รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปวิชญา  จันรัมย์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  บุญเครือบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  คำภูเงิน
 
1. นางเสาวณี  พันธ์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แก่นนอก
 
1. นางธันคยาณีย์  นรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงศลิษา  มะตาปิตุ
 
1. นางบุษบา  นวลประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หมวกพิมาย
 
1. นางสุชาดา  โพนภาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์ตำรา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   หมายสุข
 
1. นางสุรัชนี  สัมมารุ่งโรจน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  หาญทองหลาง
 
1. นางปราณี  ใจเที่ยง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์ตำรา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เร่งพิมาย
 
1. นางเยาวลักษณ์  แย้มเศียร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงณัฐกุล  รุณนก
 
1. นางบุณยรัตน์  เนมขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงลัดดา  พรหมสุระ
2. เด็กชายศราวุฒิ  พ่อสาร
3. เด็กหญิงอุภาพร  กำลังเร่ง
 
1. นายชาตรี  กาศก้อง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงมนพรรษ  ยุดไธสง
2. เด็กหญิงสุรีพร  โพธิ์อุไร
 
1. นางสุณีภรณ์  สารสิน
2. นางนัยนา  ยุดไธสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กชายธนาวุธ  จันทินมาธร
2. เด็กหญิงวนิดา  เงินพิมพ์
 
1. นายองอาจ  เดชนอก
2. นายสุภาพ  ไชสง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมกมล
 
1. นางสุวรรณี  ประทุมเมศ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปยุดา  จงเจือกลาง
 
1. นางสมควร  จงเจือกลาง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. นางสาวสโรชา  เชิงจอหอ
 
1. นางณัฐภัสสร  สุรนาจ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศิริสุนทร
2. เด็กหญิงนันทิยา  สมน้อย
3. เด็กหญิงปริมประภา  สมจันที
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กองทุ่งมน
2. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ชอบการไร่
2. เด็กหญิงวริศรา  เครือบุญ
3. เด็กหญิงอรดา  หาญพิมาย
 
1. นางสาวสุพรรณี  สมัชชัย
2. นางเฉลิมขวัญ  ศรีวัฒนพงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กหญิงอนุสรา  ปะการะโพธิ์
2. เด็กหญิงอรยา  ศรีบุญชัย
3. เด็กหญิงอริษา  ใสยาเย็น
 
1. นางจุฬาภรณ์  บุญศรี
2. นางวรรณศรี  วรรณพงศ์เจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายชัยวรินทร์  เจียมใจ
2. เด็กหญิงมัณทนา  สุวพัฒน์
3. เด็กชายสมรักษ์  คิมเมล์
 
1. นายสุพงษ์  ปิดตามะ
2. นางผลารักษ์  เดี่ยวไธสง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญศิริ
2. เด็กชายภาสกร  นนท์ธีรเศรษฐ์
 
1. นางปวีณ์รัตน์  นารากิตพงศ์
2. นางสาวนิตยา  มวยมั่น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายธนพัฒน์   เกนอก
2. เด็กหญิงนลินรัตน์   เพ็ชรมน
 
1. นายกฤษดา  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาวมะลิสา  หนูไธสง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พรหมรี
 
1. นางสุวรรณี  ประทุมเมศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 1. เด็กหญิงปุณยากร  พลดอน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คำอู
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  วงษ์สิทธิ์
 
1. นางสุวรรณี  ประทุมเมศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กชายกชกรณ์  ช่างโคตรพะเนา
2. เด็กชายณัฐภัทร   แสงสว่าง
3. เด็กชายธนดล  ยนต์สถิตกุล
 
1. นางสุกุมาร  รักษ์มณี
2. นางสมหมาย  โฉสูงเนิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ช่างทอง
2. นายนพรัตน์  ทวีเดช
3. นางสาวอัญชลี  จ้อยหนองบัว
 
1. นางสุภาพร  รัชตะแดงดี
2. นางมลิวัลย์  ช่างทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ชูกลิ่น
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิลปกิจ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้ายไธสง
 
1. นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง
2. นางเตือนใจ  เด็ดขาด
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  จำนงนอก
2. เด็กหญิงสุกันยา  แก้วไพทูรย์
3. เด็กหญิงสุกัลยา  แข็งขัน
 
1. นางสมทรัพย์  เลิศนา
2. นางสาวศิริรัตน์  รอดวินิจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทุมมาลา
2. เด็กหญิงอภิสรา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สินอยู่
 
1. นางณัฏฐ์ษิญา  ประจิตรเมธาธิกุล
2. นางปารินา  แครกระโทก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงปูชิกา  ชำนาญทาง
2. เด็กชายสุทธิธรรม  กาญบุตร
3. เด็กชายอุ้มบุญ   นาชีวา
 
1. นางสมทรัพย์  เลิศนา
2. นางสาวศิริรัตน์  รอดวินิจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงวรินทร  อัยลา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คนรู้
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ทิมเทพ
 
1. นางอุไร  ศิ่ิริหล่อ
2. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงชฎาธาร  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงภณิดา  สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปรุงกลาง
 
1. นางสมทรัพย์  เลิศนา
2. นางสาวศิริรัตน์  รอดวินิจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดไทร 1. เด็กชายภานุพงศ์  โพยนอก
2. เด็กชายเธียรชัย  อินทร์งาม
 
1. นายสุขสันต์   พลอยจะบก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 1. เด็กชายธนภัทร   วงค์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส   หมายดี
 
1. นางฉัฐมา   วัชประทีป
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดุมกลาง
2. เด็กชายสรยุทธ  สาดกลาง
 
1. นายพงศ์พิรัต  บุญแซม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งพิมาย
2. เด็กชายเปรมมนัส  ผลพิมาย
 
1. นายสมาน  สอพิมาย
2. นางสาวอรพิณ  บุญญานุสนธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กชายศิริชัย  พาเทพ
2. เด็กชายอัครพล  โตนน้ำขาว
 
1. นายวินัย  สมจิตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กชายธุวานนท์  แท่นกระโทก
2. เด็กชายไวยวิทย์  พรมชิต
 
1. นายสุทธิพร  คล้ายเมืองปัก
2. นายเสงี่ยม  ทิพย์แสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. นายนันทวัฒน์  มีโภคา
2. เด็กชายภูมิปัญญา  พาณิชย์บุญญา
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญนอก
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  รื่นรัมย์
3. เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์
4. เด็กหญิงศิริยากร  บุญนอก
5. เด็กหญิงศิริวิมล  มั่นเหมาะ
 
1. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
2. นางสาวสมหมาย  จักสาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงจีรประภา  ค้าสบาย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พุทธายะ
3. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์   มูลพิมาย
4. เด็กหญิงสุชัญญา  คงกลาง
5. เด็กหญิงอารยา  น้อยเกิด
 
1. นางสาวประทุม  เพชรโต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงชนารินทร์  บุญเขื่อง
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ถนอมผล
3. เด็กหญิงณัชชา  บุุตรวิเศษ
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เสียวสีทา
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทดดอน
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
2. นางนัยนา  ยุดไธสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงวรรณวิมล  ถนอมวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณษา  สังข์ทิพย์
4. เด็กหญิงโศภิษฐา  แสงพรม
5. เด็กหญิงโศภิษฐ์  แสงพรม
 
1. นางสาวสุจิรา  ปิดตาละเพ
2. นางสาวสุกัญญา  ประจุดธะเก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พบพิมาย
4. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีสุข
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา  รักไร่
 
1. นางพจมาน  เพาพาน
2. นางสุพรรณี  นิลเลี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  ไชยบุตร
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุ้มปรางค์
3. เด็กหญิงภารวี  กองทองนอก
4. เด็กหญิงรัชนีกร  รัตตาชู
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สุทธิสน
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
2. นางสาวมะลิสา  หนูไธสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำหล่าแก้ว
2. เด็กหญิงบุญวิไล  ครองไธสง
3. เด็กชายฝันดี  ศรฤทธิ์
4. เด็กชายวงศกร  ศรฤทธิ์
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  บริบูรณ์
 
1. นายวันชัย  กมล
2. นายเสกสรร  ปูพบุญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงทักษพร  สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สรสิทธิ์
4. เด็กหญิงวรรณพร  สาธุการ
5. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์ประพันธ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กล้าหาญ
2. นายวีระ  เปลี่ยมไธสง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กหญิงกำไลทอง  ปิ่นเทศ
2. เด็กหญิงชลดา  ทองคำ
3. เด็กชายทรงสิทธิ์  ไชสง
4. เด็กชายนันทวัฒน์  เชียนฉวี
5. เด็กชายปาริชาติ  สิทธิมาศ
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  สวัสดี
7. เด็กชายผดุงเกียรติ  หนวดไธสง
8. เด็กชายพงศกรณ์  สร้อยสะกลาง
9. เด็กชายพรมมินทร์  ดวงสว่าง
10. เด็กหญิงพรรณิภา  พื้นฉลาด
11. เด็กหญิงพิยดา  แดนไธสง
12. เด็กชายภูวดล  จันทะกล
13. เด็กหญิงรามาวดี  ประเสริฐ
14. เด็กชายวสันต์  วรรณคำผุย
15. เด็กชายวุฒิภัทร  เข็มพล
16. เด็กชายศรชัย  บุญนาน
17. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์หอม
18. เด็กชายสิทธิชัย  คัดชาญ
19. เด็กหญิงเกวลิน  คำวิเศษ
20. เด็กหญิงเบญจพร  แดริรัมย์
 
1. นางสาวสุนันทา  ยางนอก
2. นางศิริพร  คำคง
3. นางสุพรเพ็ญ  บุญเรืองเอกพงศ์
4. นายเศรษฐชัย  วิสาทาโส
5. นายจักรพงษ์  ต้งจิตนฤมาณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายกฤษกร  ประทุมเมศ
2. เด็กชายกฤษฎา  เตชะแก้ว
3. เด็กชายคงยศ  ทังไธสง
4. เด็กชายจิรภัทร  พละเสน
5. เด็กหญิงจุฑามณี  ลังไธสง
6. เด็กชายชานน  ไสโพธิ์
7. เด็กชายณัฐชนน  ชลวิศรุต
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรวงศ์
9. เด็กหญิงนัทกาญจน์  ห้อยไธสง
10. เด็กชายนันธพงค์  ประจิตร
11. เด็กชายปฏิภาณ  นนตานอก
12. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทีนอก
13. เด็กชายภูวดล  ทวยแก้ว
14. เด็กชายภูษิต  เพ็งพิศ
15. เด็กชายรัชชานนท์  เครือบุญ
16. เด็กชายศักดิ์ดา  โนนตานอก
17. เด็กชายอภิชาติ  มาศมูล
18. เด็กหญิงอัจจิมา  สกุลอินทร์
19. เด็กหญิงเจนจิรา  อุปโก
20. เด็กชายเพชรรัตน์  ธงไธสง
 
1. นายสมัย  จันทีนอก
2. นายวิชิต  จันทีนอก
3. นายธารินทร์  ลครพล
4. นายนันทพัทธ์  แดนสว่าง
5. นายสุทธิพงษ์  ศรีษะนอก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวสุนันทา  ยางนอก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยางนอก
 
1. นายวันชัย  ทองคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชลทิพย์  คุณประทุม
 
1. นายชาตรี  กาศก้อง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกมารย์
2. เด็กชายชลณัฐ  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางอาภร  ปักการะเณ
2. นางอมร  เมยมงคล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 1. เด็กหญิงเรือนแก้ว  แกล้วกล้า
2. เด็กชายเสกสรร  กุลี
 
1. นางอัศราภรณ์  ชะออน
2. นางทองใส  แก่นนอก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายธนากร  ประจง
2. เด็กหญิงอารียา  วงวษาชัย
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกัลยกร  งอยไธสง
2. เด็กหญิงกัลยานี  อินไชยา
3. เด็กหญิงจิรัชยา  รูปงาม
4. เด็กหญิงพรรณวษา  บุตรก้ำพี้
5. เด็กหญิงพิมพ์วรี   กองทุ่งมน
6. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ชิณวงศ์
7. เด็กหญิงวรินยุพา  หลืองปาน
8. เด็กหญิงสุรางคณา  ทดปอ
9. เด็กหญิงอรยา  สุจิตรประเสริฐ
10. เด็กหญิงอรุณฉาย  บรรภาษี
 
1. นางทิพย์วารินทร์  ทองเกลียว
2. นางพวงเพชร  คงภักดี
3. นายสัมฤทธิ์  จันทร์นวล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ด้วงมา
2. เด็กหญิงจิราพร  ด้วงมา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ม่วงศิลา
4. เด็กหญิงณัฐสุดาสกาว  ขาวสันเทียะ
5. เด็กหญิงนิดประภา  ชัยสิทธิ์
6. เด็กหญิงบัวตอง  บุญมาก
7. เด็กหญิงบุษราคัม  ชยุตพรธนา
8. เด็กหญิงมุฑิตา  กรำกระโทก
9. เด็กหญิงรถมาศ  นวลนิมิตร
10. เด็กหญิงรินรดี  บุญมาก
11. เด็กหญิงวิมลสิริ  สีหาจักร
12. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองวิเศษ
13. เด็กหญิงสุนิศา  สายนาค
14. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วกัณหา
15. เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วกัณหา
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางสาวพานิช  สุตตะนา
3. นางสาวปภาวรินทร์  มุงคุณ
4. นายเจริญชัย  บุตรสุด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทูลไธสง
2. เด็กหญิงฐาปะนี  มะวัน
3. เด็กหญิงปาจารีย์  เกื้อกูล
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สียางนอก
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีลำยงค์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพิมาย
7. เด็กหญิงวรรณภา  สีสุขโข
8. เด็กหญิงวรางคณา  บ่อเพ็ชร
9. เด็กหญิงวริณญา  ดำสนวน
10. เด็กชายวันใหม่  ติคำรัมย์
11. เด็กหญิงสุคลธิดา  เผือกไธสง
12. เด็กหญิงสุภาวดี  สังฆทิพย์
13. เด็กหญิงอรณี  ชมรัมย์
14. เด็กหญิงอรวรรยา  โกศลศักดิ์
15. เด็กหญิงอรัญญา  บังพิมาย
 
1. นายสุทธิชัย  แก้วมมุงคุณ
2. นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
3. นายนิรุตต์  ชนไธสง
4. นางวิภาดา  โพธิ์ขำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เทพนอก
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อินทชัย
 
1. นายอดุลย์  ขุนแก้ว
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. นายปราโมทย์  เทินสระเกษ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทองดีนอก
 
1. นางสาวสุปราณี  รอดช้าง
2. นางชลธิชา  นิลวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูอิฐ
 
1. นางพิณฆเณศร์  ณัฐนันท์สุดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงเมธาวีร์  สุขทองหลาง
 
1. นายเจริญพงศ์  เบาแรง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงดวงกมล  โยบสูงเนิน
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สิธิ
 
1. นายเจริญพงศ์  เบาแรง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายธนาธิป  เผ่าภูรี
 
1. นายอรุณ  วิมานะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. นางสาวปานชีวา  แกล้วกล้า
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายธนวัฒณ์  จันทร์พิมาย
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. นายปฏิภาณ  ประโมทุกัง
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 1. เด็กหญิงประภาพัฒน์  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กหญิงอริสรา  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางสาวสมพร  ยศกลาง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  ยงยุทธ
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์โสภา
 
1. นางสุภาพร  ทองน้อย
2. นายธเนศ  ทองน้อย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัยพร  ลาดไธสง
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลาดไธสง
 
1. นางสาวสุนันทา  ปัดธุลี
2. นางบุญญานันท์  บุญจันทร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายศุภนิมิต  ด้างถางคำ
 
1. นายสามารถ  ใช้ช้าง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  อันชื่น
2. เด็กชายพีรภัทร   พรมกัลป์
3. เด็กชายอธิปไตย  มูลติปฐม
 
1. นายขวัญชัย  สังคะโลก
2. นางศิริวรรณ  สุวรรณกลาง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวลอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษา
2. เด็กชายณัฐพล  สุกแก้ว
3. เด็กชายภาณุวัชร  ดอกพิกุล
 
1. นายวัชระ  นาดี
2. นายสมควร  มีศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายธีรเทพ  ดาวกลาง
2. เด็กชายนครินทร์  พรมภักดี
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชิดนอก
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้ววิชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงศรัณยพร  แขมพิมาย
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. นายอลงกรณ์  สะสันติ
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิติยากร  ส่วนบุญ
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายรชานนท์  จำนงนอก
 
1. นายจีรชนม์  สุพรรณนอก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. นายพิเชษฐ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิรณา  ภาวจันทึก
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงสิราวดี  สืบค้า
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บำรุงกุล
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายฑิชานนท์  ชุมชัย
 
1. นายกำแพง  นาอ้อม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์วิสุทธิ์
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทิชานนท์  ชุ่มชัย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กชายธนภูมิ  รวยสูงเนิน
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงเมษา  ชอุ่มดี
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกศิลป์  กล้าขยัน
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาคใหญ่
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ภะวัง
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงรมณี  ท่าเดื่อ
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กชายธนภูมิ  รวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงนิตยา  สิทธิ
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ถิรกิจ
4. เด็กชายพีรวิชญ์  หนูคง
5. เด็กหญิงมณฑิราลัย  พลวงนอก
6. เด็กชายรัตนพล  อู่พิมาย
7. เด็กชายอนุวัฒน์  มานะดี
8. เด็กชายอรรถพล  อยู่หมื่นไวย
9. เด็กชายอิทธิพันธ์  อยู่หมื่นไวย
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
2. นางสุพรรณี  นิลเลี่ยม
3. นายบุญเชาว์  ประเทศา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 1. เด็กชายจักกฤษณ์  เหล่าภักดี
2. เด็กชายฉัตรชัย  อ่อนสันเทียะ
3. เด็กหญิงชญาดา  อินนอก
4. เด็กชายชุติพนธ์  ตามแต่รัมย์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  โกรัมย์
6. เด็กหญิงณิชนันท์  พลแสน
7. เด็กหญิงนันณภัส  กลางรัมย์
8. เด็กชายบัณฑิต  ร้อยกัลยา
9. เด็กชายพงศพัศ  พละมา
10. เด็กหญิงพรกนก  พลแสน
11. เด็กหญิงวริศรา  ปลั่งกลาง
12. เด็กชายศราวิน  บุษบรรณ
13. เด็กชายสิงหา  เพียกโว
14. เด็กชายอาทิยะ  ทุ่งนา
15. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฮุยนอก
 
1. นายเกียรติศัดิ์  เนาว์ถึง
2. นายศุภชัย  ทานกระโทก
3. นางสาวโชติกา  ลัทธิธรรม
4. นางสาวนันทพร  จิตรจำลอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พัฒนกุล
3. เด็กหญิงกัลยา  การเกษ
4. เด็กหญิงจันจิรา  รอสูงเนิน
5. เด็กหญิงจิรัชยา  แซนพิมาย
6. เด็กหญิงณิชา  สู้ศึก
7. เด็กหญิงดาวเรือง  การเกษ
8. เด็กหญิงธารทิพย์  ยังดี
9. เด็กชายประจักร  สินสวัสดิ์
10. เด็กหญิงปวิตรา  โนนชัย
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พราวศรี
12. เด็กหญิงมินทร์ตรา  จงโปร่งกลาง
13. เด็กชายรัตนมน  สาดกลาง
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฉลี่ยกลาง
15. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดุมกลาง
16. เด็กหญิงวโรชา  ยิ้มเยื้อน
17. เด็กหญิงสริตา  พราวศรี
18. เด็กหญิงสุนิชา  อ่วยกลาง
19. เด็กชายหัตสกร  พวงทอง
20. เด็กหญิงอภิญญา  พิรักษา
 
1. นางพิมพันธุ์  ฟุ้งพิมาย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีจันษา
2. เด็กชายจักรกฤษ  สาทนอก
3. เด็กชายชัยมงคล  กองทรัพย์
4. เด็กชายดลวาการ  โฮมวงค์
5. เด็กหญิงดารุณี  วารี
6. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองพรม
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีษะนอก
8. เด็กชายธีรภัทร์  ราชภักดิ์
9. เด็กหญิงนิชาชล  เที่ยงบุญ
10. เด็กชายปณิดา  เตตานัง
11. เด็กหญิงพรพรรณ  จันขุนทด
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นานอก
13. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  แสงสงวน
14. เด็กชายภากร  อินนอก
15. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
16. เด็กชายวชิราวุธ  เที่ยงบุญ
17. เด็กหญิงวราพร  สุขหอม
18. เด็กหญิงวริศรา  จอมสวรรค์
19. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัจจัย
20. เด็กชายวีรยุทธ  ผ่องแผ้ว
21. เด็กชายวุฒิชัย  อุปแดง
22. เด็กชายศตวรรต  กังขอนนอก
23. เด็กชายศรายุทร  เพชรรักษา
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีดำ
25. เด็กหญิงสิริยากร  กสิผล
26. เด็กหญิงสุภางค์  ศรีอ่อนทา
27. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตะวัน
28. เด็กหญิงอริสา  เตตานัง
 
1. นายเชษฐา  โฮมวงค์
2. นางศิริพร  โฮมวงค์
3. นายณรงค์  เอกพันธ์ุ
4. นายเอกพล  ศรีไวย์
5. นางสงวนศิลป์  ผ่องแผ้ว
6. นางถวิลวงษ์  เดินรีบรัมย์
7. นางสำราญ  คัมภิรา
8. นางวรรณศิริภรณ์  เสนาราช
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์นุรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิงนา
3. เด็กชายภูผา  ช่วยไธสง
4. เด็กชายวงศกร  ศรฤทธิ์
5. เด็กหญิงวาสนา  เพ็งพ่วง
6. เด็กชายศรายุทธ  จันทร์เพ็ง
 
1. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
2. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์
3. นายเป็นหนึ่ง  เพียรแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. นายวุฒิกร  น้ำใส
 
1. นางเสาวณีย์  แหวนพิมาย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ล้อมพิมาย
 
1. นางกมลพรรณ  วาดพิมาย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาบ 1. เด็กชายพณาสิทธิ์  คิดถูก
 
1. นางปัณณิตา  กล้าหาญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทนไธสง
 
1. นางสำเรียน   ปักการะโต
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
 
1. นางปัณพร  มูลจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงชลกานต์  แก้วอำนวยจิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ทองกลาง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. นายกอบโชค  พรำขุนทด
 
1. นางกันตินันท์  รัตนสีหา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรียา  ทบอุด
 
1. นางนิตยา  รักคำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายวนภูมิ  ใคลพิมาย
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภวิตา  ทูลไธสง
 
1. นางสุภวรรณ   ทูลไธสง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กชายพัทธนันท์  คล่องสารา
 
1. นายสุรชัย  จันทร์เรือง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. เด็กหญิงสวรรยาสิริ  อาสนสมพงษ์
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ศรีผ่อง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กชายศิวัช  นำพา
 
1. นางกมลพรรณ  วาดพิมาย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตำแย 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีสวรรค์
 
1. นางนพมาส  พาโคกทม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายอนันตชัย  บำรุงนา
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ภูมิคอนสาร
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แฟนพิมาย
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  แซ่จอง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพิลา
4. เด็กหญิงจิตติมา  ราภา
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เจริญศรี
6. เด็กชายชนะพล  วัดจำนงค์
7. เด็กหญิงชลธิชา  พวกกลาง
8. เด็กชายณกูล  ไชยสิทธิ์
9. เด็กหญิงดลฤดี  นราจันทร์
10. เด็กชายต้นหนาว  สุขกระชอน
11. เด็กชายทักษิณ  บุญอุดร
12. เด็กหญิงนัฐริการ  โตสนั่น
13. เด็กชายนันทวุฒิ  มุทุจิตต์
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญล้น
15. เด็กหญิงปัจมา  รัตนจันทร์
16. เด็กหญิงปัทมา  โตสนั่น
17. เด็กชายพงศธร  โตสนั่น
18. เด็กหญิงพรรณษา  ทองอุ่น
19. เด็กหญิงพิชชยา  แฟนพิมาย
20. เด็กหญิงภัทรวดี  ตรีเดช
21. เด็กหญิงภัทราพร  ตรีเดช
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตมกลาง
23. เด็กชายมงคล  ทิณรัตน์
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  จ้อยศักดา
25. เด็กหญิงมุกมณี  ชลเทพ
26. เด็กชายรัชโยธิน  วันนอก
27. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นิพิมาย
28. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ไชยชุม
29. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญคุ้ม
30. เด็กหญิงศิริวิภา  มินพิมาย
31. เด็กหญิงสุภนิดา  ศรีสัน
32. เด็กหญิงสุมิตา  ขอขันกลาง
33. เด็กชายอภิชัย  สีธรรม
34. เด็กชายอภิชิต  สีธรรม
35. เด็กชายอภิรักษ์  ปิตาระพา
36. เด็กหญิงอรพิน  ถึงจอหอ
37. เด็กหญิงอัญชลี  นิพิมาย
38. เด็กชายอิษฎา  ขาพิมาย
39. เด็กชายเจษฎา  เที่ยงตรง
40. เด็กชายเทพพิทักษ์  น้ำนิล
 
1. นายเสมาณรงค์  สุวรรณหงษ์
2. นางขนิษฐา  ชูตระกูล
3. นางอรุณี  ภารัตนวงศ์
4. นายเสนอ  จังอินทร์
5. นายคม  พงษ์พิมาย
6. นางชนิสรา  รักษาศิลป์
7. นายณัฐศิษฏ์  พากเพียร
8. นางสาวรัตนา  สวัสดิ์ดล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงกณิศ  รัตตาชู
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เภาสลัก
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วระหัน
4. เด็กหญิงกาญจนา  รวมดอน
5. เด็กชายกิตติณัฐ  พรเกาะ
6. เด็กชายขจรพงษ์  กันพยันศ์
7. เด็กหญิงชลิตตาพร  คอกลาง
8. เด็กหญิงชุดา  ทองนอก
9. เด็กหญิงญาดา  ชินวงศ์
10. เด็กชายธนพัฒน์  เกนอก
11. เด็กชายธนโชติ  อ่อนนอก
12. เด็กหญิงธิติยา  พบเกาะ
13. เด็กชายนครินทร์  มนตรี
14. เด็กหญิงนลินรัตน์  เพ็ชรมน
15. เด็กชายบัญญัติ  จันทร์งาม
16. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีวิชา
17. เด็กชายปฐวี  บัวนาค
18. เด็กหญิงปนัดดา  ญาติจันทึก
19. เด็กหญิงปนัดดา  มุ่งสอนกลาง
20. เด็กหญิงปิยธิดา  พลจันทร์
21. เด็กชายพงศกร  ใหญ่น้ำ
22. เด็กหญิงพัชราภา  สูรย์ทอง
23. เด็กหญิงพัชรี  แสนแวด
24. เด็กชายภานุวัฒน์  บ่อใจ
25. เด็กชายวรวิช  ชัยศิริ
26. เด็กหญิงศรินทร  ประดิษฐ์จา
27. เด็กชายสหัศวรรษ  พรดี
28. เด็กชายสานนท์  พุกเนตร
29. เด็กหญิงสุขฤทัย  สุขใส
30. เด็กชายอนุกร  ภู่ผะกา
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนบรรดิษฐ์
32. เด็กหญิงอรทัย  เอ็มชัยภูมิ
33. เด็กหญิงอรนันท์  ดุลสันเทียะ
34. เด็กหญิงอรปรียา  สุรพยัคฆพงษ์
35. เด็กชายอัครวุฒิ  ขุนหาญ
36. เด็กชายอานนท์  ศรีวิเศษ
37. เด็กหญิงอารียา  คิดถูก
38. เด็กชายอุทัย  คุ้มวิเศษ
39. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  บุญมี
40. เด็กชายเอกสิทธิ์  ตากโพธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สัตย์ซื่อ
2. นายเลิศศักดิ์  สามิดี
3. นางพรรณิภา  แก้วไพทูรย์
4. นายสุรศักดิ์  ฉวีวงศ์
5. นางสาวรจนา  หนองเรือง
6. นางสาวจารุวรรณ  แก้ววิชัย
7. นางสาวมะลิสา  หนูไธสง
8. นายกฤษดา  ทิพย์วัฒน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายจักรภพ  ศาลางาม
2. เด็กหญิงจิราพร  แย้มศรี
3. เด็กหญิงณิชากาญจน์  ศรีวังราช
4. เด็กหญิงนันทพร  สุนทองเบ้า
5. เด็กชายภูวเดช  ที่รัก
6. เด็กชายมงคล  ทุมประทาย
7. เด็กหญิงสุชัญญา  ยินดี
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทุมประทาย
9. เด็กชายอภิวัฒน์  พาหะซา
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ไกรวิสุทธิ์
 
1. นางสาวเกวรีย์  ดีจริง
2. นางเกศรินทร์  เลไธสง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงกฤติยา  ค้าขาย
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  บุญยธรรมกุล
3. เด็กหญิงธนาวดี  เผือกกลาง
4. เด็กชายปารเมศ  โกสุมสัย
5. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล็กทอง
6. เด็กชายศิริพงษ์  ฝ่ายนา
7. เด็กหญิงอริสา  รุ่งสว่าง
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  หินแดง
9. เด็กชายเจนณรงค์   วิลารัตน์
10. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
 
1. นางวาสนา  พูพิมาย
2. นางเสาวนีย์  เชื้อไชย
3. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงชนัดดา  โสภาใต้
2. เด็กหญิงวิภาวดี  มะลิงาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนประเสริฐ
4. เด็กหญิงอรณิชา  คำภู
5. เด็กชายอัครเดช  คงดี
6. เด็กหญิงอาริสา  สูญธร
 
1. นางสาวสุพรรณี  สมัชชัย
2. นายปวริศร์  บุบผามาลา
3. นายชัชชัย  มณีมาศ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
2. เด็กหญิงธนาวดี  เผือกกลาง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถนัดค้า
4. เด็กหญิงวรกมล  ยังดี
5. เด็กหญิงวิชญาพร  ถนัดค้า
6. เด็กหญิงสุณิชา  ดู่อินทร์
7. เด็กหญิงสุธินี  สังโส
8. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางวาสนา  พูพิมาย
2. นางเสาวนีย์  เชื้อไชย
3. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
4. นายอภิสิทธิ์  หลั่งทองหลาง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดังดี
3. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
4. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
5. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
6. เด็กหญิงประภาพร  เกตุพิมาย
7. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปังไธสง
 
1. นายสุรพล  ชัยวงษ์
2. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
3. นางสาวจุฑารัตน์  หมอกขุนทด
4. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจงูเหลือม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมคำ
3. เด็กหญิงปองกานต์  ปิดตาสัง
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  หลงมา
5. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีฮ้อยคำ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีภูมิพฤกษ์
7. เด็กหญิงสุนัดดา  ทองชา
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีอำนาจ
3. นางสาวจิราวรรณ  ดังดี
4. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
5. เด็กหญิงชุติมา  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
7. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
8. เด็กหญิงประภาพร  เกตุพิมาย
9. เด็กหญิงพัชรี  ปะสารักษ์
10. เด็กหญิงพิมวิภา  มาดี
11. เด็กหญิงภัสสร  ลาดสา
12. เด็กหญิงมยุรา  สีสังข์
13. เด็กชายศักดา  ทรรพประเสริฐ
14. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปังไธสง
16. เด็กชายเจษฎา  ทะกาเรนะ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
2. นางจิราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
3. นางสาวจุฑารัตน์  หมอกขุนทด
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 1. เด็กหญิงกรรณ์ณิกา  ไชยนอก
2. เด็กหญิงกฤติพร   ไชยสงค์
3. เด็กหญิงณัชชา   ยักขะลา
4. เด็กชายนภพล  ทิศรักษ์
5. เด็กหญิงปาริศา  น้อยอินหนู
6. เด็กหญิงพิมพกานต์   การนอก
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  กังขอนนอก
8. เด็กหญิงมุฑิตา  ประจิตร
9. เด็กหญิงวนิดา   อ่านนอก
10. เด็กหญิงวรานุช   ศิริเวช
11. เด็กชายวศิน  นามประกอบ
12. เด็กหญิงอิสราภรณ์   จงรัตน์กลาง
13. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   นาโควงศ์
 
1. นายวัชรินทร์   สียางนอก
2. นางวราลักษณ์  พิลาสมบัติ
3. นางสุภัตรา  ไชยเชษฐ์
4. นางสาวเยาวเรศ  ชำนาญสิงห์
5. นายวันชัย  นาคใหญ่
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ฤทธิบูรณ์
2. เด็กชายพัชรพล  คำสุข
3. เด็กหญิงรัชนก  สีมากร
4. เด็กชายวรกิจ  สุทธิ
5. เด็กชายศราวุธ  ชัยภูมิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล  แสนสุข
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคดี
2. เด็กชายโฆสุนันท์  ประเสริฐศรี
 
1. นายอุดม  ทิพย์พงศ์ธร
2. นายถนัด  บุญชุ่ม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  คำด้วง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ร่วมสุข
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงพชรพร  ขาวสุข
 
1. นางรุ่งนภา  ขาวสุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงธนพร  ทับแสนหวี
 
1. นางสุธาวัลย์  จันทร์เรือง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นางลำพาด  กุพันธุ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์รุ่งทรัพย์
 
1. นางลำพาด  กุพันธุ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ดวงละคร
 
1. นางสุธาวัลย์  จันทร์เรือง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงวานิต้า  อลิเซีย พีค
 
1. นางปิติมาส  จิ๋ววิเศษ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กหญิงสุฑาภรณ์  รัตนนท์
 
1. นางสาวสุวิมล  สิทธิมงคล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปยุดา  จงเจือกลาง
 
1. นางสมควร  จงเจือกลาง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายอานนท์  บุญทา
 
1. นางสาวนปภัส  หลวงวงษ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยนอก
2. เด็กชายทศพล  กาขาว
3. เด็กหญิงปนัดดา  สำมะเริง
4. เด็กหญิงปราณี  ตานิโก
5. นายอภิวัฒน์  พิมพ์เงิน
 
1. Mr.Joel  Wayne Bruner
2. Mr.Philip  Addison
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  สังเสรี
 
1. MissChen  Jin
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1. เด็กชายอนพัทย์  ประทารมย์
 
1. Mr.Liu  Zhiming
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงภาวินี  เวียนสูงเนิน
 
1. นางวิภารัตน์  สังมาตร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โชคชัย
2. เด็กหญิงญาดาวดี  บรรยง
 
1. นางศุภลักษณ์  จันทีนอก
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 1. เด็กหญิงประภาภัทร  แยบสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เล้า
 
1. นางบุษรา  เพ็ชรแสน
2. นายสุบรรณ  เพ็ชรแสน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กชายกิตติทัช  คำแหย่ง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ท้าวบาง
3. เด็กชายชนาธิป  ธนาไธสง
4. เด็กชายทินภัทร  สิงห์สนั่น
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจเที่ยง
6. เด็กชายอัษฎา  พรมภา
 
1. นายไตรรัตน์  น้อมกลาง
2. นางสัมฤทธิ์  น้อมกลาง
3. นายสันทัด  น้อมกลาง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 1. เด็กชายทัศน์พล   มานะดี
2. เด็กชายธนวัฒน์ชัย  เต็งกลาง
3. เด็กชายนักรบ  มั่นคง
4. เด็กชายนักสู้  มั่นคง
5. เด็กชายภาคิน  มณีรัตน์
6. เด็กชายรัชชานนท์  สงนอก
 
1. นายสุวรรณ  ดาษไธสง
2. นางรจนา  เล้าสุริพงศ์
3. นางพรทิพย์  ศิวะโรจน์จินดา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ชัยชนะ
2. เด็กหญิงธรรมรัตน์   เที่ยงมน
3. เด็กหญิงปนัดดา   รอดวินิจ
4. เด็กหญิงพรปวีณ์   ชัยชนะ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์   พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพัณณิณ   ชัยชนะ
7. เด็กหญิงวารุณี    ลายนอก
8. เด็กหญิงสุชัญญา   พิมพ์อุบล
 
1. นายอรุณ   ชัยชนะ
2. นายสิทธาธิป   ศิริสุวรรณพงศ์
3. นางณชาลิฏา   นาโควงษ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขจีรัมย์
2. เด็กชายปิยพงษ์  ชัยชาญรัมย์
3. เด็กหญิงพรทิพา  มามาก
4. เด็กหญิงวนิดา  รักคบ
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เหล่าบุญ
6. เด็กหญิงศุจินันท์  ชาติไธสง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิชา
8. เด็กหญิงสไบทิพย์  เหล็กพิมาย
9. เด็กหญิงเพชรดา  เหลาพรม
 
1. นายบุญยฤทธิ์  แสงทอง
2. นางสาววรรณภา  ชำนิสุทธิ์
3. นางมะยาลา  สุดรัมย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไทยน้อย
2. เด็กหญิงชลดี  คำกอง
3. เด็กหญิงนันทการต์  จิตรจำลอง
4. เด็กหญิงพิมพกา  มะลิสิม
5. เด็กชายพีรดล  ณรงค์นอก
6. เด็กหญิงรุจยาภา  ปลื้มพล
7. เด็กชายสหรัฐ  ใยนพรม
8. เด็กหญิงสุภิสรา  แก้วพลู
9. เด็กหญิงอลิษา  แท่นกระโทก
10. เด็กหญิงอุสา  กองไธสง
 
1. นายทวีวงศ์  ศิรินาม
2. นายอดิเรก  สุริยะ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กชายกฤษณะ  เมฆาพิมาย
2. เด็กหญิงจิราพร  สิ่วกลาง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปราบนวน
4. เด็กชายมงคล  เดชบำรุง
5. เด็กหญิงสัญจิตา  บุญเรา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอมโคกสูง
2. นางสาวระวิ  ขอมอบกลาง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงณัฐชริกา  ถิรพรเอกศิษฐ์
2. เด็กหญิงศุจิภา  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงศุภานัน  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวดาหวัน  สาพันธ์
2. นางละไม  โพธิ์บุตรดี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  น้อยสุขะ
2. นายศิริวัฒน์  รักไร่
3. เด็กหญิงอัญชลิดา  เพชรรักษา
 
1. นางชามาศ  ธีรคุณัญญา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงชญาดา  พัฒนศาสตร์
3. เด็กหญิงปพิชญา  ธงชัยธนาวุฒิ
 
1. นางสาวศิริพร  อยู่ชุมพล
2. นางสุจิตรา  สุวรรณศักดิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงปวีณา  โพธิจันทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทะวงศ์ศรี
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สมวงศ์
 
1. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
2. นางสาวณภาภัช  แสงหิรัญ
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีอุดม
 
1. นายวีระชัย  รักษาธรรม
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภัสรา  ปราบอาจ
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กชายสุภัค   มอญใหม
 
1. นายวีรวัฒน์   เทียบแก้ว
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสุภัสรา  ลาอ่อน
 
1. นายอนิวัจน์  วงศ์งาม
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายเชาวนนท์  ทองลาด
 
1. นายิอนิวัจน์  วงศ์งาม
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายต๋อง  ยั่งนา
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กชายกิตติธัช  ขอสินกลาง
3. เด็กชายครรชิตพล  เกตุพิมาย
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจงูเหลือม
5. นางสาวจิราภรณ์  ศรีอำนาจ
6. นางสาวจิราวรรณ  ดังดี
7. เด็กชายชนายุส  กลิ่นหอม
8. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
9. เด็กหญิงชุติมา  ทิศกระโทก
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมคำ
11. เด็กชายณัฐวัตร  สพานหล้า
12. เด็กชายทรงเกียรติ  มาขมเหล็ก
13. เด็กชายธีรพงศ์  ไกรมณี
14. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
15. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
16. เด็กหญิงประภาพร  เกตุพิมาย
17. เด็กหญิงปองกานต์  ปิตตาสัง
18. เด็กหญิงพัชรี  ปะสารักษ์
19. เด็กหญิงพิมวิภา  มาดี
20. เด็กหญิงภัสสร  ลาดสา
21. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีฮ้อยคำ
22. เด็กชายวีรภัทร  ปิดตาสัง
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีภูมิพฤกษ์
24. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปังไธสง
26. เด็กหญิงสนัดดา  ทองซา
27. เด็กหญิงสนิตรา  ประจง
28. เด็กชายสหรัฐ  ตั้งก้องเกียรติ
29. เด็กหญิงอรปรียา  ประจิตต์
30. เด็กชายเจษฎา  ทะกาเรนะ
 
1. นายสุรพล  ชัยวงษ์
2. นายโอภาส  แปลนดี
3. นายวรพงษ์  สุรชาติเมธินทร์
4. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
5. นางปราณีตศรี  ลาภยิ่งยง
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์ขาว
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามพุทธา
4. เด็กหญิงชฎานิล  หงษ์สิงห์
5. เด็กชายชนะพล  ปรารถนาผล
6. เด็กหญิงชลนิชา  เนียมกลาง
7. เด็กหญิงณัฐชา  บุญเข็ม
8. เด็กหญิงณัฐนรี  แป้นประโคน
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  ห่วงทรัพย์
10. เด็กหญิงณิชา  เขียวอ่อน
11. เด็กหญิงณิชา  บุญเข็ม
12. เด็กชายดำรงศักดิ์  พันธุ์อุคำ
13. เด็กหญิงธัญวลักษณ์  แฮ้วระยอม
14. เด็กหญิงนลินนิภา  นามดี
15. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ฉาบพิมาย
16. เด็กชายปรเมศร์  ปานหว่าง
17. เด็กชายภูรินทร์  ลือวันคำ
18. เด็กชายวัชรพงษ์  ไชยนนท์
19. เด็กหญิงวัลลี  ชินไธสง
20. เด็กหญิงศศิตา  แก้วนิล
21. เด็กหญิงศศินา  เทียมพุทรา
22. เด็กชายศิครินทร์  โชคพิมาย
23. เด็กชายศุภกร  สารกาญจน์
24. เด็กชายสิงหา  พลไธสง
25. เด็กชายสุภัค   มอญใหม
26. เด็กหญิงสุภาวดี  เสริมศรี
27. เด็กหญิงอรการ  มงคลใหม่
28. เด็กหญิงอรวรรณ  กรินทร์
29. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนยศ
30. เด็กหญิงอาริษา  พึ่งน้ำ
 
1. นายวีรวัฒน์   เทียบแก้ว
2. นางลำไพ  ศรีสด
3. นายสุชาติ  ศรีสด
4. นางสาวศรีจันทร์  อัครปทุม
5. นายวัลมงคล  คล้ายหลิม
6. นายนิรัญ  เนตรัก
7. นายปรเมศว์ร  คำผาย
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคึม 1. เด็กชายภูรินท์  ภาวกลาง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สาดแล่น
 
1. นางทรงพิมล  สมน้อย
2. นางธัญพิชชา  จันทจร
 
165 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สิงหนาท
2. เด็กหญิงภัคจิราพร  รับไพรี
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  ด่านแก้ว
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายนริศ  คุปทิน
2. เด็กชายพุทธินันท์  คำพิมาย
3. เด็กหญิงอัญยดา  วรสกุลพฤกษ์
 
1. นายอดุลย์  พุทธลา
2. นางสาวสุภาพร  คำพิมาย
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร์  วงค์ถิ่น
2. เด็กชายนพพล  พยัฆศรี
 
1. นายทรงวุฒิ  มัททะปาโท
2. นายเสถียร  ทับศรีแก้ว
 
168 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทวีศรี
2. เด็กชายวรุฒม์  อุตโรกุล
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวกัญชพร  ค้าทอง
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายชินวัตร  แก้วไพทูรย์
2. เด็กชายสุคนธ์  เกตุกลางดอน
 
1. นายภานุพงษ์  ศรีดารา
2. นางสุรีรัตน์  มีระหันนอก
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ม่วงทองเกตุ
2. เด็กชายมนตรี  โพธิ์พ่วง
 
1. นายจิรเดช  สรสิทธิ์
2. นางสุนีรัตน์  พลดงนอก
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงศิลประภา  สินนา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเก่ง
 
1. นายสัมพันธ์  หมั่นศรีชุม
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  หมั่นการนา
2. เด็กหญิงไพลิน  เสริงกลาง
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  บุญชุ่ม
2. นางสาวนพมาศ  เสริมศรี
 
173 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ปราสาทหินพิมาย
2. เด็กหญิงอภิญญา  ระบือพิณ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ช่างทอง
2. นางอัจฉรา  วัชรประทีป
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงชุติมา  ปะนะตุพา
2. เด็กหญิงทักษพร  คงดี
 
1. นางสาวชุติมณฑ์  บรรหาญ
 
175 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายจักรกฤต  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายณรงค์ชัย   บรรจงนอก
 
1. นายภานุพงษ์  ศรีดารา
2. นายประยุทธ  สัมฤทธิ์นอก
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายณัฐกิตต์  งามยิ่ง
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  งามยิ่ง
3. เด็กชายรามเมศ  สุวรรณศรี
 
1. นายมนูญ  ลีสม
2. นางสัมพันธ์  ลีสม
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายนฤรงค์  โพธฺิ์ณรงค์
2. เด็กชายนิธิโรจน์  ฉอดนอก
3. เด็กชายสัตยา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายเทิด   สายโต
2. นางสุรัส  สายโต
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายธนัช  ท่าเลิศ
2. เด็กชายสารินทร์  ชินนอก
3. เด็กชายเมธี  ด่านณรงณ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. นายปัญญา  ฮุยนอก
2. นายวิชาญชัย  อ้ายวงศ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ปลั่งกลาง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองดีนอก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองดีนอก
3. เด็กชายศราวุฒิ  ทองดีนอก
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายฉัตรชัย   สุขทั่ว
2. เด็กชายวราพจน์   ปักกาเวสุ
3. เด็กชายอดิศร   ปินะกาเส
 
1. นางสาวลลิตา    พรทั้งสี่
2. นางนิภาภรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ผึ่งพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณปัญญา
3. เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องสีดา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แจ่มแจ้ง
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ร่มพฤก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนพิมาย
 
1. นางพรทิพย์  ตรีสันเทียะ
2. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
3. นางชำเรือง  ค้าขาย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซมโพธิ์
2. เด็กชายรชานนท์  ขวัญมั่น
3. เด็กหญิงรมณียา  มาแสง
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  เติมงาม
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  แทนกุดเรือ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ผลพิมาย
 
1. นางพรทิพย์  ตรีสันเทียะ
2. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
3. นายสามารถ  สาลีชน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงปรางรัตน์ชญา  ปากะตัง
2. เด็กหญิงศศิชา  สิทธิมาศ
3. เด็กหญิงสุวรรยา  ดอนโคตรจันทร์
 
1. นางยุภาพิน  ทึนหาร
2. นางสาวนวลนารี   กูลขำ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เยี่ยมในเมือง
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  แฝดกลาง
3. เด็กชายสมพงษ์  หลวงปราบ
 
1. นางสาวนฤมล  พันธ์รักษา
2. นางพรรณี  ขามรัตน์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  จันทะปะขาว
2. เด็กหญิงปรีญา  เดินเที่ยงรัมย์
3. เด็กหญิงริศรา  คล้ายคลึงมี
 
1. นางสาววิชชุณี  การค้า
2. นางสาวรัตน์ติกุล  วงคำจันทร์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายบดินทร์   ปาราสิตัง
2. เด็กหญิงภัสรา   สุดทองมน
3. เด็กหญิงวิชุดา   สีดา
 
1. นางสาวณภาภัช   แสงหิรัญ
2. นายอภิรัตน์    สุพิมพ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงนัฐริกา  ด่อนศรี
2. เด็กหญิงพนิพร  ดีเดิม
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กิติสกนต์
 
1. นางอนงค์  วิชัยรัมย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรพล
2. เด็กหญิงอินทกานต์  อดทน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิติสกนธ์
 
1. นางสาววิชชุณี  การค้า
2. นางสาวรัตน์ติกูล  วงคำจันทร์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงวรรณพร  แทนไธสง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่เหล็ก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรวิเศษ
 
1. นางอรุณ  แพะขุนทด
2. นางมัลลิกา  บุตรพรม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. นางสาวสุกัญญา  บุญมาก
2. นางสาวสุนิตรา  หยาดทอง
3. นางสาวอารีรัตน์  หลวงโคตร
 
1. นางอรุณ  แพะขุนทด
2. นางสาวอัญชลี  ระบือพิณ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรองพิมาย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชูแสง
3. เด็กหญิงรัตนมณี  อู่พิมาย
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นางอุไร  คำดี
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกนกพร  แท่นทอง
2. เด็กหญิงชนัญญา  ดังดี
3. เด็กหญิงอังศนา  รัตนา
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นายสมส่วน  มนัสการ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 1. เด็กหญิงกัลยา  เอสันเทียะ
2. เด็กหญิงนิลุบล  ผาทอง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทะเลดอน
 
1. นางพรทิพย์  ศิวะโรจน์จินดา
2. นางปิยะวรรณ์  ศรีสุข
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชูชีพ
2. เด็กหญิงพิชญ์สุชา  มารยาตร์
3. เด็กชายสมปอง  รัตนะโกสิน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
196 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์
 
1. นายราเชนทร์  ดอกแคกลาง
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มัดจักรี
2. เด็กหญิงอนันตญา  พานจันทร์
3. เด็กหญิงอาริญา  ทองเชื้อ
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางภีรพร  แพงคำ
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กหญิงพรศิริ  หาญชนะ
2. เด็กชายวิทวัส  พิมพา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สาทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวกาญจนี  สงนอก
2. นายสุรชัย  ปัญญา
 
199 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิดา  วังแก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดอกขาวรัมย์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายมนตรี  โกนพิมาย
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สิริโชติกุลชัย
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงวนิสา  ไทยวง
 
1. นางสุรีรัตน์   สถิตย์พงษ์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงหฤทัย  บุตรดารา
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงอภิสรา  คำมา
 
1. นางกาญจนา  แจ้งตรง
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงศิลารัตน์  ผ่องพูน
 
1. นายธนาพร  ระวังเป้า
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  ไชชนะ
 
1. นางชิสาพัชร์  รัตนพันธ์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปะวันนา
 
1. นางวรรณศรี  วรรณพงศ์เจริญ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญย่า  หยั่งบุญ
 
1. นางณัฐกฤตา  วุฒิพันธ์
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  วาระสิทธิ์
 
1. นางนางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ยอดเจริญ
 
1. นางสาวพรรทิวา  บุญเคลือบ
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางสมพร  สงนอก
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายโชคอนันต์  ปั้นดี
 
1. นางอุไร  ฉายพิมาย
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สารสม
 
1. นางวรรณศรี  วรรณพงศ์เจริญ
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มงคล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เย็นดี
3. นายสมพงษ์  คานทอง
 
1. นางสาวรชฎาพร   กุลจิตตินารา
2. นางสุรีย์พร  ดีชัยรัมย์
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหลาชัย
2. เด็กหญิงสุภัสรา  พันธ์ชมภู
3. เด็กหญิงอริศรา  ชัยเสน
 
1. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
2. นายจตุพร  เจริญ
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ค้าขาย
2. เด็กชายสุขสันต์  ชอบดี
 
1. นางศรินยา  คุณาจารย์
2. นางเธียรสินี  โภคทรัพย์
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พลถาวร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ค่ำกลาง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พลดงนอก
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โยควัฒน์
2. เด็กชายสหรัถ   บุญมา
 
1. นางจรัสศรี  มณีแสง
2. นางชลิดา  กสิประกอบ
 
218 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา    
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจตุพร  กุลวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  นำพา
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายศุภวิช  ธโนภาส
 
1. นางสาวศศินันท์  ธัญเจริญทวีรัฐ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายอิทธิกร  ภูเขียว
 
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิชัย  ฝ้ายโคกสูง
 
1. นายอำนวย  เชื้อนิด
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งน้ำ
 
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญสุข
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต
3. เด็กหญิงลูกหว้า  ไกรรัตน์
4. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณคาม
5. เด็กหญิงสุภาดา  กลางโสภา
6. เด็กหญิงอภิสรา  ด่านวิชัย
7. เด็กหญิงเบญญาภา  สีหาขาม
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นายอุดร  เลไธสง
3. นางสาวมุจรินทร์  คุณานันท์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายวรวิช  เย็นสบาย
 
1. นางสาวศศินันท์  ธัญเจริญทวีรัฐ
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. นายบุพกร  ปักกาโร
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทรานุวงศ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ไทย
 
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายฐิตินันท์  บุญรอด
 
1. นางสาวสุนิษา  จิตรนอก
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพลินรัมย์
 
1. นางสาวนวลนารี  กุลขำ
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรกานต์  หงษา
 
1. นางชูศรี  บุญเที่ยง
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวน้อย
 
1. นางสาวปราณี  พนารินทร์
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงอรอุมา  กลั่นมา
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญศิริ
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงนันนิสา  ทาพลค้อ
 
1. นางยุภาพิน  ทึนหาร
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล็กพิมาย
 
1. นายเจริญทรัพย์  ขอบพิมาย
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบ 1. เด็กหญิงเพียงฝัน  หงษ์ศิริ
 
1. นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แข็งฤทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  บุญรอด
 
1. นายสุนทร  สะเริญรัมย์
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  บุญจันทร์อัฒน์
2. เด็กชายภูวดล  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เรียงสันเทียะ
 
1. นางภาวิกา  วิชัยวัฒนา
2. นางสาวมาสิริ  โชติกลาง
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ห่วงไธสง
2. เด็กหญิงปวีณา   นิสัยค้า
3. เด็กหญิงรพีพร  ทองหนัก
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นางสาวกัลยกร  เปรื่องการ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทีนอก
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์เข็ม
3. เด็กชายหรรษา  กระเบื้องกลาง
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นายสมบัติ  วรรณา
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นักร้อง
2. เด็กหญิงณิชา  เปรมจิตร
3. เด็กชายธนภรณ์  ภูเดช
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางชุติมา  นานา
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กชายศิวกร  ดวงแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ  สุดรัมย์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  วิชากร
 
1. นายสุทธิพร  คล้ายเมืองปัก
2. นายเสงี่ยม  ทิพย์แสง
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  เที่ยงดี
2. เด็กชายพงศกร  สุรายรัมย์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ศรีทอง
 
1. นายบรรจบ  วิชัยวัฒนา
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กชายกานดา  หาญแจต
2. เด็กหญิงพรวิภา  นารถชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอ่อนนุช  สุมงคล
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรตะวัน  แอกรัมย์
2. เด็กชายสมพร  ชื่นจันทร์
3. เด็กชายอเนชา  ไกรมณี
 
1. นางณัฎจ์ษิยา  ประจิตรเมธากุล
2. นางสาวปารินา  แครกระโทก
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทีนอก
2. เด็กชายธนาวุฒิ  รูปทอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทวัน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงศิริประภา  สวามีชัย
3. เด็กหญิงเนตรดาว  รวมออม
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายพงศกร  บดไธสง
2. เด็กชายวรากร  การบรรจง
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นายปรีชา  สงนอก
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีวงษ์
2. เด็กชายปเมธินทร์  เพชรตะกั่ว
 
1. นายปรีชา  เพชรตะกั่ว
2. นางสาวสมควร  คูเจริญไพบูลย์
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองนอก
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่เกาะ
 
1. นางสาวสุชาดา  ห่อทรัพย์
2. นางกฤษณา  พันธุ์วัฒน์
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายพิชรพล  น้ำคำ
2. เด็กชายอนุทิพย์  ทองสามัญ
3. เด็กชายไชยา  สีหาบุตร
 
1. นางชลิตา  ไชยราช
2. นางปารินา  แครกระโทก
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพชร  บุญเลียบ
2. เด็กชายอภิชัย  สงทะเล
3. เด็กชายโกวิทย์  พรมโชติ
 
1. นายจตุพร  เจริญ
2. นางวนิดา  ใสสะรัง