งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรหนองขาม ศูนย์เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายธนพงศ์    เจริญสุข
2. เด็กหญิงศิริพร    ทองคลี่
3. เด็กหญิงศิริกัลยา    ใยไหม
1. นางสาวพัชรินทร์    ยาพิมาย
2. นางสุจาริน    กาศก้อง
2 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ศูนย์เครือข่ายที่12 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    หลวงเท้า
3. เด็กหญิงสุธิดา    ชำนาญกิจ
1. นางสุจิตตา    ยศยังมี
2. นางอังคณา    ชาติพันธ์จันทร์
3 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงสรัลนุช    เข็มณรงค์
2. เด็กหญิงอัญชิสา    เพียงพิมาย
3. เด็กหญิงวาสิตา    หมายสุข
1. นายประนอม    แนบกลาง
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ศูนย์เครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงชนัญญา    ดังดี
2. เด็กหญิงอังศนา    รัตนา
3. เด็กหญิงกนกพร    แท่นทอง
1. นางพิลาพร    ธิติเสรี
2. นายสมส่วน    มนัสการ
5 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ศูนย์เครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงกิตติยา    จิตรประสาน
2. เด็กหญิงณิชกานต์    จันโตนด
3. เด็กหญิงณิชกุล    ทิพย์สระน้อย
1. นางกุหลาบ    ทองศรีมะดัน
2. นายเกรียงศักดิ์    ทองศรีมะดัน
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงทรัพย์มณี    มหาสาโร
2. เด็กหญิงบุญวิไล    ครองไธสง
3. เด็กหญิงอริสรา    พรมดอนกลอย
1. นางภาวิกา    วิชัยวัฒนา
2. นางสาวษมาสิริ    โชติกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................