รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนุมาตย์
 
1. นางจุฬาภรณ์  ถวิลไพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีสุวัฒน์
 
1. นางสาวชลธิชา  แก้วภูมิแห่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  เพ็งจันทร์
 
1. นางมนธิรา  ภูมลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลภูงา
 
1. นางอำพร  ทมโยธา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวีร์ลักษิกา  อะโน
 
1. นางสาวลำพูน  อาจคำไพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  แสงคำ
 
1. นางอรลดา  หอมอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเชียรดี
 
1. นางสาวภานุมาศ  ชลเทพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายกิตติพนธ์  พานาสันต์
 
1. นายสุรชัย  ธรรมชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินอุ่นโชติ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เฉลิมแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อึ้งทวีพร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉันทะดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขแสน
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองเภ้า
2. นางละออศรี  ศรีชัยเชิด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงญาตาวี  โคตก
2. เด็กหญิงปทิตตา  สันธุชน
 
1. นายสุเมธี  อ่อนโพธา
2. นางสาวอริสา  วิชาผา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงจิตติกร  สุขสมร
2. เด็กหญิงสุวนันท์  วันจันทร์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เฉลิมแสน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา
 
1. นางศุภวารี  วงศ์พรหม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธัญชนก  พูลสระคู
 
1. นางพิมพ์รชดา  กมลช่วง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุตรแสน
 
1. นางวาสนา  จันทรศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภิญโญ
2. เด็กหญิงพัชรีกร  การีรัตน์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ละอองคำ
 
1. นายนิพนธ์  เฉลิมแสน
2. นางสาวเพ็ญพยอม  ภูกะฐิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. นางสาวกมลชนก  วาปีฝ้าย
2. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
3. นางสาวอำภาพร  เทาศิริ
 
1. นางสาวเพรชรัตน์  เจียมรัตน์
2. นางสุธิดา  รถทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปริยากร  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  เอกอุดมชัย
3. เด็กหญิงอิสริยา  บุญวิเศษ
 
1. นางพิมพ์รชดา  กมลช่วง
2. นางสาวรมิดา  พิชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปทุมวดี  สระแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พันธ์ทอน
3. เด็กหญิงวาสนา  ภูวงษา
 
1. นางสมจิตต์  นามบุญเรือง
2. นายนิพนธ์  ใจยาว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภีรกานต์  ทองสตา
2. เด็กชายภูเมศร์  ร่วมรส
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แพงสกล
2. นายมนูเวทย์  เพชรโต
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงกันตยา  สุดแสนชาติ
2. เด็กหญิงอรปรียา  เฉวียงวาศ
 
1. นายปรีชา  พระแท่น
2. นายวิเชียร  มุราชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐภัทร  ฉิมมาฉุย
 
1. นางดวงจันทร์  รัฐถาวร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงบัวชมพู  อุ่นเจริญ
 
1. นางสาวณัติจรี  แสงพันธุ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวรรณ  แดนไธสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มุกดา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมนึก
3. เด็กหญิงลัดดาวัล  พิมพา
 
1. นางกนกกาญจน์  ข่าขันมาลี
2. นางสาวศมาภรณ์  มูลมาก
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงธรรมศิริ  อุ่นเจริญ
2. เด็กชายวรายุทธ  ดาวกลาง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ฤาชัยราม
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายชวลิต  ครโสภา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ชายศรี
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  เลิศขุนทศ
3. เด็กหญิงอนัญพร  ไชยขันธ์
 
1. นางทองเพชร  เกริกชัย
2. นางราตรี  พลวุฒิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1. เด็กหญิงนรากร  ศิริกังวาน
2. เด็กหญิงนลพรรณ  เพ็งอารีย์
3. เด็กชายศิโรตม์  อุ่นเจริญ
 
1. นางสาวชนัยกานต์  พรมเกตุ
2. นายประมูล  โคสมบูรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พันเสนา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปิสายะสา
3. เด็กหญิงเจษฏาพร  ผันอากาศ
 
1. นายปัญญา  ชัยหงส์ษา
2. นางสาวสุภาดี  หงส์ชารี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  กิจกันยา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  มนปราณีต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผลาฤทธิ์
 
1. นายสมคิด  โฮมจุมจัง
2. นางสุธาสินี  จังหวัดกลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงสินิทรา  สีดาช่วย
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไชยะศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กินาสูญ
 
1. นางนิตติยาภรณ์  นันทรัตน์
2. นางนาฏยา  เวียงนนท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  อนิรภัย
2. เด็กหญิงรังสินี  นิตุธร
3. เด็กหญิงศิขรินทร์  นนทภา
 
1. นางสาวจุฬาพรรณ  ภักดีศรี
2. นางรัฐภูมิ  เขวาลำธาร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงนฤมล  ลาศา
2. เด็กชายศิโรฒม์  ไกยสวน
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายวุฒินันท์  สมบูรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนวน
 
1. นายปัญญา  ชัยหงส์ษา
2. นางสาวสุภาดี  หงส์ชารี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 1. เด็กชายณัฐพล  สุตานนท์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  สกุลน้อย
 
1. นางจุไร  ประชาชู
2. นายสมบัติ  ทองดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 1. เด็กชายภพตะวัน  ลาภา
2. เด็กชายวรโชติ  วงค์เสน
 
1. นายธานินทร์  วงษ์สีหา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อุ่นอินทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 1. เด็กชายนิพนธ์  วันธานี
2. เด็กชายลิปกร  ปะโคทัง
 
1. นายประเสริฐ  มงคลกุล
2. นายวินิจ  ศรีแพงมล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นายพงษ์สวัสดิ์  เรืองศักดิ์
2. นายอดิศร  ขุริรัง
 
1. นางละออศรี  ศรีชัยเชิด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันท์มนัส  สังฆมณี
2. เด็กชายพัสกร  รังเสนา
 
1. นางละมัย  บุตรมาตร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทับแสง
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  เทพบุตร
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงภคพร  ผ่องผุดผาด
5. เด็กหญิงวิรัลยุพา  ท้าวพรหม
 
1. นายชานน  จันทะคัด
2. นางเข็มเพชร  ผ่านจังหาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจรัญญา  วรวงค์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูมิเขต
3. เด็กหญิงพรหมพร  สุพลจิตต์
4. เด็กหญิงอนันยตา  วงศ์ม่วย
5. เด็กหญิงอัญธิมา  ผาละบุตร
 
1. นางสาวมารยาท  โคตะโน
2. นางเพ็ญศรี  ศรีจักรโคตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายชาญชัย  บุญพา
2. เด็กหญิงมานิณี  แสงสีงาม
3. เด็กหญิงวฤนดา  แสนสมบัติ
4. เด็กหญิงสิทธิพร  เขียงกลาง
5. เด็กหญิงแหวนพลอย  โพโสภา
 
1. นายชูเกียรติ  คูเมือง
2. นางสุภาพ  คูเมือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เวียงนนท์
2. เด็กหญิงนิชาภา  ชุชัยสงค์
3. เด็กหญิงปานวาด  วงศ์สมศรี
4. เด็กชายภูริทัติ  หวานอารมย์
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  นิตุธร
 
1. นางอนงค์  ธรรมสาร
2. นางณัฏณภัทร  เนืองภา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงกวินนา  คำศรีพล
2. เด็กหญิงกษมาภรณ์  สายจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ข่าขันมะลี
4. เด็กหญิงภัทรพร  จันทะล่าม
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สีหาบุตร
 
1. นางสุขใจ  บุญเหลี่ยม
2. นางณัฎฐวรรณ  สุทธิชื่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์สิงห์
3. เด็กหญิงบุษรินทร์  เพ็ดนอก
4. เด็กหญิงปวริศา  ประชารักษ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัจมล
 
1. นางรจนา  ธานี
2. นายอดิศร  มนตรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎาธาร  ทองชัย
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สืบชาติ
3. เด็กหญิงพนิชพร  ศรีทอง
4. เด็กหญิงพลอย  ศรีทอง
5. เด็กหญิงอรปรีญา  จันทาดี
 
1. นางธิติมาพร  จันทสิทธิ์
2. นางสาวศิธาชนันท์  ศรีศิริ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1. เด็กชายพีรภัทร  นรชาญ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยาพลัง
3. เด็กหญิงสราลี  สำราญวงษ์
4. เด็กชายสามารถ  โคตรจันดี
5. เด็กหญิงอรัญญา  นนทฤทธิ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  แก้วกุดเลาะ
2. นายวีระ  ปัญยาง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 1. เด็กหญิงรุริญา  เพิ่มพูน
 
1. นางศุภลักษณ์  มะรังศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวรรณฉวี  ไชยคำ
 
1. นางประภัสสร  ภูมิเย็น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. นายอดิศร  โนนนอก
 
1. นางเสาวภา  จันทอุ่มเม้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจิตติภูมิ  โมฆรัตน์
2. เด็กหญิงปวริศา  ศรีมาดี
 
1. นางสุขสันต์  ลารังสิทธิ์
2. นางปิยนุช   วงค์อามาตย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปารภัทร  รุจิรพิพัฒน์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรวงศ์
 
1. นางพรสวรรค์  พรมมร
2. นางทัศนีย์  ลาภมูล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสุ่มพั่ว
2. เด็กชายเจษฎา  ทานให้
 
1. นางบุญล้อม  คำภักดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดงดี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุดชา
3. เด็กหญิงธีรนาฏ  ราชรี
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  กอวงษ์
5. เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  จำปาทิพย์
6. เด็กหญิงปรียากร  เอกวุธ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แหล่งสะท้าน
8. เด็กหญิงศุภิสรา  เข็มขำ
9. เด็กหญิงสโรชา  พรมหนองแสน
10. เด็กหญิงใบหยก  จำรูญ
 
1. นางประจวบ  แก้วอามาตย์
2. นายภูวดล  สวัสดิ์สละ
3. นางพานิช  แสนกล้า
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทะโยธา
2. เด็กหญิงกฤตยา  ศิริพัฒยางกุล
3. เด็กหญิงจุฬานันท์  นวลนุกูล
4. เด็กหญิงชลกานต์  ศิริราช
5. เด็กหญิงชุติมา  อนุไพร
6. เด็กชายธนรัตน์  เศรษฐาวงค์
7. เด็กชายธนากร  สมศรี
8. เด็กชายธีรภัทร  คำปัญญา
9. เด็กหญิงนัยนา  แก้วนาเหนือ
10. เด็กหญิงภัทรสุดา  ลามัญ
11. เด็กชายวรโชติ  กรมรินทร์
12. เด็กชายวิทวัช  กาละดี
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยทิพย์
14. เด็กชายสุรชัย  ไตรณรงค์
15. เด็กหญิงอริศรา  ถวิลผล
 
1. นายไสว  โยชพนัส
2. นางเกษร  อัครบาล
3. นายประเสริฐ  กาแดง
4. นางกทลี  วงศ์ศรีรัตน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎารัตน์  ยะคำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้อยหลุบเลา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพนดี
4. เด็กชายจีรพัฒน์  สุพอ
5. เด็กชายฉัตรมงคล  หัตถึ
6. เด็กชายณัฐพงค์  ยอดโคกสูง
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีกุล
8. เด็กชายธนวัตร  นาเมืองรักษ์
9. เด็กชายนพพร  ฉลาดเอื้อ
10. เด็กชายนันทวัฒน์   สนิทนวล
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทภักดิ์
12. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  นนทะภา
13. เด็กหญิงพิศมัย  หาญอาษา
14. เด็กหญิงวนิดา  เวียงนนท์
15. เด็กหญิงวนิดา  คำหมาย
 
1. นางเมขลา  ลือโสภา
2. นางจุฬาลักษณ์  ประเสริฐรัตน์
3. นางชนาพร  จันทร์บัว
4. นางจันทร์เพ็ญ  จตุเทน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขแสน
2. เด็กชายวัชรพล  พุฒทรง
 
1. นายปรีชา  จันทระ
2. นายคำปอง  ศรีพลัง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  วินทะไชย
2. เด็กหญิงอุมาพร  เบี้ยพัด
 
1. นางทัศนพร  โสหนองบัว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอชิรญา  เทพสุระ
 
1. นายชัยณรงค์  มังคะวัฒน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  รักไท้
 
1. นายชัยณรงค์  มังคะวัฒน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กชายธัญเทพ  ผิวแดง
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จำปา
 
1. นางสมถวิล  พันธุ์พาณิชย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงชวณี  สุทธิโสกเชือก
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นางสาวปนัดดา  สมยางมาศ
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  พิรมย์
 
1. นางมยุรี  สายรัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. นายปฏิภาณ  สีลาดเลา
 
1. นายเชิดชาย  พลเยี่ยม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายธีรเดช  คำชัย
2. เด็กหญิงสุพิชชา  มูลมณี
 
1. นางพรนภา  จรรยา
2. นายฐาปนิตย์  สีหานาม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ย่อมอารีย์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไวยกรร
 
1. นางวัลลภา  ศรีอนุกูล
2. นายสุภาพ  จอมไพรศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กชายศรายุทธ  นินทสมบัติ
2. เด็กหญิงสุนิษา  มูลมณี
 
1. นายเชิดชาย  พลเยี่ยม
2. นางแจ่มนภา  พุทธมอญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ฉ่ำมณี
 
1. นายศักดิ์ชัย  สุวภาพ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปณชัย  แม่นมาตย์
2. เด็กชายพงศกร  ผันอากาศ
3. เด็กชายพิมพัฒน์  พิมพะนิตย์
 
1. นายต่อศักดิ์  สุทธิสา
2. นางยุพาพร  ขามคุลา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธีรภาพ  พ่อศรีชา
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  กำเนิดพิลา
3. เด็กชายปัณณกร  แก้วมา
 
1. นายเมธี  พ่อศรีชา
2. นายรังสันต์  นิยมวัน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายจิรายุ  พลเสน
2. เด็กชายปกรณ์  กนกจันทร์
3. เด็กชายประเสริฐ  โขมาวัฒน์
 
1. นายวุฒิพงษ์  มุสิกพันธ์
2. นางสินีนาฏ  ศรีวิไล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวราธร  ฉวีเวช
 
1. นางทองเคี่ยม  อุดมถิ่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงอรทัย  เทพนาที
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ยอดมงคล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเมศิณี  มาตยาคูณ
 
1. นางทองเคี่ยม  อุดมถิ่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงสวลี  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ยอดมงคล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นายอนันต์  บุตราษี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฎ  บัวระบัน
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันมนัส  สังฆะมณี
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกชกร  พาหะณิชย์
 
1. นางมยุรี  ลิ้มรัตนพันธุ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เวียงอินทร์
2. เด็กชายกวีศิลป์  พัฒนสาร
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักศรี
4. เด็กหญิงทิพปภา  จันมะดัน
5. เด็กหญิงธนพร   อนุพันธ์
6. เด็กชายธนาดุล  ภูผาลาด
7. เด็กชายธีรพงษ์   นาศรี
8. เด็กหญิงนนทกานต์  โมขรัตน์
9. เด็กหญิงนิธิพร  เถื่อนศรี
10. เด็กหญิงปรียารัตน์  ปลดรัมย์
11. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปลดรัมย์
12. เด็กหญิงมะลิกา   เงาะเศษ
13. เด็กชายวัฒนดนย์  ศรีตุ่น
14. เด็กหญิงวิชชุรดา  พัฒนสาร
15. เด็กชายวินัย  ไพศาลธรรม
16. เด็กหญิงวิภาวรรณ  น้อยบุดดี
17. เด็กชายศิวกร  แน่นอุดร
18. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนศรี
19. เด็กหญิงอมิตา  ศีลพันธ์
20. เด็กหญิงอารญา  อนุพันธ์
 
1. นางพัทรามาศ  ทิณบุตร
2. นางจันทร์จิต  ศรีขาวรส
3. นางลำไพร  คงอึม
4. นายบุญช่วย  พงษ์ศาสตร์
5. นางสายตา  จันทะคัด
6. นางสวรส  อนันทวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   วรนาม
2. เด็กชายกิตปกรณ์   นามไพร
3. เด็กหญิงคุณัญญา  จุลเหลา
4. เด็กหญิงชลนิกานต์  วินทะไชย
5. เด็กหญิงธนสุกานต์   ธรรมภิบาล
6. เด็กชายธีรวัฒน์   สีลาดเลา
7. เด็กชายนนทิสันต์   หวานอารามณ์
8. เด็กชายนพรัตน์  วรรณี
9. เด็กหญิงน้ำฝน   ปรังฤทธิ์
10. เด็กหญิงปนัดดา  เมตมาต
11. เด็กชายพัชระพงษ์   วรนาม
12. เด็กชายพีระพัฒน์   ปุณดา
13. เด็กหญิงภูวนาถ  อุตรมาตย์
14. เด็กหญิงมนต์มนัส   ละออกเอก
15. เด็กหญิงรัชดาภร   วินทะไชย
16. เด็กหญิงลักษณ์สุดา   ศรีบุญเรือง
17. เด็กชายวรายุทธ์   เมตมาต
18. เด็กชายศักดิ์มงคล   ภาระบาล
19. เด็กชายศุภชัย  บุตรใสย์
20. เด็กหญิงสร้อยฟ้า   อุ่นดี
21. เด็กหญิงสุดารัตน์   ยัดสูงเนิน
22. เด็กหญิงสุนันตา   วรนาม
23. เด็กชายสุพรชัย   ศิริเวช
24. เด็กหญิงสุพัชชา   นานอก
25. เด็กหญิงสุภาพร   สายทอง
26. เด็กชายสุรศักดิ์  กุลบุตร
27. เด็กชายอนันชัย   ฤาหาร
28. เด็กชายอนุวัฒน์   ชุวานนท์
29. เด็กชายอภิรักษ์   ละอองเอก
30. เด็กหญิงอริสรา   โคตะโน
31. เด็กหญิงอริสรา  ตราหนองไผ่
32. เด็กชายอลงกรณ์   เหระวัน
33. เด็กหญิงอังสุดา  ศิริเวช
34. เด็กชายอาทิตย์   หารไกร
35. เด็กหญิงอินทิรา   จันแดง
36. เด็กหญิงเกศราภร   เลพล
37. เด็กชายเอกพล  กิตลาภ
38. เด็กชายเอกฤทธิ์   ปุณลา
39. เด็กชายเอกวิทย์   หารไกร
40. เด็กหญิงแพรพรรณ  วินทะไชย
 
1. นายพีระชัย   ไม้แก้ว
2. นายประจักร   ศรีอุดร
3. นางสะอาด   สัตยาวิรุทธ์
4. นางจำเนียร   ศรีปัตถา
5. นายธีรนัฏ   ศรีปัตถา
6. นายอภิวัฒน์   สิทธิ์สวนจิก
7. นายนภา   มาตย์วิเศษ
8. นายสุรเดช   ศรีปัตถา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1. เด็กชายจิรโชติ  กันยานุช
2. เด็กชายนฤเบศ  ปริปุณณะ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  สุวรรณศรี
4. เด็กชายสมเกียรติ  ทองจันทร์
5. เด็กชายสันติ  พลเวียง
6. เด็กชายเฉลิมชัย  ทุมชะ
 
1. นายวิเชษฐ์  อาจหาญ
2. นางสาวเจษฎาพร    พันธุ์พาณิชย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคะโช
 
1. นายบุญยงค์   สารารัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  พลเศษ
 
1. นายบุญยงค์   สารารัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนภัทร  จันทะคัด
 
1. นายวิศรุต  ศรีคะเณย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
 
1. นายวรรณกรณ์  บุญเหลี่ยม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายกิตติพัศ  ช่วยทองหลาง
 
1. นางสาวบัวไล  สมเสริฐ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงอารยา  เพิ่มพร
 
1. นายสุริยา  ข่าขันมาลี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 1. เด็กชายวราวุฒิ  น้อยใย
 
1. นายรชต  โสภณพัฒนบัณฑิต
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิมภู
 
1. นายเสถียร  ศรีชัยเชิด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปราชญ์  มีชำนาญ
 
1. นายณัฐพล  อิโน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนาด 1. เด็กหญิงมยุรี  แก่นนาคำ
 
1. นางนิศานาถ  โกฏแแสน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วัดพิมาย
 
1. นางสาวบุษบงพรรณ  นามทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงศศิธร  นามสง่า
 
1. นายทัศภูมิ  หงส์ฟ้อน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายภานุพงศ์  จันทร์บุญเรือง
 
1. นายไพฑูรย์  พันโนลาด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  สุวรรณยุทธ์
 
1. นายไพฑูรย์  พันโนลาด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 1. เด็กชายเนติพงษ์  อาจลอบ
 
1. นางโฉมเฉลา  หงษ์ทะนี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  อุปแก้ว
 
1. นางสาวกอบกุล  กรมไกรยศร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีพรมมา
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ชิณมาตย์
3. เด็กหญิงกุลจิรา  สุวรรณแสง
4. เด็กหญิงกุลรัตน์  มีแก้ว
5. เด็กชายจาตุรณต์  ขานโส
6. เด็กหญิงจิรานุช  ปัญจะการ
7. เด็กหญิงจิฬาลักษณ์  ปัญจะการ
8. เด็กชายฐานันดร   น้อยจันทร์
9. เด็กชายณรงค์เดช  คำผง
10. เด็กหญิงณัฐพร  สีลาดเลา
11. เด็กหญิงณัฐวดี  วันทานี
12. เด็กชายณัฐวัฒน์  เล่หงส์
13. เด็กชายธีรภัทร์  สมจันทร์
14. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงนันทพร  ป้องปิ่น
16. เด็กหญิงปราญปรียา  ปาสาเนาว์
17. เด็กชายปิยากร  บุญยบุตร
18. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จาบทอง
19. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กุมภวงค์
20. เด็กหญิงภัทรวดี  พลศรีราช
21. เด็กหญิงฤดีมาศ  คำภักดี
22. เด็กชายวิชัย  หนองสูง
23. เด็กชายวิศวะ  สิงห์ป้อง
24. เด็กหญิงสุจิรา  สุดชารี
25. เด็กหญิงอรวี  บัวสอน
26. เด็กหญิงอรอุมา  แสงฮาด
27. เด็กหญิงอรัญญา  วิชัด
28. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยจันทร์
29. เด็กหญิงอิสรา  ศรีปัดถา
30. เด็กชายเต็มทรัพย์  มะธิปิไข
 
1. นางวนิดา  สุภรัตนกูล
2. นายประเสริฐ  มงคลกุล
3. นางดวงจิต  มนัสสา
4. นายวิบูลย์  ธรรมสาร
5. นางสำลี  แก้วลาย
6. นางสาวทองใส  เทียมสกุล
7. นางสาวอรทิพย์  ฤทธิหงส์
8. นายวีระ  ฐัสมนตรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวัสเอื้อ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีสุลัย
3. เด็กหญิงชฎาพร  งามหนองอ้อ
4. เด็กหญิงชลธิชา  เฮียงหล้า
5. เด็กชายชัยวัฒน์  จตุเทน
6. เด็กหญิงชุดารัตน์  จตุเทน
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริสาร
8. เด็กชายธนากร  ภาระ
9. เด็กชายธรรมนูญ  มาตมูลตรี
10. เด็กชายธวัชชัย  จันทะพจน์
11. เด็กหญิงนันทิชา  มะณี
12. เด็กชายปรมัตถ์  ศิริพจน์
13. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สูงสันเขต
14. เด็กชายปุณยวีร์  เหมือนศรี
15. เด็กหญิงยุภาวดี  โตใจเย็น
16. เด็กหญิงรวิสรา  สาระดี
17. เด็กชายวายุ  สาระดี
18. เด็กหญิงวิชชุดา  สุ่มมาตย์
19. เด็กชายวิธวัชชัย  เห็มสมัคร
20. นายวิษณุ  แสงบุญ
21. เด็กหญิงสุพรรณี  ภูมิดอนเนาว์
22. เด็กหญิงสุภัทรา  รูจีพันธ์
23. เด็กชายสุรชัย  วงษ์ชารี
24. เด็กชายอนิวัติ  มัดหา
25. เด็กชายอานนต์  กลมเกลี่ยว
26. เด็กชายเฉลิมลาภ  วิเศษปัสสา
27. เด็กชายเอกสิทธฺ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายธวัชชัย  สิทธิจินดา
2. นายธราชัย  ทัศนภักดิ์
3. นายจักรกริช  เวียงพล
4. นางวรรณนิษา  รูจีพันธ์
5. นางภัชภา  ศรีทองแดง
6. นางนิภาพร  ศรีทองแดง
7. นางสาวอ้อมใจ  เวียงสมุทร
8. นายไปรวิท  ลีประโคน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุลี
2. นายธีรภัทร  สุทธิมล
3. นายนพพร  นิลพันธ์
4. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
5. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
8. นายอธิชัย  ไชยคิรินทร์
9. นางสาวอรวรรณ  สุทธิโพธิ์
10. เด็กชายอาทิตย์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางศุทธินี  พันธะไชย
3. นางศุกภัตรา   บุศเนตร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 1. เด็กชายนันทกร  ศรีน้อย
2. เด็กหญิงนิลมณี  ผ่านแผ้ว
3. เด็กหญิงปริฉัตร  พรมแพน
4. เด็กชายพงษ์บดินทร์  วรรณสิทธิ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  มัดทะปะนัง
6. เด็กชายมณฑล  ศิโกมาตย์
7. เด็กหญิงวรัญญา  จุมพล
8. เด็กชายสมจิต  ไสวดี
9. เด็กชายอติชาติ  ภักดีหาร
10. เด็กหญิงอัญมณี  พันธ์พานิช
 
1. นางบัวลอง  ฮ่วนอัมพร
2. นางนันทณัฐ  บุราณ
3. นางทองสุข  เสนาสังข์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพ์มหา
2. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงนริศรา  สมวงค์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิเศษโวหาร
5. เด็กหญิงอติกานต์  บุญมี
6. เด็กหญิงอาภาศิริ  จันทะราช
 
1. นายวิโรจน์  วัฒนะเลิศโรจน์
2. นางศศิธร  หน่ายครบุรี
3. นางมาลัยวัลย์  หอมสมบัติ
4. นางนางรัตติยา  สวัสดิ์เอื้อ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  วินธิมา
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุญนาโพธิ์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญญา
4. เด็กหญิงปริญา  กินรี
5. เด็กหญิงพลอยนิล  ธุระกิจ
6. เด็กหญิงสุจิตตา  กงแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาพร  พิมภู
8. เด็กหญิงสุวิสาข์  รัมมณีนิล
9. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พละพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  สำลีพันธุ์
2. นางนฤมล  ทิพย์ลม
3. นายชัยวัฒน์  พันธุ์เสือ
4. นายนิพนธ์  ใจยาว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รอดสุโข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยมาลา
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทนเหมาะ
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  ดีอยู่
5. เด็กหญิงปณิตา  สุมัง
6. เด็กหญิงพรพิมล  ธุระกิจ
7. เด็กหญิงสุนิสา  แสนนาใต้
8. เด็กหญิงเกตุมณี  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  สำลีพันธุ์
2. นางนฤมล  ทิพย์ลม
3. นายชัยวัฒน์  พันธุ์เสือ
4. นางอุดร  วิชัยวงษ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  บัวรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติยา  งามหนองอ้อ
3. เด็กหญิงณรัตน์ดา  เป็งสม
4. เด็กหญิงธนพร   วิเศษกลาง
5. เด็กหญิงนิติพร  สว่างตา
6. เด็กหญิงพนารัตน์  สัมฤทธิ์กสิพันธ์
7. เด็กชายภาณุเดช  กิจวิขาม
8. เด็กหญิงสัจจพร  รุ่งศรีรัตน์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจแพร
10. เด็กหญิงสุทธิ์พงษ์  อิ่มเสถียร
11. เด็กหญิงอภิญญา  ทวิไชย
12. เด็กหญิงอรดา  สว่างวงค์
13. เด็กหญิงอรทัย  ชัยมงคล
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไพรสาร
 
1. นางกนกวรรณ  อิงคประเสริฐ
2. นายชัชวาล  จตุรพร
3. นางศรีสวรรค์  ทิพย์สุวรรณ
4. นายปรีชา  พระแท่น
5. นายจรัญ  ศิริเวช
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ท่อนจันทร์
2. เด็กหญิงญาใจ  สุขสมร
3. เด็กหญิงนันทกานต์  สาบัณฑิต
4. เด็กหญิงนันทพร   เพ็งรัตน์
5. เด็กหญิงบุญญรัตน์   วรรณุรักษ์
6. เด็กชายประทีป  อินม่วงไทย
7. เด็กหญิงปรารถนา  พรรณขาม
8. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ถาวรกุล
9. เด็กหญิงปิยะมาศ  เจริญดง
10. เด็กหญิงปิ่นญากร  สียาฤทธิ์
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  สาวิสิทธิ์
12. เด็กหญิงสงกรานต์   สุดแสนชาติ
13. เด็กหญิงอาริสา  เจริญมาตย์
 
1. นางกนกวรรณ  อิงคประเสริฐ
2. นายชัชวาล  จตุรพร
3. นางศรีสวรรค์  ทิพย์สุวรรณ
4. นายปรีชา  พระแท่น
5. นายจรัญ  ศิริเวช
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงชนิตา  คุณแสน
2. เด็กชายธนากร  คุ้มแวง
3. เด็กชายธนาดล  พรหมพักตร์
4. เด็กชายวันชัย  อังคณิต
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลสีลาด
 
1. นายประยงค์  พายไธสง
2. นายมรกต  บุญเหลี่ยม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์ชัย
2. เด็กหญิงไพริน  วรรณแสง
 
1. นายวีระพงษ์  จันทเขต
2. นางสาวชนากานต์  ปาปะขี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคุณชนิต  ด้วงปลี
 
1. นางสาวอุบลพร  ทองสตา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงสายป่าน  ศรีสุมิ่ง
 
1. นางเมธาวี  แสนปาง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลผาย
 
1. นางเพียงจิตต์  สุพานิช
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธนาพร  อนันเอื้อ
 
1. นางวิไล  นิลผาย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ญสุวรรณ
 
1. นางจตุพร  โพธิ์คล้าย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทธิยา
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพุธิตา  สร้อยสุข
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จิรพัธนนท์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงหทัยกาญจญ์  ผอนนอก
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสุภาภรณ์  จีกลาง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงศิรินันทร์  สุขสมร
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐจรินทร์   วินทะชัย
2. เด็กชายทักดนัย  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   จอมคำสิงห์
4. เด็กหญิงมัญชุพร   สุวรรณศรี
5. เด็กชายวีรภัทร  นินสีลา
 
1. นางรุ่งการ  ลาบัวสาร
2. นางสาวสนิท  ผลาพรม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงอติกานต์  วันนา
 
1. MissYao  Youyin
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงดลพร  โกสากุล
 
1. MissXiuping  Yin
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายวศิน  งามระหงษ์
 
1. นายอุเทน  แหล่งสะท้าน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงญาติกาล  ภานุศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญถวิล
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
2. นางสุวรรณา  ปรีชา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพงศภัค  ตั้งกิจเจริญพงษ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มลาไลย์
 
1. นางฆารวี  สิงคะกุล
2. นางศรีอัมพร  สมภักดี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีง่อง 1. เด็กชายกฤษณพล  สุโพธิ์
2. เด็กชายปฏิวัติ  โหรี
3. เด็กชายพีระพงษ์  คงประเสริฐ
4. เด็กชายวสันต์  จันทร์ศรีชา
5. เด็กชายสุริยา  ประสังติโย
6. เด็กชายเอกกมล  โหรี
 
1. นางอุไรวรรณ  ไขษรศักดิ์
2. นางสาวปทิตตา  มะโนรา
3. นายบุญเลี้ยง  ไขษรศักดิ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนวนอินทร์
2. เด็กชายชัยณรงค์  โชติรัตน์
3. เด็กชายทักษิณ   ทิพนัด
4. เด็กชายภานพงษ์  สุทธิบาก
5. เด็กชายศรีรัตน์  สีดา
6. เด็กชายเด่นดนัย  โพธ์ผา
 
1. นายไพบูลย์  สวัสดิ์ผล
2. นายวิชัย  ภาระบุตร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขรัตน์
2. เด็กชายนฤสรณ์  คำวังศรี
3. เด็กชายพัทธมน  บุญสุข
4. เด็กชายศิวพันธ์  จอมคำสิงห์
5. เด็กชายสุขเกษม  ศรีประโคน
6. เด็กชายอนุชา  นิยม
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วประสาร
8. เด็กชายโยธาทัพ  หมุนอุดม
 
1. นายพิทักษ์  ต้องโพนทอง
2. นายสุพจน์  จันทร์เทพย์
3. นางทัศนพร  โสหนองบัว
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยสัตย์
2. นางสาวจิตหรา  ลาวัลย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์เสนา
4. นางสาวดุษฎี  สิมมา
5. นางสาววาสินี  พรมเกตุ
6. นางสาวอทิติยา  จอมคำสิงห์
7. เด็กชายเทวราช  วรรญาติ
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิมมา
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เศษวงศ์
 
1. นายระดับ  พรมเกตุ
2. นางมิรันตี  เวียงอินทร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงปาลินี  นนทิตา
3. เด็กหญิงปิยากร  บุญวิเศษ
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  นามไพร
5. เด็กหญิงอารียา  ถาวรจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  พะตัน
2. นางธิติมาพร  จันทสิทธิ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชัญพัฒน์  คงวัน
2. เด็กชายชิตตะวัน  จันทะดวง
3. เด็กหญิงวาสิตา  พินิจธนสาร
 
1. นางวัจนา  นามน้าวแสง
2. นางคำพู  ไชยฮะนิจ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิรัชชัย
2. เด็กหญิงมาริสา  กำแหงมิตย์
3. เด็กหญิงวิยะดา  บุญยวุฒิ
 
1. นางวิลัยลักษณ์  บุญยวุฒิ
2. นางอนรรฆอร  ดีสงคราม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชหงส์ษา
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พืชสิงห์
3. เด็กหญิงศิริวิภา  ประภาวะเก
 
1. นางดาวเรือง  โงนมณี
2. นางสาวอรพิมพ์  สุดจะชารี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  งามแสง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  คำทองทิพย์
3. เด็กหญิงสาริณี  พืชสิงห์
 
1. นางสาวอรพิมพ์  สุดจะชารี
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1. เด็กชายธีรภัทร  ลีแวง
 
1. นายวีระพงศ์  พืชสิงห์
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายธงชัย  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 1. เด็กชายภูธเนศ  ศรีปัญญา
 
1. นายรัชพงษ์  คนองมาก
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. นายภัทรพงษ์  คำศิริ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 1. เด็กชายปรเมษฐ์  จอมคำสิงห์
 
1. นายรัชพงษ์  คนองมาก
2. นายรัชพงษ์  คนองมาก
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายธีรพงค์  อุปแก้ว
 
1. นางสาวนลินี  ทาวงค์
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1. เด็กชายธนากร  หรบรรณ์
 
1. นายจิรศักดิ์  แสงใส
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. นายวรวิทย์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. นางสาวกฤษณา  เวียงอินทร์
2. นางสาวกัลยา  กันตรง
3. เด็กหญิงขวัญเรือน  แสนบัว
4. เด็กหญิงฐิติมา  ผ่องใส
5. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุลี
6. เด็กชายณัสพล  ชมภูวิเศษ
7. เด็กชายธงชัย  ชมภูวิเศษ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  แคนเพชร
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนสมจิต
10. นายธีรภัทร  สุทธิมล
11. เด็กชายนิติศาสตร์  ชมภูบุตร
12. เด็กชายบุรินทร์  ราชพลแสน
13. เด็กหญิงบุษยมาศ  หมุนวงค์
14. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีสวน
16. นายภัทรพงษ์  คำศิริ
17. นายวรวิทย์  ชมภูวิเศษ
18. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
19. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
20. เด็กหญิงสพรั่งฟ้า  บอมโคตร
21. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะนันโต
22. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
23. เด็กหญิงสุพัตรา  พันละกา
24. เด็กหญิงสุพิชชา  อารีเอื้อ
25. เด็กหญิงสุพิชชา  พันธะไชย
26. นายอธิชัย  ไชยคิรินทร์
27. นางสาวอรวรรณ  สุทธิโพธิ์
28. เด็กชายอาทิตย์  ชมภูวิเศษ
29. เด็กหญิงอิชยา  นิคมวัน
30. เด็กหญิงเข็มอัปสร  เรืองสม
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางศุทธินี  พันธะไชย
3. นางนงคราญ  ดวงอนนท์
4. นางศุกภัตรา  บุศเนตร
5. นายพิทักษ์  ดลเจือ
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แป้นแก้ว
2. เด็กหญิงกิตติยา  แหล่ป้อง
3. เด็กชายจรัส  นนท์อาษา
4. เด็กหญิงชนนี  ส่งเสียง
5. เด็กหญิงชนิดาพร  หงส์จุมพล
6. เด็กหญิงชนิสรา  สนิทนิตย์
7. เด็กหญิงชลดา  ข่าทิพย์พาที
8. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทย์นิตย์
9. เด็กชายชาญยุทธ  ดวงตา
10. เด็กหญิงฐิตาภา  หงส์พิพิธ
11. เด็กหญิงฐิติมาพร  แหล่ป้อง
12. เด็กหญิงณัฐวดี  อุทรดัน
13. เด็กหญิงตมิสา  สุวรรณที
14. เด็กชายธนภัทธิ์  มาตย์สาลี
15. เด็กชายธนวัฒน์  สุขมาก
16. เด็กชายธนัฐพงศ์  สิงห์คง
17. เด็กหญิงนวพร  วารินทร์
18. เด็กหญิงนิราภร  สำเร็จฤทธิ์
19. เด็กหญิงปทุมทิพย์  สีนวล
20. เด็กชายปรเมษฐ์  จอมคำสิงห์
21. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แสงหัวช้าง
22. เด็กชายภูธเนศ  ศรีปัญญา
23. เด็กชายภูมิบิดนทร์  โพธิ์สนธิ์
24. เด็กชายยรรยง  ปะทุมมัง
25. เด็กชายวรเมษ  จรรยาดี
26. เด็กชายวิษณุ  หงส์วิลัย
27. เด็กหญิงศศิพร  พลเวียง
28. เด็กหญิงสุนันทนา  พลมะสี
29. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วด่านนอก
30. เด็กชายเอกสิทธิ์  ชานนท์
 
1. นายรัชพงษ์  คนองมาก
2. นายเสน่ห์  มะรังศรี
3. นางสาววันเพ็ญ  ถนัดค้า
4. นางสุปรียา  จอมคำสิงห์
5. นายพิมล  บูรณรักษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1. เด็กชายศักรินทร์  กุยะวาปี
2. นายศุภวัชร   ลอดกิ่ง
 
1. นายสุพจน์  บุญเหลี่ยม
 
148 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 1. เด็กหญิงคนิสร  ทิพย์มณี
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สูงสันเขต
 
1. นางทิพย์อนงค์  ประสาร
2. นางสมควร  เวียงสิมา
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นางสาวน้ำฝน  พลธิราช
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ถาวุฒิ
3. นางสาวรัชนีกร  ทศภานนท์
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธุ์สุภา
2. นายคงคา  วงศ์อามาตย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภูมินทร์  ปัสสาแก้ว
2. เด็กชายศิวนาถ  ฤทธิ์ขันธ์
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
 
151 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขือง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูผาโลน
2. นางสาวนารีรัตน์  ดวงวงษา
 
1. นายวิรัตน์  ธานีวรรณ
2. นางสาวดวงใจ  ดวงวงษา
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรศวัจน์  ธีรธนวัฒน์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปาจันทร์
 
1. นายมนูเวทย์  เพชรโต
2. นายเข้ม   ตากใบ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงภัชกนก  มันไร่
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีลาวุธ
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปริชญา  แดงสาย
2. เด็กหญิงสิริมา  คูเมือง
 
1. นางศรีสกุล  บุตรช่วง
2. นายนคร  ศรีวะอุไร
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงนุษบา  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงสายธาร  หาญสมัคร
 
1. นายอัครพงศ์  ไวยเวช
 
156 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปวริศา  สมุทรศรี
2. เด็กหญิงภัทภรณ์  คำบุดดี
 
1. นางอรุณรัศมี  บุตรใส
2. นางสาวทิพย์กมล  สนสมบัติ
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นายจิตรกร   หลงทวีป
2. นายศตวรรษ   พลคาม
 
1. นางสายฝน   นิลวัลย์
2. นายประสิทธิ์   วรรณสุข
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชาญวิทย์   วรวงศ์
2. เด็กชายธีริศม์  ศรีจำนงค์
 
1. นางสาวทิพย์กมล  สนสมบัติ
2. นางอรุณรัศมี  บุตรใส
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เวียงแก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลาโพธิ์
3. เด็กชายสุภกิณห์  การะดี
 
1. นางชุติมา  วรขันธ์
2. นายจำลอง  พรหมบุตร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนาวุฒิ
2. นายปรองพล  มีโคกกลาง
3. นายอภิวิชญ์  พิณรัตน์
 
1. นางสุปรานี  สตารัตน์
2. นายดำเนิน  โสมาเกตุ
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงบุณญรัตน์  กัญญาพันธ์
2. เด็กชายปรัตถกร  แท่นประยุทธ
 
1. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
2. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโนน 1. เด็กชายกรวีร์  กอรัตน์
2. เด็กชายชนะชล  จันทระ
3. เด็กชายโชคชัย  กอรัตน์
 
1. นายโสภณ   ไชยคิรินทร์
2. นายอำพันธ์  ประชาชิต
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กชายศุภกิตต์  ประชารักษ์
3. นายอาทิตย์  บรรณโคตร
 
1. นายจรินทร์  สีบุดดี
2. นายสง่าเกียรติ  แสงคำไพ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแท่น 1. เด็กชายณััฐวัฒน์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายยุทธนา  ประถม
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โพธิจันทร์
 
1. นายสฤษดิ์  วิเชียรศรี
2. นายวรพจน์  วินทะไชย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายป้อมเพชร  ไชยมีสุข
2. เด็กชายศักดิ์อุดร  ยุทธกล้า
3. เด็กชายไพรวัลย์  อักษรวิลัย
 
1. นางนวนจันทร์  หงษ์สิงห์
2. นายทัศนัย  นามสม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับพลา 1. เด็กหญิงจิราพร  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงประกาย  ภักดีโชติ
3. เด็กหญิงพิยดา  ขุราษี
4. เด็กหญิงวรนุช  สุดธี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริเกษ
6. เด็กหญิงแนน  เหระวัลย์
 
1. นางวราณี  ขุราษี
2. นางวิไลลัษณ์  นาสมรูป
3. นายสงกรานต์  แหล่งสนาม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. นางสาวขวัญฤดี  สมสัตย์
2. นางสาวปภากร  ช่วยสงฆ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยเสนา
4. นางสาววิลาวัลย์  สังกะสี
5. เด็กหญิงสลิตา  เพ็ชรแสน
6. เด็กหญิงเอมิกา  ศาลาจันทร์
 
1. นางจิตรลดา  เหล่าดี
2. นางเจียมจิต   สีลาดเลา
3. นางแจ่มนภา   พุทธมอญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จักรพล
2. เด็กชายภูวนาท  หาญอาษา
3. เด็กหญิงอริสรา  ดวงอุษา
 
1. นางรัญญา  อ่อนดี
2. นางสาวชวนพิศ  พันธ์นาเหนือ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงภัครพร  อาจวิเชียร
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เทพทอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  สร้อยอุดม
 
1. นางสุดาทิพย์  มังคะวัฒน์
2. นางรัญญา  อ่อนดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงกมลชนก  รุ่งบรรเทา
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ผาโคตร
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  กันรัตน์
 
1. นางเจียรพรรณ  พละรังสี
2. นางสาวชลิตา  จันทร์นี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 1. นายธีรภัทร  สารบรรณ
2. นายบัณฑิต  นันทะเพชร
3. นายวิศรุต  ศรีบุญโรจน์
 
1. นายชัยสิทธิ์  มังคะวัฒน์
2. นางจุฑามาศ  รัตนชัย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อัคพิน
2. เด็กหญิงอารียา  ศรีสุโข
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สระใหญ่
 
1. นางเจียรพรรณ  พละรังสี
2. นางสาวสุพรรณา  ทิณรัตน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรมอินทร์
2. เด็กหญิงมนัสวี  ดวงกลาง
3. เด็กหญิงระพี  คงมณี
 
1. นายถิรพล  จันทรวารี
2. นางดวงสุดา  ศิริเวช
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 1. เด็กหญิงกุณฑิรา  ปัสสาแก้ว
2. เด็กหญิงพัชริญา  เดชรักษา
3. เด็กหญิงแพรชมพู  ญาติสมบูรณ์
 
1. นายสรวง  ชิณวุธ
2. นางละมัย  วรรณชัยมงคล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 1. เด็กหญิงมุกดา  แสนอุ่น
2. เด็กหญิงอริศรา  บุสบงค์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุขชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  พะตัน
2. นางธิติมาพร  จันทสิทธิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ปิยนารถ
2. เด็กหญิงพิยดา  ภูสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสถียรธรรมกุล
 
1. นางจิราพรรณ  มูลศรี
2. นางสัมพันธ์  บุญเหลี่ยม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณโพธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงสุปัญญา  ประวันตา
 
1. นางบรรจบ  ชุ่มสูงเนิน
2. นายชูชาติ  โคตะโน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ท่านมุข
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วศรีนวม
 
1. นางสาวสุดา  อุ่นยะนาม
2. นางสาวพรหมณี  สมยาภักดี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. นางสาวพรรณิภา  ทาหนองบัว
2. นางสาวพลอยปภา  ทาหนองบัว
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุตรนุช
 
1. นางจิตรดา  เหล่าดี
2. นางบัวลอง   ระกิติ
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรชนก  รักษาก้านตง
 
1. นางทัศนีย์  มาตชัยเคน
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภูวดล  เพ็งวิภาศ
2. เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ
3. เด็กชายเกียรติวัฒ   ศรีเมือง
 
1. นางแวววาว  เซซ่ง
2. นางอรัญญา  พ่อศรีชา
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจริยา  พรมลา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิน
3. เด็กชายศุุภกฤษ  ศิริสาร
 
1. นางอุษณี  เปรมภูษิตานนท์
2. นางพิกุล  อิโน
 
183 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงฌานิกา  อมรชมชูพงษ์
 
1. นางเทียรทอง  ผาบุญมา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีระวิชญ์  จงเจตน์ดี
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายติจิตวิณพร  โนทายะ
 
1. นางสุรีพร  โพธิ์สิงห์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภาร์คิน  เที่ยงเดช
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นางบุษบา  วงศ์คำจันทร์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปรีชดา  เพ็ชรบังเกิด
 
1. นางสุชาดา  สระแก้ว
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พิมพาลุน
 
1. นางสมพร  ไชยพิศ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสมชาย  มากอง
 
1. นางนภาดล  อุดมทรัพย์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประดิษฐ์จา
2. เด็กชายธนพล  พิมพาลุน
3. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยพิศ
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองเภ้า
2. นายนิพนธ์  ใจยาว
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กชายกงศุล  พิมพ์มหา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ฉลาดเอื้อ
3. เด็กชายทัตธน  วิไลศิลป์
 
1. นางวิไลวรรณ  ศีรษะภูมิ
2. นางวิไลย์  เจริญศักดิ์
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายอัสนี  เศษจันทร์
2. เด็กชายเอกวิทย์  ศุระกิจ
 
1. นายนิพนธ์  ใจยาว
2. นางสมจิตย์  นาบุญเรือง
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1. เด็กชายปกรณ์  พันอนุ
2. เด็กชายสามารถ  สวยสม
 
1. นายสมาน  เอกษัตริย์
2. นายอัครพล  ศรแม้น
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนาด 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ทูลธรรม
2. เด็กชายณัฐพล   นิลภูมิ
 
1. นางนิศานาถ   โกฎแสน
2. นางสาวสุดารัตน์    ลำพาย
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธีรดา  ภูวงษา
2. เด็กชายพิชัย  สุขกำเนิด
 
1. นางสมทรง  พันธ์อนุ
2. นางสมพร  ไชยพิศ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กชายธนวิน  นาใจตรอง
 
1. นายชิราดล  เวียงธรรม
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 1. เด็กชายหัฎฐกร  โบราณมูล
 
1. นางสาวสุพรรณ  วินสา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสิตา  กันยายน
 
1. นายสุบิน  ประกอบคำ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สุธิบาก
 
1. นางอุไร  พรมมงคล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรสูงเนิน
2. เด็กชายภูวดล  บุตรพรม
3. เด็กหญิงมนัญชยา  เหง้าพรหมมินทร์
4. เด็กชายราชภูมิ  เครือเพ็ง
5. เด็กหญิงวรารัตน์  บุญเสน
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พันโอดเปี้ย
7. เด็กหญิงแก้วตา  แพงวงษ์
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  พลคีรี
2. นางสาวสุจิตรา  พันสาย
3. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ   น้อยหลุบเลา
 
1. นายศักดิ์ชัย  สุวภาพ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยแสน
 
1. นายสันติ  จรรยายงค์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 1. เด็กชายอนุวัฒน์   ขนานแข็ง
 
1. นายธงชัย  แก้วคำใต้
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นางทองสี  กวีกิจบัณฑิต
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธัญยบูรณ์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางทัศนีวรรณ  จำนงกิจ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมนภา  มากอง
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงรังสิมา  รินสมบัติ
 
1. นางวัชรากร  ทองเพียง
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวิไล  วงศ์ประพันธ์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ไชยคาม
3. เด็กหญิงอนงค์พร  สุภารี
 
1. นางวไลพร  ภาควิชัย
2. นางวิไลวรรณ  ศีรษะภูมิ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 1. เด็กหญิงทิวาพร  ดิษฐ์ขุนทด
2. เด็กหญิงภูริชญา  ชุมพล
3. เด็กชายวินัย  กันยาศรี
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  ไชยคีรี
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายจักรี  ผาพรม
2. เด็กชายชิษณุภัทร  ขวัญเนตร
3. เด็กชายประมุข  นีระพันธ์
 
1. นางสาวไพลิน  นามวงค์
2. นายสมประสงค์  สมยาภักดี
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวิชา  สอนโกษา
2. เด็กชายสถาพร  อังคะคำมูล
3. เด็กหญิงอภัสรา  ใหญ่แก่นทราย
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
2. นางเรวดี  สุภาพ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมสวรรค์
2. เด็กชายพีรภัทร  กองมี
 
1. นางลำพูล  ปิดสายา
2. นางสาวอุมาภรณ์  ไชยสัตย์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายกิตติภพ  พวงพรม
2. เด็กชายคมสันต์  ชินวิ
3. เด็กชายสมหมาย  พรมบุตรด่าง
 
1. นางจันทนา  ศรีทอง
2. นางสุรางค์ศรี  แสงงาม
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมด 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีงามเมือง
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วิระทูล
3. เด็กชายเอกรินทร์  เด่นชัยภูมิ
 
1. นายภิรมย์  พันธะไชย
2. นางประไพจิตต์  ทองคำ