สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 41 1 0 1 42
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 33 6 1 2 40
3 เทศบาลวัดสระทอง 26 10 1 7 37
4 เมืองร้อยเอ็ด 22 3 0 0 25
5 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 20 5 0 0 25
6 บ้านกล้วยวิทยา 19 3 3 1 25
7 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 18 4 2 1 24
8 บ้านนาโพธิ์ 17 0 1 0 18
9 เมืองธวัชบุรี 16 4 1 0 21
10 ชุมชนบ้านยางกู่ 15 3 0 0 18
11 บ้านหมูม้น 14 8 1 1 23
12 บ้านเขวาทุ่ง 14 2 1 2 17
13 บ้านจาน 14 2 1 0 17
14 ชุมชนบ้านสีแก้ว 14 0 1 1 15
15 ดินดำบัวรองวิทยา 12 1 4 3 17
16 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 11 2 1 0 14
17 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 11 1 0 0 12
18 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 10 3 2 1 15
19 บ้านหนองแอก 10 3 0 0 13
20 บ้านหนาด 9 0 0 2 9
21 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 8 2 2 1 12
22 อนุบาลไพโรจน์ 8 0 2 1 10
23 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 8 0 1 0 9
24 ธรรมจารีนิวาส 8 0 0 0 8
25 บ้านเล้าวิทยาคาร 8 0 0 0 8
26 บ้านเขือง 7 5 4 5 16
27 บ้านบัวหลวง 7 3 1 3 11
28 บ้านมะยาง 7 3 1 0 11
29 เวฬุวันวิทยา 7 1 4 1 12
30 จตุรพักตรพิมาน 7 1 1 1 9
31 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 7 1 0 0 8
32 หนองคูโคกขุมดิน 7 0 0 3 7
33 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 7 0 0 0 7
34 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 6 4 0 0 10
35 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 6 3 0 1 9
36 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 6 3 0 1 9
37 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 6 2 1 0 9
38 บ้านป่านหนองอ้อ 6 2 0 5 8
39 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 6 1 1 0 8
40 รัฐประชาวิทยาคาร 6 1 0 0 7
41 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 6 1 0 0 7
42 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 6 0 2 1 8
43 บ้านร่องคำ 6 0 2 1 8
44 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 6 0 1 1 7
45 โสภโณประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
46 สหคามวิทยา 6 0 0 0 6
47 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 5 2 1 0 8
48 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 5 2 0 0 7
49 เทศบาลหนองหญ้าม้า 5 1 1 2 7
50 อนุบาลเอกกุมาร 5 1 1 0 7
51 หนองแวงหนองหัวคน 5 1 1 0 7
52 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 1 0 1 6
53 บ้านเทอดไทย 5 0 1 1 6
54 บ้านบากหนองแดง 5 0 1 0 6
55 บ้านไม้ล่าว 5 0 0 1 5
56 บ้านแดงโนนสว่าง 5 0 0 0 5
57 บ้านโคกกลาง 5 0 0 0 5
58 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 5 0 0 0 5
59 บ้านแมด 4 4 2 0 10
60 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
61 บ้านเมืองน้อย 4 2 0 0 6
62 บึงงามพัฒนา 4 2 0 0 6
63 พรหมยานุสรณ์ 4 1 2 0 7
64 บ้านหนองเเวงยาว 4 1 0 2 5
65 บ้านสวนจิก 4 1 0 1 5
66 บ้านขาม 4 1 0 0 5
67 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 4 0 0 1 4
68 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 4 0 0 0 4
69 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 4 0 0 0 4
70 บ้านดงกลาง 4 0 0 0 4
71 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 4 0 0 0 4
72 นาคำเจริญวิทย์ 4 0 0 0 4
73 โนนสีดาวิทยา 3 2 2 3 7
74 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 3 2 0 2 5
75 เทศบาลวัดเวฬุวัน 3 2 0 2 5
76 เทศบาลวัดป่าเรไร 3 1 1 0 5
77 บ้านดอนชัย 3 1 1 0 5
78 ชุมชนบ้านโคกล่าม 3 1 0 1 4
79 หนองตอวิทยา 3 1 0 0 4
80 บ้านหนองยูง 3 1 0 0 4
81 บ้านปอภาร 3 1 0 0 4
82 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 3 0 1 0 4
83 บ้านโนนรัง 3 0 0 0 3
84 บ้านหัวโนน 3 0 0 0 3
85 พุทธเมตตา 3 0 0 0 3
86 บ้านค้อ 3 0 0 0 3
87 บ้านวังปากบุ่ง 3 0 0 0 3
88 ดงยางสะแบง 3 0 0 0 3
89 บ้านซองแมว 2 3 0 2 5
90 บ้านหนองช้าง 2 2 0 1 4
91 บ้านข่า 2 2 0 0 4
92 บ้านเหล่ากล้วย 2 2 0 0 4
93 บ้านอีหมุน 2 1 2 0 5
94 บ้านโสกเชือก 2 1 1 1 4
95 บ้านดอนแดง 2 1 0 1 3
96 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 1 0 0 3
97 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
98 บ้านดู่ 2 0 1 1 3
99 บ้านเหล่ายูง 2 0 1 0 3
100 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 2 0 1 0 3
101 บ้านแคน 2 0 0 2 2
102 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
103 บ้านพลับพลา 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองเบิด 2 0 0 0 2
105 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
106 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
107 บ้านสังข์สงยาง 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองคูบอน 2 0 0 0 2
109 บ้านพระเจ้า 2 0 0 0 2
110 บ้านธวัชบุรี 2 0 0 0 2
111 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
112 บ้านโนนราษี 2 0 0 0 2
113 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
114 บ้านเกษมสุข 2 0 0 0 2
115 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 1 5 0 0 6
116 ไพศาลวิทยาคม 1 2 1 0 4
117 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 1 2 0 0 3
118 บ้านหนองดู่ 1 2 0 0 3
119 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 1 2 1 4
120 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 1 1 0 3
121 บ้านโนนแท่น 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
123 บ้านยางเครือ 1 1 0 0 2
124 ไตรมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
125 บ้านดู่น้อย 1 1 0 0 2
126 บ้านป่าแหนหนองไร่ 1 1 0 0 2
127 เทศบาลวัดเหนือ 1 0 2 2 3
128 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1 0 1 0 2
129 บ้านมะอึ 1 0 0 1 1
130 บ้านมีชัย 1 0 0 1 1
131 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 1
132 วังยาวเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
133 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 0 1
134 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 0 1
135 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 0 1
136 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 0 1
137 บ้านซ้งวิทยาคม 1 0 0 0 1
138 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองต่าย 1 0 0 0 1
140 บ้านอีง่อง 1 0 0 0 1
141 บ้านตรีคาม 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองจิกโคกสูง 1 0 0 0 1
143 บ้านอีโคตร 1 0 0 0 1
144 บ้านจันทร์สว่าง 1 0 0 0 1
145 บ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
146 บ้านเปลือย 1 0 0 0 1
147 ไตรคามวิทยา 1 0 0 0 1
148 บ้านหวายน้อย 1 0 0 0 1
149 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
152 บ้านอีโก่ม 1 0 0 0 1
153 บ้านแคนสามัคคี 1 0 0 0 1
154 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 0 0 0 1
155 บ้านดงยาง 0 2 0 0 2
156 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 1 2 0 3
157 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 0 2
158 หัวนางามวิทยา 0 1 0 2 1
159 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 1 0 1 1
160 บ้านดอนสำราญ 0 1 0 1 1
161 บ้านม่วงท่าลาด 0 1 0 0 1
162 บ้านราชธานี 0 1 0 0 1
163 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
164 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 1 0 0 1
165 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
166 บ้านไผ่ 0 1 0 0 1
167 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 1 0 0 1
168 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 0 0 1 0 1
169 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 1 0 1
170 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0
171 บ้านโคกข่าหนองโก 0 0 0 0 0
รวม 776 175 77 82 1,028