งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงสุรัญชนก    ศรีพลกรัง
1. นางสาวสิยาวรรณ    โสภา
2 โรงเรียนบ้านไพล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงนภาพร    สีหะวงษ์
1. นายวิจิตร    ชำนิกล้า
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงสิริมา    ละเอียด
1. นายธนบดี    ธรรมวิเศษ
4 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    โคพรม
1. นางสมมาตย์    ศรีจันทร์
5 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงอนุธิดา    โจมเสนาะ
1. นางสาวปัญจพร    ชาติพุดซา
6 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    เวียงนนท์
1. นางเดือนเพ็ญ    อินทลี
7 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ศิรินอก
1. นางสาวจุไรรัตน์    กาดนอก
8 โรงเรียนจารย์ตำรา ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    หมายสุข
1. นางสุรัชนี    สัมมารุ่งโรจน์
9 โรงเรียนวัดโชติการาม ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ชาติเจริญ
1. นางวรรณกร    พรมบุญด่าน
10 โรงเรียนราษฎร์สโมสร ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. นางสาวกนกนิภา    ลองกระโทก
1. นางชามาศ    ธีรคุณัญญา
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงจริยา    หันมนตรี
1. นายมงคล    สาสีดา
12 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. นางสาวศุจิมนัส    แสนนอก
1. นางดารา    ธรรมสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................