งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายวีระเชษฐ์    ละอองเอก
2. เด็กหญิงสุจิตรา    มุ่งดี
1. นางนราทิพย์    ใยระย้า
2 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    เกิดมงคล
2. เด็กหญิงจีรโสภา    กาลวิลัย
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายวงศกร    ทองสามัญ
2. เด็กหญิงศุทธวดี    คิดได้
1. นายพิทักษ์    แจ่มมาลาศรี
2. นางอนงค์    วิชัยรัมย์
4 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงจีระนันท์    เช่นพิมาย
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    เที่ยงไธสง
1. นางพิชญ์สิณี    โพธิ์ศรีดา
5 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงฟ้าใส    หมายดี
2. เด็กชายธนภัทร    วงค์ฤทธิ์
1. นางฉัฐมา    วัชประทีป
6 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายธนากร    ก้านสันเทียะ
2. เด็กชายสุรชัย    สิงห์ลอ
1. นางสาวประวีณา    ปั่นสุข
2. นางละเอียด    นมัสศิลา
7 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายมหัณณพ    รอดวินิจ
2. เด็กชายภณวัจน์    บุญเครื่อง
1. นางสังวาลย์    เจียมจับเล่ห์
2. นายเสรี    เจียมจับเล่ห์
8 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงอนัญญา    สุวรรณดี
2. เด็กหญิงมนัสวี    แดนไธสง
1. นายธารินทร์    ลครพล
9 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีเฉลิม
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ริดกล้า
1. นางรตณัน    ยางเครือ
2. นางสุกัญญา    หลวงวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................