งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายอนุรักษ์    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงสุพิชชา    อารยะจันทรจิตร
3. เด็กหญิงมนต์นภา    ขามป้อมนอก
1. นางสาวพรรณิดา    มะโนราช
2. นางสำราญ    คัมภิรา
2 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงชุลีกร    ศรีวิชา
2. เด็กหญิงวีรภัทรา    เล็กประยูร
3. เด็กชายจิรภาส    ประดิษฐ์
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายอนุรักษ์    คำไทย
2. เด็กชายอดิศร    ปลื้มพันธ์
3. เด็กชายกรวิชญ์    ดีอำมาตร์
1. นายพิทักษ์    แจ่มมาลาศรี
2. นางอนงค์    วิชัยรัมย์
4 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงอริสรา    มาลาศรี
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ทนงตน
3. เด็กหญิงจารุภา    พรหมเชียว
1. นางสุมาลี    วุฒิเสลา
2. นายอดุลย์    สังคะโลก
5 โรงเรียนบ้านละโว้ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงลักษณี    หลงพิมาย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ใจงูเหลือม
3. เด็กหญิงณัฐชา    เพลินบุญ
1. นางศุภาลักษณ์    สมจิตร
2. นายอัศวิน    เชื้อเมือง
6 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ทุมมาลา
2. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา    สินอยู่
3. เด็กหญิงอภิสรา    ศาลางาม
1. นางณัฏฐ์ษิญา    ประจิตรเมธาธิกุล
2. นางปารินา    แครกระโทก
7 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายอิทธิกร    จันทีนอก
2. เด็กหญิงสวรรณยา    อรัญตะวา
3. เด็กหญิงมานิตา    หิรัญวงศ์
1. นายธารินทร์    ลครพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................