สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 22 13 4 39 41 1 0 1 42
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 14 9 6 29 33 6 1 2 40
3 ชุมชนบ้านสีแก้ว 11 3 0 14 14 0 1 1 15
4 เมืองร้อยเอ็ด 8 2 4 14 16 2 0 0 18
5 เทศบาลวัดสระทอง 7 6 6 19 26 10 1 7 37
6 บ้านนาโพธิ์ 7 1 4 12 11 0 1 0 12
7 บ้านหนองแอก 5 3 1 9 10 3 0 0 13
8 บ้านแดงโนนสว่าง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
9 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 4 1 4 9 18 5 0 0 23
10 จตุรพักตรพิมาน 4 1 1 6 7 1 1 1 9
11 ธรรมจารีนิวาส 4 1 1 6 7 0 0 0 7
12 ไพโรจน์วิชชาลัย 4 1 0 5 5 1 0 1 6
13 โสภโณประชาสรรค์ 4 1 0 5 5 0 0 0 5
14 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 3 3 1 7 7 1 0 0 8
15 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 3 2 0 5 6 0 1 0 7
16 บ้านโคกกลาง 3 2 0 5 5 0 0 0 5
17 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 3 1 1 5 5 0 0 0 5
18 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 3 0 2 5 7 0 0 0 7
19 บ้านเล้าวิทยาคาร 2 5 1 8 8 0 0 0 8
20 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 2 4 2 8 10 1 0 0 11
21 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 2 3 1 6 8 2 2 1 12
22 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 2 3 0 5 8 0 1 0 9
23 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 2 2 2 6 6 0 2 1 8
24 บ้านร่องคำ 2 2 0 4 6 0 1 1 7
25 เทศบาลหนองหญ้าม้า 2 1 2 5 5 1 1 2 7
26 เทศบาลวัดป่าเรไร 2 1 2 5 3 1 1 0 5
27 บ้านมะยาง 2 1 0 3 5 1 1 0 7
28 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
29 บ้านเหล่ายูง 2 0 0 2 2 0 1 0 3
30 บ้านจาน 1 6 3 10 14 2 1 0 17
31 บ้านเขวาทุ่ง 1 4 6 11 13 2 1 2 16
32 ชุมชนบ้านยางกู่ 1 4 5 10 15 3 0 0 18
33 เวฬุวันวิทยา 1 4 0 5 7 1 4 1 12
34 บ้านกล้วยวิทยา 1 3 5 9 19 3 3 1 25
35 รัฐประชาวิทยาคาร 1 3 1 5 6 1 0 0 7
36 บ้านป่านหนองอ้อ 1 3 0 4 6 2 0 5 8
37 โนนสีดาวิทยา 1 3 0 4 3 2 2 3 7
38 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1 1 3 5 9 2 1 1 12
39 บ้านเขือง 1 1 3 5 7 5 4 5 16
40 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 1 1 3 5 5 2 1 0 8
41 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1 1 2 4 4 0 0 1 4
42 ชุมชนบ้านโคกล่าม 1 1 2 4 3 1 0 1 4
43 อนุบาลเอกกุมาร 1 1 1 3 5 1 1 0 7
44 บ้านไม้ล่าว 1 1 1 3 5 0 0 1 5
45 บ้านหนองเเวงยาว 1 1 1 3 4 1 0 2 5
46 บ้านเมืองน้อย 1 1 1 3 4 1 0 0 5
47 บ้านดงกลาง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
48 บ้านข่า 1 1 0 2 2 1 0 0 3
49 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านโนนแท่น 1 1 0 2 1 1 0 0 2
51 บ้านหนาด 1 0 1 2 6 0 0 2 6
52 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1 0 1 2 4 1 1 0 6
53 บ้านหนองช้าง 1 0 1 2 2 2 0 1 4
54 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
55 บ้านพลับพลา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองเบิด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านขาม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
58 บ้านดอนชัย 1 0 0 1 3 1 1 0 5
59 บ้านหัวโนน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 บ้านซองแมว 1 0 0 1 2 3 0 2 5
61 บ้านดู่ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
62 บ้านสังข์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านสังข์สงยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
66 หนองตอวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
68 วังยาวเจริญวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านซ้งวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองต่าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านอีง่อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 อนุบาลไพโรจน์ 0 4 3 7 8 0 2 1 10
78 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 3 1 4 5 3 0 1 8
79 หนองแวงหนองหัวคน 0 3 0 3 5 1 1 0 7
80 บ้านสวนจิก 0 3 0 3 4 1 0 1 5
81 เมืองธวัชบุรี 0 2 5 7 11 2 1 0 14
82 บ้านบัวหลวง 0 2 4 6 7 3 1 3 11
83 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 0 2 3 5 6 1 1 0 8
84 ดินดำบัวรองวิทยา 0 2 2 4 12 1 4 3 17
85 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 0 2 2 4 4 0 1 0 5
86 เทศบาลวัดเวฬุวัน 0 2 0 2 3 2 0 2 5
87 บ้านหนองยูง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
88 บ้านพระเจ้า 0 2 0 2 2 0 0 0 2
89 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 0 1 10 11 17 4 2 1 23
90 บ้านหมูม้น 0 1 3 4 14 8 1 1 23
91 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 0 1 3 4 9 2 1 0 12
92 บ้านปอภาร 0 1 3 4 3 1 0 0 4
93 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 1 2 3 5 2 0 0 7
94 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 0 1 2 3 5 1 0 0 6
95 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
96 สหคามวิทยา 0 1 1 2 6 0 0 0 6
97 หนองคูโคกขุมดิน 0 1 1 2 4 0 0 3 4
98 พุทธเมตตา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
100 บ้านค้อ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
101 บ้านธวัชบุรี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
102 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 0 1 1 2 1 2 0 0 3
103 บ้านแมด 0 1 0 1 3 3 2 0 8
104 บ้านวังปากบุ่ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านป่ายาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองดู่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
107 บ้านยางเครือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
108 บ้านมะอึ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
109 บ้านมีชัย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
110 บ้านตรีคาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองจิกโคกสูง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านอีโคตร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 0 2 2 2 0 1 0 3
114 บ้านโนนราษี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
115 บ้านดงยาง 0 0 2 2 0 2 0 0 2
116 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 0 0 1 1 6 3 0 1 9
117 บ้านเทอดไทย 0 0 1 1 5 0 1 1 6
118 บ้านบากหนองแดง 0 0 1 1 4 0 1 0 5
119 บ้านดอนแก้ว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
121 ไตรมิตรวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 บ้านจันทร์สว่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 บ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านเปลือย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 ไตรคามวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 หัวนางามวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 2 1
127 บ้านม่วงท่าลาด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
128 บ้านราชธานี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
129 บึงงามพัฒนา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
130 นาคำเจริญวิทย์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
131 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
132 ดงยางสะแบง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
133 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 บ้านอีหมุน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
135 บ้านโสกเชือก 0 0 0 0 2 1 1 1 4
136 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
137 บ้านแคน 0 0 0 0 2 0 0 2 2
138 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 ไพศาลวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
141 พรหมยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านป่าแหนหนองไร่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 เทศบาลวัดเหนือ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
146 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านหวายน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านอีโก่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านแคนสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
156 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
157 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 169 159 511 714 158 74 81 946