สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 22 13 4 39 41 1 0 1 42
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 14 9 6 29 33 6 1 2 40
3 เมืองร้อยเอ็ด 14 2 4 20 22 3 0 0 25
4 ชุมชนบ้านสีแก้ว 11 3 0 14 14 0 1 1 15
5 บ้านนาโพธิ์ 11 2 5 18 17 0 1 0 18
6 เทศบาลวัดสระทอง 7 6 6 19 26 10 1 7 37
7 บ้านหนองแอก 5 3 1 9 10 3 0 0 13
8 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 5 2 4 11 20 5 0 0 25
9 โสภโณประชาสรรค์ 5 1 0 6 6 0 0 0 6
10 บ้านแดงโนนสว่าง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 ธรรมจารีนิวาส 4 2 1 7 8 0 0 0 8
12 จตุรพักตรพิมาน 4 1 1 6 7 1 1 1 9
13 ไพโรจน์วิชชาลัย 4 1 0 5 5 1 0 1 6
14 เมืองธวัชบุรี 3 5 6 14 16 4 1 0 21
15 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 3 3 1 7 7 1 0 0 8
16 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 3 2 0 5 6 0 1 1 7
17 บ้านโคกกลาง 3 2 0 5 5 0 0 0 5
18 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 3 1 1 5 5 0 0 0 5
19 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 3 0 2 5 7 0 0 0 7
20 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 3 0 0 3 6 4 0 0 10
21 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 2 5 2 9 11 1 0 0 12
22 บ้านเล้าวิทยาคาร 2 5 1 8 8 0 0 0 8
23 บ้านเขวาทุ่ง 2 4 6 12 14 2 1 2 17
24 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 2 3 1 6 8 2 2 1 12
25 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 2 3 0 5 8 0 1 0 9
26 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 2 2 2 6 6 0 2 1 8
27 บ้านมะยาง 2 2 1 5 7 3 1 0 11
28 บ้านร่องคำ 2 2 1 5 6 0 2 1 8
29 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 2 1 3 6 10 3 2 1 15
30 เทศบาลหนองหญ้าม้า 2 1 2 5 5 1 1 2 7
31 เทศบาลวัดป่าเรไร 2 1 2 5 3 1 1 0 5
32 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
33 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 2 1 0 3 3 0 1 0 4
34 บ้านหนาด 2 0 3 5 9 0 0 2 9
35 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 2 0 1 3 6 2 1 0 9
36 บ้านโนนรัง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
37 บ้านเหล่ายูง 2 0 0 2 2 0 1 0 3
38 บ้านจาน 1 6 3 10 14 2 1 0 17
39 ชุมชนบ้านยางกู่ 1 4 5 10 15 3 0 0 18
40 เวฬุวันวิทยา 1 4 0 5 7 1 4 1 12
41 บ้านกล้วยวิทยา 1 3 5 9 19 3 3 1 25
42 รัฐประชาวิทยาคาร 1 3 1 5 6 1 0 0 7
43 บ้านป่านหนองอ้อ 1 3 0 4 6 2 0 5 8
44 โนนสีดาวิทยา 1 3 0 4 3 2 2 3 7
45 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 3 0 4 3 2 0 2 5
46 หนองคูโคกขุมดิน 1 2 2 5 7 0 0 3 7
47 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 1 1 4 6 11 2 1 0 14
48 บ้านเขือง 1 1 3 5 7 5 4 5 16
49 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 1 1 3 5 5 2 1 0 8
50 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1 1 2 4 6 1 0 0 7
51 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1 1 2 4 4 0 0 1 4
52 ชุมชนบ้านโคกล่าม 1 1 2 4 3 1 0 1 4
53 อนุบาลเอกกุมาร 1 1 1 3 5 1 1 0 7
54 บ้านไม้ล่าว 1 1 1 3 5 0 0 1 5
55 บ้านเมืองน้อย 1 1 1 3 4 2 0 0 6
56 บ้านหนองเเวงยาว 1 1 1 3 4 1 0 2 5
57 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
58 บ้านแมด 1 1 0 2 4 4 2 0 10
59 บ้านดงกลาง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
60 หนองตอวิทยา 1 1 0 2 3 1 0 0 4
61 บ้านข่า 1 1 0 2 2 2 0 0 4
62 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านโนนแท่น 1 1 0 2 1 1 0 0 2
64 บ้านบากหนองแดง 1 0 1 2 5 0 1 0 6
65 บ้านหนองช้าง 1 0 1 2 2 2 0 1 4
66 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
67 บ้านพลับพลา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
68 บ้านหนองเบิด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
69 บ้านขาม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 บ้านดอนชัย 1 0 0 1 3 1 1 0 5
71 บ้านหัวโนน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านซองแมว 1 0 0 1 2 3 0 2 5
73 บ้านดู่ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
74 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านสังข์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านสังข์สงยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 วังยาวเจริญวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านซ้งวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองต่าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านอีง่อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 อนุบาลไพโรจน์ 0 4 3 7 8 0 2 1 10
89 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 3 2 5 6 3 0 1 9
90 หนองแวงหนองหัวคน 0 3 0 3 5 1 1 0 7
91 พรหมยานุสรณ์ 0 3 0 3 4 1 2 0 7
92 บ้านสวนจิก 0 3 0 3 4 1 0 1 5
93 บ้านบัวหลวง 0 2 4 6 7 3 1 3 11
94 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 0 2 3 5 6 1 1 0 8
95 ดินดำบัวรองวิทยา 0 2 2 4 12 1 4 3 17
96 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 0 2 2 4 4 2 1 0 7
97 เทศบาลวัดเวฬุวัน 0 2 0 2 3 2 0 2 5
98 บ้านหนองยูง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
99 บ้านพระเจ้า 0 2 0 2 2 0 0 0 2
100 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 0 1 11 12 18 4 2 1 24
101 บ้านหมูม้น 0 1 3 4 14 8 1 1 23
102 บ้านปอภาร 0 1 3 4 3 1 0 0 4
103 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 1 2 3 5 2 0 0 7
104 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
105 สหคามวิทยา 0 1 1 2 6 0 0 0 6
106 พุทธเมตตา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
107 บ้านค้อ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
108 บ้านธวัชบุรี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
109 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 1 1 2 1 5 0 0 6
110 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 0 1 1 2 1 2 0 0 3
111 บ้านวังปากบุ่ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
112 บ้านป่ายาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองดู่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
114 บ้านยางเครือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านมะอึ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
116 บ้านมีชัย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
117 บ้านตรีคาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองจิกโคกสูง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านอีโคตร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 0 2 2 2 0 1 0 3
121 บ้านโนนราษี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
122 บ้านดงยาง 0 0 2 2 0 2 0 0 2
123 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 0 0 1 1 6 3 0 1 9
124 บ้านเทอดไทย 0 0 1 1 5 0 1 1 6
125 บ้านนางาม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
126 บ้านดอนแก้ว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
127 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
128 ไตรมิตรวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
129 บ้านจันทร์สว่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านเปลือย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 ไตรคามวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 หัวนางามวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 2 1
134 บ้านม่วงท่าลาด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
135 บ้านราชธานี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
136 บึงงามพัฒนา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
137 นาคำเจริญวิทย์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
138 ดงยางสะแบง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านอีหมุน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
141 บ้านโสกเชือก 0 0 0 0 2 1 1 1 4
142 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
143 บ้านแคน 0 0 0 0 2 0 0 2 2
144 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 ไพศาลวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
146 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
147 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านป่าแหนหนองไร่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 เทศบาลวัดเหนือ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
150 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
152 บ้านหวายน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านอีโก่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านแคนสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
160 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านโคกข่าหนองโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 216 187 171 574 776 175 77 82 1,028