 
1. นายลิน  นิตยโรจน์
2. นายเจษฎา  บุญธรรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1. เด็กหญิงมุณีภรณ์  เมืองสองชั้น
2. เด็กหญิงวิภาดา  พูลศรี
 
1. นายธีรพล  สุดหล้า
2. นายเอนก  สามิบัติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 1. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย   สุภาพสุนทร
2. เด็กชายศักดิ์นนท์   วิชวรีย์
 
1. นายสกุลตา   โชติขันธ์
2. นางเปี่ยมจันทร์   ซ่อนบุญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สอนสงคราม
2. เด็กชายสหรัฐ  คัฆมาตร
 
1. นายสาคร  จันทะคาม
2. นายวินัย  วงค์จอม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา   ปัดถานัง
2. เด็กชายยศพล   ศรีทอง
 
1. นายณรงค์   ชัยปฏิวัติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กชายฐิติพงษ์  อภัยศรี
2. เด็กชายนิรันดร์  ทมกระโทก
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
2. นางสุจรรยา  โพธิ์หล้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายมงคล  เสนกระจาย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วสิมมา
 
1. นายสุรศักดิ์  สมสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีชนัสถ์นนท์  พิมพ์สนาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    เลาะหะนะ
2. เด็กหญิงประภาสิริ   พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงพรทิวา   ไตยะมะณี
4. เด็กหญิงอมินตรา   เหมกุล
5. เด็กหญิงอินทิรา   เบาะโหล่
 
1. นางดวงจันทร์  บุ่นวรรณา
2. นางวีรวรรณ  สุวรรณโพธิ์คำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นันทวงศ์
2. เด็กหญิงยลดา    ศรีเวียง
3. เด็กหญิงศรชนก   บัวแก้ว
4. เด็กหญิงอภิญญา   มนตรี
5. เด็กหญิงเบญญาภา   ชำกุล
 
1. นางสาวณัฐณิชา   จันทร์ขอนแก่น
2. นางศิรินารถ   วงศ์ขุมเงิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สงพิณ
2. เด็กหญิงประกายดาว  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงพรพิมล  สมโภชน์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  กุรัมย์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยทิพย์
 
1. นายสุรัก  ผดุงกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ขาวผ่อง
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พรหมทัศน์
4. เด็กหญิงยุวดี  ธิโกศรี
5. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์เพชร
 
1. นางจุฬารัตน์  มูลทรัพย์
2. นางสุจินดา  ศิรินันติกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงธัญพร  ว่องไว
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เยาวจตุรัส
3. เด็กหญิงพวงผกา  ทองสะอาด
4. เด็กหญิงมัทธิตา  พงหนองพอก
5. เด็กหญิงสุรภตา  ราชสมบัติ
 
1. นางศริญญา  การิโก
2. นางสาวกัญญาภัทร  สงค์ศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1. เด็กหญิงณัฐรี  สาวดี
2. นางสาวรัตน์ติยา  โสหินกอง
3. นางสาวศุจิตรา  บุบผาจีน
4. นายอนุชา  สินน้ำคำ
5. นายเอกสิทธิ์  เห็นสม
 
1. นางอัมพิกา  เทพสุระ
2. นางสาวจุติพร  เนตรวงค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1. นางสาวจิรัชญา   เภาสองชั้น
2. นางสาวรัชนีกร   ลาสระคู
3. นายสุพจน์   ปราบศัตรู
4. นางสาวสุวรรณหงษ์   บุตรกัณหา
5. นายอภิวัฒน์   ศิริบาล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   ขันทีท้าว
2. นางสาวจีระนันท์   คำลอย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญด้วง
2. เด็กหญิงปณิตา  ปรีศิริ
3. เด็กชายรติพงษ์  เพิ่มพูน
4. เด็กหญิงรัตนากร  แสนตรี
5. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยมาตร
 
1. นายสมคิด  คำสนาม
2. นายภูษิต  ดีสองชั้น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  มุลเมืองแสน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสอาด
4. เด็กหญิงดวงมณี  บ่อชน
5. เด็กชายธนา  หินซุย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันฐาน
7. เด็กหญิงปิยนุช  รอบรู้
8. เด็กหญิงพนิดา  เพินภูเขียว
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วคำ
10. เด็กหญิงพัชรี  จันทร์โสม
11. เด็กชายพีระ  วิเศษวงศ์ษา
12. เด็กหญิงมัณฑนา  สุขเพ็ง
13. เด็กหญิงยุวรี  วิเศษวงศ์ษา
14. เด็กหญิงราตรี  บังแสง
15. เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีสมุทร
16. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สารีสุข
17. เด็กชายสรศักดิ์  อาจสาลี
18. เด็กชายสราวุธ  มาตทอง
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชารี
20. เด็กชายอนุรักษ์  นุ่นไทย
 
1. นางสุพรพิศ  ขุมเงิน
2. นางนงนุช  ด้วงนิล
3. นางสาวฐิติมา  บุญน้ำเที่ยง
4. นางสาวสะอางค์  เยาวพันธ์
5. นางศิริจังกรณ์  ไชยโย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายกฤษฎา   อยู่ยั้ง
2. เด็กชายคมสัน  สุขแสง
3. เด็กชายคัษพร   เสริมวิเศษ
4. เด็กชายจักรินทร์   คงสุดี
5. เด็กชายชยานันท์   เสริมวิเศษ
6. เด็กหญิงชุติมา   เสริมวิเศษ
7. เด็กหญิงฐิตา   มากเหลือ
8. เด็กหญิงปนัดดา   วงค์คำ
9. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   รุ่งเรือง
10. เด็กชายพุทธิพงษ์  ชะเทียนรัมย์
11. เด็กชายภูวเนตร   เกตุชมภู
12. เด็กหญิงมัลลิกา   จ่าฮึม
13. เด็กหญิงรจนา   ขดโข
14. เด็กชายวิชิด   สุทธิกร
15. เด็กชายวิทวัส  ผุยศรี
16. เด็กชายวุฒิชัย   ช่างศรี
17. เด็กหญิงสาริกา   เสริมวิเศษ
18. เด็กหญิงอรญา   สำราญดี
19. เด็กหญิงอรวรรณ   คงสุดี
20. เด็กชายอลงกรณ์   เสริมวิเศษ
 
1. นายนิสันต์   ศรีเที่ยง
2. นายสกล   ผลินยศ
3. นางนันทา   สีนวลจันทร์
4. นายพีรพันธุ์   หาพันธุ์
5. นางจุฑารัตน์   แสนโพธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงถิรพร  ภูสมนึก
 
1. นางนันทนา  สุขขารมย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1. เด็กหญิงลักษิกา  สองเป็ง
 
1. นายเทวิน  ขจรนาด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ธงวิชัย
 
1. นางสาวปัทมาพร  วรภูมิ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติเทพ  พันธ์สระคู
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  นาทองแถม
 
1. นางวรรณภา  เภาสระคู
2. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายสถาพร  ถาพร
2. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  อาจพรม
 
1. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
2. นางวรรณภา  เภาสระคู
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 1. เด็กชายภูมินทร์  ศรีตังโหมง
2. เด็กหญิงอัญธิกา  ศรีตังโหมง
 
1. นางสุภาพ  แสงงาม
2. นางภาวนา  เศรษฐไตรรัตน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสนคำ
2. เด็กหญิงณัฐกาญน์  สุขแสง
3. เด็กหญิงนัยนา  พรมสุริยากร
4. เด็กหญิงบุษบา  กะการดี
5. เด็กหญิงพรชิตา  เขียวสระคู
6. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เสนาบูรณ์
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ต้วมสูงเนิน
8. เด็กหญิงสกุลพลอย  มณีกัณย์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  พานิชย์
10. เด็กชายสุธิดา  โพธิ์เตา
 
1. นางอนงค์  มาศจันทร์
2. นายสุนทร  เศษโถ
3. นางสุภาพ  ขันแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กิจไพบูลย์ทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ปราบหนองบั่ว
3. เด็กหญิงจิตตา   หงษ์คำมี
4. เด็กหญิงธันยพร   สิริวรรณ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส   ปราบหนองบั่ว
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา   ประสพธนานันท์
7. เด็กหญิงมุกดา   วิลาจันทร์
8. เด็กหญิงรุ่งนภา   ชัยมา
9. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองล้วน
10. เด็กหญิงสิทธิพร   นิยมลักษณ์
11. เด็กหญิงอรอนงค์   เมืองโพนงาม
12. เด็กหญิงอาทิตยา   อ่ำศรี
13. เด็กหญิงเกวลิน   พลดอน
14. เด็กหญิงเนตรชนก   ขันธิวัตร
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อ่อนสาคร
 
1. นางสาวพรพรรณ   ศรีราตรี
2. นางสาวอรวรรณ   อะทาโส
3. นางสาวอรอรุณ   บุตรโท
4. นางรัชนี   ผารัตน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กชายชนะชัย  สุขสนิท
2. เด็กหญิงชลนิษา  ศรีชัย
3. เด็กหญิงชลรวี  มีชัย
4. เด็กหญิงชลรวี  มีชัย
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  คงสุข
6. เด็กหญิงนรีรัตน์  โพนคำ
7. เด็กหญิงนีระวรรณ  สติภา
8. เด็กหญิงปริญญา  เปียงสันเทียะ
9. เด็กหญิงปัณณธร   กวยทอง
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สารศิริ
11. เด็กหญิงมณฑิรา  พิเนตร
12. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิบูลย์
13. เด็กหญิงยุวนันท์  สุดาปัน
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ท้าวเสียมเทียม
15. เด็กหญิงโสภิดา  พาหา
 
1. นายศิริชัย  อุดมทรัพย์
2. นายนาธร  ปะตาชาลี
3. นางเบญจวรรณ  นาสะอ้าน
4. นางนิลยา  นิตยโรจน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สามารถกุล
2. เด็กหญิงอาริยา  สมบูรณ์พันธ์
 
1. นายภิรมย์  ศิริเวช
2. นายวีระ  สุพินิจ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวแหวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำแสนโคตร
2. เด็กหญิงสุภัสสร  วันหนา
 
1. นายวัชรากรณ์  ไชยสุนทร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงศิริตา  สิทธิศรี
 
1. นางพรพิมล  จำปาทิพย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กชายธีระภัทร  เจริญภักดี
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. นางสาวยุภาวดี  ศรีกลาง
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีกู่กา
 
1. นางพรพิมล  จำปาทิพย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฎแสน
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นางสาวศรีสุดา  ศรีแสงสว่าง
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นางสาวอลิชา  วัณโน
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สอนสระคู
 
1. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยปัญญา
2. เด็กชายสันติสุข  พันธ์โน
 
1. นางนันทนา  สุขขารมย์
2. นางระเบียบ  ศรีมนตรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หลงเชิง
2. เด็กหญิงอริศรา  ด้ามพรม
 
1. นางสาวปัทมาพร  วรภูมิ
2. นางสาววัชราภรณ์  เสนาประทุม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 1. เด็กชายอัฒฑกุล  สันตะลับ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางภาวนา  เศรษฐไตรรัตน์
2. นางสุภาพ  แสงงาม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปลอยฝ้าย  บานศรี
 
1. นายวิรัตน์  วัฒนยา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กชายกฤษณธร  ไชยรักษา
2. เด็กชายธีรเทพ  อนันตภูมิ
3. เด็กชายอรรถพล  ชุมโท่โล่
 
1. นายประยุทธ  ขันโพธิ์น้อย
2. นางสาวพิศมัย  ชุมโท่โล่
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทิภาสี
2. เด็กหญิงอัรญา  กุลสีดา
3. เด็กชายเทียนชัย  นนทฤทธิ์
 
1. นายอภิลาส  ภิรมยา
2. นางวาสนา  พัฒนิบูลย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายธาริน   รัตนวัน
2. เด็กชายบรรชา   คงสุดี
3. เด็กชายพัฒนศักดิ์   ศรีรักษา
 
1. นายไพรวัลย์   ไข่สังข์
2. นายสกล   ผลินยศ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายกิติกรณ์  วงศ์ศักดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมิภักดิ์
 
1. นางวิบูลศรี  เจริญรัมย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงอลงกรณ์  เอี่ยมผิว
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก่นจันทร์
 
1. นางวิบูลศรี  เจริญรัมย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรรณิตา  ทาจำปา
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กหญิงปิยดา   ชอบขาย
 
1. นางพิทยาภรณ์  ศรีสุไชย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงเมธาพร  สีสาวแห
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กหญิงศิริวิภา   พิมพ์ศร
 
1. นางพิทยาภรณ์  ศรีสุไชย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สืบบุญ
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชรพร  สายสังข์
 
1. นางวิบูลศรี  เจริญรัมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายอติชาต  ดวงปัญญา
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายนพรัตน์  สายสอน
 
1. นางวิบูลศรี  เจริญรัมย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายภัทรกร  หันแจ้ด
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงกะพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กหญิงลัดดา  อินเสน่ห์
 
1. นางฉวีวรรณ  ไชยเสนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มหาศรีทะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  กมล
3. เด็กหญิงพลอยศรี  แสนกุมพันธ์
4. เด็กหญิงมิ่งกมล  เกียรติดำเนินงาม
5. เด็กหญิงรัชนี  ก้อนทรวง
6. เด็กหญิงศศินา  ใจดี
7. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สืบบุญ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  กลางเมือง
9. เด็กหญิงเมธาพร  สีสาวแห
 
1. นางสาววณัชยา  โชติขันธ์
2. นายประสิทธิ์  วิเศษวงษา
3. นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรองกาญ  พันธ์พรม
2. เด็กหญิงกิติยา  สารรัตน์
3. เด็กหญิงจิตรา  ตะสน
4. เด็กหญิงจินตนา  ไชยพิมพา
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ราชพลแสน
6. เด็กชายทนงชัย  เทียมตรี
7. เด็กชายนพวงษ์  รัชตเมธากุล
8. เด็กชายมูรธา  โคสิน
9. เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมิภักดิ์
10. เด็กหญิงศิริโสภา  วิไลลักษณ์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนอุดม
12. เด็กชายอภิชาติ  ประสานวงศ์
13. เด็กหญิงอลงกรณ์  เอี่ยมผิว
14. เด็กชายเจนณรงค์  สมภักดี
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก่นจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
2. นางวิบูลศรี  เจริญรัมย์
3. นางณัฏฐนิช  น้อยสุพรรณ
4. นายวิรัตน์  สิทธิลา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไศล 1. เด็กหญิงกฤตนภา  กาดกอเสริม
2. เด็กชายกฤษณะ  รื่นเริง
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  สิทธิจันทร์
4. เด็กหญิงญาณิศา  แสนเวียง
5. เด็กหญิงณฐิกา  วิเศษวงษา
6. เด็กชายณัฐการ  สุทธิสน
7. เด็กชายดิศรณ์  เพ็ญจันทร์
8. เด็กชายทรงชัย  วิเศษวงษา
9. เด็กหญิงธนพร  โสดก
10. เด็กหญิงธัญยสุดา  พัฒนบุญพงษ์
11. เด็กชายนพพร  คงนาคา
12. เด็กชายนันทกร  สมอาษา
13. เด็กหญิงพัชรพร  พลจันทร์
14. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญทา
15. เด็กชายมนัสวิน  แสนเวียง
16. เด็กชายศิรสิทธิ์  เจริญศรี
17. เด็กหญิงศุธาศิณี  กันพ่วง
18. เด็กหญิงสรัญญา  แสนเวียง
19. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิเศษวงษา
20. เด็กหญิงสุปรีญา  ดำเกลี้ยง
21. เด็กชายอนุพงษ์  แก้วมาลา
22. เด็กชายอัษฎา  สาเกตุ
23. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฮุยอวน
24. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีทอง
25. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศรีสังข์
 
1. นายประมวล  บุญศรี
2. นายดิลก  วจีภูมิ
3. นายวิชัย  ไพรพยอม
4. นางไพจิตร  ไพรพยอม
5. นางสำอาง  พิกากัน
6. นางวราภรณ์  แผลงฤทธิ์
7. นางพิศสมัย  สีภูงา
8. นางนริษา  ชุมภักดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    มีภูงา
2. นายทรงสิทธิ์    วังหนองหว้า
3. นายทวีเกียรติ    บุญช่วย
4. นายธนดล    มาลำโกน
5. เด็กชายภูวดล    วงหินกอง
6. นายเทพอักษร   พาวสูงเนิน
 
1. นายพินิจ    แก้วแสง
2. นางกรรณิกา    แก้วแสง
3. นายพจนีย์   คงสรรค์เสถียร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1. เด็กชายเอกพล  พรมสกล
 
1. นางอุมารินทร์  นวนรักษา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1. เด็กชายอานนท์  งามดังนาค
 
1. นายวัฒนา  แย้มโกสุม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 1. เด็กหญิงชนิตา  สะหุนัน
 
1. นางวงเดือน  ศรีประเสริฐ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยกา
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปานชนก  ขามรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายอติชาต  ดวงปัญญา
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิลักษณ์  คำภา
 
1. นางชุลีพร  สร้อยสีหา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพาเมล่า  ยาน้ำคำ
 
1. นางชุลีพร  สร้อยสีหา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายโกเมศ  สุโพธิ์
 
1. นางสาวสุขุมาล  โยธะกา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรชนก  หมื่นหาวงค์
 
1. นายสุนทร  โยธะกา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายอติชาต  ดวงปัญญา
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เตา
 
1. นายพัฒนี  ขจรภพ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายสำราญ  บุญกลอย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปานชนก  ขามรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  ชัยปฏิวัติ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติ 1. เด็กชายกนกพล  จารีรัตน์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันสีนะ
3. เด็กชายกฤตบุญ  วิเศษศรี
4. เด็กชายกฤษฎา  โกพิมาย
5. เด็กชายกิตติภูมิ  แซงกลาง
6. เด็กหญิงขนิษฐา  จารีรัตน์
7. เด็กหญิงจริยา  จารีรัตน์
8. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีนวล
9. เด็กหญิงจันฉาย  เพียซ้าย
10. เด็กหญิงจิราภา  ไชยแก้ว
11. เด็กชายชนกันต์  มะลิจันทร์
12. เด็กหญิงชลธิชา  นาสพัฒน์
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  อัตโน
14. เด็กหญิงณัฐพร  จันทนาม
15. เด็กหญิงธนธรณ์  ขันล้อ
16. เด็กชายธนวัฒน์  ตะนุเรือง
17. เด็กชายธวัชชัย  โทปัญจ่า
18. เด็กหญิงนิรภาดา  ขัตติยะ
19. เด็กหญิงพรรณธิดา  โคตรพงศ์
20. เด็กหญิงพรวิมล  อ่างแก้ว
21. เด็กชายพิทวัส  จันทนาม
22. เด็กหญิงพิริญาดา  พลท่ากลาง
23. เด็กชายรังสิมันติ์  ชมภู
24. เด็กหญิงรัชนีกร  วะหาโร
25. เด็กชายวัชรกาล  ผาริการ
26. เด็กชายวันชัย  สารบุตร
27. เด็กชายวิชชุภัทร์  ถวิลไพร
28. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พุงไธสง
29. เด็กหญิงศศิทรณ์  พละพร
30. เด็กชายศิริรัตกุล  ไชยแก้ว
31. เด็กชายสรศักดิ์  สีแดงก่ำ
32. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยสัจ
33. เด็กชายสุภาพร  กัสนุกา
34. เด็กหญิงอนันตยา  สิงหาทอ
35. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อุทก
36. เด็กชายอลังการณ์  ดีคำไฮ
37. เด็กชายเกียรติประดิษฐ์  ศรีใส
38. เด็กชายเก้าประจักษ์  สุวรรณคำ
39. เด็กหญิงเปรมสินี  ช่วยอุระชน
40. เด็กหญิงเมธาวดี  กอศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวนภาพร  สุภารี
3. นางอรวลัย  ชนะมัจฉา
4. นางสุบรรณ  โสมมนัส
5. นางสุมณี  ชินเพ็ง
6. นางพัชรินทร์  พรมพันธ์
7. นายนิคม  ศรีนวล
8. นายพิชิต  พรมบุตร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กหญิงจิตราพร  ปัททุม
2. เด็กหญิงปนัดดา  พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีดอกจันทร์
4. เด็กชายพิชิตชัย  ใจแสน
5. เด็กหญิงรัตนติยาภรณ์  กอแจงกลาง
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมัยรัตน์
7. เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณผา
8. เด็กชายอัษฎาพงษ์  นุตรักษ์
9. เด็กชายอาทิตย์  พิมพ์ศร
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอี่ยมละออง
 
1. นายภูวนัย  ชาวงษ์
2. นางวรรณทิพย์  วรกิตตนนท์
3. นางสาวน้ำฝน  วงษ์สนิท
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายคมสัน  สีดามาตย์
2. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีวิรัตน์
3. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงชนิกานต์   แก้วชนะ
5. เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด
6. เด็กชายปฏิพล  กองแก้ว
7. เด็กหญิงปภัทศร  ศรีทรัพย์
8. เด็กหญิงวิชญาพร  สีทานันท์
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภูมิเรศสุนทร
10. เด็กชายเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิแสง
2. นางพิสมัย  บุตรโท
3. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชา   ไชยโย
2. เด็กชายปณชัย   คำหินกอง
3. เด็กหญิงพรไพลิน   เปรียงพรม
4. เด็กหญิงรวิษฏา   สมมุติ
5. เด็กหญิงอรพรรณ   บุญขันธ์
6. เด็กหญิงเพชรา    กัญญาคำ
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
3. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์พันธ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  พิศงาม
2. เด็กหญิงพัชรี  วงษ์สุนทร
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เจนไชย
4. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  อินทดก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ภาษี
6. เด็กหญิงอภิสมัย  สรรพสมบัติ
7. เด็กหญิงเมย์วดี  มียา
 
1. นางสาวปรัศนียา  ศิริกังวาฬ
2. นางสาวอภิชญา  วงสาโท
3. นางปัทมา  บุตรตะโคตร
4. นายวินัย  โพธิ์หมุด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงญารินดา  ยิ่งงาม
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  รื่นมาลี
4. เด็กหญิงมัณฑิตา  ธรรมสาร
5. เด็กหญิงวิภาดา  สำสารี
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สังขศิลา
7. เด็กหญิงเมธปรียา  ธรรมสาร
 
1. นางสาวบุษบา  ต้นภูเขียว
2. นายอนันต์  คำหินกอง
3. นางเยาวลักษณ์  ปราสาร
4. นายพรชัย  สงเมือง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   จันทะดวง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ   ร่มเย็น
4. เด็กหญิงญาดา   อินสม
5. เด็กหญิงณัฐิยา  สุกใส
6. เด็กชายธนดล  ไพรดี
7. เด็กชายธีรศักดิ์  ปรีดา
8. เด็กหญิงนริศรา   เสริมรัฐ
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชีวาจร
10. เด็กหญิงลำดวน  ฤาไพบูลย์
11. เด็กชายศิริคุบ   อินสม
12. เด็กหญิงสุพรรณี   เปาป่า
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์   โวหารดี
14. เด็กชายเทิดศักดิ์   ชีวาจร
15. เด็กหญิงโสภา   เพชรสงค์
16. เด็กหญิงไสว  เปาป่า
 
1. นางวันทนา  ฉัตรสุวรรณ
2. นางพรผกา   จรบุรมณ์
3. นางสาววรรณริษา   สิทธิสาร
4. นายอิทธิพล   บุญเดช
5. นายธิติสรณ์   รัตนสมัย
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  แพนภูงา
2. เด็กชายปภิณวิช  จันทรถประภาพ
3. เด็กหญิงประกายดาว   บัวบาน
4. เด็กชายปารณัท  หลักคำ
5. เด็กหญิงพรไพลิน  เปรียงพรม
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  สุมามาลย์
7. เด็กชายภูมินทร์  ใจเย็น
8. เด็กหญิงมานิตา   จริยา
9. เด็กหญิงรวิษฏา   สมมุติ
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กลิ่นคำ
11. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญขันธ์
12. เด็กหญิงอริสรา    ยอดประดิษฐ์
13. เด็กหญิงอารียา   นิยม
14. เด็กหญิงอาลิษา    สว่างวงศ์
15. เด็กหญิงเพชรา  กัญญาคำ
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
3. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์พันธ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 1. เด็กหญิงปวีณา  สุขสบาย
2. เด็กชายวัฒนา  สานนท์
3. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วระวัง
4. เด็กชายสถิตย์  บุตรวิเศษ
5. เด็กชายสิทธิเดช  กัดโกนา
 
1. นายเขตต์  บุราญรมย์
2. นายทศนาฏ  ยอดเสนา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  ผาช้างเผือก
2. เด็กหญิงธนาภา  ผาช้างเผือก
 
1. นายศุภชัย  ต้นทัพไทย
2. นางสาวอัญมณี  นิลเพชร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายเหมราอัสดร  พลทะกลาง
 
1. นางพัชรา  พิมพ์เขต
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขขารมย์
 
1. นางกุลสินี  ธีระกุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัฐชดาพร   สิมมี
 
1. นางนิฤมล   สุทธิสน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายธีระเดช  แสงทวี
 
1. นางสงกรานต์  จันทะนาม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มัสมี
 
1. นางพลอย  ธรรมมิตร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  อ่อนเรือง
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ชมจันทร์
 
1. นางศรีดร   บุตรบุญชู
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัฐชดาพร   สิมมี
 
1. นางนิฤมล   สุทธิสน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนสำโรง
 
1. นางจินลัดดา  จิตรมานะ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์จำปา
 
1. นางสำลี  จันทร์ดำ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ฤทธิ์คือกรด
2. นางสาวพัชริดา  ทินเต
3. นางสาวพิรุณพร  หงษ์ลอยลม
4. เด็กหญิงวนิดา  มิเถาวัลย์
5. นางสาวสุปราณี  วิจิตรธำรงศักดิ์
 
1. นางสุภาวดี  ประมะลิ
2. นางชื่น  บาบุญ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  โพธิ์งาม
 
1. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุนิสา  เบ้าเหนียว
 
1. นางขนิษฐา  ชนะศรี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  คำจันทร์
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. นายจิรายุ  อินทวงษ์ศา
2. นางสาวเพ็ญเพชร  ปุยผา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ราชบัวผัน
2. นางสาวจีรนันท์  ประเสริฐสังข์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 1. เด็กชายพลากร   กิ่งเมือง
2. เด็กชายอิศวะ   สาลี
 
1. นายประสิทธิ์   แพงสิม
2. นางพรมมี   รัตนะศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กชายชัชรินทร์  พยุงวงษ์
2. เด็กชายพัทรพล  วิรัตน์ศรี
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  มณีเรือง
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  แสงสีลม
5. เด็กชายสิทธิพร  แสงชัย
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โคทอง
 
1. นายณพธษร  จุลวงษ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนพันธ์
2. เด็กชายนพดล  โมลา
3. เด็กชายบัณฑิต  ใคร่นุ่นภา
4. เด็กชายพงศธร  จันสุพรม
5. เด็กชายวรายุทธ  เหมืองเขวา
6. เด็กชายสุรชัย  สุระศร
 
1. นางสาวสนอง  กาศรี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันฟ้าเลื่อม
2. นายคณัท  มณีสาร
3. เด็กชายฐานันดร  ดำแดง
4. เด็กชายธัชภูมิ   โคทอง
5. เด็กชายปิยะ  ศิลปักษา
6. นายพงศกร  ขามพยา
7. เด็กชายวิเศษ  บริบูรณ์
8. เด็กชายเอกนรินทร์  ชาสันเทียะ
 
1. นายสมศักดิ์  ยอดบุดดี
2. นายสุระศักดิ์  นวนรักษา
3. นางวิชญา  สมาน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงจริยา  สายสอน
2. นายธนพล  วันภักดี
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิมาชัย
4. นายนันทวัฒน์  เพ็งพา
5. เด็กหญิงปริศนา  สังสัญชาติ
6. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ยีรัมย์
7. นายภานุพงษ์  สิงห์สนิท
8. นายศักดิ์สิทธิ์  ดาราษี
9. เด็กหญิงอัญชลี  คำสิงห์
 
1. นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์
2. นายยุทธนา  สุดวิลัย
3. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนหิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นวลดี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ขนเปี้ยม
3. เด็กชายชนาธิป   บุตรพรม
4. เด็กหญิงชนิกานต์   บุตรพรม
5. เด็กชายพิชิต  ุสุระรัมย์
6. เด็กหญิงพิพัฒน์   ปัตตะละคะ
7. เด็กหญิงมีนา  นวลนอก
8. เด็กหญิงรัตนประภา   นามวงษ์
9. เด็กหญิงสุภาพร   ราชธรรมมา
10. เด็กชายเอกรินทร์   อินวรรณา
 
1. นายบุญชัย   ทุมจีน
2. นายพงศธร   สมภักดี
3. นางสาวนุชจรินทร์   มีมานะ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  วาระสิทธิ์
2. เด็กชายนิติภูมิ  ระหา
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เรืองเจริญ
4. เด็กหญิงวิภาวดี  นานวนคำ
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  วาระสิทธ์
 
1. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
2. นางวาสนา  บัวศรี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1. เด็กหญิงปริญญา  ยิ่งยงสันต์
2. เด็กหญิงอภัทรชา  นาคศรี
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ลีลา
 
1. นางสาวณัชชา  ทัดภูธร
2. นางชวาลิน  พรหมกัลป์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงณัฐญา   ศรีโนนม่วง
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์   ไหมน้ำคำ
3. เด็กหญิงรินดา   มลิกรรณ์
 
1. นางรัชดาภรณ์   คำมณี
2. นางสาวจารุวรรณ   แสงสุมาศ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1. เด็กชายธีรทัศน์  สมจิตรมูล
2. เด็กหญิงมะนิตา  พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชานาม
 
1. นายบุญสุข  เหมือดนอก
2. นางพาโชค  สาภูเมือง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงจิราพร   จันทรี
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีโนนม่วง
3. เด็กหญิงอมิตตา  แสนศรี
 
1. นางรัชดาภรณ์  คำมณี
2. นางจิตสุรางค์   นาโพนงาม
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอารัมย์ 1. เด็กชายศุภกรณ์  ป้องสนาม
 
1. นายอวยชัย  สังเขป
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. นายอิสระ  แดงสีดา
 
1. นายสมหมาย  ปาปะเกา
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอารัมย์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คำหัวโทน
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ศิริ
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 1. เด็กชายกฤษธร  อุ่นใจ
 
1. นายอุเทน  อุบลบาน
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชาติ  สนสมบัติ
 
1. นายสุวิทย์  สนสมบัติ
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุภิวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  แก้วฤทธิ์
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอารัมย์ 1. เด็กชายปฏิพล  เสนามาตย์
 
1. นายสงวน  บุญพิมล
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุภิวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  แก้วฤทธิ์
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายจีระศักดิ์  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทดดอน
3. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ปะโตพะยัง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สมวงค์
5. เด็กชายติราวุธ  เนื้อจันทา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญพยงค์
7. เด็กชายนวมินทรา  หลาบคำ
8. เด็กชายบุญนิมิตร  มณีกัญญ์
9. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญตรี
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  ตูปัสสา
11. เด็กชายพัชรพงษ์  ผาดงยาง
12. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  น้อยบาท
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
14. เด็กหญิงวราพร  ศิริวรรณนา
15. เด็กชายวัชรพงษ์  ทวีพัฒน์
16. เด็กหญิงวันนิพา  ทองดวง
17. เด็กชายวิษณุ  ติระบาล
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สูงยาง
19. เด็กหญิงศิศิภา  พิชิต
20. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
21. เด็กชายสิริวัฒน์  สมภาร
22. เด็กชายสุพจน์  อดทน
23. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
24. เด็กชายสุภาพร  เพียรถนอม
25. เด็กหญิงอนิสา  โพโสภา
26. เด็กหญิงอนุศญา  ช่างศรี
27. เด็กหญิงอภิระดา  พละชัย
28. เด็กหญิงอรสา  ยีนยาว
29. เด็กหญิงอุมาพร  อารีเอื้อ
30. เด็กหญิงแอนนา  มาลีมู้ดดี้
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
2. นายมณี  หัสจรรย์
3. นายศุภการ  กุมผัน
4. นางสมหมาย  บุญชำ
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวแหวิทยา 1. นางสาวชลิตา  วรรณวงษ์
2. นางสาวศรุตา  แสนยันต์
 
1. ดร.สุรเดช  มูลจันที
2. นายธวัชชัย  มูลตรีภักดี
 
157 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีหาคำ
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ใจวิศาลสถิตย์
 
1. นางสมสมัย   โคตรเทิ้ง
2. นางกันธิชา  คลังมนตรี
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทะดวง
2. เด็กชายณรงค์  จันสีดา
3. เด็กหญิงโสภา  เพชรสงค์
 
1. นายอิทธิพล  บุญเดช
2. นายสุชิน  สุขสุพรรณ
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงูเหลือม 1. เด็กชายทัพวุฒิ  พิมพ์ภูงา
2. เด็กชายหัสเดชา  สีสัน
 
1. นายพล  กองการ
2. นางอุบล  วิชัย
 
160 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพันธุ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  แสงสีงาม
 
1. นายสุวิท  พื้นสอาด
2. นายวินัย  โพธิ์หมุด
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายชิณวัตร  โพนเมืองหล้า
2. เด็กชายอครพล  พรมภักดิ์
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 1. เด็กชายวัฒนา  สานนท์
2. เด็กชายวิระพัฒน์  สัพพะโส
 
1. นายณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์
2. นางพิสมัย  สนสมบัติ
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  กุลวงษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  หอมฟุ้ง
2. นางมนเทียน  เกณทวี
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   สาเสาร์
2. เด็กหญิงอินทุภา   มาศบิ้ง
 
1. นางสาวกนกพรรณ   บุตรสิงห์
2. นางสาวอรอรุณ   บุตรโท
 
165 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทงาม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กลีบลำใย
 
1. นายสุพรรณ  มุณีชัย
2. นายสนิท  วิเศษสม
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จันชารา
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  บุญประจง
 
1. นายทองยศ  เพ็งวิชัย
2. นายสายันต์  ต้นทัพไทย
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทัง
2. เด็กหญิงอังศุมา  ชมพูวิเศษ
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กชายนวดล  สดสูง
2. เด็กชายรัชพล  สำราญสุข
3. เด็กชายรุ่งทิวา  เศษลือ
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
2. นางสายใจ  วรเชษฐ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กชายกฤษฎา  นาดี
2. เด็กหญิงธีรภรณ์  บุญศร
3. เด็กชายมลิวัน  โพธิ์งาม
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
2. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 1. เด็กหญิงนฤภร  เชื้อจิตร
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชินวงค์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พยุงกุลอนันต์
 
1. นางสาวจุฬา  บุญเศษ
2. นางคนึงนิจ  จันทะคาม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 1. เด็กชายจักรินทร์  คูณศรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทนก่ำ
3. เด็กชายพงษ์พิสุทธิื์  ขอนสระคู
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มนต์
2. นายวิชัย  พงษ์วัน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตังหมอง 1. เด็กชายกิตติภณ  พลสงคราม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  นาคะวงศ์
3. เด็กชายโชคชัย  ศิริวัฒนานนท์
 
1. นายกิตติวัฒน์  วลัยศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีทักขิณัญ  ศรีกู่กา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  จัตุเรศ
2. เด็กหญิงนันทิยา  แสนกระจาย
3. เด็กชายเจษฎาพร  บุปผาโภชน์
 
1. นางกนิษฐา  ผสมศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  มนตรีชน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรวิทยาคุณ
2. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันตา
3. เด็กหญิงปิยนุช  แก้ววัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  แคนชัยภูมิ
5. เด็กหญิงศศิธร   ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงอิศรา   พัสดา
 
1. นางสาวราตรี  สายเขียว
2. นางอรทัย  บุญสองชั้น
3. นางสุรัตน์ติกานต์  บรอดสกี้
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงพัชราวดี  อาจเดช
3. เด็กชายสถาพร  บุญเบ้า
4. เด็กหญิงอริสา  เทียบชิง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์เหลือง
6. เด็กหญิงโสรยา  เพียรสร้าง
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
3. นายประยงค์  วิสูญ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กชายจีรเดช  เนตรวงษ์
2. เด็กชายบัญชา  บุดดีเหลือ
3. เด็กชายปรัชญา  สำโรงแสง
 
1. นางสาวสมพิศ  ศิลารัตน์
2. นางราตรี  พวงช้อย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายทัศน์ไท   หฤทัยถาวร
2. เด็กชายธนโชค   สังเขต
3. เด็กหญิงภัทรวดี   เศษโถ
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายชาญวิทย์  อาจสม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กหญิงวรธิดา  ธุระพันธ์
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภูมิวิสัย
3. เด็กหญิงศศวิมล  ไชยเสนา
 
1. นางฉวีวรรณ   ไชยเสนา
2. นางสุภาภรณ์  นันทวงษ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสงจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  ลาดแท่น
3. นางสาวสุมิตรา  กองสินแก้ว
 
1. นายถาวร  ยมรัตน์
2. นายสามารถ  แสงน้ำ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1. นางสาวติยาพร  ชื่นบาน
2. นางสาวรัชนก  ชนะพันธุ์
3. นางสาวอภิญญา  ปุรำภา
 
1. นางแพงศรี  เจริญใส
2. นางวัชรี  สุขดาษ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธีราพร  ชลธี
2. เด็กหญิงรัศมี  ศรีคำมี
3. เด็กหญิงสุชาดา  ผาสวาสดิ์
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางผุสดี  วงศ์ณรัตน์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงชนันชิดา  พบวันดีฤชากุล
2. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยจันลา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นามเขตต์
 
1. นางชื่นจิต  กองขวัญ
2. นางสุพัต  เจริญภักดี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจดี
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  พรรณมาลัย
3. เด็กหญิงภาวิดา  ใจดำ
 
1. นางอรัญญา  ศรีคำมี
2. นางมณีรัตน์  คำจำปา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิตยา  คำศรี
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  พุฒมี
3. เด็กชายวชร  ศรีบุญจันทร์
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางอรุณี  ศรีประสาร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์    คำอ่อนศรี
2. เด็กหญิงธีระดา    ทิพดารา
3. เด็กหญิงนุชนาถ   คำสมศรี
 
1. นางชรินทร์ทิพย์   ศรีสมุทร
2. นางสาวณัฏฐพัชร    กล้าหาญ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  ชิมชม
2. เด็กหญิงนภสร  พนมศร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  เอราวรรณ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวลอย
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  โมชัย
3. เด็กหญิงรัตนากร  ศรีนวล
 
1. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
2. นายวีระยศ  เพชรภักดี
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1. เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์
 
1. นางอินทนิล   ขาวผ่อง
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยราช
2. เด็กชายวัชรพงศ์   ก้านน้อย
3. เด็กหญิงอุดมพร   สุวิธรรมมา
 
1. นางกชพรรณ   จิตรโคตร
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวคอม
2. เด็กชายธนพนธ์  ชินทอง
3. เด็กหญิงนภัสรา  ขาวงาม
 
1. นางจุฑารัตน์  ผารัตน์
2. นางศิริพร  ปานบุดดา
 
191 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ภูมิดง
 
1. นางรัตติญา  สืบสำราญ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายสิทธิชาติ   สุโพธิ์
 
1. นางกัลยา   อวนศรี
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญจันทร์  ปฏิเส
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางปาริชาติ  บุญกอง
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุระศร
 
1. นางชวนพิศ  สุขประเสริฐ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงอรณี   พลดี
 
1. นางสาวปาณิสรา  ญาติบำเรอ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   นครแสน
 
1. นางสาวราตรี  ขันโมลี
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายภูวนาถ  คูณค้ำ
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าสองชั้น
 
1. นางอรทัย   โพธิ์มนต์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงคีตยา   สวนรินทร์
2. เด็กชายธนา  วรบุตร
3. เด็กหญิงภูสุดา   วรบุตร
 
1. นางจันทร์จิรา  บุตรเกตุ
2. นางสาวธนวัน   ทองนวล
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสงมาศ
2. เด็กชายภากรณ์  สอนจำปา
3. เด็กชายอนุชิต  เตียบประโคน
 
1. นางสาวพิศนคร  หังโส
2. นางสุุวรรณา  ละอองวิจิตร
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายทรรศพงษ์   แปลงกลาง
2. เด็กชายวิทย์วัช  คำสมศรี
 
1. นางวิลาสินี  วรรณประเสริฐ
2. นางสาวรัญจวน  หล้าโพนทัน
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพรธีรา   แพงคำรักษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์   แพงคำรักษ์
 
1. นางวิราภรณ์   วรรณวงษ์
2. นางวิรัชนี  บุญงอก
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายวิทวัช  แสงเนตร
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  ภูอาจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะมา
 
1. นางอนงค์  สาสนาม
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจิรพร  มาดี
2. เด็กหญิงนันทนิดา  หนักแน่น
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะออน
4. เด็กหญิงวาสนา  สืบเมืองซ้าย
5. เด็กหญิงศศิธร  วีระวงศ์
6. เด็กหญิงอารยา  มาศพันธ์
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
3. นางพัชราภรณ์  ชนะชัย
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงสุวรรณี   คำหวล
 
1. นางจันทร์จิรา  บุตรเกตุ
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายกรเดช  คำผุย
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มงคลศรี
 
1. นายประยม  เสงี่ยมทรัพย์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานใต้ 1. เด็กชายนิติวัฒน์  บุญเล็ก
 
1. นางสมคิด  โคตรจันทร์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   นาดอนดู่
 
1. นายสุทัศน์   หงษ์ศรี
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิวา  ถุงน้ำคำ
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงรติพร  เนียมจันทร์
 
1. นางวัชราภรณ์  ภูวิจักร์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายสุระเดช   ผลาผล
 
1. นางกัลยา   อวนศรี
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  พันชารี
 
1. นางสมใจ  มูลหล้า
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงดาราธร  โยธา
3. เด็กหญิงพิชาอร  ศรีโยธา
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางคำฟอง  สังขศิลา
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  คลังไทยสงค์
2. เด็กหญิงศลิษา  ปฏิเส
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปฏิเส
 
1. นางวรัญญา  จำปีกลาง
2. นางวัชราภรณ์  ภูวิจักร์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายดนัย  ยืนยาว
2. เด็กชายทินกร  อุบลบาน
3. เด็กชายเกริกพล  กองกะมุด
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เศวตโชตินันท์
2. นางสาวสวาสดิ์  ลาพันธ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายญาณพจน์  คำผุย
2. เด็กชายอาชาไนย  ทาโพนทัน
3. เด็กชายเทพรัตน์  สีพลัง
 
1. นายประยงค์  รักษา
2. นางปาริชาติ  บุญกอง
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ยิ้มรัมย์
2. เด็กชายรุ่งรดิส  หาญโงน
3. เด็กชายอดิเทพ   วานทุม
 
1. นายวุฒินันท์  อันทะชัย
2. นางวัชราภรณ์  ภูวิจักร์
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองสีสุข
2. เด็กหญิงราตรี  เจียมพิจิตร
3. เด็กชายสมภพ  พันแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วโง
2. นางมาลา  บุญกลอย
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายวุฒินันท์  โคตรปลาบู่
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางพรรณภา  โชติขันธ์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนรุตม์  สมจิตร
2. เด็กชายนิติธาดา  หลวงสนาม
 
1. นายณรงฤทธิ์  เภาสระคู
2. นายนรา  แก้วหล่อ
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนที   บุญนนท์
2. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วไพรวัลย์
3. เด็กชายอาทิตย์   อุปวงษา
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นางอรุณี  ศรีประสาร
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรินทร์  สูงห้างหว้า
2. เด็กหญิงนันทพร  วินทะไชย
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   แย้มคล้าย
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายศุภธี  ศรีสนาม