งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ศิริสุนทร
2. เด็กหญิงเนตรลัดดา    จิตรักญาติ
3. เด็กหญิงจารุจิตต์    จินดามัย
1. นางอุไร    ศิ่ิริหล่อ
2. นางเกษกนก    สีระสูงเนิน
2 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงมุธิตา    แสนทอง
2. เด็กหญิงดวงกมล    รัตนา
3. เด็กหญิงพรพิมล    พลดงนอก
1. นางสาวทัศนีย์    อุดมพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา    จันเขียด
3 โรงเรียนบ้านหนองห่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงปณิดา    ฟอมไธสง
2. เด็กหญิงรัชนีกร    การบรรจง
3. เด็กหญิงธนภัทร    แก้วกันยา
1. นางกนกวรรณ    แก้วกันยา
2. นางภัทราพร    ธัญกิจเจริญ
4 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงชนิกา    ตู้สระกาศ
2. เด็กหญิงอทิตยา    แพงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์    ศรีสันเทียะ
1. นางสาวศิริรัตน์    รอดวินิจ
2. นางสมทรัพย์    เลิศนา
5 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    ศิลปกิจ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ต้ายไธสง
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    จันทร์ชูกลิ่น
1. นายธวัชชัย    ปิงน้ำโท้ง
2. นางเตือนใจ    เด็ดขาด
6 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายชลชาติ    พิทักษ์กุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จอดพิมาย
3. เด็กชายณรงค์เดช    เรืองศิลป์
1. นางสาวจริญญา    ปักกาโร
2. นายมนตรี    กัญญาคำ
7 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงกุลรัตน์    การินทร์
2. เด็กหญิงเกณิกา    บุญประดับ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์    บุญหวัง
1. นางสาวพานิช    สุตตะนา
2. นางสาวอธิกา    ป่าขมิ้น
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายกฤษดา    พรรณนา
2. เด็กหญิงเพชรนภา    ลุนละลาด
3. เด็กหญิงชญาดา    ภูตะดา
1. นางสาวกรรณิกา    จันทรมณี
9 โรงเรียนบ้านพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงธิติมา    ผลพิมาย
2. เด็กชายอภินันท์    บุตรดี
3. เด็กหญิงบุษยา    ดนตรี
1. นางสาวลักษณา    ค้าคล่อง
2. นางสุมาลี    ระงับทุกข์
10 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงรุ่งภาฐิตา    สกุลศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    เพ็ชรลา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    กอกัน
1. นางสาวพนิตา    สมบัติสวัสดิ์
2. นางสาวสุทธิกานต์    คำหล่า
11 โรงเรียนบ้านหนองโสน ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ยศกลาง
2. เด็กหญิงไอริณ    งอบโคกกรวด
3. เด็กหญิงประภาพร    โกรพิมาย
1. นางธัญวีร์    วัฒนากลาง
2. นางสาวสุกัญญา    กลิ่นบุบผา
12 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    พรหมลา
2. เด็กชายวชิรวิทย์    ประทุมทิพย์
3. เด็กหญิงวิภาดา    กองนอก
1. นางสาคร    ศรีพุฒ
13 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์    เที่ยงดี
2. เด็กหญิงอรกานต์    หลงสีภูมิ
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    ทะกาเนนะ
1. นางปรัศนี    สีลา
2. นายปิยบุตร    บุญเที่ยง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................