งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงพันทิพา    ภูเดช
1. นางประทุม    แทวกระโทก
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงอนุชศรา    ตรีเหรา
1. นางสาวประภาศรี    แมนสืบชาติ
3 โรงเรียนช่องแมวพิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. นางสาวปนัดดา    จรัญกลาง
1. นางสาวกาญจนา    หาพันธุ์
4 โรงเรียนเมืองจากวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงสุปรียา    ทบอุด
1. นายสุนทร    สะเริญรัมย์
5 โรงเรียนบ้านโนนรัง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงกุลยารัตน์    กุลเจริญ
1. นางสาวสาวิตรี    ปักการะโถ
6 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. นางสาวธัญธรา    แซ่ฉั่ว
1. นางกมลพรรณ    วาดพิมาย
7 โรงเรียนบ้านยางวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงสวรรยาสิริ    อาสนสมพงษ์
1. นางสาววาสิฏฐี    ศรีผ่อง
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงพิมผกา    นันอุมาลี
1. นางสุธาวัลย์    จันทร์เรือง
9 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงสุขฤทัย    สุขใส
1. นายสุรศักดิ์    สัตย์ซื่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................