งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนท่าลาด ศูนย์เครือข่ายที่11 1. นายอภิสิทธิ์    นาลาด
2. นายปรีชา    พรดีมา
3. นางสาวพรศิริ    แหลมไธสง
4. นางสาวเจนนิษา    หิงไธสง
5. นายอนาวิน    รวดเร็ว
6. นายนายกฤษฎา    ศรีมงคล
1. นายธวัชชัย    หมื่นไธสง
2. นายสมพิศ    พานไหม
3. นายอนุรักษ์    บัวนาค
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. นางสาวกรรณิกา    ปรีเปรม
2. นายพงศกร    ใหญ่น้ำ
3. นายปฏิภาณ    ศรีวิชา
4. เด็กชายปฐวี    บัวนาค
5. เด็กชายอานนท์    ศรีวิเศษ
6. นางสาวพิชญา    สันติศิระกุล
1. นายกฤษดา    ทิพย์วัฒน์
2. นายสุรศักดิ์    สัตย์ซื่อ
3. นายเลิศศักดิ์    สามิดี
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายภูผา    ช่วยไธสง
2. เด็กชายศรายุทธ    จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงวาสนา    เพ็งพ่วง
4. เด็กชายวงศกร    ศรฤทธิ์
5. เด็กชายจิรวัฒน์    พงษ์นุรักษ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    อิงนา
1. นายภูวนารถ    ไปนาวะดี
2. นางสาววริษฐา    อดีตรัมย์
3. นายเป็นหนึ่ง    เพียรแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................