งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงอาภัสรา    นามนนท์
1. นางงามตา    ลิมปิสวัสดิ์
2 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงพรรพษา    นาคา
1. นายพสิษฐ์    นุชสาย
3 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงสุธินี    แก้วพุ่ม
1. นางสาวสิริกานดา    พลทามูล
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงปริญดา    พิผ่วนนอก
1. นางสกาวเดือน    สีหาจันทร์
5 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ต้นแฝง
1. นายธนาพร    ระวังเป้า
6 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงสิรินญา    ไกรรัตน์
1. นางอนงค์    วิชัยรัมย์
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงอรทัย    วิไชยสง
1. นางสุณีภรณ์    สารสิน
8 โรงเรียนกุลโน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงสุรางคณา    สิงห์ดี
1. นางกาญจนา    ยันฉิมพลี
9 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงระพีพร    สิงห์บรรชา
1. นางอรัญญา    นันอุมาลี
10 โรงเรียนพิกุลทอง ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงดารารัตน์    หมวกพิมาย
1. นางสุชาดา    โพนภาค
11 โรงเรียนบ้านมะกอก ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงภิรมยา    สานนอก
1. นางสุวรรณา    พรทั้งสี่
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ชูชีพ
1. นางสุพรรณี    พลค้า
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงรัชนีกุล    กุดรังนอก
1. นางสาวพรรณทิวา    บุญเครือบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................