งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงนุจรี    กลางนอก
2. เด็กหญิงณัฐวดี    เทศไธสง
3. เด็กหญิงธิติพร    เบี้ยไทสงค์
1. นายทองพูน    หมั่นกิจ
2. นางสุภาพร    รัตนรังสิกุล
2 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงภณิดา    สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงชฎาธาร    แก่นจำปา
3. เด็กหญิงอภิชญา    ปรุงกลาง
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
3 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายสุริยนต์    คำปาโน
2. เด็กหญิงเสาวภา    คงเรืองราช
3. เด็กหญิงดารณี    จันทบุรี
1. นางสาวนิตยา    รักคำ
2. นางสาวสิริพร    แคนหนอง
4 โรงเรียนบ้านกล้วย ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ต่วนพิมาย
2. เด็กหญิงพิชญาภา    เครือกลาง
3. เด็กหญิงจิราภา    สินสวัสดิ์
1. นายวีรพันธ์    วิชัยวัฒนา
2. นางเนาวรัตน์    เดชขุนทด
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงลดามาศ    ยั่งนา
2. เด็กหญิงวรลักษณ์    บริบูรณ์
3. เด็กหญิงน้องเฟรน    เวชสุวรรณ
1. นางสาววริษฐา    อดีตรัมย์
2. นายเป็นหนึ่ง    เพียรแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................