หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 44 41 95.35% 1 2.33% 0 0% 1 2.33% 43
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 46 33 78.57% 6 14.29% 1 2.38% 2 4.76% 42
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 50 26 59.09% 10 22.73% 1 2.27% 7 15.91% 44
4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 26 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
5 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 27 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
6 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 26 19 73.08% 3 11.54% 3 11.54% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 34 18 72% 4 16% 2 8% 1 4% 25
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 19 17 94.44% 0 0% 1 5.56% 0 0% 18
9 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 23 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
10 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านหมูม้น 26 14 58.33% 8 33.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 22 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนบ้านจาน 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 16 14 87.5% 0 0% 1 6.25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 23 12 60% 1 5% 4 20% 3 15% 20
16 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
17 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 14 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 19 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนบ้านหนองแอก 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านหนาด 13 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
21 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 11 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านเขือง 23 7 33.33% 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 21
27 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 15 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
28 โรงเรียนบ้านมะยาง 18 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
29 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 13 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
31 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 11 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
33 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 14 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 5 38.46% 13
39 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 11 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนสหคามวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
50 โรงเรียนหนองแวงหนองหัวคน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านแมด 13 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
65 โรงเรียนบ้านสวนจิก 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านขาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
74 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
75 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
76 โรงเรียนบ้านดอนชัย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านปอภาร 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหนองยูง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนหนองตอวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนพุทธเมตตา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนดงยางสะแบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านค้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหัวโนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านซองแมว 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
90 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านข่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านอีหมุน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านดอนแดง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านนางาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านดู่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
99 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านแคน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านพลับพลา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านพระเจ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านโนนราษี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
116 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 7 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
128 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านมะอึ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านมีชัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านตรีคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านอีง่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านอีโก่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านอีโคตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านเปลือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
159 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านราชธานี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]