งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงเมธาวี    สมร่าง
2. เด็กหญิงสุวิญาดา    ปัญญาแก้ว
3. เด็กชายชัยศิริ    เบญจศิลป์
1. นายเพทาย    คำวิจิตร
2 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงศศิธร    เทกระโทก
2. เด็กหญิงกนกพร    ล้ำสัน
3. เด็กชายอณัติพงศ์    บุรัมสูงเนิน
1. นายนพดล    บุญไทยกลาง
3 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายอติชาติ    หาญชะนะ
2. เด็กชายภวัต    เพ็ชรรักษา
3. เด็กหญิงปนัดดา    ภาษี
1. นางสาวจีรภา    เจริญวงค์
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงปิยะพร    เพียรกลาง
2. เด็กหญิงอาจารี    สอนพรรณนอก
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    สอนพรรณนอก
1. นางเนาวรัตน์    ยมนัตถ์
5 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายดนัยศักดิ์    เสียงบุญ
2. เด็กชายคุณากร    พาคำนาม
3. เด็กหญิงจันทรกานต์    กระโพธิ์
1. นางสาวศิริพร    แคนหนอง
2. นายสุนทร    สะเริญรัมย์
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงอัจฉรา    เฉยไธสง
2. เด็กหญิงสุภัชชา    ยุดไธสง
3. เด็กหญิงจันทิมา    บุดดี
1. นางสาวศิริพร    กรำกระโทก
2. นางสาวสุภภร    อโนรี
7 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    ช่างทอง
2. นางสาวอัญชลี    จ้อยหนองบัว
3. นายนพรัตน์    ทวีเดช
1. นางมลิวัลย์    ช่างทอง
2. นางสุภาพร    รัชตะแดงดี
8 โรงเรียนจารย์ตำรา ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายทรงพล    อ้อพิมาย
2. เด็กหญิงอาภากร    ฉาบพิมาย
3. เด็กหญิงจันทนิภา    สมพิทักษ์
1. นายธีรพงษ์    สีมาพล
9 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายทักษิณ    ปัฐวี
2. เด็กชายศราณุวัตร    งิ้วไธสง
3. เด็กชายปิยะวัฒน์    ฤทธิ์ไธสง
1. นางนุชจิรา    รัตนสมบูรณ์
2. นางไพรินทร์    ศรีบัวบาน
10 โรงเรียนบ้านประสุข ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    แก้ววิเชียร
2. เด็กหญิงชมวรีย์    ทองกระโทก
3. เด็กหญิงชญานี    ชัยมงคล
1. นางสาวนริศรา    นนทภา
11 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. นางสาวมยุรี    โฉมงาม
2. นางสาวอมรรัตน์    ขันทอง
3. นางสาววิลาวัลย์    เสาร์แก้ว
1. นายชัชวาล    กะการดี
2. นางสาวณัฐวลัญช์    แก้วระวัง
12 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงปิยะพร    ดีสุด
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    ธรรมวัตร
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ทบนา
1. นางกาญจนา    วงศ์นรินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................