รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายศุภณัฐ  กลมกลาง
 
1. นางทับทิม  จิ่มอาษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  โยลัย
 
1. นางสาวญาณิกา   อ้อมณฑา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยแพทย์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุทำกา
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพรกนก  ลุนอุบล
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจิรายุทธ  สาลีอาจ
 
1. นางสาวสายรุ้ง  พันพั่ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อภัยโส
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์โท
 
1. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร์  เวินเมาหา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สิทธิยา
3. เด็กหญิงศุภนิดา  โคตะบิน
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์   แซ่หว่อง
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
2. นางนิดา  ราชมณี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงลลิตา  เดชขันธ์
2. เด็กหญิงศิรินยา  นามเสาร์
 
1. นายประมวล  นิ่มพิลา
2. นางสาวธนิดา  วงษาเนาว์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  วโรรส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรสาระ
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุระกา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดา  อุดมมา
2. เด็กหญิงลลิตตา  ราชชาลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อภัยโส
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. นางสาวกมลพรรณ  ปัทวงค์
2. เด็กหญิงปลิดา  แก้วหาวงค์
3. นางสาวอินธิลา  มัยวงค์
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชุติมา  ธิสาคร
2. เด็กชายศักดิ์ดา  บัวสาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไตริน
 
1. นางดาหวัน  หุตางกูร
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  นันทะวงค์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อุตรทุม
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  เชียงขวาง
 
1. นายสุริยา  นครใชย
2. นางจิรวดี  วงศ์เข็มมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงนิพร  พลเลิศ
2. เด็กหญิงอลิสา  อุดมกัน
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
2. นายสุวัฒน์  จันทา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายจักรภพ   ต้อนโสกรี
2. เด็กชายโชคทวี   ทองสาม
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายเสถียร  คำเกษ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นายเสถียร  คำเกษ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงอภัสรา  บุญช่วย
 
1. นางอรพินท์  คำเกษ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพรชนก  พนมสินรัตน์
2. เด็กหญิงภิญญดา  คูสกุล
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ชินดา
 
1. นางสมหวัง  มาตย์เมือง
2. นางยุพิน  วโรรส
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอกจักรแก้ว
2. นางสาวธันยนันท์  นาคโคตร
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สิทธิ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงนิภาพร  แข็งแรง
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  นามโง้งสุขา
3. เด็กหญิงสุธานี  พาไชย
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันทะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  นามพร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญเทียม
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
2. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนวรรถน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายภัทรกร  เยียวรัมย์
3. เด็กชายศิวเทพ  อินทะประเสริฐ
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นายพีระพงษ์  ดวงสงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กชายธีรพงศ์  ดีนาน
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเทียม
3. เด็กชายอาทิตย์  เขียวค้า
 
1. นางอรัญญา  แวงดีสอน
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  ปานะโต
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปนัสตา  เสาวัง
2. เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์
3. เด็กหญิงวิชญา  วงษา
 
1. นายชนะชัย  เชียงขวาง
2. นางอรอุมา  ศรีนาทม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงพิญช์ธนิการ์  แสนจันทร์
2. เด็กชายวิทวัส  อันฤทธิ์
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  วงศ์ทัพ
 
1. นายอาทิตย์  กลั่นกสิกรณ์
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กชายปัญญา  อินทร์ก้อ
2. เด็กชายมนตระการ  โฮมจตุรัส
 
1. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
2. นางนิรมล  ผาสุขเลิศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายกนต์ธีร์  ศรีตระกูล
2. เด็กชายนิรวิทธ์  ตะลาด
 
1. นายจิรทีปต์  อุปเสน
2. นางดารัตน์  อภัยโส
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  มะสาทานัง
2. เด็กชายอ๊อฟ  แก้วมณี
 
1. นายจิรทีปต์  อุปเสน
2. นางพิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายชยากร  ผาลี
2. เด็กชายพันษา  ผาลี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  นาทราย
2. นายสรายุทธ  นักบุญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กชายราเชษฐ์  อุผา
2. เด็กชายเสกสรรค์  ก้อนกั้น
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายชานันท์  อภัยโส
2. เด็กหญิงณัดฑา  คงคำลี
 
1. นายกฤษฎากร  สารคำ
2. นางจิระรส  มั่นธง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงจิตทิวา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงนีรชา  อะคะศรีวร
3. เด็กหญิงมินตรา  พรรณวงศ์
4. เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนรักษา
5. เด็กหญิงอภิสรา  คะมุง
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางจารุทัศน์  ไหลอุดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลิตา  วะเกิดเป้ม
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะชุม
3. เด็กหญิงปิยะนุช  หาทำ
4. เด็กหญิงพรพิมล  มณีพันธ์
5. เด็กหญิงอดิศา  เคนไชยวงค์
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงธิมิตรา  โกพลรัตน์
2. เด็กหญิงนันทพร  ฮังโยธา
3. เด็กหญิงปวีณา  ใจบุญ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุพศิริ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ผลเจริญ
 
1. นางรจนา  รู้บุญ
2. นางสาวนริศรา  แก้วเชื่อม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วิภา
3. เด็กหญิงนภัสกร  ขอทับกลาง
4. เด็กหญิงปทิตตา  จำปา
5. เด็กหญิงลลิดา  โคตรคำ
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
2. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  จำปา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์สา
4. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  จำปา
5. เด็กหญิงอินทุอร  จำปา
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงจันทิมา   วรไกรราษฎร์
2. เด็กหญิงนิตยา  ลำพูน
3. เด็กหญิงวนันยา  ลือพอก
4. เด็กหญิงวิชชุดา  พลแสน
5. เด็กหญิงอรอุมา   กุจนา
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายประดลเดช   เขียวโป
2. เด็กหญิงปาลิตา   มณีรัตน์
3. เด็กหญิงพัสราภา   วงพุทธา
4. เด็กหญิงมลฑิรา   ชินบูรณ์
5. เด็กหญิงวิลาพร   แก้วปิลา
 
1. นายบุญสงค์   สาหัส
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายธนภัทร  ศักดิ์ศรีวัน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  บาแก้ว
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วงษาเนาว์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์เมือง
5. เด็กชายวิโรจน์  มะณี
 
1. นายโบเรส  จตุรพักตร์พิสิฐ
2. นางรุ่งทิวา  คำชนะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กรงกลาง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์   บุนนท์
3. เด็กชายจีระศักดิ์  โคตรมิตร
4. เด็กชายชนกันต์   วะเกิดเป้ม
5. เด็กหญิงชนิฐา  โสคันธิกอุบล
6. เด็กหญิงชุติมา  นาโควงค์
7. เด็กชายชโยดม  นาโควงค์
8. เด็กชายณัฐพงศ์  โกษาแสง
9. เด็กชายธนาดล  อุสาพรหม
10. เด็กชายธวัชชัย  วงศรีชู
11. เด็กชายนฤพล  บัวนา
12. เด็กชายนิติพงษ์   เดชทับไทย
13. เด็กชายปรียะชาติ  วงศรีชู
14. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   อุสาพรหม
15. เด็กชายภูธเนศ  สถิตชัย
16. เด็กหญิงศรินทร์ธร  นาโควงค์
17. เด็กหญิงสรัลพร  นาโควงค์
18. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์เนียม
19. เด็กหญิงสุภัชชา  นาโควงค์
20. เด็กชายเจษฏาภรณ์   นาโควงค์
 
1. นางมีสุข  ไชยพร
2. นายดนตรี   ดีแสง
3. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
4. นายวีระชัย  วะชุม
5. นางสาวปวีณา  บัวมิ่ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายกตัญญู    อินทริง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทองคนทา
3. เด็กชายจารุพงษ์   นาโควงค์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจเปี่ยม
5. เด็กชายธวัชชัย    ไชยมาโย
6. เด็กชายธีระพัก    ทะโคตา
7. เด็กหญิงพจมาน   สว่างวงค์
8. เด็กหญิงพัชรี   บุนนท์
9. เด็กหญิงมณีรัตน์    ไชยมาโย
10. เด็กชายรพีภัทร   โกษาแสง
11. เด็กหญิงวิไลพร   ไชยโสม
12. เด็กชายวีรวัฒน์   นาโควงค์
13. เด็กชายศุภวัติ   นาโควงค์
14. เด็กหญิงสุดาพร  โง่นสา
15. เด็กชายสุริยัน    โกษาแสง
16. เด็กหญิงอฐิตา   ไชยารักษ์
17. เด็กชายอนุชาติ   อุสาพรหม
18. เด็กชายอภิเชษฐ์   อุสาพรหม
19. เด็กชายอัศวิน   ทรงเล็กสิงห์
20. เด็กชายเนติพงษ์    อุสาพรหม
 
1. นางสาวธัญพัฒน์    โกษาแสง
2. นายศรีไพร   ไชยต้นเทือก
3. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
4. นางสาวปิยะนุช    บัวพรหม
5. นางนิตยา  ไชยวงษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสมพิศ  พิมพ์คำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุฑาสินีย์  นะคะจัด
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนนอก
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายดรินภพ  ผาลี
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  โภคทรัพย์
2. เด็กชายบวรมงคล  ไชยภูวงศ์
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงพัชริดา  แสนโคตร
2. เด็กชายเสกสรรค์  เสนาสี
 
1. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
2. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงฉันทิสา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
5. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญจริง
7. เด็กหญิงศรัญย์พร  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงศรัณยา  นะคะจัด
9. เด็กหญิงสุวรีย์  คำชนะ
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางจงจิต  วรรณวงศ์
3. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงจันทณา  เหวยไทย
2. เด็กหญิงจันทิมา  แสนสุริวงค์
3. เด็กชายจีระพงษ์  ลีทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา  แสนป้อง
5. เด็กหญิงพิติยาภรณ์  สุวรรณโส
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วังคะฮาต
7. เด็กหญิงวิภานันท์  เสนเพ็ง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เพ็งอาสา
9. เด็กหญิงสายชล  พันธุ์ธง
10. เด็กหญิงสุทัตตา  สุรินทร
11. เด็กหญิงสุนิสา  อัมภรัตน์
12. เด็กหญิงหัทยา  นามพะทาย
13. เด็กชายอดิเดช  พุ่มพวง
14. เด็กหญิงเมธิรา  นามพะทาย
15. เด็กหญิงแพรวา   แน่นอุดร
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
2. นายตระกูล  เสนจันทร์ฒิไชย
3. นายธนภัทร  คำทะเนตร
4. นางแววตา  ผายชำนาญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. นายชณายุทธ  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงชนัญฐา  ราชบัณดิษฐ์
3. นางสาวชุติมา  นาหมีด
4. เด็กชายณิชากร  ดายังหยุด
5. เด็กชายดนุสรณ์  บริเอก
6. นายนฤเทพ  กุลเกี้ยง
7. นางสาวนันทิดา  ดายังหยุด
8. เด็กชายนาวิน  แน่นอุดร
9. นางสาวปนิดา  ไชยรินทร์
10. นายพัชรพร  สิงห์งอย
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตโคตร
12. นายศรายุธ  ฝ่่ายพนอม
13. เด็กหญิงสุชาดา  อุตเสนา
14. นางสาวสุณัฐนิชา  คำหงษา
15. เด็กหญิงโสภิดา  ขันทะชา
 
1. นางสุดคนึงนิจ  ดาบพลอ่อน
2. นายวสันต์  บุพศิริ
3. นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ
4. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผิวอ่อน
 
1. นายพินิจนนท์  ภูเม็ด
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นนทะเสน
2. เด็กหญิงชลลดา  พันธุ์ชู
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธัญนพรัตน์  คุณมี
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กชายเพ็ญชิตา  ดวงมืด
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  นันทะมาตย์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงนงค์นภัส  โมยะ
 
1. นางสาววิลาสินี  เขียวสังข์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  วัลดี
 
1. นายคำผล  แก้วสีสม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ตู้แก้ว
 
1. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงรัตติยากร   เหล่าหลวง
 
1. นายปรัชญา  กิติศรีวรพันธุ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วปีลา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วิพรรณะ
2. เด็กหญิงอภัสรา  สงวนบุญ
 
1. นางสาวมลธิดา  เชื้อแคนอ้น
2. นางสาววิิริยา  สุปัญญา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรหมมินทร์
2. เด็กหญิงเกศินี  จันดาประดิษฐ์
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทะโค
2. เด็กหญิงสุธาพร  ไชยพรม
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สามพันธ์
 
1. นายวิชิต  วะบุตร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กชายจตุพร  เอิบอิ่ม
2. เด็กชายจีกรี  เสนสุข
3. เด็กชายบวรรัตน์  ปัญญาสาร
 
1. นางประกอบ  คำชนะ
2. นางฌาริญญา  วะชุม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงกรกนก   เอี่ยมฤทธิ์
2. เด็กชายกิติพันธ์  สุทธิอาคาร
3. เด็กหญิงสาธิกา  ผลาเลิศ
 
1. นายสุริยา  ป้องหลักคำ
2. นายวิทิต  มรดก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กชายทวีสุข  บุญเทียม
2. เด็กชายพุทธมนต์  ศรีหะมงคล
3. เด็กชายอานนท์  พรหมโสภา
 
1. นายสำเร็จ  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวบุษรา  ดวงปรีชา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายมีนบุรี  เพชรดีคาย
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงวัลลี  ผูกจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  เดชทะศร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกมลรรณ  แก่นตา
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผาลี
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงวิรัติยา  ผาแดง
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพิชญุตม์  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายจุลศักดิ์  นันวิสุ
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุพร
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสนพันธ์
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงอัญชลี  สุรันต์
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายกิตติภพ  ทรายทวีป
2. เด็กหญิงฐิณัดดา  เดชทะศร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสาม
4. เด็กชายบัญชาการ  งามอินทร์
5. เด็กหญิงพิยดา  ทองสาม
6. เด็กหญิงมณีเมขลา  ชอบสะอาด
7. เด็กหญิงวัลลี  ผูกจันทร์
8. เด็กหญิงวารุณี  ปาจะ
9. เด็กหญิงศุภสุดา  บุญมาโค
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางรัตนาภรณ์  วาตานาเบ้
3. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายคุณาวัจน์   ไชยต้นเทือก
2. เด็กหญิงดมิสา   บุนนท์
3. เด็กชายนพดล    ลือลิน
4. เด็กชายนลธชัย   บุตรราช
5. เด็กชายนลธวัฒน์  บุตรราช
6. เด็กชายพงศกร   ดีแสง
7. เด็กหญิงพัชรพร    ไชยมงค์
8. เด็กชายภูมินทร์   โคตพรม
9. เด็กชายวัชรินทร์  อุทัย
10. เด็กชายวีระ   วงศรีชู
11. เด็กหญิงศศิธร    จันเติม
12. เด็กหญิงสิริยา   สุขสายไทยชะนะ
13. เด็กชายสุดที่รัก   วงศรีชู
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุสาพรหม
15. เด็กหญิงสุวิษา    นาโควงค์
16. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   จักรบุตร
17. เด็กหญิงอภิสรา   บุญอาษา
18. เด็กชายเจษฎา    โคตพรม
19. เด็กชายเจษฎา    มีคล้าย
20. เด็กชายเจษฎา   บุตราช
 
1. นายประเภท  วะชุม
2. นางเกียวทอง    วะชุม
3. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
4. นายสุพิศ   นาโควงค์
5. นายสุริยันต์   โคตรมิตร
6. นางสาวพัทยา  อุสาพรหม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิง ทักษิณา  เทพเศรษฐา
2. เด็กหญิง วันวิสา  คำธิ
3. เด็กหญิง อภิญญา  รังศรี
4. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  หารมนตรี
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยคำ
6. เด็กหญิงจิราพร  โพธ์พันธ์
7. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
8. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
9. เด็กชายดนัย  ยอดวงษา
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ป่าข้างฮุง
11. เด็กหญิงธนกร  พิมสอน
12. เด็กหญิงธนพร   วันทะวี
13. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์แลง
14. เด็กหญิงธิดา  ลันสรี
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  รังศิริ
16. เด็กหญิงนริศรา  สาระไชย
17. เด็กหญิงนัณทวดี  เทพเศรษฐา
18. เด็กหญิงนิชาภัทร  คำธิ
19. เด็กหญิงนุชจรี  ฝ่ายชมภู
20. เด็กหญิงบุตรสตรี  เศษสูงเนิน
21. เด็กชายปฏิพล  บุตรบุญ
22. เด็กหญิงปวีณา  หล้าอ่อนสา
23. เด็กหญิงปวีณา  ศักดิ์มงคลไพศาล
24. เด็กชายปัญญา  อินทร์ก้อ
25. เด็กชายพงศธร  เทพเศรษฐา
26. เด็กหญิงภาวศุทธิ   พิมทอง
27. เด็กชายมนตระการ  โฮมจัตุรัส
28. เด็กหญิงมินตยา  ชาญมาตรา
29. เด็กชายศราวุฒิ  ยุทธรรม
30. เด็กชายสายัณห์  แอ๊ดผุย
31. เด็กชายสิทธิกร  ภาโสม
32. เด็กหญิงสุพิชญา   คำชนะ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  คำธิ
34. เด็กชายอธิบดินทร์  นะคะจัด
35. เด็กชายอนุลักษณ์  หลวงจันทร์
36. เด็กหญิงอรอนงค์  สาวะเนตร
37. เด็กหญิงอรอุมา  ปรารมภ์
38. เด็กชายอัครพล  คำธิ
39. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทาคำเสน
40. เด็กหญิงแพรววาว   ไชยราช
 
1. นางนิรมล  ผาสุขเลิส
2. นางสาวสุดาวดี  สมรฤทธิ์
3. นางอรสา  ลมชิด
4. นางสุภาภรณ์  นารโท
5. นายเทพรัตน์  ชัยบุญมา
6. นายรุ่งเรือง  สมรฤทธิ์
7. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
8. นายอรรณพ  ป้องกัน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายกิตติภัฎ  สีบุญตา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  แก้วสา
3. เด็กชายสิทธิพล  ตนศิริ
4. เด็กชายสุรชัย  ทองอ่อน
5. เด็กชายอธิป   ขันตี
6. เด็กชายอนุชิต  นิจภักดี
 
1. นายชาญชัย  เจริญขันธ์
2. นายอนิรุทธ  กิติศรีวรพันธ์ุ
3. นายวันท์นภา  พูลกิจวัฒนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายนครินทร์  มากอง
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุลัดดา  ผานาค
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชนะศักดิ์  คะพันธุ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิงศรันยา   หัดระสา
 
1. นางสุชาดา   จันทะเขต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมธรรม
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายวัชระ  โทรัตน์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ศิริเมธางกูร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คุณากาล
 
1. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายรัชภูมิ  รุ่งจินดารัตน์
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงซอญญ่า  วิตบี้
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายพรเทพ  เทพมงคล
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงโสรยา  เอ้สามี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายแสงชัย  โทรัตน์
 
1. นายชัยรัช  โทรัตน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงพรพรรณ   ชาดีกรณ์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ยะไวย์
 
1. นางสาวกอบสุข  บุญชื่น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ต้นนาจาน
2. เด็กชายกิตติชัย  โสภาน้ำ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ต้นกันยา
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เหลาบุญมา
5. เด็กหญิงณัฐตภร  ต้นนาจาน
6. เด็กชายทศพร  โสดาวิชิต
7. เด็กชายธนาธร  ทวีทรัพย์
8. เด็กหญิงนิภาพร  อ้นคำ
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทริง
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทะศรี
11. เด็กชายพงศกร  พรมหงษ์
12. เด็กหญิงพรนภา  อินทะศรี
13. เด็กหญิงพัชรมัย  โสภาน้ำ
14. เด็กชายพีระพล  แสงกระจาย
15. เด็กหญิงมุขดา  พันสวัสดิ์
16. เด็กหญิงรัตติยา  ศรีลาลาย
17. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ต้นนาจาน
18. เด็กหญิงวัลยา  ทะโคดา
19. เด็กชายวิษณุ  ทะโคดา
20. เด็กชายวีรชาติ  ชื่นบุญชู
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทะศรี
22. เด็กชายศิริวัฒน์  ต้นกันยา
23. เด็กหญิงสวรส  รินลา
24. เด็กชายสหภาพ  ขันทะชา
25. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  งามนาศรี
26. เด็กชายสิทธินันท์  ทะโคดา
27. เด็กหญิงสุภัตตรา  โยลัย
28. เด็กชายสุวิชัย  ต้นกันยา
29. เด็กหญิงอนงค์รดี  แก้วสำราญ
30. เด็กหญิงอรยา  งามนาศรี
31. เด็กหญิงอริษา  คำภิรัง
32. เด็กหญิงเดือนอุทิพย์  อินทะศรี
33. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทะลุนลัย
34. เด็กชายเมตตา  ทะโคดา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  คะลีล้วน
2. นางลัดดาวัลย์  เวียนวัฒนา
3. นางกฤตญาณี  เภตรา
4. นางพึงพิศ  จิรธนากิจ
5. นางชลธิชา  ติยะบุตร
6. นางนิจใจยา  สัตย์ปัญญา
7. นางสาวศิริมาศ   ทีสุกะ
8. นายบุญเส็ง  พรพุทธคุณรักษา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วงนาเรือง
2. เด็กหญิงกัลญา  บาลทะจี
3. เด็กหญิงจิราพร   ต้นเงิน
4. เด็กหญิงชนิตา   ดานหา
5. เด็กชายชัยพร   เมฆตั้ง
6. เด็กหญิงชุติมา   บัวลอย
7. เด็กชายณัฐพงษ์   เทพมงคล
8. เด็กชายธิติวัฒน์  อ.ท.ศรี
9. เด็กชายธีระพัฒน์  นิวงศ์ษา
10. เด็กหญิงนันทนา  บาลทะจี
11. เด็กหญิงนิภา  ชนะพจน์
12. เด็กชายประวี  ขันจันทร์
13. เด็กชายพงศกร  ทองมะโรง
14. เด็กหญิงพรนิภา   ศรีมันตะ
15. เด็กชายพานุพงษ์   บัวลอย
16. เด็กชายยศศักดิ์   แพงดงแก
17. เด็กชายรัฐพล   อ.ท.ศรี
18. เด็กหญิงรุ้งกัลยา   เทพมงคล
19. เด็กชายวรพงษ์   ไชยสุระ
20. เด็กชายวัฒนา  โนนกลาง
21. เด็กหญิงวัณธิญา  บาลทะจี
22. เด็กหญิงวิยะดา   ตะวะนะ
23. เด็กชายวีระพล   อุดมดี
24. เด็กชายวีระยุทธ   อ้วนจี
25. เด็กหญิงศาตพร   ก้อนหมื่น
26. เด็กหญิงสร้อยสุดา   ต้อนโสกี
27. เด็กหญิงสุพัฒนา   แสนโคตร
28. เด็กชายอนาวิน   บุญเฮ้า
29. เด็กชายอภิสิทธิ์   บัวลอย
30. เด็กชายอภิสิทธิ์   หลงมา
31. เด็กหญิงอริสา   ทองมะโรง
32. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เดชทะศร
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
2. นางสาววรรณี   โชติชุม
3. นางมณีรัตน์   อุ่นเทียมโสม
4. นางจันทะจร   แสงนา
5. นางสาวครารมทิพย์   ราชบัณทิต
6. นางพิมลรัตน์   จันทะรักษ์
7. นางสาวเย็นฤดี   นิวงศ์ษา
8. นางนิพาภรณ์   คะลีล้วน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายจีรพงษ์  กานนท์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  มะสุใส
3. เด็กชายธวัฒชัย  เขียวค้า
4. เด็กชายนิรชิต  มะสุใส
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  รามพันซะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  มากอง
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ต้อนโสกรี
8. เด็กหญิงรัชนีกร  กานนท์
9. เด็กชายวัชรินทร์  มะสุใส
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางเมตตา  บุพศิริ
3. นางกรุณา  ประมูลจักโก
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  ศุภนัตร
2. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชาทิพฮด
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เปาวะนา
5. เด็กชายนันทวุฒิ  น้อยนาง
6. เด็กหญิงปราวรินทร์  ตาลอุ่นศรี
7. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ตาลอุ่นศรี
8. เด็กชายพีรพงษ์  ยอดไม้
9. เด็กชายศราวุฒิ  นาโควงค์
10. เด็กชายเจษฎา  คีรี
 
1. นางฉวีวรรณ  พรมวัง
2. นางสาวรัชนก  นาละคล
3. นางสาวธิดารัตน์  แดงวิเศษ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวจิตรฤดี  เดชทะศร
2. นางสาวชลธิชา  คุตะโค
3. นางสาวนลินี  มะสุใส
4. นางสาวนิตยา  คุตะโค
5. นางสาวนิศาชล  กุลยะ
6. นางสาวปิยฉัตร  คีราช
7. นางสาวสมพาน  นนเลาพล
8. นางสาวสุนิสา  ดวงดูสัน
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ล่าม
2. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
3. นางสาวปรัศนีย์  แก้วอ่อนขวา
4. นางเมตตา  บุพศิริ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยบิน
2. เด็กหญิงชาลิษา  ฮองต้น
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสงี่ยมวัฒนะ
5. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ประกิ่ง
6. เด็กหญิงศิราณี  นิตยาคม
7. เด็กหญิงสุชาดา  กำมะณี
8. เด็กหญิงอัญชิตา  คะสุดใจ
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้วอินธิ
2. นางวิลาวรรณ  อุสาพรหม
3. นางสาวอริษา  มาตรรักษ์
4. นางสาวจิตราภรณ์  สารผล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. นายจักรพงษ์  กรีสอนโคม
2. นางสาวจุฑามาศ  สมบัติดี
3. เด็กหญิงนภสร  อนุญาหงษ์
4. นางสาวนรินทร์  โทรัตน์
5. เด็กหญิงพรชิตา  โทรัตน์
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์
7. เด็กหญิงมนัสวี  สายโอราช
8. เด็กหญิงรินรดา  โทรัตน์
9. เด็กหญิงรุ่งเรือง  อนุญาหงษ์
10. นายวีรวร  อินทริง
11. นายศรัญยู  ยางธิสาร
12. นายสมชัย  อนุญาหงษ์
13. เด็กหญิงสุทธิดา  ปีลาตี
14. เด็กหญิงแสงเดือน  โทรัตน์
 
1. นาย ประสิทธิ์  ปิ่นเมือง
2. นางสาว เนาวรัตน์  ศิริเมธางกูร
3. นาง สุมาลี  มะโนสินธุ์
4. นางวรรณะรุจา  โสภาวงษ์
5. นางวันวิสาข์  รัตนวงศ์ชัย
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุดคะนึง
2. เด็กชายชนวีร์   ศรสูง
3. เด็กชายชัด   ศรีอรุณ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  คำควร
5. เด็กชายทรงวุฒิ  ศรีมูลทา
6. เด็กชายทินกร  มีคำ
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ดีรัก
8. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์
9. เด็กชายวันมงคล  ทองแก้ว
10. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรจักร์
11. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
12. เด็กชายวีระศักดิ์  โสภาบุญ
13. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลละ
14. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
16. เด็กหญิงอารยะ  ศรีมูลทา
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
3. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
4. นางสาวเบญจวรรณ  ธานี
5. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารุพรรธน์  พาที
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนสุข
4. เด็กชายอธิวัตน์  อยู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกวลี  สิทธิยา
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผึ้งศรี
 
1. นางสุนันทา  ศิริเดชไชยวงศ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงทิพรดา  โกษาแสง
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปานชนก  เชิดสังวาลย์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุตรสิงขรณ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์
 
1. นางสาวประภัสสร  เรืองรอง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  โทรัตน์
 
1. นายปฏิภาณ  อนุญาหงษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไวมงคุณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชไมพร   ไตรมีแสง
 
1. นางสาวธานินท์   ตากวัก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  สิริวัฒนาชัย
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวสุธิษา  สาลีพล
 
1. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  ทองสลับ
2. เด็กหญิงทัศนิยา  ใยแย้ม
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญญะศรี
4. เด็กชายวัฒนา  ขจรกลิ่น
5. เด็กหญิงวิภาวี  สานาผา
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ขันตี
 
1. นางดารัตน์  อภัยโส
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสายชล  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงอรอุมา  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
2. นางอุไร  กืกทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  แพงโสม
2. เด็กชายรัชชานนท์  วิภูษณะ
 
1. นางสุกัลยา  จันทา
2. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า
3. เด็กชายจักรพรรดิ  โคตรมิตร
4. เด็กชายทนงศักดิ์  วะชุม
5. เด็กชายภัทรดนัย  น้อยนาง
6. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยมงค์
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นายยงยุทธ  อินอุเทน
3. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยปุ่น
2. เด็กชายธีรภัทร  โพนพัดหลง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาวงษา
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญมาวงษา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศักดิ์สร้อย
6. เด็กชายอรรถพร  อังคะมาตย์
 
1. นายสง่า  ลองจำนงค์
2. นายทินกร  ศรีลาศักดิ์
3. นางบุญฑริกา  ลองจำนงค์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  โทรัตน์
2. นายจิรายุ  นามพะธาย
3. นายพิทยาธร  กรีสอนโคม
4. นายภูมิใจ  ประกิ่ง
5. เด็กชายวัชระพล  อุบัวบล
6. เด็กชายสุริยา  อนุญาหงษ์
7. เด็กชายอดิศร  สมหมั้น
8. นายอนันดา  โทรัตน์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์   ศิริเมธางกูร
2. นาย จำลอง   อินธิแสง
3. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บุพศิริ
2. นางสาวจิราพรรณ  ทับพิลา
3. นายทนงศักดิ์  นาหมีด
4. นางสาวนพมาศ  มิกราช
5. นางสาวศรุตยา  ดายังหยุด
6. นางสาวศิริวรรณ  ถวิลคำ
7. นายสิทธิโชค  แพงสาระ
8. นางสาวอัชริยาภรณ์  ภักดีวงค์
9. นางสาวอารีรัตน์  บุพศิริ
10. นายเกียรติชัย  ไชยมนตรี
 
1. นายอุดม  สิงห์งอย
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
3. นายวสันต์  บุพศิริ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  มีสุวรรณ
2. เด็กชายธนศาสตร์  ตรีนิภากร
3. เด็กหญิงธนากร  สังวาลย์
4. เด็กชายธรรมวิทย์  บุญยารมย์
5. เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์เข็มมา
6. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนะโคตร์
7. เด็กหญิงพรธิดา  เรือนนา
8. เด็กชายพีระพล  เกษสิมมา
9. เด็กชายฟรันส์  เลลซ์
10. เด็กหญิงสุติพร  โคตคำ
 
1. นางสาวศศิธร  เรเรือง
2. นางสาววลัยพร  โถชาลี
3. นางธันวารุณี  ธงยศ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายทินกรณ์  ขวาชัยวี
2. เด็กหญิงศิรินทรา  อู่ไทย
3. เด็กหญิงสุดธิดา  นนทะศรี
4. เด็กหญิงอนุสรา  ยะเทียม
5. เด็กหญิงออมสิน  สินทา
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงอย 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำพิลัง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สิงห์งอย
 
1. นางพิมพ์วิภา  เวียนวัฒนา
2. นายบุญเลิศ  พงศ์พิศ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวณัฐณิชา  เปาวะนา
2. นางสาวพรนภา  แก้วอินธิ
3. นางสาวศิริลักษณ์  บินศรี
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสวงดี
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ปุกหุต
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ดอนมืด
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นางสาววารุุณี  พลหาญ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์แวง
3. เด็กหญิงอรปรียา  วงษา
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ฝากงคำ
2. เด็กหญิงวนิดา  อุปศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
2. นายนพดล  เพ็งคำ
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธณกฤต  เปาวะนา
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายสิทธิชาติ  ไตรวงค์ย้อย
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเมธาวิน  ปาลา
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายธีรวุฒิ  พิมพ์วัน
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายสิทธิชาติ  บุญทา
 
1. นายณัชพณ  อ้อยรักษา
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายอชิตพล  อรสินธุ์
 
1. นายณัชพณ  อ้อยรักษา
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอภิชาติ  วะนานาม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงคณิสสร  บุญมาผล
3. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์แสนศรี
4. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
5. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
6. เด็กชายธนกฤติ  เปาวะนา
7. เด็กชายธนวัตร  ยกซื้อ
8. เด็กชายธีระพัฒน์  เปาวะนา
9. เด็กหญิงนัฐรี  บินศรี
10. เด็กชายนัณฐพงษ์  แก้วมะ
11. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
12. เด็กหญิงพรรณนารา  ไชยบิน
13. เด็กชายรพีภัทร  ชาสงวน
14. เด็กชายรัตนชัย  อ้อยรักษา
15. เด็กชายราชัน  ลิภา
16. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
17. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
18. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
19. เด็กหญิงศุภมาศ  ชัยบิน
20. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
21. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วอินธิ
22. เด็กหญิงสุวรรณา  ยางขันธ์
23. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
24. เด็กชายอภิวัฒน์  ก้อนกั้น
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
26. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
27. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
28. เด็กหญิงเมขลา  เนินทราย
29. เด็กชายเมธาวิน  ปาลา
30. เด็กหญิงโสภิตตรา  ชาสงวน
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
2. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
3. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
4. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
5. นางสาวปิยนันท์  กวดวงศ์ษา
6. นางไพรัช  สิทธิ
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายธนพล  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงชลธร  เกษบัวภา
2. เด็กหญิงไอริน  ออทะขันธ์
 
1. นางสาวไอลัดดา   วัดแน่ลำ
2. นางสาวสุภาพร  อะทะขันธ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลำลอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  คงเหลา
3. เด็กหญิงอรวี  หมุ่ยศรี
 
1. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีวิคำ
2. เด็กหญิงวรินญา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางกรุงไทย  สุรินทะ
 
152 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายวชิระ  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายสิทธิพร  มหานิล
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นางสาวพรทิพย์  เหง้าน้อย
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายทรงสุริยะ  แน่นอุดร
2. เด็กชายธรรมธัช  แซ่โต๊ะ
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. นางสาวพิไลพร  เหล่าหลวง
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิตศรีวรพันธุ์
2. เด็กชายศรายุทธ   เทพกรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ผาทิพย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  มนต์คาถา
 
1. นางสุรีพร  เขตนคร
2. นางสาวปานฤทัย  วงษา
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โทรัตน์
2. เด็กชายธนพล  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นางสาวภัทราพร  สิงหันต์
 
157 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โพทะโสม
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ขันธวิธี
 
1. นางสาวจิราภา  ศรีเสน
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายจิรภัทร  นามเสาร์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขำจันทร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
2. นายสุดใจ  ยะภักดี
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภา  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงสุวภัทร  วงษาเนาว์
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กชายนครา  ก้อนกั้น
2. เด็กชายภัทรพล  วรราช
3. เด็กชายสมชาย  โดยสาร
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชนน  อินทริง
2. เด็กชายยรรยง  ไชยกา
3. เด็กชายวัชรากร  อินทิสิทธิ์
 
1. นายวีรเพชร  สุธรรม
2. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ   อุสาพรหม
2. เด็กชายวินัย    สีทอง
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา    อุสาพรหม
 
1. นายดาบชัย  อุปรี
2. นายสุกัญญา  พรหมปากดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายมานิตย์  นันทะ
2. เด็กชายวิรัตน์  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงอรณี  ด่านหา
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปาทา
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนดง
3. เด็กหญิงเมวิษา  ปาทา
 
1. นางเพ็ญศรี  นาโควงศ์
2. นางพรสวรรค์  เถรวงแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงตีสุ
2. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงนริศรา  ขันตี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
2. นางวัฒนา  ขุนศรี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีทุ่งน้อย
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  พรมพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดีทุ่งน้อย
4. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมาตย์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กะนะ
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ข้ามมา
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
2. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
3. นางรุ่งทิวาพร  สมโสภา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หินอ่อน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงบังอร  คะสา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  โคตรพรหม
5. เด็กหญิงสุภาวดี  รัตนภักดี
6. เด็กหญิงเมยุลี  มะแก้ว
 
1. นางลำดวน  สีวังพล
2. นางนุชนาถ  อะคะสีวร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงนันทิดา  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงนัยต์ญาดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
 
1. นางณัฐกานต์  เชียงตุง
2. นางวารุณี  บุปผาชาติ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  บุตรสอน
2. เด็กหญิงพรพิมล  สมสู่
3. เด็กหญิงศศิประภา  คนคล่อง
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โพติยะ
2. เด็กหญิงธันยา  มีวิธี
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา   สุธรรม
 
1. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย   ขวาไชยวี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปุณยาภรณ์  พงศ์สุระ
2. เด็กหญิงสุภัตรา  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงเปียทิพย์  ขันทะชา
 
1. นายกุศล  วรรณวงค์
2. นางสุภัสศรี  วรรณวงค์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงขวัญธิตา  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ไตรเสนีย์
3. เด็กหญิงศิรินภา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางสาวพรเพชร  ขันทะชา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1. เด็กหญิงพรนภา  ชื่นยัง
2. เด็กหญิงสุภานัน  ลิภา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วะชุม
 
1. นางจิราภรณ์  ก้อนกั้น
2. นายอภิชาติ  บุพศิริ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทัดสา
3. เด็กหญิงบุษกร  พุทธรีราช
 
1. นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์
2. นางยศวดี  จุลลนันท์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงปานนียา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงรัชฎา  บุญเทียม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเทียม
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางสาววรีลักษณ์  เจริญชาติ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พรหมวงษา
2. เด็กชายราชัน  สุขภูวงค์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีพันธ์ดอน
 
1. นางสาววัฒนา  บุญกอ
2. นางเยาวนี  อภิกุลชัยสุทธิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์   ห่างไธสง
2. นางสาวสุวณี   บุพรม
3. เด็กหญิงอุไรรวรรณ   ระมงคล
 
1. นางเพทาย    เตียงสกุล
2. นางพรพิศ   บรรลือ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดายังยุธ
2. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  คำใบ
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สิงห์งอย
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นายวิรัตน์   คัชเขียว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายดนัย   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงพัชริกา   พรมพินิจ
3. เด็กหญิงอินทิรา   เทพกรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  ฉิมแสง
2. นางสมพิศ  คัดทะจันทร์
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพสตรี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสายสุดา  สุขวิพัฒน์
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปากหวาน
2. เด็กหญิงทิชานันท์  โพติยะ
3. เด็กหญิงพัชริดา  แต้มกลาง
 
1. นางสุภัทรา  ไวแสน
2. นางสมพิศ  คัดทะจันทร์
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงธิชาดา  ผลเหลือ
3. เด็กหญิงศรินญา  โพติยะ
 
1. นางอมรรัตน์  ถึงใจ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  กุลยะ
 
183 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงกาญจน์นพภัสสร  แข็งการ
 
1. นางธันวารุณี  ธงยศ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพชะโน
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิมมา
 
1. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงอติวรรณ  คะสา
 
1. นางพันไย  จำรักษา
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบา
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัยปัญหา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วงค์นะรัตน์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พ่อบุตรดี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกิติภูมิ  คำศิริ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงจิราพร  พลโดด
2. เด็กหญิงนาดี  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายอภินันท์  ไกรเทียม
 
1. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
2. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. นายดุลยวัต  มีปี้
2. เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายดุสิต   แสนมอม
2. เด็กชายวัชรสิทธิ์   ข้ามของมา
 
1. นางบุญทัน   แต้มกลาง
2. นางนิดา  ราชมณี
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กหญิงพรประภา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายวุฒิพร  มักธิพันธ์
 
1. นางเครือมาศ  แสนตรี
2. นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
2. เด็กชายอานุภาพ  ริยะบุตร
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
2. นางสาวเยาวรัตน์  ชัยปัญหา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  วันดี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงอนุธิดา  สาธุการ
 
1. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 1. เด็กหญิงปภัสสร  ไชยริบูรณ์
 
1. นายบดินทร์  รักษาวงศ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายชาญคิด  น้อยนาง
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิโสม
2. เด็กหญิงณิศาชล  โมธรรม
3. เด็กหญิงนลิตา  ลูกแก้ว
4. เด็กหญิงปนัตดา  โมธรรม
5. เด็กหญิงสุชานันท์  วะบุตร
 
1. นางธิดารัตน์  คนตรง
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
3. นางสาวนิภารัตน์  ภูดีทิพย์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นามเสาร์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายพงษ์พิชัย  เหล่ามูล
 
1. นายประยูร  แก้วมะ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายยุทธพงษ์  แก้วห้วยพระ
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงพรธิตา  สมะนา
 
1. นางปรานจิตต์  ปรัชญาบัณฑิตกุล
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทธ  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กชายนวัตกรณ์  ธรรมเกษร
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงเกื้อกูล  วงษ์อนุ
 
1. นางขวัญใจ  แก้วลา
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำลือ
 
1. นางปรานจิตต์  ปรัชญาบัณฑิตกุล
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงฑิตยา  คันทะประเทศ
 
1. นางรำเพย  ขวัญเอกพงษ์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทะขิน
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาโควงค์
2. เด็กชายนีรภัทร  อุสาพรหม
3. เด็กชายศราวุฒิ  วะเกิดเป้ม
 
1. นางอาภรณ์รัตน์  สารผล
2. นางโสภา  สังข์หมื่นนา
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงกัลยากร  มีชัย
3. เด็กหญิงแหวน  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
2. นางแค๊ชริยา  ลักขณานุกูล
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายกรณิศ  ทวีกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
3. เด็กชายวันชัย  สุริยทุง
 
1. นายวรวุฒิ  โสภาพงษ์
2. นางสาวณัฐสุรีย์  ศรีโกศล
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงบุศดี  ลาดบาสี
2. เด็กชายภาราดร  สอนสิน
3. เด็กชายอมรพรรณ  บุญเทียม
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กชายธนาดล  โมธรรม
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สุขวิพัฒน์
3. เด็กชายสุริยวุฒิ  ยามดี
 
1. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี
2. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซน 1. เด็กหญิงมนต์นภา  โมธรรม
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พุทธโส
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วดีมูล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุรีขันธ์
 
1. นายสมบูรณ์  พุฒซ้อน
2. นายนพดล  ไชยมัชชิม
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  อ.ทะขันธ์
2. เด็กชายเจษฎา  เวียงวัง
 
1. นางสาวสุภาพร  อะทะขันธ์
2. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ประสงค์ดี
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงธีลัดดา  ปิลอง
3. เด็กหญิงอันญดา  ปะวะโพทะกัง
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ