งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดวังน้ำ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงพิมนภา    กาพย์พิมาย
2. เด็กหญิงธนพร    เพาะพูน
3. เด็กหญิงชนิดา    สงึมรัมย์
1. นางรัชนี    พรหมรศ
2. นางรัตนมณี    มะลาม
2 โรงเรียนบ้านละโว้ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    มากมะเริง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    สุขกลาง
3. เด็กหญิงวราพร    ธรรมมิต
1. นางละออง    ชัยภักดี
2. นายสมพล    พะนาลาด
3 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงวรรณพร    แทนไธสง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    ภู่เหล็ก
3. เด็กหญิงสุพัตรา    บุตรวิเศษ
1. นางมัลลิกา    บุตรพรม
2. นางอรุณ    แพะขุนทด
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงอรปรียา    พุฒกลั่น
2. เด็กหญิงสุชาดา    รักจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำธิสี
1. นางกัณหา    เพ็ญสุข
2. นางสายสวาท    อุดมผล
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงภัณฑิลา    สีบุญ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พงษ์พิมาย
3. เด็กหญิงสุภารัตน์    ตลาดทรัพย์
1. นางกาญดา    ทาวี
2. นางภาวิกา    วิชัยวัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................