งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    ประจิตร
2. เด็กหญิงมุฑิตา    สมใจ
3. เด็กชายเขตชัย    ฝาผักแว่น
1. นางสาวนัญธิชา    ไชยแสง
2 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ชูชีพ
2. เด็กหญิงพิชญ์สุชา    มารยาตร์
3. เด็กชายสมปอง    รัตนะโกสิน
1. นางนงค์ลักษณ์    เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี    สิงห์สุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................