งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายสหรัฐ    หาญสุด
1. นางสาวเย็นฤดี    ปะนันโต
2 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายพิธิวัฒน์    สายยศ
1. นางสาวยุพาวรรณ    แก้วคำไสย์
3 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายพรชัย    ธุระสุข
1. นายภัทรวัฒน์    บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
4 โรงเรียนบ้านโนนรัง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายธนสวัสดิ์    ทัดไทย
1. นายเสถียร    วิจารจิตต์
5 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายมลคล    นาฟาง
1. นางกมลพรรณ    วาดพิมาย
6 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอภิสิทธ์    ลือนา
1. นายเจริญทรัพย์    ขอบพิมาย
7 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายนิพนธ์    ชาติทอง
1. นางสาวฐิติรัตน์    มาตรา
8 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. นายกอบโชค    พรำขุนทด
1. นางกันตินันท์    รัตนสีหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................