งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนมัน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายจักริน    เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงปกิตตา    ชานาเมือง
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ลุนสืบ
1. นางจินต์พิมล    งอยไธสง
2. นางสาววรัญญา    แว่นไธสง
2 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงปูชิกา    ชำนาญทาง
2. เด็กชายสุทธิธรรม    กาญบุตร
3. เด็กชายอุ้มบุญ    นาชีวา
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายอำพล    ปานเกิด
2. เด็กชายปกรศักดิ์    อบมาสุ่ย
3. เด็กชายวิรัตน์    นาคเครือ
1. นายนคร    นาคเครือ
2. นายนันทวัฒน์    จันทร์นอก
4 โรงเรียนบ้านยางวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายธวัชชัย    สายแก้วราช
2. เด็กหญิงชนากานต์    ชาญนอก
3. เด็กหญิงศราวัณ    สุขจิต
1. นางสาวกานดา    ศรีบุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีปัณณทัต    สิงห์วงศ์
5 โรงเรียนบ้านมะกอก ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายปรินทร    หร่ายพิมาย
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ    ลัดดี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    มนพิมาย
1. นางสาวประวีณา    แสงกระจาย
2. นายพิศักดิ์    นามศรี
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เลิศฤทธิ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    เมืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงสายฝน    โพธิ์เข็ม
1. นางสุธาวัลย์    จันทร์เรือง
2. นายสุรชัย    จันทร์เรือง
7 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงปวีณา    หลักคำพันธ์
2. เด็กหญิงนริศรา    ศิลปวงศธร
3. เด็กหญิงนันวิกา    แคนบุญจันทร์
1. นางสุภัตรา    ไชยเชษฐ์
2. นางสาวเยาวเรศ    ชำนาญสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................