งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 601
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ศูนย์เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายอนุกร    ภู่ผะกา
2. เด็กชายภานุวัฒน์    บ่อใจ
3. เด็กชายสหัศวรรษ    พรดี
4. เด็กชายขจรพงษ์    กันพยันศ์
5. เด็กชายนครินทร์    มนตรี
6. เด็กชายธนโชติ    อ่อนนอก
7. เด็กชายสานนท์    พุกเนตร
8. เด็กชายอานนท์    ศรีวิเศษ
9. เด็กชายเอกสิทธิ์    ตากโพธิ์
10. เด็กชายอุทัย    คุ้มวิเศษ
11. เด็กชายปฐวี    บัวนาค
12. เด็กชายพงศกร    ใหญ่น้ำ
13. เด็กชายอัครวุฒิ    ขุนหาญ
14. เด็กชายบัญญัติ    จันทร์งาม
15. เด็กชายวรวิช    ชัยศิริ
16. เด็กชายอภิสิทธิ์    แสนบรรดิษฐ์
17. เด็กชายกิตติณัฐ    พรเกาะ
18. เด็กหญิงปิยธิดา    พลจันทร์
19. เด็กหญิงนลินรัตน์    เพ็ชรมน
20. เด็กหญิงกณิศ    รัตตาชู
21. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์    บุญมี
22. เด็กหญิงกาญจนา    รวมดอน
23. เด็กหญิงปนัดดา    ญาติจันทึก
24. เด็กชายปฏิภาณ    ศรีวิชา
25. เด็กหญิงกนกวรรณ    เภาสลัก
26. เด็กหญิงพัชรี    แสนแวด
27. เด็กหญิงอรทัย    เอ็มชัยภูมิ
28. เด็กหญิงปนัดดา    มุ่งสอนกลาง
29. เด็กหญิงสุขฤทัย    สุขใส
30. เด็กหญิงพัชราภา    สูรย์ทอง
31. เด็กหญิงศรินทร    ประดิษฐ์จา
32. เด็กหญิงธิติยา    พบเกาะ
33. เด็กหญิงอรปรียา    สุรพยัคฆพงษ์
34. เด็กหญิงอารียา    คิดถูก
35. เด็กชายธนพัฒน์    เกนอก
36. เด็กหญิงญาดา    ชินวงศ์
37. เด็กหญิงอรนันท์    ดุลสันเทียะ
38. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วระหัน
39. เด็กหญิงชลิตตาพร    คอกลาง
40. เด็กหญิงชุดา    ทองนอก
1. นายกฤษดา    ทิพย์วัฒน์
2. นางสาวจารุวรรณ    แก้ววิชัย
3. นางพรรณิภา    แก้วไพทูรย์
4. นางสาวมะลิสา    หนูไธสง
5. นางสาวรจนา    หนองเรือง
6. นายสุรศักดิ์    สัตย์ซื่อ
7. นายสุรศักดิ์    ฉวีวงศ์
8. นายเลิศศักดิ์    สามิดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................