งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายวราวุฒิ    เวียงสีมา
2. เด็กหญิงพิชญามิน    คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงวิมลศิริ    บุญฮวด
1. นางเกษกนก    สีระสูงเนิน
2 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์    อ้นเนียม
2. เด็กหญิงฐิติยา    คลอพิมาย
3. เด็กหญิงคีตภัทร    กลั้งพิมาย
1. นางสุจิตรา    โกวิทพัฒนา
3 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายปาณวัฒน์    ชัยภา
2. เด็กหญิงนิตติญา    พุทธา
3. เด็กหญิงรัญชนา    ละลง
1. นายนิยม    เพลินบุญ
4 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กชายธนุพล    จันทโชติ
2. เด็กชายทรัพย์สถิต    ยังแวง
3. เด็กหญิงศศิกานต์    บุตรไชย
1. นางสาวฐิติรัตน์    ฐิติเจริญวงศ์
2. นางสมพร    เอมโอษฐ์
5 โรงเรียนอรพิมวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แก้วพิมพ์
2. เด็กหญิงดุษิตา    หว่างกลาง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วมูลเมือง
1. นางเยาวลักษณ์    ปัญญาสิทธิ์
6 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงอลิษา    อุรา
2. เด็กหญิงสุภาพร    เนาวะบุตร
3. เด็กหญิงเบญญาภา    วุฒิเสลา
1. นางสุมาลี    วุฒิเสลา
2. นายอดุลย์    สังคะโลก
7 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายกฤษดา    แปลนพิมาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    อยู่สถิตย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี    อัครชาติ
1. นางมลิวัลย์    ช่างทอง
2. นางสุภาพร    รัชตะแดงดี
8 โรงเรียนกุลโน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายกชกรณ์    ช่างโคตรพะเนา
2. เด็กชายณัฐภัทร    แสงสว่าง
3. เด็กชายธนดล    ยนต์สถิตกุล
1. นางสมหมาย    โฉสูงเนิน
2. นางสุกุมาร    รักษ์มณี
9 โรงเรียนพิกุลทอง ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กล้าพิมาย
2. เด็กหญิงจนัสธา    ลาภยิ่งยง
3. เด็กหญิงธัญชนก    คำมา
1. นางพิมลพร    ปัตตาเทสัง
10 โรงเรียนบ้านพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แคะสูงเนิน
2. เด็กหญิงญานิศา    บุญค้ำ
3. เด็กชายธีรภัทร    ซื่อตรง
1. นางสาวลักษณา    ค้าคล่อง
2. นางสุมาลี    ระงับทุกข์
11 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายกฤษกร    ขจรภพ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญพรม
3. เด็กหญิงอารยา    ชัยบุตร
1. นายจุมพล    จันทร์คำ
2. นายเพชร    โฉมไทยสง
12 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงสรัญญา    เขียวปาน
2. เด็กหญิงณัฐพร    จันทีนอก
3. เด็กหญิงกุลนิดา    ดงแดง
1. นายวิชิต    จันทีนอก
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายอาทร    เซ็นทองหลาง
2. เด็กหญิงธาวิณี    ศรฤทธิ์
3. เด็กหญิงพรรณปพร    อิงนา
1. นางนารี    พรรัมย์
2. นางสาวปัทมา    พรมดอนกลอย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................