งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายภูวดล    ไพรณรินทร์
2. เด็กหญิงแพรวา    จี่พิมาย
3. เด็กหญิงทิพาพร    มณีรักษ์
1. นางสาวฐิติรัตน์    เทศไธสง
2. นางละอองดาว    ระวังเป้า
2 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายวรรณกรณ์    หวังแววกลาง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    งามสวัสดิ์
3. เด็กชายชนาธิป    ชูชีพ
1. นางนงค์ลักษณ์    เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี    สิงห์สุวรรณ
3 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงอริสา    ตลอดไธสง
2. เด็กหญิงพันธิตรา    นาลาด
3. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์    สวยสด
1. นางสาวมาลี    ปินะถา
2. นางโสริยาพร    อำมาตย์ไทย
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    ทะเลดอน
2. เด็กหญิงกัลยา    เอสันเทียะ
3. เด็กหญิงนิลุบล    ผาทอง
1. นางปิยะวรรณ์    ศรีสุข
2. นางพรทิพย์    ศิวะโรจน์จินดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................