งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองจาน ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายศักดิ์บัญชา    ลาเมือง
1. นางสาวสุนทรีย์    จรัสแผ้ว
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายนุติพงษ์    ศรีนนท์
1. นางบุญธีตา    สุวรรณหงษ์
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายชนันธร    สียางนอก
1. นายวีระพงษ์    สงฆ์จันทร์
4 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายจักรินทร์    เรียงจอหอ
1. นายเจนุวัตร    จงเจือกลาง
5 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก ศูนย์เครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายครรชิต    นักผูก
1. นางอรวรรณ    อุปเถย์
6 โรงเรียนบ้านหนองตาด ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายวีระวัฒน์    คงแสนคำ
1. นายสุชิน    บุญคาน
7 โรงเรียนกุลโน ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายภควัชชัย    สกุลนาท
1. นายไพฑูรย์    กลุ่มกลาง
8 โรงเรียนบ้านละโว้ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กชายภาณุพงศ์    ศรีภูวงศ์
1. นายคีตะ    อรรถวัน
9 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายวนภูมิ    ใคลพิมาย
1. นางจิราภรณ์    ถนัดค้า
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายชูชัย    บุญเปรี่ยม
1. นางสุธาวัลย์    จันทร์เรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................