งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนประทาย ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    มาดาโต
1. นางบังอร    พรมมิราช
2 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ ศูนย์เครือข่ายที่13 1. เด็กหญิงวรัทยา    จันทศรี
1. นางวนิดา    พวงสมบัติ
3 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงจิรัชชยานันท์    ทบศรี
1. นายจิตรกร    จูไธสง
4 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายวราเมธ    สำราญ
1. นางปราณี    แก้วไธสง
5 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    วัฒนากลาง
1. นายประวิทย์    หะริตา
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    ตุละภาค
1. นางณิชาภา    สระสงครามภู
7 โรงเรียนบ้านพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงอริศรา    หมายครอบ
1. นางกุศล    จรมั่งนอก
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงศลิษา    มะตาปิตุ
1. นางบุษบา    นวลประเสริฐ
9 โรงเรียนบ้านวังม่วง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงนิศาชล    ประเศรษโฐ
1. นางสำราญ    เปล่งรัศมี
10 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงชัญญาภัค    กฤษตฌาพนธ์
1. นางสาวโสตรศรี    ศรีธรรมานุสาร
11 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทัพธานี
1. นางเสาวณี    พันธ์ทอง
12 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายต้นหนาว    สุขกระชอน
1. นางขนิษฐา    ชูตระกูล
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงศศิวิมล    จันทนาเวช
1. นางสาวแววมณี    ตอรบรัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................