งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. นายวิชาญชัย    อ้ายวงศ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์    ปลั่งกลาง
3. นายปัญญา    ฮุยนอก
1. นายพงษ์ศักดิ์    พลละคร
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    คำรังษี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    สอนพรรณนอก
3. เด็กหญิงอริญา    เปร่งสันเทียะ
1. นายประวิทย์    คำรังษี
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กชายกฤตเมธ    พลทอง
2. นายสัญชัย    พันธ์รัตน์
3. นายธนาธิป    วาจาจิตร
1. นายจักรพงษ์    เสนงาม
2. นางวงเดือน    ธรมีฤทธิ์
4 โรงเรียนบ้านละโว้ ศูนย์เครือข่ายที่10 1. เด็กหญิงนันทวัน    หิ่งไธสง
2. เด็กหญิงกัญญา    ปราสาทนอก
3. เด็กชายศตวรรษ    บุญเกิด
1. นางศุภาลักษณ์    สมจิตร
2. นายอัศวิน    เชื้อเมือง
5 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายจักรพงศ์    หมื่นไธสง
2. เด็กชายพิศณุ    ทองมา
3. เด็กหญิงอรพิม    ดวงเพ็ญมาตร
1. นายวิทยากร    จันทร์เพ็ญ
2. นายสุรสิทธิ์    ดอนสว่าง
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ศูนย์เครือข่ายที่11 1. เด็กชายธีรภาพ    ปักกะโถ
2. เด็กชายชัยวัฒน์    อันธิไชย
3. เด็กชายชาญวิทย์    จันทร์คำ
1. นายสมศักดิ์    นวลประเสริฐ
7 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายกฤษณะ    สีทาสี
2. เด็กชายวีระพงษ์    พวกกลาง
3. เด็กชายสุวิชานนท์    หาผล
1. นายธงชัย    เกตุย้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................