งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    ทิมเทพ
2. เด็กหญิงวรินทร    อัยลา
3. เด็กหญิงศศิวิมล    คนรู้
1. นางอุไร    ศิ่ิริหล่อ
2. นางเกษกนก    สีระสูงเนิน
2 โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงพิจิตตรา    ติฉัน
2. เด็กหญิงนันณภัส    กลางรัมย์
3. เด็กหญิงวริศรา    ปลังกลาง
1. นางสาวนันทพร    จิตรจำลอง
2. นางสาวโชติกา    ลัทธิธรรม
3 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงดารินทร์    ทองขวัญ
2. เด็กหญิงนัฐมล    สิงห์อุดม
3. เด็กชายสุริยะ    เทพบรรหาร
1. นางสาวพิมพ์สุดา    งบพิมาย
2. นางสาวอรอนงค์    ผินโพธิ์
4 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงรภัสสรณ์    ศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงวิรยา    เวียนสันเทียะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์    เชิงจอหอ
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายประนอม    ปรึกษาชีพ
2. เด็กหญิงธันยพร    สุขใส
3. เด็กชายธนัชพร    แก้วเก่ง
1. นายนคร    นาคเครือ
2. นางอมรรัตน์    นาคเครือ
6 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงวริศรา    นาระหัด
2. เด็กหญิงปภาวี    ฆ้องสีทา
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ค้าคุ้ม
1. นางสาวกนกอร    ประจัด
2. นางละเอียด    นมัสศิลา
7 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงโสวิภา    กางนอก
2. เด็กหญิงลลิตา    กางนอก
3. เด็กหญิงจันทกานติ์    ชานอก
1. นางกาญจนา    วงศ์นรินทร์
2. นายมนตรี    วงศ์พระราม
8 โรงเรียนบ้านสะแกงาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายนภัส    ใสนอก
2. เด็กหญิงณิชา    พิณพิมาย
3. เด็กหญิงสโรชา    บุญนอก
1. นายราเชนทร์    ดอกแคกลาง
2. นางศรุดา    บุณยธรรมกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................