งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ทองดา
1. นางสาวละออง    มุ่งแซกกลาง
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงเสาวรส    ไกรนิตย์
1. นายจรูญ    สีม่วงงาม
3 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ศิริปรีชา
1. นางพนิชา    สมวงษา
4 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงทนิดา    จันเขียว
1. นางอรวรรณ    อุปเถย์
5 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงจุรินทร์    ครจอหอ
1. นางศิริพร    คำคง
6 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    เพียสังกะ
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล    แสนสุข
7 โรงเรียนกุลโน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงชลกานต์    แก้วอำนวยจิตร
1. นางฉวีวรรณ    ทองกลาง
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงจิรัชยา    เนยกลาง
1. นางปัณพร    มูลจันทร์
9 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงฐิติมา    ปักกาโล
1. นายกฤษณะ    สุมงคล
10 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    บังพิมาย
1. นางสาวเสมอใจ    บุตรอ่ำ
11 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์    ศรีพา
1. นางสาวฐิติรัตน์    มาตรา
12 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงอัมพร    สุลัยมาน
1. นางเรืองรอง    คงประฐา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................