หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 325 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 9 33 17
2 266 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0
3 342 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 12 46 19
4 317 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 1 3 1
5 311 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 18 32 25
6 393 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 16 53 29
7 371 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 7 12 8
8 377 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 4 6 5
9 353 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 5 12 9
10 256 โรงเรียนดงยางสะแบง 3 3 3
11 257 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 9 17 14
12 258 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 23 43 30
13 230 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 19 39 27
14 407 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 8 21 15
15 326 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 4 4 4
16 280 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 6 10 9
17 379 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 26 44 34
18 409 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 11 5
19 277 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0
20 276 โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 0 0 0
21 419 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 4 17 8
22 245 โรงเรียนบ้านขาม 5 5 5
23 413 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 5 2
24 368 โรงเรียนบ้านข่า 4 6 4
25 306 โรงเรียนบ้านคางฮุง 0 0 0
26 417 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 7 12 9
27 281 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 2 3 2
28 259 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 6 12 8
29 420 โรงเรียนบ้านค้อ 3 7 4
30 403 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 1
31 310 โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 0 0 0
32 323 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 1 3 2
33 222 โรงเรียนบ้านจาน 17 39 29
34 314 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 1 2 2
35 243 โรงเรียนบ้านซองแมว 7 17 13
36 421 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1 3 2
37 370 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 12 8
38 293 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 11 19 15
39 313 โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 0 0 0
40 356 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 4 4
41 414 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 4 3
42 250 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 2 5 4
43 267 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 0 0 0
44 346 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 3 9 6
45 244 โรงเรียนบ้านดอนชัย 5 9 6
46 295 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 0 0 0
47 284 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 1 6 2
48 285 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 6 4
49 241 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 6 4
50 282 โรงเรียนบ้านดอนแดง 4 5 5
51 305 โรงเรียนบ้านดู่ 4 6 5
52 366 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 2 6 2
53 320 โรงเรียนบ้านตรีคาม 1 1 1
54 338 โรงเรียนบ้านตาอุด 0 0 0
55 303 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 2 2 2
56 298 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 0 0 0
57 233 โรงเรียนบ้านนางาม 3 11 6
58 397 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 19 61 36
59 362 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 4 10 6
60 238 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 15 37 22
61 375 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 6 6 6
62 275 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0
63 289 โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า 0 0 0
64 398 โรงเรียนบ้านปอภาร 8 13 12
65 262 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 1 2 1
66 251 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 14 22 18
67 402 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 5 3
68 327 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 0 0 0
69 292 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 3 4 4
70 384 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 2 5 4
71 268 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 13 34 25
72 321 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 0 0 0
73 260 โรงเรียนบ้านพยอม 0 0 0
74 291 โรงเรียนบ้านพระเจ้า 2 13 5
75 287 โรงเรียนบ้านพลับพลา 3 12 7
76 337 โรงเรียนบ้านมะยาง 18 42 34
77 312 โรงเรียนบ้านมะอึ 2 3 3
78 299 โรงเรียนบ้านมีชัย 2 4 3
79 270 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 1 1 1
80 263 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 0 0 0
81 358 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 6 3
82 239 โรงเรียนบ้านยางใต้ 0 0 0
83 329 โรงเรียนบ้านราชธานี 1 3 2
84 365 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 17 11
85 286 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 3 7 6
86 405 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 15 4
87 383 โรงเรียนบ้านสวนจิก 7 13 10
88 307 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 3 2
89 308 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 8 5
90 396 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 2 4 3
91 369 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 2 6 4
92 406 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 1 3 2
93 361 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 1 1
94 339 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 16 12
95 302 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 3 3
96 255 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 10 41 21
97 416 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 0 0
98 340 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1 5 2
99 316 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 0 0 0
100 352 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 6 2
101 400 โรงเรียนบ้านหนองยูง 4 5 5
102 386 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 3 2
103 331 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 0 0
104 254 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 0 0 0
105 330 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
106 328 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 2 4 4
107 382 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 7 19 8
108 288 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 0 0 0
109 344 โรงเรียนบ้านหนองแอก 13 34 19
110 335 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
111 390 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 2 1
112 232 โรงเรียนบ้านหนาด 13 24 22
113 300 โรงเรียนบ้านหมูม้น 26 46 36
114 228 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 2 6 3
115 236 โรงเรียนบ้านหวายหลึม 0 0 0
116 301 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 3 11 3
117 304 โรงเรียนบ้านหัวโนน 3 6 5
118 415 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 8 45 21
119 242 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 14 23 20
120 410 โรงเรียนบ้านอีง่อง 1 6 3
121 336 โรงเรียนบ้านอีหมุน 5 14 7
122 278 โรงเรียนบ้านอีโก่ม 1 2 2
123 363 โรงเรียนบ้านอีโคตร 1 15 3
124 319 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 0 0 0
125 348 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 7 18 8
126 294 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 2 5 4
127 332 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 22 51 36
128 297 โรงเรียนบ้านเขือง 23 44 35
129 240 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 7 10 10
130 401 โรงเรียนบ้านเปลือย 1 1 1
131 252 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 0 0 0
132 322 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 0 0 0
133 418 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 4 6 5
134 334 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 6 22 11
135 261 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 5 36 12
136 394 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 10 65 23
137 264 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 5 10 8
138 395 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 9 13 10
139 248 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 1 1 1
140 350 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 8 12 9
141 357 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 3 34 12
142 378 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 10 18 15
143 247 โรงเรียนบ้านแคน 4 5 5
144 404 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 1 3 2
145 269 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 27 53 39
146 412 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 5 43 11
147 283 โรงเรียนบ้านแมด 13 22 19
148 347 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 15 10
149 387 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 1 1 1
150 296 โรงเรียนบ้านโนนข่า 0 0 0
151 206 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 9 6
152 237 โรงเรียนบ้านโนนราษี 2 4 3
153 408 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 2 5 4
154 389 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 3 1
155 381 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 5 23 8
156 315 โรงเรียนบ้านไก่ป่า 0 0 0
157 309 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 2 2
158 364 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 6 10 8
159 279 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 5 5 5
160 343 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 4 11 6
161 367 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 14 46 24
162 354 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 7 15 12
163 351 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 7 13 9
164 372 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 7 16 8
165 345 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 8 11 10
166 290 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 2 28 9
167 253 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 1 1
168 411 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 1 6 2
169 341 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 11 26 19
170 360 โรงเรียนสหคามวิทยา 6 11 8
171 385 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 11 29 19
172 355 โรงเรียนหนองตอวิทยา 4 19 7
173 349 โรงเรียนหนองแวงหนองหัวคน 7 21 9
174 272 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 3 7 6
175 373 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 11 24 18
176 391 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 44 73 59
177 273 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 0 0
178 249 โรงเรียนเมืองจังหาร 0 0 0
179 318 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 23 84 39
180 392 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 26 63 36
181 333 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 13 25 22
182 274 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 2 21 7
183 380 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 10 18 12
184 265 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 1 2 2
185 388 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 8 28 14
186 399 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 7 12 9
187 271 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1 3 1
188 359 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 2 6 3
189 376 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 34 63 49
190 324 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 4 7 6
191 208 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 46 105 75
192 213 โรงเรียนพุทธเมตตา 4 18 11
193 212 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 7 13 11
194 201 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 11 24 17
195 205 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 7 11 10
196 204 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 6 4
197 196 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 10 12 11
198 198 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 5 10 6
199 202 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 2 3 2
200 195 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 50 73 60
201 200 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 7 12 10
202 197 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 5 11 7
203 199 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 9 20 16
รวม 1205 2884 1859
4743

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]