งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงยสุตมา    ทับพิมาย
1. นางประทุม    แทวกระโทก
2 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงไพรินทร์    นรินนอก
1. นางนพมาส    พาโคกทม
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    ผิผ่วนนอก
1. นายวรรชัย    สิทธิตา
4 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงสุปรียา    ทบอุด
1. นางนิตยา    รักคำ
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงผกามาศ    บุญเฮียง
1. นางวงเดือน    ธรมีฤทธิ์
6 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงรัชณู    ขอยวนกลาง
1. นายสนธยา    พากเพียร
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงสุกานดา    คาบแก้ว
1. นางรังสิมา    จันทสิงห์
8 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. นางสาวเจนนิษา    หิงไธสง
1. นายอนุรักษ์    บัวนาค
9 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงธิติพร    เนียมชัยภูมิ
1. นายเจริญทรัพย์    ขอบพิมาย
10 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    สุรพยัคฆพงษ์
1. นายสุรศักดิ์    สัตย์ซื่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................