งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายสิทธิกร    ปลื้มพล
1. นางประทุม    แทวกระโทก
2 โรงเรียนช่องแมวพิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายสมศักดิ์    โหลนอก
1. นางประนอม    ล้อมไธสง
3 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายธนากร    ชัยโคต
1. นางสาวอจิราภา    ดีด่านค้อ
4 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายกิตติโชติ    กล้าเด็จ
1. นางกมลพรรณ    วาดพิมาย
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายพัทธนันท์    คล่องสารา
1. นายสุรชัย    จันทร์เรือง
6 โรงเรียนบ้านโนนยอ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. นายพัชร    ศรีสุข
1. นางสาวมุกดา    มีหิรัญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................