งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงเมธาวี    โสภาค
1. นางสาวมุจรินทร์    คุณานันท์
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศิริมา
1. นางบุญธีตา    สุวรรณหงษ์
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ศูนย์เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงพรรณิดา    คงคำพันธ์
1. นายอนุวัฒน์    ขันฑา
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงสุภวิตา    ทูลไธสง
1. นางสุภวรรณ    ทูลไธสง
5 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงดาริกา    ดอนเตาเหล็ก
1. นางสมควร    จงเจือกลาง
6 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    บุญใหญ่
1. นางอรวรรณ    อุปเถย์
7 โรงเรียนบ้านหนองตาด ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงสุพารัตน์    แก้วพูน
1. นายสุชิน    บุญคาน
8 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    มาตมูล
1. นางกมลพรรณ    วาดพิมาย
9 โรงเรียนบ้านพุทรา ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงอากิโกะ    โอโตโนะ
1. นายสนอง    แหวนพิมาย
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กหญิงประภาศิริ    ก้านทองหลาง
1. นางสุธาวัลย์    จันทร์เรือง
11 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ทวีไทย
1. นางสาวมุกดา    มีหิรัญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................