งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนมัน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายพงศธร    ศิลาโชติ
2. เด็กหญิงพัศรา    เย็นวัฒนา
3. เด็กชายอนุชา    รัตนโสภา
1. นางสาวประภัสสร    แสงกล้า
2. นางสาวสาลินี    ชัยสุนทร
2 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงสุกันยา    แก้วไพทูรย์
2. เด็กหญิงภัทรกันย์    จำนงนอก
3. เด็กหญิงสุกัลยา    แข็งขัน
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
3 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงนันทนา    อ้อมนอก
2. เด็กหญิงณิชกุล    ทบบุญ
3. เด็กหญิงทัศนีย์    บุญมาก
1. นางสาวพรทิพย์    ศรีละบุตร
2. นายสมชาย    ปลื้มพันธ์
4 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงพรวิสาข์    สินสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ต่อมิตร
3. เด็กหญิงจันทภา    สังข์สุข
1. นางสาวพรทิพย์    ค้าขาย
2. นางสาวสังวาร    ปักการะนัง
5 โรงเรียนบ้านละโว้ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    มีสติ
2. เด็กหญิงชยากร    ขาวสุข
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    มากแก้ว
1. นางศุภาลักษณ์    สมจิตร
2. นายอัศวิน    เชื้อเมือง
6 โรงเรียนบ้านมะกอก ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอภิวัฒน์    นาระหัด
2. เด็กหญิงอุษณีย์    สนนา
3. เด็กหญิงสุชาฎา    แต้มพิมาย
1. นางสาวประวีณา    แสงกระจาย
2. นายพิศักดิ์    นามศรี
7 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงการะเกด    พลีดี
2. เด็กหญิงอริสรา    อ่อนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    มุ่งลา
1. นางกุหลาบ    ทองศรีมะดัน
2. นายเกรียงศักดิ์    ทองศรีมะดัน
8 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เขียวขัน
2. เด็กหญิงลลิตวดี    ทองดวง
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ภูผาศาสตร์
1. นางรตณัน    ยางเครือ
2. นางสุกัญญา    หลวงวงษ์
9 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    อินนอก
2. เด็กหญิงณัฐพร    เกทะโล
3. เด็กชายกฤตพรต    สุพรรณนอก
1. นางกาญจนา    วงศ์นรินทร์
2. นายมนตรี    วงศ์พระราม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................