งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายนรินทร์    ศรีจันทร์
1. นางงามตา    ลิมปิสวัสดิ์
2 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายสิทธิพล    วิมาลา
1. นางคนึงนิจ    เลไธสง
3 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายอนุชา    สีหาบุตร
1. นางสาวจันทราภรณ์    อินทะราชา
4 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    นุ่นเกลี้ยง
1. นางโสภาพรรณ    เค้างิ้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายเจษฎา    เผ่าเจริญพร
1. นางสาวจันทร์ทิวา    เผือกมูล
6 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายวีรากร    สุขสุทธิ์
1. นายสำเริง    ฟุ้งพิมาย
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายปภังกร    มูลจันทร์
1. นางปัณพร    มูลจันทร์
8 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายนนทชา    ศิริยุทธ์
1. นายกฤษณะ    สุมงคล
9 โรงเรียนบ้านพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    คละดี
1. นายสนอง    แหวนพิมาย
10 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายธนกิต    สินประเสริฐ
1. นายวินัย    ศรีทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................