สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 34 5 2 1 41
2 ธารน้ำใจ 33 8 3 5 44
3 เซนต์ยอแซฟนาแก 30 10 5 5 45
4 บ้านดอนแดงเจริญทอง 27 4 6 4 37
5 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 27 4 2 2 33
6 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 25 12 3 7 40
7 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 25 7 1 2 33
8 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 25 5 2 3 32
9 โพนทองวิทยาคาร 23 6 4 3 33
10 บ้านนาคอกควาย 21 5 2 7 28
11 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 20 7 1 5 28
12 โพนสวางนางิ้ววิทยา 20 4 4 7 28
13 ปลาปากราษฎร์บำรุง 20 2 2 2 24
14 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 19 5 4 7 28
15 บ้านคำสว่าง 18 13 2 4 33
16 สุนทรวิจิตร 18 7 6 6 31
17 ศรีโพนทองวิทยา 17 3 4 5 24
18 บ้านนาดอกไม้ 17 3 1 6 21
19 บ้านกุรุคุ 16 4 4 3 24
20 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 15 6 3 6 24
21 บ้านแสนพันหมันหย่อน 14 6 5 1 25
22 บ้านนาบัว 14 3 0 1 17
23 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 14 2 1 6 17
24 บ้านโคกหินแฮ่ 13 6 7 5 26
25 บ้านโคกกลาง 13 6 3 2 22
26 สันตยานันท์ 13 6 1 1 20
27 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 13 4 5 3 22
28 ตงเจี่ย 12 6 1 2 19
29 บ้านดอนขาว 12 4 0 0 16
30 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 12 1 1 0 14
31 เรณูวิทยาคาร 11 7 3 4 21
32 บ้านผึ้ง 11 2 4 2 17
33 บ้านนาคู่ 11 2 2 4 15
34 บ้านศรีธน 11 1 1 5 13
35 บ้านดงอินำ 10 6 2 1 18
36 บ้านหนองผักแว่น 10 5 2 4 17
37 บ้านถาวรนาอุดม 10 2 2 3 14
38 บ้านชะโนต 9 5 3 5 17
39 บ้านนาเลียง 9 2 5 10 16
40 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 9 1 2 1 12
41 บ้านนาโดนใหม่ 9 0 1 0 10
42 บ้านนาทุ่งมั่ง 8 6 1 2 15
43 บ้านดงบาก 8 5 2 0 15
44 บ้านยอดชาดวิทยา 8 3 3 1 14
45 ชุมชนบ้านพิมาน 8 0 0 0 8
46 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 8 0 0 0 8
47 บ้านสำราญ 7 8 2 2 17
48 นาถ่อนวิทยานุกูล 7 5 0 1 12
49 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 7 4 3 1 14
50 ชุมชนบ้านพุ่มแก 7 4 2 3 13
51 บ้านมหาชัย 7 3 1 1 11
52 บ้านหนองปลาดุก 7 2 4 5 13
53 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 7 2 1 2 10
54 บ้านหนองหอยใหญ่ 7 2 1 2 10
55 บ้านนาแกบึงเหล็ก 7 2 1 0 10
56 บ้านดงยอ 7 2 0 2 9
57 นางามวิทยาคาร 7 2 0 1 9
58 อนุบาลประยูรศรี 7 1 1 7 9
59 บ้านโคกสว่าง 7 1 0 0 8
60 บ้านนาหัวบ่อ 7 1 0 0 8
61 บ้านหนองบัวคำ 7 0 1 0 8
62 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 6 7 2 2 15
63 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 6 5 3 3 14
64 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 6 4 4 8 14
65 บ้านกุตาไก้ 6 4 2 2 12
66 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 6 4 2 0 12
67 บ้านโคกสูง 6 4 1 1 11
68 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 6 3 2 1 11
69 บ้านวังกระแส 6 2 2 0 10
70 บ้านทุ่งมน 6 2 1 1 9
71 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 6 2 1 0 9
72 บ้านสร้างแป้น 6 2 0 2 8
73 ดอนเหลืองทองวิทยา 6 2 0 1 8
74 บ้านหนองหญ้าไซ 6 2 0 0 8
75 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 6 1 2 2 9
76 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 6 1 2 0 9
77 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 6 1 1 0 8
78 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 6 1 0 1 7
79 บ้านคำพอก 6 0 2 2 8
80 บ้านหนองแสง 6 0 0 1 6
81 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 6 0 0 0 6
82 บ้านวังตามัว 5 7 4 3 16
83 บ้านโพธิ์ตาก 5 6 1 7 12
84 บ้านนากุงยางคำ 5 5 2 3 12
85 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 5 5 2 3 12
86 บ้านกุงโกน 5 5 0 3 10
87 บ้านม่วง 5 5 0 3 10
88 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 5 4 7 2 16
89 บ้านวังไฮหนองกุง 5 3 2 1 10
90 บ้านนามูลฮิ้น 5 3 1 2 9
91 บ้านนาป่ง 5 3 0 0 8
92 บ้านหัวขัวใต้ 5 2 1 0 8
93 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 5 2 0 1 7
94 บ้านดงป่ายูง 5 2 0 0 7
95 บ้านเหล่าสำราญ 5 1 1 0 7
96 บ้านโสกแมว 5 1 0 2 6
97 บ้านดงน้อยพัฒนา 5 1 0 1 6
98 บ้านวังยาง 5 0 1 3 6
99 เรณูนครพิกุลแก้ว 5 0 0 1 5
100 บ้านดอนม่วง 5 0 0 0 5
101 พระซองวิทยาคาร 5 0 0 0 5
102 บ้านหนองสะโน 4 4 0 1 8
103 บ้านนามะเขือ 4 4 0 1 8
104 บ้านโพนแพง 4 3 0 1 7
105 บ้านหนองแซง 4 3 0 0 7
106 ลาดสว่างวิทยา 4 2 2 1 8
107 บ้านหนองบ่อ 4 2 1 1 7
108 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 4 1 2 3 7
109 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 4 1 1 1 6
110 บ้านนางเลิศ 4 1 0 0 5
111 บ้านคำชะอี 4 1 0 0 5
112 บ้านหนองดินแดง 4 1 0 0 5
113 บ้านหนองบึง 4 1 0 0 5
114 บ้านนาป่งคอง 4 0 0 1 4
115 บ้านเหิบ 4 0 0 0 4
116 พระกลางวิทยาคาร 4 0 0 0 4
117 ชุมชนนามนวิทยาคาร 3 3 3 2 9
118 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 3 3 1 2 7
119 บ้านดอนดู่ 3 3 0 2 6
120 บ้านปลาปากน้อย 3 2 1 0 6
121 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 3 2 0 1 5
122 บ้านห้วยทราย 3 2 0 0 5
123 บ้านโคกกลาง 3 1 2 1 6
124 บ้านวังกะเบา 3 1 0 1 4
125 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 1 0 1 4
126 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 3 1 0 1 4
127 บ้านไทยสามัคคี 3 1 0 1 4
128 บ้านหนองค้าโคกกุง 3 1 0 0 4
129 บ้านโพนสวางหนองแหน 3 1 0 0 4
130 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 3 0 1 6 4
131 บ้านเหล่าทุ่ง 3 0 0 1 3
132 บ้านโนนสังข์ 3 0 0 1 3
133 บ้านโพนป่าหว้าน 3 0 0 1 3
134 บ้านนายอน้อย 3 0 0 0 3
135 บ้านโพนสาวเอ้ 3 0 0 0 3
136 บ้านจอมมณี 3 0 0 0 3
137 บ้านทันสมัย 3 0 0 0 3
138 บ้านวังยาง 3 0 0 0 3
139 บ้านวังม่วง 3 0 0 0 3
140 บ้านดงดู่งาม 3 0 0 0 3
141 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 0 0 0 3
142 บ้านนาหนาด 2 8 4 2 14
143 บ้านหนองญาติ 2 4 4 1 10
144 บ้านนายอ 2 4 1 2 7
145 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 2 4 1 0 7
146 บ้านสร้างแห่ 2 3 4 3 9
147 บ้านนาโสก 2 3 1 2 6
148 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 2 3 1 1 6
149 บ้านหนองบัวหนองแวง 2 3 1 0 6
150 บ้านคับพวง 2 3 0 0 5
151 บ้านหนองกุดแคน 2 2 0 2 4
152 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 2 2 0 1 4
153 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 2 2 0 0 4
154 บ้านคำผาสุข 2 1 2 0 5
155 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 2 1 1 2 4
156 บ้านหนองนางด่อน 2 1 1 0 4
157 บ้านดินดำหมากเฟือง 2 1 0 4 3
158 บ้านทรายมูลคำผักแพว 2 1 0 2 3
159 บ้านวังยาง 2 1 0 1 3
160 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 2 1 0 1 3
161 บ้านหนองหอยคำอ้อม 2 1 0 1 3
162 บ้านวังสิม 2 1 0 0 3
163 ชายแดนอนุสรณ์ 2 1 0 0 3
164 บ้านนาม่วง 2 1 0 0 3
165 บ้านเนินสะอาด 2 1 0 0 3
166 บ้านโคกก่อง 2 1 0 0 3
167 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 2 0 1 0 3
168 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 2 0 1 0 3
169 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
170 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 0 0 2
171 บ้านโพนทัน 2 0 0 0 2
172 เมืองนครพนม 1 4 3 4 8
173 บ้านหนองแคน 1 3 1 4 5
174 บ้านนาราชควาย 1 3 1 2 5
175 บ้านดอนข้าวหลาม 1 3 1 0 5
176 บ้านสว่างสำราญ 1 3 0 1 4
177 บ้านขอนขว้าง 1 3 0 0 4
178 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1 2 2 3 5
179 บ้านดงติ้ว 1 2 2 0 5
180 บ้านดอนโทน 1 2 1 3 4
181 บ้านน้ำบ่อ 1 2 0 1 3
182 บ้านหนองยอโพนแพง 1 2 0 0 3
183 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 1 1 2 3
184 บ้านหนองห้าง 1 1 1 1 3
185 บ้านนาสีนวล 1 1 1 0 3
186 บ้านดงก้อม 1 1 0 2 2
187 บ้านปากบัง 1 1 0 2 2
188 บ้านโชคอำนวย 1 1 0 1 2
189 บ้านนาบั่ว 1 1 0 1 2
190 บ้านหนองหญ้าม้า 1 1 0 1 2
191 บ้านดอนกลาง 1 1 0 1 2
192 บ้านโพธิ์ศรี 1 1 0 0 2
193 บ้านน้อยใต้ 1 1 0 0 2
194 บ้านหนองกกคูณ 1 1 0 0 2
195 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
196 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 1 1 0 0 2
197 บ้านนาเชือก 1 1 0 0 2
198 บ้านหนองหมากแก้ว 1 1 0 0 2
199 บ้านใหม่วังเซือม 1 1 0 0 2
200 อนุบาลนิลวรรณ 1 1 0 0 2
201 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 0 2 5 3
202 บ้านห้วยไหล่ 1 0 2 1 3
203 บ้านกลางน้อย 1 0 1 3 2
204 บ้านจรุกเตย 1 0 1 1 2
205 บ้านนาขามส้มป่อย 1 0 1 0 2
206 อนุบาลเชษฐานงนุช 1 0 1 0 2
207 บ้านกลางบ้านหนาด 1 0 0 2 1
208 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 1 0 0 1 1
209 บ้านสร้างเม็ก 1 0 0 1 1
210 บ้านโนนหอม 1 0 0 0 1
211 บ้านนาสะเดา 1 0 0 0 1
212 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
213 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1 0 0 0 1
214 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 0 0 0 1
215 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
216 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
217 บ้านนาขาม 1 0 0 0 1
218 บ้านนาราชควายน้อย 1 0 0 0 1
219 บ้านนาโดนเก่า 1 0 0 0 1
220 บ้านพิมานท่า 1 0 0 0 1
221 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
222 อนุบาลกิ่งกาญจน์ 1 0 0 0 1
223 บ้านสุขเกษม 0 3 1 1 4
224 บ้านแก่งโพธิ์ 0 3 0 0 3
225 บ้านนกเหาะ 0 2 2 2 4
226 บ้านกกไฮ 0 2 2 0 4
227 บ้านกุดฉิม 0 2 1 1 3
228 บ้านกลางมูลอ้น 0 2 0 1 2
229 บ้านหนองคอง 0 1 1 0 2
230 บ้านดอนสวรรค์ 0 1 0 3 1
231 บ้านคำเม็ก 0 1 0 2 1
232 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 1 0 1 1
233 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
234 บ้านชะโงมนาโดน 0 1 0 0 1
235 บ้านนาคำโนนขาม 0 1 0 0 1
236 บ้านนาหลวง 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองกุง 0 1 0 0 1
238 บ้านนาดี 0 0 1 1 1
239 บ้านแขนนาง 0 0 1 1 1
240 บ้านดงขวาง 0 0 1 0 1
241 บ้านพระซองเหนือ 0 0 1 0 1
242 บ้านวังโพธิ์ 0 0 1 0 1
243 บ้านดงยอ 0 0 1 0 1
244 บ้านนาคำ 0 0 1 0 1
245 บ้านสร้างหิน 0 0 1 0 1
246 บ้านหนองจันทน์ 0 0 1 0 1
247 บ้านหนองยาว 0 0 1 0 1
248 บ้านหนองแซง 0 0 1 0 1
249 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
250 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 1 0 1
251 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 0 0 2 0
252 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 0 0 0
253 บ้านจำปา 0 0 0 0 0
254 มรุกขนคร 0 0 0 0 0
รวม 1,301 522 263 356 2,086