หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรัตนา พิมกลาง ครู ธุรการ โรงเรียนบ้านโพนจาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนการแข่งขันลงโปรแกรม
2 นางสาวจินตนา ปากดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโพนก่อ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนการแข่งขันลงโปรแกรม
3 นายฉัตรชัย จันทา ครู อัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพนจาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนการแข่งขันลงโปรแกรม
4 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายคำพันธ์ อัครเนตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสมชัย เติมสิรินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายถาวร วานิชโช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางพรทิพย์ เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายวงษ์ใส เตโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางแพรวพรรณ อรุณไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางปิยะนาฎ ทองหมั้น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางนิภาพร อาจหาญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ
24 นายดนัย แซ่ริม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
25 ายบุรินทร์ วรรณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
26 นายสถาพร ชูทองรัตนะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
27 นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
28 นายสมานชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
29 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
30 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
31 นางสาววิชนีย์ ทศศะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
32 นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
33 นางพิสมัย ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
34 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
35 นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
36 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
37 นางนิภาพร อาจหาญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
38 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการกองเลขานุการ
39 นางสาวจินตนา ปากดี ครู โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการกองเลขานุการ
40 นางสวาท โชติวังโส ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการกองเลขานุการ
41 นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการกองเลขานุการ
42 นายปัญญา บุตรเวส ครู โรงเรียนบ้านธาตุ คณะกรรมการกองเลขานุการ
43 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
44 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
45 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
46 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
47 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
48 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการจัดสถานที่
49 นายสุชาติ พินิจกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไชยบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่
50 นายพัชรพงษ์ ทัดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่
51 นายทองหยู่ เตียงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ คณะกรรมการจัดสถานที่
52 นายมานิตย์ พลหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ คณะกรรมการจัดสถานที่
53 นายนครราช อันสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจำปา คณะกรรมการจัดสถานที่
54 นายภูยนที ภาวรัศมิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจำปา คณะกรรมการจัดสถานที่
55 นางสาวปราณี ศรีส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินพระบาท คณะกรรมการจัดสถานที่
56 นายมนตรี อัสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนติ้ว คณะกรรมการจัดสถานที่
57 นางดารุณี วีระชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทวย คณะกรรมการจัดสถานที่
58 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
59 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
60 นางดรุณี นาคะนคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
61 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
62 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
63 นางจุฑามณี หอยตะคุ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ
64 นายวิชิต ใจช่วง นักวิชาการศึกษา สพป.นพ 2 คณะกรรมการการเงินบัญชีและพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สายันต์ โชติวังโส Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]